4 dòng điện xoay chiều qua điện trở tụ điện và cuộn cảm thuần

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Dòng điện xoay chiều qua Điện trở Tụ điện Cuộn cảm Câu Mạch điện gồm đèn mắc song song, đèn thứ ghi 220 V – 100 W; đèn thứ hai ghi 220 V – 150 W Các đèn sáng bình thường Điện tiêu thụ mạch ngày là: A 6000 J B 1,9.106 J C 1200 kWh D kWh Câu Đặt vào cuộn cảm L = 0,5/π H, điện áp xoay chiều u = 120 cos1000πt V Cường độ dòng điện qua mạch có dạng: A i = 24 cos(1000πt - π/2) mA B i = 0,24 cos(1000πt - π/2) mA C i = 0,24 cos(1000πt + π/2) A D i = 0,24 cos(1000πt - π/2) A Câu Hai tụ điệnđiện dung C1 C2 mắc nối tiếp mạch điện xoay chiều có dung kháng là: A ZC = 1/Cω với 1/C = 1/C1 + 1/C2 B ZC = 1/Cω với C = C1 + C2 C ZC = Cω với 1/C = 1/C1 + 1/C2 D ZC = Cω với C = C1 + C2 Câu Trong tượng chắn khơng có tỏa nhiệt hiệu ứng Jun – Lenxơ? A Dao động điện từ riêng mạch LC lí tưởng B Dao động điện từ cưỡng C Dao động điện từ cộng hưởng D Dao động điện từ trì Câu Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + π/3) V vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/2π H Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm A i = 2 cos(100πt - π/6) A B i = cos(100πt + π/6) A C i = 2 cos(100πt + π/6) A D i = cos(100πt - π/6) A Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở R1 cường độ dòng điện qua R1 i1 = I01 cosωt (A) Nếu đặt điện áp nói vào hai đầu điện trở R2 biểu thức cường độ dòng điện qua R2 : R A i2= I01 cosωt (A) R2 B i2= R1  I01 cos(ωt+ ) (A) R2 C i2= R2 I01 cosωt (A) R1 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D i2= R2  I01 cos(ωt+ ) (A) R1 Câu Phát biểu sau với cuộn cảm? A Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, khơng có tác dụng cản trở dòng điện chiều (kể dòng điện chiều có cường độ thay đổi hay dòng điện khơng đổi) B Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện C Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kỳ dòng điện xoay chiều D Cảm kháng cuộn cảm khơng phụ thuộc tần số dòng điện xoay chiều Câu Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch có cuộn dây cảm, độ tự cảm L Gọi i, I0 cường độ tức thời cường độ cực đại Điện áp tức thời qua mạch tính : A u   Li I  i2 L I C u  I 02  i U0 B u  D u   L I 02  i Câu Mạch điện xoay chiềucuộn dây cảm Hiệu điện hai đầu đoạn mạch : u = U0cos(ωt + φ).Cường độ dòng điện tức thời có biểu thức i = I0cos(ωt + α) Các đại lượng I0 α nhận giá trị sau đây: A I0 = U0Lω, α = π/2 + φ B I0 = U0/Lω, α = π/2 C I0 = U0/Lω, α = φ - π/2 D I0 = U0Lω, α = φ - π/2 Câu 10 Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn cảm có biểu thức i = 2 cos(100πt - π/3) (A, s) Biết độ tự cảm cuộn dây L = /π H, vào thời điểm t cường độ dòng điện mạch i = A tăng Điện áp hai đẩu đoạn mạch thời điểm là: t + 1/40 (s) A u = 600 V B u = -200 V C u = 400 V D u = -200 V Câu 11 Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/π H, biểu thức cường độ dòng điện mạch i = 2cos(100πt + π/3) A Suất điện động tự cảm thời điểm 0,5112 s là: A 150,75 V B -150,75 V C 197,85 V D -197,85 V Câu 12 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi tần số 50 Hz vào hai tụ điện cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ A Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ A tần số dòng điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 50 Hz B 25 Hz C 200 Hz D 100 Hz Câu 13 Đặt điện áp u = Ucos(100πt – π/3) (V) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm 1/2π (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu tụ điện 150 V cường độ dòng điện mạch A Giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A A B A C 2,5 A D A Câu 14 Đặt điện áp xoay chiều có biên độ U0 vào hai đầu cuộn cảm Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm U0/2 cường độ dòng điện có độ lớn tính theo biên độ I0 : A I0/ B I0/2 C I0/2 D I0/2 Câu 15 Cho mạch điện xoay chiều chứa tụ điện Điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng u = U0cos2πft V Tại thời điểm t1 giá trị tức thời cường độ dòng điện qua tụ điện áp hai đầu đoạn mạch (2 A, 60 V) Tại thời điểm t2 giá trị cường độ dòng điện qua tụ điện áp hai đầu đoạn mạch (2 A, 60 V) Dung kháng tụ điện bằng: A 30 Ω B 20 Ω C 20 Ω D 40 Ω Câu 16 Đặt vào hai đầu tụ điện điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos ωt Điện áp cường độ dòng điện qua tụ điện thời điểm t1, t2 tương ứng là: u1= 60 V; i1 = A; u2 = 60 V ; i2 = Biên độ điện áp hai tụ cường độ dòng điện qua tụ : A A Uo = 120 V, Io = A B Uo = 120 V, Io = A C Uo = 120 V, Io = A D Uo = 120 V, Io = A Câu 17 Một khung dây gồm hai vòng dây có diện tích S = 100 cm2 điện trở khung R = 0,45 Ω, quay với tốc độ góc ω = 100 rad/s từ trường có cảm ứng từ B = 0,1 T xung quanh trục nằm mặtt phẳng vòng dây vng góc với đường sức từ Nhiệt lượng tỏa vòng dây quay 1000 vòng là: A 2,2 J B 1,98 J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 2,89 J D 2,79 J Câu 18 Một cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,4/ π (H).Đặt vào hai đầu cuộn cảm điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos ωt (V).Ở thời điểm t1 giá trị tức thời điện áp cường độ dòng điện là: u1= 100 V; i1= -2,5 A Ở thời điểm t2 tương ứng u2= 100 V; i2= -2,5 A Điện áp cực đại tần số góc là: A 200 V; 100π rad/s B 200 V; 120π rad/s C 200 V; 120π rad/s D 200 V; 100π rad/s Câu 19 Cho mạch điện xoay chiều chứa tụ điện Hiệu điện hai đầu đoạn mạch có dạng u = U cosωt V Tại thời điểm t1, giá trị tức thời cường độ dòng điện qua tụ A hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch V Tại thời điểm t2, giá trị tức thời cường độ dòng điện qua tụ A hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch V Dung kháng tụ điện A Ω B 2 Ω C Ω D Ω Câu 20 Đặt điện áp u = U0cos(100πt – π) V lên hai đầu tụ điệnđiện dung C thay đổi Nếu tụ điệnđiện dung C = C0.10−4/π F cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 0,2 A Nếu tụ điệnđiện dung C = (C0 + 1).10−4/π F cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 0,4 A Hỏi điện áp cực đại U0 có giá trị ? A 20 V B 40 V C 20 V D 40 V ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Đèn sáng bình thường cơng suất phát đèn cơng suất định mức ta có điện tiêu thụ mạch (hai đèn) ngày là: Câu 2: D Ta có mạch chứa cuộn dây cảm u i vng pha cụ thể i trễn pha u góc 90 độ Lại có: Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: D Đặt hiệu điện vào hai đầu cuộn dây cảm ta có i chậm pha u Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 góc  ta có Pt: i = cos(100πt - π/6) Câu 6: A Ta có dòng điện qua điện trở u i pha liên hệ: Câu 7: C A Sai, cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện thay đổi B Sai C Đúng D Sai, có phụ thuộc Câu 8: D Ta có đoạn mạch có cuộn dây cảm u i vng pha nên ta có : Câu 9: C Mạch chứa cuộn dây cảm u sớm pha i góc Câu 10: D Ta có mạch chứa cuộn dây u i vng pha nên Đến thời điểm tăng ta có Câu 11: D Biểu thức suất điện động tự cảm đầu cuộn cảm là: =>Suất điện động tự cảm thời điểm 0,5112 là: -197,85V Câu 12: B Nên I tỉ lệ với f mà Câu 13: C Đặt điện áp u vào hai đầu cuộn cảm nên ta có: Câu 14: C (dùng đường tròn lượng giác) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đoạn mạch có cuộn cảm u i ln vng pha với →ta có hệ thức: Câu 15: A Trong mạch điện chứa tụ ( cuộn dây ) ta ln có: Tại t1, ta có: Tại t2 , ta có: ta có hệ phương trình ẩn số Vậy Câu 16: D +) Ta có mạch có tụ điện nên uC i vuông pha Khi đó: +) Xét hai thời điểm ta có: Từ ta có tỉ lê: Câu 17: D Ta có D sau 1000 vòng Câu 18: D Ta có đoạn mạch chứa cuộn dây cảm nên u i vng pha thì: Như ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Kết hợp với Từ ta có : Câu 19: D Câu 20: C ... dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện C Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kỳ dòng điện xoay chiều D Cảm kháng cuộn cảm không phụ thuộc tần số dòng điện xoay chiều Câu Đặt điện áp xoay. .. với cuộn cảm? A Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, khơng có tác dụng cản trở dòng điện chiều (kể dòng điện chiều có cường độ thay đổi hay dòng điện khơng đổi) B Cường độ dòng điện. .. độ dòng điện qua tụ điện áp hai đầu đoạn mạch (2 A, 60 V) Dung kháng tụ điện bằng: A 30 Ω B 20 Ω C 20 Ω D 40 Ω Câu 16 Đặt vào hai đầu tụ điện điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos ωt Điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 dòng điện xoay chiều qua điện trở tụ điện và cuộn cảm thuần , 4 dòng điện xoay chiều qua điện trở tụ điện và cuộn cảm thuần

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay