5 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 1

7 39 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hiện tượng phân phóng xạ Định luật phóng xạ - Đề Câu 1: Hiện tượng phân phóng xạ định luật phóng xạ (Đề 1) Câu 1: Chất Iốt phóng xạ 131 53 I dùng y tế có chu kỳ bán ngày đêm Nếu nhận 100g chất sau tuần lễ bao nhiêu? A 0,87 g B 0,78 g C 7,8 g D 8,7 g Câu 2: Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân Sau năm nữa, số hạt nhân lại chưa phân chất phóng xạ A N0 /6 B N0 /16 C N0 /9 D N0 /4 Câu 3: Có 100g chất phóng xạ với chu kì bán ngày đêm Sau 28 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ lại A 93,75 g B 87,5 g C 12,5 g D 6,25 g 60 Câu 4: Chu kỳ bán 60 27 CO gần năm Sau 10 năm, từ nguồn 27 CO có khối lượng 1g lại A gần 0,75g B 0,75g lượng nhỏ C gần 0,25g D 0,25g lượng nhỏ Câu 5: Ban đầu có gam chất phóng xạ radon sau 9,5 ngày A 23,9.1021 B 2,39.1021 C 3,29.1021 D 32,9.1021 Câu 6: Phốt 32 15 222 86 Rn với chu kì bán 3,8 ngày Số nguyên tử radon lại P phóng xạ β- với chu kỳ bán T = 14,2 ngày Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng khối chất phóng xạ lại 2,5g Tính khối lượng ban đầu A 15g B 20g C 25g D 30g Câu 7: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán 3,8 ngày Sau thời gian 11,4 ngày độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) lượng chất phóng xạ lại phần trăm so với độ phóng xạ lượng chất phóng xạ ban đầu? A 25% B 75% C 12,5% D 87,5% Câu 8: Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0 , chu kì bán chất 3,8 ngày Sau 15,2 ngày khối lượng chất phóng xạ lại 2,24 g Khối lượng m0 A 5,60 g B 35,84 g C 17,92 g D 8,96 g Câu 9: Một nguồn phóng xạ có chu kì bán T thời điểm ban đầu có 32N0 hạt nhân Sau khoảng thời gian T/2, 2T 3T, số hạt nhân lại bao nhiêu? A 24N0, 12 N0, N0 B 16√2 N0, N0, N0 C 16 N0, N0, N0 D 16√2 N0, 8√2 N0, 4√2 N0 Câu 10: Một nguồn phóng xạ có chu kì bán T thời điểm ban đầu có 48No hạt nhân Hỏi sau khoảng thời gian 3T, số hạt nhân lại bao nhiêu? A 4N0 B 6N0 C 8N0 D 16N0 Câu 11: Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu chất phóng xạ ngun chất có chu kì bán T Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân mẫu chất phóng xạ A N0/2 B N0/√2 C N0/4 D N0√2 Câu 12: Gọi t khoảng thời gian để số hạt nhân đồng vị phóng xạ giảm bốn lần Sau thời gian 2t số hạt nhân lại đồng vị phần trăm số hạt nhân ban đầu? A 25,25% B 93,75% C 6,25% D 13,5% Câu 13: Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán T Khối lượng chất X lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu A 3,2 gam B 2,5 gam C 4,5 gam Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 1,5 gam Câu 14: Hạt nhân A1 Z1 X phóng xạ biến thành hạt nhân A2 Z2 Y bền Coi khối lượng hạt nhân X, Y số khối chúng tính theo đơn vị u Biết chất phóng xạ X có chu kì bán T Ban đầu có khối lượng chất X, sau chu kì bán tỉ số khối lượng chất Y khối lượng chất X A 4A1/A2 B 4A2/A1 C 3A2/A1 D 3A1/A2 226 226 Câu 15: Tính số hạt nhân bị phân sau 1s 1g 88 Ra Cho biết chu kỳ bán 88 Ra 1580 năm Số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1 A 3,55.1010 hạt B 3,40.1010 hạt C 3,75.1010 hạt D 3,70.1010 hạt Câu 16: Một chất phóng xạ có chu kì bán T Sau thời gian t = 3T kể từ thời điển ban đầu, tỉ số số hạt nhân bị phân thành hạt nhân nguyên tố khác với số hạt nhân chất phóng xạ lại A B C 1/3 D 1/7 ─ Câu 17: Đồng vị phóng xạ Cơban 60 với chu kỳ bán T = 71,3 ngày Trong 365 ngày, 27 CO phát tia  phần trăm chất Côban bị phân A 97,12% B 80,09% C 31,17% D 65,94% Câu 18: Một chất phóng xạ có chu kì bán 20 phút Ban đầu mẫu chất có khối lượng 2g Sau 1h40phút, lượng chất phân có giá trị nào? A 1,9375 g B 0,0625g C 1,25 g D đáp án khác 210 210 Câu 19: Hạt nhân 84 Po phóng xạ  thành hạt nhân chì bền Ban đầu mẫu 84 Po chứa lượng m-o (g) Bỏ qua lượng hạt photon  Khối lượng hạt nhân tạo thành tính theo m0 sau bốn chu kì bán là? A 0,92m0 B 0,06m0 C 0,98m0 D 0,12m0 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: Xét phản ứng: 230 90 206 Th → 82 Pb +x 42 He +y 01   Chất phóng xạ Th có chu kỳ bán T Sau thời gian t = 2T tỷ số số hạt  số hạt  là: A 2/3 B C 3/2 D 1/3 230 206 Câu 21: Xét phản ứng: 90 Th → 82 Pb +x 42 He +y 01   Chất phóng xạ Th có chu kỳ bán T Sau thời gian t = 2T tỷ số số hạt  số nguyên tử Th lại là: A 18 B C 12 D 1/12 Câu 22: Đồng vị 60 27 CO chất phóng xạ với chu kỳ bán T = 5,33 năm, ban đầu lượng Co có khối lượng m0 Sau năm lượng Co bị phân phần trăm? A 12,2% B 27,8% C 30,2% D 42,7% 210 Câu 23: Chu kì bán 84 Po 318 ngày đêm Khi phóng xạ tia  , pơlơni biến thành chì Có ngun tử pơlơni bị phân sau 276 ngày 100mg 210 84 Po ? 20 A 1,296.10 B 2,15.1020 C 0,125.1020 D 1,25.1020 E 1,296.1020 Câu 24: Chu kỳ bán U238 4,5.109 năm Số nguyên tử bị phân sau 106 năm từ gam U 238 ban đầu bao nhiêu? Biết số Avôgadrô NA = 6,02.1023 hạt/mol A 2,529.1021 B 2,529.1018 C 3,896.1014 D 3,896.1017 Câu 25: Chu kì bán chất phóng xạ 90 38 Sr 20 năm Sau 80 năm có phần trăm chất phóng xạ phân thành chất khác ? A 6,25% B 12,5% C 87,5% D 93,75% Câu 26: Đồng vị phóng xạ 66 29 Cu có chu kỳ bán 4,3 phút Sau khoảng thời gian t = 12,9 phút, độ phóng xạ đồng vị giảm xuống : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 85 % B 87,5 % C 82, % D 80 % ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Sau tuần lễ lượng Iot lại là: m = m0/2t/T = 100/28.7/8 = 0,78 g Câu 2: C Sau năm, số hạt nhân lại 1/3 số hạt nhân ban đầu => N = N0/3 => 2t/T = => Sau năm nữa, số hạt nhân lại N’ = N/2t/T = N/3 = N0/9 Câu 3: D Sau 28 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ lại là: m = m0/2t/T = 100/228/7 = 6,25 g Câu 4: C Sau 10 năm, từ nguồn Co có khối lượng 1g lại: m = m0/2t/T = 1/210/5 = 0,25g Câu 5: B Số hạt nhân ban đầu là: N0 = m.NA/A = 5.6,02.1023/222 = 1,356.1022 => Số nguyên tử radon lại sau 9,5 ngày N = N0/2t/T = 1,356.1022/29,5/3,8 = 2,39.1021 Câu 6: B Khối lượng ban đầu chất phóng xạ là: m0 = m.2t/T = 2,5.242,6/14,2 = 20 g Câu 7: C Ta có : độ phóng xạ lượng chất phóng xạ lại H = H0.e-t.ln2/T = H0.e-11,4.ln2/3,8 = 1/8H0 => độ phóng xạ lượng chất phóng xạ lại 12,5% phần trăm so với độ phóng xạ lượng chất phóng xạ ban đầu Câu 8: B Khối lượng ban đầu m0 là: m0 = m.2t/T = 2,24.215,2/3,8 = 35,84 g Câu 9: B Sau T/2, số hạt nhan lại là: N = 32N0/2t/T = 16√2N0 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Sau 2T, số hạt nhan lại : N’ = 32N0/2t’/T = 8N0 Sau 3T, số hạt nhan lại : N” = 32N0/2t”/T = N0 Câu 10: B Sau khoảng thời gian 3T, số hạt nhân lại là: N = 48N0/2t/T= 48N0/23T/T = 6N0 Câu 11: B Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân mẫu chất phóng xạ là: N = N0/2t/T = N0/20,5 = N0/√2 Câu 12: C Sau t số hạt nhân lại là: N = N0/4 => t = 2T Sau 2t số hạt nhân lại là: N’= N0/22t/T = N0/16 => Sau thời gian 2t số hạt nhân lại đồng vị 6,25% số hạt nhân ban đầu Câu 13: B Khối lượng chất X lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu là: m = m0/2t/T = 20/23 = 2,5 gam Câu 14: C Số hạt nhân X lại sau 2T là: N = N0/4 Số hạt nhân Y tạo sau 2T là: N’ = 3N0/4 => Sau 2T tỉ số khối lượng chất Y khối lượng chất X : Câu 15: D 226 Số hạt nhân bị phân sau 1s 1g 88 Ra là: t/T N’ = N0- N = N0(1- 1/2 ) = m0.NA.(1- 1/2t/T)/A = 3,70.1010 hạt Câu 16: A Sau 3T, số hạt nhân lại là: N = N0/2t/t = N0/8 Số hạt nhân bị phân là: N’ = N0- N = 7N0/8 =>N’/N = Câu 17: A Số hạt nhân Co bị phân là: N’ = N0 – N = N0(1 – 1/2t/T) = 0,9712N0 => Trong 365 ngày, chất Côban bị phân 97,12% chất Co ban đầu Câu 18: A Sau 1h40phút, lượng chất phân có giá trị m’ = m0 – m = m0(1- 1/2t/T) = 2(1- 2/2100/20) = 1,9375 g Câu 19: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: C ta có 2x – y = 4x = 24 => x = 6, y = Sau thời gian t = 2T tỷ số số hạt  số hạt  3/2 Câu 21: A Từ phản ứng ta tìm x = 6, y = Số hạt nhân Th lại sau 2T : N = N0/4 =>số hạt nhân  tạo thành : N’ = 6.3N0/4 => N’/N = 18 Câu 22: A Lượng Co bị phân rã: m’ = m0- m = m0(1- 1/21/5,33) = 0,122m0 = 12,2%.m0 Câu 23: A Số nguyên tử pôlôni bị phân sau 276 ngày 100mg là: N’ = N0(1- 1/2t/T) = m0.NA(1 – 1/2t/T)/A = 100.10-3.6,02.1023.(1- 1/2276/318)/210 = 1,296.1020 Câu 24: D Số nguyên tử bị phân sau 106 năm từ gam U 238 ban đầu là: N’ = N0 - N = N0( – 1/2t/T) = m0.NA(1 – 1/2t/T)/A = 3,896.1017 Câu 25: D Số nguyên tử Sr bị phân sau 80 năm là: N ‘ = N0(1- 1/2t/T) = N0(1 – 1/280/20) = 0,9375N0 = 93,75%.N0 =>Sau 80 năm có 93,75% chất phóng xạ Sr phân thành chất khác Câu 26: B Ta có độ phóng xạ lại H = H0.e-t.ln2/T = H0/8 = 12,5%H0 => Sau khoảng thời gian t = 12,9 phút, độ phóng xạ đồng vị giảm xuống 87, % ... 1/ 21/ 5,33) = 0 ,12 2m0 = 12 ,2%.m0 Câu 23: A Số nguyên tử pôlôni bị phân rã sau 276 ngày 10 0mg là: N’ = N0( 1- 1/ 2t/T) = m0.NA (1 – 1/ 2t/T)/A = 10 0 .1 0-3 .6,02 .10 23.( 1- 1/ 2276/ 318 )/ 210 = 1, 296 .10 20 Câu 24:... Ta có : độ phóng xạ lượng chất phóng xạ lại H = H0.e-t.ln2/T = H0.e -1 1 ,4.ln2/3,8 = 1/ 8H0 => độ phóng xạ lượng chất phóng xạ lại 12 ,5% phần trăm so với độ phóng xạ lượng chất phóng xạ ban đầu... Khi phóng xạ tia  , pơlơni biến thành chì Có ngun tử pơlơni bị phân rã sau 276 ngày 10 0mg 210 84 Po ? 20 A 1, 296 .10 B 2 ,15 .10 20 C 0 ,12 5 .10 20 D 1, 25 .10 20 E 1, 296 .10 20 Câu 24: Chu kỳ bán rã U238
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 1 , 5 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay