5 xác định yếu tố điện từ bằng chuyển động tròn đều

7 17 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Xác định yếu tố Điện Từ chuyển động tròn Câu Một tụ điệnđiện dung C = 0,202 μF tích điện đến hiệu điện U0 Lúc t = 0, hai đầu tụ đấu vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm 0,5 H Bỏ qua điện trở cuộn dây dây nối Lần thứ hai điện tích tụ nửa điện tích lúc đầu thời điểm ? A 1/400s B 1/200s C 1/300s D 1/600s Câu Một tụ điệnđiện dung 10 μF tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm 1H Bỏ qua điện trở dây nối, lấy π2 = 10 Sau khoảng thời gian ngắn (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện có giá trị nửa giá trị ban đầu? A 3/ 400s B 1/600s C 1/300s D 1/1200s Câu Trong mạch dao động LC khơng có điện trở thuần, có dao động điện từ tự (dao động riêng) Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ dòng điện cực đại qua mạch Uo Io Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị Io/2 độ lớn hiệu điện hai tụ điển là: A (3/4)U0 B (√3/2)U0 C (1/2)U0 D (√3/4)U0 Câu Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện cực đại Sau khoảng thời gian ngắn Δt điện tích tụ nửa giá trị cực đại Chu kì dao động riêng mạch dao động là: A 4Δt B 6Δt C 3Δt D 12Δt Câu Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ Hiệu điện cực đại hai tụ 4√2 V Hiệu điện hai tụ thời điểm cường độ dòng điện tức thời cường độ dòng điện hiệu dụng? A V B V C V D 1,5 V Câu Một tụ điệnđiện dung C = 5,07 μF tích điện đến hiệu điện U0 Sau hai đầu tụ đấu vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm 0,5 H Bỏ qua điện trở cuộn dây dây nối Lần thứ hai điện tích tụ nửa điện tích lúc đầu thời điểm (tính từ t = lúc đấu tụ điện với cuộn dây): A 1/400 s B 1/200 s C 1/600 s D 1/300 s Câu Một mạch LC lí tưởng có chu kỳ T điện tích cực đại Q0 Tại thời điểm t tụ có độ lớn điện tích q = Q0/2 phóng điện Sau thời gian ngắn tụ lại có độ lớn điện tích q = Q0/2: A T/6 B T/4 C T D T/2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Mạch dao động gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = mH tụ điệnđiện dung C = μF, lấy π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị nửa giá trị cực đại là: A 6.10-4 s B 2.10-4 s C 4.10-4 s D 3.10-3 s Câu Một tụ điện có C = μF tích điện với hiệu điện cực đại Uo Sau cho tụ điện phóng điện qua cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L = mH Coi π2 = 10 Để hiệu điện tụ điện nửa giá trị cực đại khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm nối tụ với cuộn dây : A 10-4 s B 10-5 s C 1,5.10-9 s D 0,75.10-9 s Câu 10 Cường độ dòng điện tức thời chạy mạch dao động LC lý tưởng là: i = 0,05sin2000t (A) Cuộn dây có độ tự cảm L = 40 mH Tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời mạch giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng hiệu điện hai tụ điện là: A 1,264 V B 2,828 V C 3,792 V D 5,056 V Câu 11 Một tụ điệnđiện dung C tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm µH Bỏ qua điện trở dây nối Thời gian ngắn kể từ lúc nối, đến điện tích tụ có giá trị nửa giá trị cực đại 5.10-5 s Lấy π2 = 10 Giá trị điện dung C A 11,25.10-4 F B 4,5.10-3 F C 112,5.10-3 F D 2.10-3 F Câu 12 Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Khi mạch dao động điện áp hai tụ có phương trình u = 2cos106πt (V) Ở thời điểm t1 điện áp giảm có giá trị V Ở thời điểm t2 = (t1 + 5.10-7) s điện áp hai tụ có giá trị : A -√3 V B √3 V C V D -1 V Câu 13 Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung 25 pF cuộn cảm có độ tự cảm L, có dao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ điện Q0 Biết khoảng thời gian ngắn để điện tích tụ điện giảm từ Q0 đến Q0√3/2 t1, khoảng thời gian ngắn để điện tích tụ điện giảm từ Q0 đến Q0√2/2 t2 t2 - t1 = 10-6 s Lấy π2 = 10 Giá trị L : A 0,567 H B 0,765 H C 0,675 H D 0,576 H Câu 14 Mạch dao động LC thực dao động điện từ tự với chu kỳ T Tại thời điểm dòng điện mạch có cường độ 8π mA tăng, sau khoảng thời gian 3T/4 điện tích tụ có độ lớn 2.10-9 C Chu kỳ dao động điện từ mạch bằng: A 0,5 ms B 0,25 ms C 0,5 μs D 0,25 μs Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15 Dòng điện mạch dao động LC có phương trình: i = 2cos100πt (A) Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn 0,005 s kể từ lúc dòng điện triệt tiêu là: A 1/50 C B √2/100π C C 200π C D 1/50π C Câu 16 Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại ∆t1 Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại ∆t2 Tỉ số ∆t1/ ∆t2 bằng: A B 3/4 C 4/3 D 1/2 Câu 17 Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với chu kì T = μs Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ Q0 Điện lượng chạy qua cuộn dây sau thời gian t = μs (kể từ lúc t = 0) bằng: A 2,5Q0 B Q0 C 1,5Q0 D 0,5Q0 Câu 18 Trong mạch dao động điện từ tự LC, độ tự cảm cuộn cảm L = 2,4 mH, điện dung tụ điện C = 1,5 μF Cường độ dòng điện cực đại mạch Io, thời gian hai lần liên tiếp cường độ dòng điện i = Io/3 : A 0,3362 ms B 0,0052 ms C 0,1277 ms D 0,2293 ms Câu 19 Một mạch LC lý tưởng có dao động điện từ điều hòa với i = 4cos(500πt + π/3) (mA) Trong khoảng thời gian (ms) tính từ lúc t = 0, số lần mà dòng điện tức thời đạt giá trị -2 (mA) A lần B lần C lần D lần Câu 20 Một mạch LC lý tưởng có dao động điện từ điều hòa với uC = 8cos(1000πt – 2π/3) V Trong khoảng thời gian 1,5 ms tính từ lúc t = 0, số lần mà điện áp tức thời tụ đạt giá trị –4√2 V A lần B lần C lần D lần Câu 21 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây có biểu thức i = 4cos(500πt – π/2) mA, với t tính giây (s) Tính từ lúc t = 0, thời điểm mà cường độ dòng điện tức thời 2√3 mA lần thứ A 6,78 ms B 7,68 ms C 8,67 ms D 8,76 ms Câu 22 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ điều hòa với cường độ dòng điện tức thời i = 4πcos(100πt + π/6) mA Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, điện tích tụ đạt giá trị 20√2 µC lần thứ thời điểm A t = 245/6 ms B t = 125 ms C t = 450 ms Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D t = 19/3 ms Câu 23 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ điều hòa với tần số 500 Hz Cường độ dòng điện cực đại đo mạch 4π√2 mA Thời điểm ban đầu, cường độ dòng điện mạch có giá trị tăng Điện tích tụ đạt giá trị µC lần thứ thời điểm A t = 8/3 ms B t = 12,5 ms C t = 4,5 ms D t = 19/3 ms Câu 24 Một mạch LC lý tưởng với C = 2.10-6 F có dao động điện từ với chu kỳ dao động 0,5 ms biên độ điện áp V Trong chu kỳ, quãng thời gian mà cường độ dòng điện có độ lớn vượt 16π mA A 1/3 ms B 2/3 ms C 1/2 ms D 3/4 ms Câu 25 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp điện áp tức thời tụ có độ lớn 3√2 V 0,5 µs Tần số dao động có giá trị A MHz 0,5 MHz B MHz MHz C kHz 0,5 kHz D MHz 0,5 MHz ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Lần thứ hai điện tích tụ nửa điện tích lúc đầu thời điểm Câu 2: C Lúc đầu tụđiện tích cực đại Khoảng thời gian để điện tích nửa điện tích cực đại nên: Câu 3: B mà Câu 4: B Tại thời điểm Sau khoảng thời gian Câu 5: C Cường độ dòng điện cường độ hiệu dụng Tại thời điểm đó: Câu 6: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Lúc đầu tụđiện tích cực đại Khoảng thời gian để điện tích nửa điện tích cực đại nên: Câu 7: A Tại thời điểm t giảm nên sau độ lớn Câu 8: B Thời gian ngắn kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị nửa giá trị cực đại Câu 9: A Để hiệu điện tụ điện nửa giá trị cực đại khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm nối tụ với cuộn dây : Câu 10: B Câu 11: A Thời gian ngắn kể từ lúc nối, đến điện tích tụ có giá trị nửa giá trị cực đại Câu 12: A Ở thời điểm Câu 13: D giảm sau Biết khoảng thời gian ngắn để điện tích tụ điện giảm từ Q0 đến Khoảng thời gian ngắn để điện tích tụ điện giảm từ Q0 đến Theo đề Câu 14: C Vẽ đường tròn lượng giác cho dễ hình dung ( i q biểu diễn đường tròn, i nhanh pha q 90 độ) là Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 để ý rằng, vị trí (1), i tạo với trục Ox góc α, sau 3T/4, q tạo với trục Ox góc π - α Như ta có đẳng thức: Do đó: Câu 15: D Ta chọn thời điểm dòng điện triệt tiêu Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây 0,005 giây Câu 16: B Thời gian ngắn mà lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại đến giá trị nửa giá trị cực đại thời gian ngắn điện tích tụ giảm từ có Thời gian ngắn điện tích tụ giảm từ xuống giá trị Như ta có Câu 17: C Trong thời gian t, điện tích từ =>Lượng điện tích chạy qua cuộn dây Câu 18: D ta có Cường độ dòng điện Khoảng thời gian lần liên tiếp khoảng thời gian quanh VTCB theo chiều dương nên : Câu 19: A Câu 20: D Lúc t=0 theo chiều dương Sau 1,5ms u dừng Nên số lần điện áp tức thời tụ đạt giá trị Câu 21: C Vẽ vòng tròn lượng giác Thời điểm lần thứ Với thời điểm thời gian vạt từ pha đến pha Câu 22: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 q trễ pha i góc t = có pha ban đầu i =>pha ban đầu q =>mỗi chu kỳ có hai thời điểm có giá trị q thỏa mãn = 2.2 + t = 2.T + Biểu diễn đường tròn, => ms Câu 23: A Giá trị cực đại điện tích tụ: Ta biết q trễ pha π/2 với i, thời điểm t = i = tăng nên q = -Q0 → điện tích tụ đạt giá trị lần thứ vào thời điểm: Câu 24: A Câu 25: A Vì sau khoảng thời gian độ lớn điện áp tức thời tụ nhau, nên ta có hai trường hợp: +)TH1: +)TH2: ... L, có dao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ điện Q0 Biết khoảng thời gian ngắn để điện tích tụ điện giảm từ Q0 đến Q0√3/2 t1, khoảng thời gian ngắn để điện tích tụ điện giảm từ Q0 đến... dòng điện tức thời mạch giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng hiệu điện hai tụ điện là: A 1,264 V B 2,828 V C 3,792 V D 5,056 V Câu 11 Một tụ điện có điện dung C tích điện đến hiệu điện xác định. .. thời điểm t1 điện áp giảm có giá trị V Ở thời điểm t2 = (t1 + 5.1 0-7 ) s điện áp hai tụ có giá trị : A - 3 V B √3 V C V D -1 V Câu 13 Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 xác định yếu tố điện từ bằng chuyển động tròn đều , 5 xác định yếu tố điện từ bằng chuyển động tròn đều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay