4 các bài toán thời gian với dòng xoay chiều

14 25 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Các tốn thời gian với dòng xoay chiều Câu 1: Nhiệt lượng Q dòng điện có biểu thức i = 2cos120 πt(A) toả qua điện trở R = 10Ω thời gian t = 0,5 phút A 1000J B 600J C 400J D 200J Câu 2: Cường độ dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4cos2100 πt(A) Cường độ dòng điện có giá trị trung bình chu kì bao nhiêu? A A B 2A C 2 A D A Câu 3: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2A, tần số 50Hz chạy dây dẫn Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối 1A bao nhiêu? A 50 B 100 C 200 D 400 Câu 4: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch điện xoay chiều i = 4cos(20 πt - π/2)(A), t đo giây Tại thời điểm t1(s) dòng điện giảm có cường độ i1 = -2A Hỏi đến thời điểm t2 = (t1 + 0,025)(s) cường độ dòng điện bao nhiêu? A A B -2 A C - A D -2A Câu 5: Một dòng điện xoay chiều qua điện trở R = 25Ω thời gian phút nhiệt lượng toả Q = 6000J Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều A 3A B 2A C 3A D A Câu 6: Dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz, giây dòng điện đổi chiều A 30 lần B 60 lần C 100 lần D 120 lần Câu 7: Biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều đoạn mạch i = 5√2 cos(100πt + π/6)(A) thời điểm t = 1/300s cường độ mạch đạt giá trị A cực đại B cực tiểu Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C không D giá trị khác Câu 8: Dòng điện xoay chiều có tần số f = 50Hz, chu kì dòng điện đổi chiều A 50 lần B 100 lần C lần D 25 lần Câu 9: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 2/15π (H) điện trở R = 12Ω đặt vào hiệu điện xoay chiều 100V tần số 60Hz Cường độ dòng điện chạy cuộn dây nhiệt lượng toả phút A 3A 15kJ B 4A 12kJ C 5A 18kJ D 6A 24kJ Câu 10: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω Biết nhiệt lượng toả 30phút 9.105(J) Biên độ cường độ dòng điện A A B 5A C 10A D 20A Câu 11: Điện áp hai tụ điện có biểu thức u = Uo cos(100πt – π/3) (V) Xác định thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ lần thứ A 1/600s B 1/300s C 1/150s D 5/600s Câu 12: Mắc vào đèn neon nguồn điện xoay chiều có biểu thức u = 220 cos(100πt – π/2)(V) Đèn sáng điện áp đặt vào đèn thoả mãn |u| ≥ 110 (V) Tỉ số thời gian đèn sáng tắt chu kì dòng điện A 2:1 B 1:2 C 2:3 D 3:2 Câu 13: Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz, điện áp mồi đèn 110 V Biết chu kì dòng điện đèn sáng hai lần tắt hai lần Khoảng thời gian lần đèn tắt A s 150 B s 50 C s 300 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D s 150 2 t T dây theo chiều nửa chu kì IT A Câu 14: Cho dòng điện xoay chiều i = I0sin (A) chạy qua dây dẫn Điện lượng chuyển qua tiết diện  I 0T 2 I C 2 I D 2 T Câu 15: Điện áp hai tụ có biểu thức: u = Uocos (100πt – π/3) Xác định thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ điện có độ lớn giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng 19 k k k 13 k A + ; + ; + + 120 50 240 50 12 50 120 50 k 19 k 11 k 13 k B + ; + ; + + 120 50 120 50 120 50 120 50 19 k k k 13 k C + ; + ; + + 120 50 24 50 12 50 120 50 k 19 k k 13 k D + ; + ; + + 1200 50 1200 50 1200 50 1200 50 Câu 16: Điện áp hai tụ có biểu thức: u = Uocos (100πt – π/3) Xác định thời điểm mà điện áp hai tụ điện có giá trị giá trị điện áp hiệu dụng giảm 19 k A + 120 50 k B + 24 50 k C + 120 50 k D + 1200 50 Câu 17: Điện áp hai tụ có biểu thức: u = Uocos (100πt – π/3) (t tính s) Xác định thời điểm mà điện áp hai tụ điện có giá trị 1/2 giá trị điện áp cực đại tăng lần thứ 2013 (không kể thời điểm ban đầu) 2013 A t = (s) 50 151 B t = (s) 25 B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1321 (s) 15 1516 D t = (s) 15 Câu 18: Điện áp hai tụ có biểu thức: u = Uocos (100πt – π/3) (t tính s) Xác định khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp điện áp hai tụ điện có giá trị độ lớn điện áp hiệu dụng hai tụ giảm A t = (s) 200 B t = (s) 100 C t = (s) 100 D t = (s) 100 Câu 19: Điện áp hai tụ có biểu thức: u = Uocos (100πt – π/3) (t tính s) Trong chu kì khoảng thời gian điện áp qua tụ điện có giá trị nhỏ 1/2 giá trị điện áp cực đại tăng bao nhiêu? A t = 1/150 (s) B t = 9/150 (s) C t = 7/150 (s) D t = 11/150 (s) 2013 Câu 20: Điện áp hai tụ có biểu thức: u = Uocos (100πt – π/3) Trong khoảng thời gian (s) tính từ 300 thời điểm t = 0, cường độ dòng điện qua tụ điện có giá trị độ lớn giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng điện áp hai tụ có độ lớn giảm lần? A 1342 B 1325 C 672 D 675 Câu 21: Đặt điện áp: u = 400cos100πt (u tính V, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch 2A Tại thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 400V.Tại thời điểm (t + 1/400) (s) cường độ dòng điện tức thời qua mạch khơng giảm Công suất tiêu thụ đoạn mạch X là: A 100 W B 160 W C 200 W D 400 W Câu 22: Đặt điện áp: u = 400cos100πt (u tính V, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch 2A Tại thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 400V Tại thời điểm (t + 1/400) (s) cường độ dòng điện tức thời qua mạch khơng giảm Biểu thức cường độ dòng điện mạch C t = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A i = 2 cos(100πt + π/4) (A) B i = 2 cos(100πt - π/4) (A) C i = 2 cos(100πt + 3π/4) (A) D i = 2 cos(100πt - 3π/4) (A) Câu 23: Đặt điện áp: u = 400cos100πt (u tính V, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch 2A Tại thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 400V Tại thời điểm (t + 1/400) (s) cường độ dòng điện tức thời qua mạch không giảm X chứa hai ba phần tử Ro, Lo, Co mắc nối tiếp Viết biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch X A ux = 316 cos(100πt + 0.6π) V B ux = 316 cos(100πt - 0,1π)V C ux = 316 cos100πt V D ux = 316 cos(100πt - 0.6π)V Câu 24: Đặt điện áp: u = 400cos100πt (u tính V, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch 2A Tại thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 400V Tại thời điểm (t + 1/400) (s) cường độ dòng điện tức thời qua mạch không giảm Sau kể từ thời điểm t điện áp tức thời hai đầu điện trở R đạt giá trị cực đại A t = s 400 B t = s 400 13 C t = s 400 23 D t = s 400 Câu 25: Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2 cos(100πt + π/2) (A) Chọn phát biểu sai: A Cường độ hiệu dụng I = 2A B f = 50Hz C Tại thời điểm t = 0,15s cường độ dòng điện cực đại D φ = π/2 Câu 26: Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u = 100 cos100πt Đèn sáng |u| ≥ 100V Tính thời gian đèn sáng phút? A 30s B 35s C 40s D 45s Câu 27: Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f = 50(Hz), U = 220(V) Biết đèn sáng hiệu điện hai cực đèn đạt giá trị u ≥ 155(V) Trong chu kỳ thời gian đèn sáng là: A 1/100 s B 2/100 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 4/300 s D 5/100 s Câu 28: Một bóng đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f = 50 Hz Biết đèn sáng điện áp hai cực đèn đạt giá trị u ≥ 110 V Trong s thời gian đèn sáng 4/3s Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu bóng đèn A 220V B 220 A C 220 A D 200 A Câu 29: Cho dòng điện có biểu thức i = 2cos(100πt - π/3) A Những thời điểm cường độ tức thời có giá trị cực tiểu? A t = - 5/600 + k/100 s(k = 1,2 ) B t = 5/600 + k/100 s (k = 0,1,2…) C t = 1/120 + k/100 s(k = 0,1,2…) D t = - 1/120 + k/100 s(k = 1,2…) Câu 30: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch điện xoay chiều i = 4cos20πt (A), t đo giây Tại thời điểm t1 dòng điện giảm có cường độ i1 = -2A Hỏi đến thời điểm t2 = (t1 + 0,025)s cường độ dòng điện bao nhiêu? A A B -2 A C A D -2 A Câu 31: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100 πt) A, t tính giây Vào thời điểm đó, dòng điện có cường độ tức thời - 2√2(A)thì sau để dòng điện có cường độ tức thời √6 A? A s 600 B s 600 C s 300 D s 300 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Nhiệt lượng tỏa thời gian 0,5 phút là: Q = I2Rt = 10 0,5.60 = 600J => Đáp án B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: B Ta có: 4cos2100 πt = + 2cos200πt Lại có: cường độ dòng điện trung bình dòng xoay chiều chu kì = dòng chiều có cường độ khơng đổi nên ta có cường độ dòng điện trung bình dòng xoay chiều có biểu thức i = 4cos2100 πt 2A => Đáp án B Câu 3: C Chu kì dòng điện xoay chiều là:T = 1/f = 0,02s 1s = 50.0,02 = 50T Lại có: Trong chu kì có vị trí mà cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối 1A => Trong 50T có 200 lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối 1A => Đáp án C Câu 4: B Tại thời điểm t1(s) dòng điện giảm có cường độ i1 = -2A => Vecto cường độ dòng điện biên âm => Kể từ vị trí ban đầu vecto cường độ dòng điện vị trí cân theo chiều dương thời gian để vecto cường độ dòng điện tới vị trí i1 là: t1 = T/2 + T/12 = 7/12T = 7/120 s => t2 = 7/120 + 0,025 = 1/12s => i = 4cos(20 πt2 – π/2) = 4cos(20 π.1/12 – π/2) = -2 √3 A => Đáp án B Câu 5: D Ta có nhiệt lượng tỏa khoảng thời gian t là: Q = I2Rt => 6000 = I2 25.2.60 => I2 = => I = √2 A => Đáp án D Câu 6: D Chu kì dòng điện là: T = 1/f = 1/60s 1s = 60T Trong chu kì dòng điện đổi chiều lần => 60T dòng điện đổi chiều 120 lần => Đáp án D Câu 7: C Ở thời điểm t = 1/300s cường độ mạch đạt giá trị : i = 5√2.cos(100 πt + π/6 ) = 5cos(100π + π/6 ) = A 300 => Đáp án C Câu 8: C Chu kì dòng điện là: T = 1/f = 1/50s Lại có chu kì dòng điện đổi chiều lần => Đáp án C Câu 9: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: C Ta có nhiệt lượng tỏa khoảng thời gian t là: Q = I2Rt => 9.105 = I2 10.30.60 => I2 = 50 => I = √2 A => Biên độ cường độ dòng điện là: Io = I√2 = √2 √2 = 10A => Đáp án C Câu 11: B Do cường độ dòng điện sớm pha điện áp tụ điện π/2 => Pha ban đầu dòng điện là: π/2 - π/3 = π/6 Cường độ dòng điện ) pha dao động π/2 + k π => Thời điểm ban đầu dong điện pha dao đơng dòng điện π/2 => Thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ lần thứ là: t = T/6 = => Đáp án B Câu 12: A Câu 13: C Câu 14: A s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có điện lượng bằng: => Điện lượng chuyển qua tiết diện dây theo chiều nửa chu kì là: IT q' = 2qo =  => Đáp án A Câu 15: D Câu 16: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: A Thời điểm mà điện áp hai tụ điện có giá trị 1/2 giá trị cực đại tăng tức u = u0 biên dương ( vị trí ban đầu ) => Thời gian điện áp hai tụ điện có giá trị 1/2 giá trị cực đại tăng lần thứ 2013 là: t = 2013/50 s => Đáp án A Câu 18: A Thời gian ngắn hai lần liên tiếp điện áp hai tụ có giá trị độ lớn điện áp hiệu dụng dữa hai tụ giảm Câu 19: A Trong chu kì khoảng thời gian điện áp qua tụ điện có giá trị nhỏ 1/2 giá trị điện áp cực đại tăng tức khoảng thời gian vecto điện áp quay từ vị trí: - uo => uo/2 theo chiều dương => t = T/3 = => Đáp án A Câu 20: C s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: C Câu 22: A Ta có : 1/400 = T/8 Tại thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 400V.Tại thời điểm (t + T/8 ) (s) cường độ dòng điện tức thời qua mạch khơng giảm => Cường độ dòng điện sớm pha điện áp đầu đoạn mạch góc φ = π/4 => biểu thức cường độ dòng điện mạch là: i = √2 cos(100 πt + π/4 ) Câu 23: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24: A Ta có : 1/400 = T/8 Tại thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 400V.Tại thời điểm ( t + T/8 ) (s) cường độ dòng điện tức thời qua mạch không giảm => Cường độ dòng điện sớm pha điện áp đầu đoạn mạch góc φ = π/4 Điện áp đầu điện trở pha với cường độ dòng điện nên Điện áp đầu điện trở sớm pha điện áp đầu đoạn mạch góc φ = π/4 Tại thời điểm t điện ap đầu đoạn mạch biên dương nên điện áp đầu điện trở vị trí uR = theo chiều âm => Thời gian để điện áp tức thời đầu điện trở cực đại là: t = T/8 +3T/4 = 7/400s => Đáp án A Câu 25: C Cường độ dòng điện hiệu dụng: I = = 2A => A f= = 50 Hz => B Tại thời điểm t = 0,15s cường độ dòng điện bằng: i = √2 cos(100 πt + π/2) = √2 cos(100 π.0,15 + π/2) = => C sai φ = π/2 => D => Đáp án C Câu 26: A Đèn sáng điện áp đặt vào đèn thoả mãn |u| ≥ 100 = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 tức đèn sáng vecto điện áp u từ vị trí: => => - => - => - => Thời gian đèn sáng chu kì là: t = T/4 + T/4 = T/2 = 0,01s => Thời gian đèn sáng phút = 3000T là: t' = 3000.0,01 = 30s => Đáp án A Câu 27: C Đèn sáng điện áp đặt vào đèn thoả mãn |u| ≥ 155 = u0 tức đèn sáng vecto điện áp u từ vị trí: u0 u u u => => - => => - 2 2 => Thời gian đèn sáng chu kì là: t = T/3 + T/3 = 2T/3 = 1/75s => Đáp án C Câu 28: A Trong s = 100T thời gian đèn sáng 4/3s = 200/3T => Thời gian đèn sáng chu kì 2T/3 u => u = => uo = 220√2 V U=220V => Đáp án A Câu 29: B Thời điểm mà cường độ tức thời có giá trị cực tiểu thời điểm vecto cường độ dòng điện vị trí cân 2cos(100 πt - π/3) = 100 π t - π /3 = π/2 + k π => t = 5/600 + k /100 ( với k = 0,1,2 ) => Đáp án B Câu 30: B t1 cường độ dòng điên giảm có giá trị Đáp án B Câu 31: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có: ; thời gian ngắn để dọng điện có cường độ tức thời -2√2 A đến vị trí cường độ dòng điện có cường độ √6 A là: t = T/4 + T/6 = 5T/12 = 1/120 = 5/600 => Đáp án A ... độ dòng điện bao nhiêu? A A B -2 A C A D -2 A Câu 31: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100 πt) A, t tính giây Vào thời điểm đó, dòng điện có cường độ tức thời - 2√2(A)thì... = + 2cos200πt Lại có: cường độ dòng điện trung bình dòng xoay chiều chu kì = dòng chiều có cường độ khơng đổi nên ta có cường độ dòng điện trung bình dòng xoay chiều có biểu thức i = 4cos2100... = - 1/120 + k/100 s(k = 1,2…) Câu 30: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch điện xoay chiều i = 4cos20πt (A), t đo giây Tại thời điểm t1 dòng điện giảm có cường độ i1 = -2 A Hỏi đến thời
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 các bài toán thời gian với dòng xoay chiều , 4 các bài toán thời gian với dòng xoay chiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay