6 – bài toán cấu trúc thang năng lượng của hydro

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Bài toán Cấu trúc thang lượng Hydro Câu Các nguyên tử Hiđrô trạng thái bản, lượng ion hố Eo = 13,6 eV Chiếu tới nguyên tử chùm sáng gồm ba loại photon có lượng ε1 = 10,02 eV, ε2 = 12,75 eV, ε3 = 12,20 eV Hỏi photon bị hấp thụ ? A ε1 = 10,02 eV B ε2 = 12,75 eV C ε3 = 12,20 eV D Không hấp thụ photon Câu Cho lượng trạng thái dừng nguyên tử Hydro có biểu thức En = –13,6/n2 eV Khối khí Hydro trạng thái bản, sau hấp thụ ε = 13,056 eV Số photon khác loại mà khối khí xạ : A 10 loại B loại C loại D loại Câu Cho lượng trạng thái dừng nguyên tử Hydro có biểu thức En = –13,6/n2 eV Một khối khí Hydro lỗng xạ số loại photon photon có bước sóng dài λmax = 0,656 μm Hỏi có loại photon phát ? A loại B loại C loại D loại Câu Năng lượng ion hoá trạng thái nguyên tử hiđrô Eo = 13,6 eV (biết điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C) Nguyên tử hiđrô trạng thái bản, sau hấp thụ photon có lượng phù hợp, electron chuyển lên quĩ đạo M (mức 4) Khối khí gồm nguyên tử hiđrơ khơng xạ photon có bước sóng (lấy tròn đến chữ số cuối) ? A 0,1027 μm B 0,1217 μm C 0,6572 μm D 0,3524 μm Câu Mức lượng nguyên tử hiđrô trạng thái dừng xác định theo biểu thức En = -13,6/n2 eV (n = 1, 2, 3, ) Cho nguyên tử hiđrô hấp thụ photon thích hợp để chuyển lên trạng thái kích thích, số xạ có bước sóng khác nhiều mà nguyên tử phát 10 Bước sóng ngắn số xạ là: A 0,0951 µm B 4,059 µm C 0,1217 µm D 0,1027 µm Câu Mức lượng nguyên tử hidro trạng thái dừng có biểu thức En = -13.6/(n2) eV (n Є N*) Một nguyên tử hidro trạng thái dừng M hấp thụ photon có lượng 2,55 eV, chuyển lên trạng thái dừng N đồng thời bán kính quỹ đạo tăng lên lần Bước sóng ngắn mà nguyên tử phát là: A 9,54.10-8 m B 9,11.10-8 m C 9,74.10-8 m D 9,66.10-8 m Câu Electron nguyên tử hidro có lượng xác định En = –13,6/n2 eV (n = 1, 2, ) Từ trạng thái bản, nguyên tử hydro hấp thụ photon có lượng 13,056 eV Sau đó, q trình trở trạng thái nguyên tử phát xạ vùng hồng ngoại; bước sóng ngắn thuộc vùng hồng ngoại A xạ λmin = 1284 nm B xạ λmin = 1879 nm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C xạ λmin = 1284 nm D 10 xạ λmin = 95 nm Câu Cho lượng trạng thái dừng nguyên tử Hydro có biểu thức En = –13,6/n2 eV Một khối khí Hydro lỗng xạ số loại photon photon có bước sóng ngắn λmin = 0,0951 μm Số photon khác loại mà khối khí xạ A loại B loại C 10 loại D loại Câu Cho lượng trạng thái dừng nguyên tử hydro có biểu thức En = –13,6/n2 eV Một khối khí hydro loãng xạ số loại photon photon có bước sóng dài λmax = 4,059 µm Hỏi có loại photon khác khối khí phát ? A 10 loại B loại C loại D loại Câu 10 Theo mẫu nguyên tử Bo, lượng trạng thái dừng ngun tử hiđrơ có biểu thức En = 13,6/(n2) eV Một khối khí hiđrơ lỗng xạ số loại photon photon có tần số lớn 29,2.1014 Hz Cho số h = 6,625.10–34 Js e = 1,6.10-19 C Số photon khác loại mà khối khí xạ A loại B loại C 10 loại D loại ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: D Câu 4: D Câu 5: A ta có: Vậy bước sóng ngắn ứng với vạch thứ dãy Laiman (đi từ n=5 n=1) Câu 6: C Câu 7: C Câu 8: C Đổi đơn vị eV : gần Vậy khối nhảy lên mức lượng thứ phát Câu 9: A Câu 10: A loại photon ... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C xạ λmin = 1284 nm D 10 xạ λmin = 95 nm Câu Cho lượng trạng thái dừng nguyên tử Hydro có biểu thức En = –1 3,6/n2 eV Một khối khí Hydro lỗng xạ số loại... loại mà khối khí xạ A loại B loại C 10 loại D loại Câu Cho lượng trạng thái dừng nguyên tử hydro có biểu thức En = –1 3,6/n2 eV Một khối khí hydro loãng xạ số loại photon photon có bước sóng dài λmax... nguyên tử Bo, lượng trạng thái dừng ngun tử hiđrơ có biểu thức En = – 13,6/(n2) eV Một khối khí hiđrơ lỗng xạ số loại photon photon có tần số lớn 29,2.1014 Hz Cho số h = 6,625.1 0–3 4 Js e = 1,6.10-19
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 – bài toán cấu trúc thang năng lượng của hydro , 6 – bài toán cấu trúc thang năng lượng của hydro

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay