4 – chuẩn hóa pha và so sánh pha của hai dao động điều hòa

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Chuẩn hóa pha So sánh pha hai dao động điều hòa Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos(4πt + 4π/3) (cm) Pha ban đầu dao động vật là: A 4π/3 rad B π/3 rad C -2π/3 rad D 2π/3 rad Câu Phương trình dao động điều hòa chất điểm có dạng: x = 5sin(6t + π/3) (cm) Pha ban đầu dao động là: A -π/6 rad B π/6 rad C π/3 rad D –π/3 rad Câu Cho vật dao động điều hòa với phương trình: x = sin(3πt 2π/3) (cm) Pha ban đầu dao động nhận giá trị sau đây: A –π/3 rad B 5π/6 rad C -7π/6 rad D π/3 rad Câu Cho hai chất điểm dao động điều hòa phương với phương trình sau: x1 = 2cos(2πt + π/3) (cm), x2 = 2√3sin(2πt + π/3) (cm) Kết luận sau đúng: A Hai dao động pha B Dao động thứ sớm pha dao động thứ góc π/2 C Hai dao động vng pha với D Cả ba đáp án đề sai Câu Cho hai chất điểm dao động điều hòa phương với phương trình sau: x1 = 4cos(6πt + π/6) (cm), x2 = 6cos(6πt + 4π/3) (cm) Khi so sánh pha hai dao động ta có kết luận: A Dao động thứ sớm pha dao động thứ hai góc 5π/6 rad B Dao động thứ trễ pha dao động thứ hai góc 5π/6 rad C Dao động thứ sớm pha dao động thứ hai góc 7π/6 rad D Dao động thứ sớm trễ dao động thứ hai góc 7π/6 rad Câu Cho hai chất điểm dao động điều hòa phương với phương trình sau: x1 = 4cos(6πt -π/6) (cm), x2 = 6cos(6πt + 4π/3) (cm) Kết luận sau ? A Hai dao động ngược pha B Dao động thứ hai sớm pha dao động thứ C Hai dao động vuông pha D Hai dao động pha Câu Cho ba chất điểm dao động điều hòa phương với phương trình sau: x1 = 4cos(6t + π/6) (cm), x2 = 6cos(6t + 5π/6) (cm), x3 = 5cos(6t π/3) (cm) Kết luận sau đúng: A Dao động thứ ba ngược pha với dao động thứ B Dao động thứ hai sớm pha dao động thứ 2π/3 sớm pha dao động thứ ba góc 5π/6 C Dao động thứ vuông pha với dao động thứ hai thứ ba D Dao động thứ sớm pha dao động thứ ba góc π/2 đồng thời trễ pha dao động thứ hai góc 2π/3 Câu Cho hai chất điểm dao động điều hòa phương với phương trình sau: x1 = 2cos(10t - π/3) (cm), x2 = 6cos(10t + 5π/6) (cm) Kết luận sau đúng: A Dao động thứ hai sớm pha dao động thứ góc 7π/6 B Dao động thứ sớm pha dao động thứ hai góc 5π/6 C Dao động thứ trễ pha dao động thứ hai góc 7π/6 D Cả ba đáp án Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = 3sin(ωt 5π/6) (cm) Pha ban đầu dao động nhận giá trị sau đây: A 2π/3 rad B -5π/6 rad C 4π/3 rad D Không thể xác định Câu 10 Cho hai chất điểm dao động điều hòa phương với phương trình sau: x1 = 5cos(8t + π/6) (cm), x2 = 6sin(8t + π/2) (cm) Kết luận sau đúng: A Dao động thứ trễ pha dao động thứ góc π/3 B Dao động thứ sớm pha dao động thứ hai góc π/6 C Dao động thứ trễ pha dao động thứ hai góc 5π/6 D Dao động thứ sớm pha dao động thứ hai góc π/3 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Ta viêt: x = 8cos(8πt + 4π/3) = 8cos(8πt - 2π/3) cm → Pha ban đầu dao động -2π/3 rad Câu 2: A Ta viêt: x = 5sin(6t + π/3) = 5cos(6t + π/3 - π/2) = 5cos(6t -π/6) cm → Pha ban đầu dao động -π/6 rad Câu 3: B Ta viêt: x = sin(3πt - 2π/3) = cos(3πt - 2π/3 - π/2) cm = cos(3πt - 7π/6) = cos(3πt + 5π/6) → Pha ban đầu dao động 5π/6 rad Câu 4: C Ta có: → Dao động thứ sớm pha dao động thứ góc π/2 → hai dao động vng pha Câu 5: A ta có: → dao động thứ sớm pha dao động thứ góc 5π/6 rad Câu 6: C ta có: rad → dao động thứ sớm pha dao động thứ góc π/2 rad → Hai dao động vng pha Câu 7: D Biểu diễn dao động đường tròn đồng tâm ta dễ dàng thầy: Dao động thứ sớm pha dao động thứ góc π/2 rad, đồng thời trễ pha dao động thứ góc 2π/3 rad Câu 8: D Ta có: → dao động thứ sớm pha dao động thứ 7π/6 rad, hay dao động thứ trễ pha dao động thứ 7π/6 rad, ta nói dao động thứ sớm pha dao động Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 thứ góc 2π - 7π/6 = 5π/6 rad → Cả kết luận đề Câu 9: A Ta có: → Pha ban đầu dao động 2π/3 rad Câu 10: B Ta có: x1 = 5cos(8t + π/6) cm, x2 = 6sin(8t + π/2) = 6cos(8t) cm → Dao động thứ sớm pha dao động thứ π/6 rad ... thời trễ pha dao động thứ góc 2π/3 rad Câu 8: D Ta có: → dao động thứ sớm pha dao động thứ 7π/6 rad, hay dao động thứ trễ pha dao động thứ 7π/6 rad, ta nói dao động thứ sớm pha dao động Tải file... cos(3πt + 5π/6) → Pha ban đầu dao động 5π/6 rad Câu 4: C Ta có: → Dao động thứ sớm pha dao động thứ góc π/2 → hai dao động vng pha Câu 5: A ta có: → dao động thứ sớm pha dao động thứ góc 5π/6... C ta có: rad → dao động thứ sớm pha dao động thứ góc π/2 rad → Hai dao động vuông pha Câu 7: D Biểu diễn dao động đường tròn đồng tâm ta dễ dàng thầy: Dao động thứ sớm pha dao động thứ góc π/2
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 – chuẩn hóa pha và so sánh pha của hai dao động điều hòa , 4 – chuẩn hóa pha và so sánh pha của hai dao động điều hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay