5 sự chồng chất của hai sóng thành phần

6 46 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Sự chồng chất hai sóng thành phần Câu Hai mũi nhọn S1, S2 ban đầu cách cm gắn đầu cần rung có tần số f = 100 Hz, đặt chạm nhẹ vào mặt nước Tốc độ truyền sóng mặt nước v = 0,8 m/s Gõ nhẹ cần rung cho hai điểm S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng u = A.cos2πft Tìm đường trung trực S1, S2 điểm M2 gần M1 dao động pha với M1.( M1 điểm cách nguồn đoạn d1 = cm) A 0,94 cm B 0,91 cm C 0,3 cm D 0,4 cm Câu Hai nguồn S1, S2 kết hợp dao động pha,cùng phương pha ban đầu cách 30 cm Biết tốc độ truyền sóng v = m/s tần số f = 50 Hz Những điểm nằm đường trung trực S1S2 dao động ngược pha với sóng tổng hợp O( O trung điêm S1,S2) cách O khoảng nhỏ A 3√3 cm B 6√6 cm C 4√4 cm D 6√3 cm Câu Thực giao thoa sóng mặt chất lỏng với nguồn kết hợp S1 S2 phát sóng có biên độ cm pha, bước sóng λ = 20cm Biên độ sóng khơng đổi q trình lan truyền Tại điểm M cách S1 đoạn 50 cm cách S2 đoạn 10 cm có biên độ A 1,5 cm B cm C cm D 2,5 cm Câu Trên mặt nước hai điểm S1, S2 người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 6cos40πt (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Trên đoạn thẳng S1S2, điểm dao động với biên độ mm cách trung điểm đoạn S1S2 đoạn gần A 1/3 cm B 1/6 cm C 1/4 cm D 1/2 cm Câu Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB pha cách đoạn 12 cm dao động vng góc với mặt nước tạo sóng với bước song 1,6 cm Gọi C điểm mặt nước cách hai nguồn cách trung điểm O đoạn AB khoản cm Hỏi đoạn CO, số điểm dao động ngược pha với nguồn là: A B C D Câu Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A B cách 20 cm với phương trình dao động: u1 = u2 = cosωt cm Bước sóng λ = cm Biên độ sóng khơng đổi Gọi I điểm đường trung trực AB dao động pha với nguồn A,B gần trung điểm O AB khoảng cách OI đo là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A B √156 cm C √125 cm D 15 cm Câu Tại hai điểm A B mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình u = Acos100πt (cm) Tốc độc truyền sóng mặt nước v = 40 cm/s Xét điểm M mặt nước có AM = cm BM = cm Hai dao động M hai sóng từ A từ B truyền đến có pha dao động: A Ngược pha B Vng pha C Cùng pha D Lệch pha 450 Câu Hai nguồn kết hợp A B giống mặt thoáng chất lỏng dao động với tần số Hz biên độ a = mm Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng, vận tốc truyền sóng mặt thống 12 cm/s Điểm M nằm mặt thoáng cách A B khoảng AM = 17,0 cm, BM = 16,25 cm dao động với biên độ : A cm B 1,0 cm C 1,5 cm D 2,0 mm Câu Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA= uB= Acos50πt (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO A 10 cm B 2√10 cm C 2√2 cm D cm Câu 10 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp A B dao động đồng pha với tần số 16 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 24 cm/s Xét hai điểm M, N nằm đường trung trực AB phía AB Biết điểm M điểm N cách A B khoảng cm 16 cm Số điểm dao động pha với hai nguồn nằm đoạn MN A B C D Câu 11 Trên mặt thống chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là: u A  uB  2cos10 t (cm) Vận tốc truyền sóng 3m/s Phương trình sóng M cách A, B khoảng d1 = 15cm; d2 = 20cm là:  7 A u  cos cos(10 t  )(cm) 12 7 B u  cos(10 t  )(cm)  7 C u  cos cos(10 t  )(cm) 12 12 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 7 )(cm) 12 12 Câu 12 Hai nguồn kết hợp A B dao động pha cách AB = 40 cm, bước sóng λ = cm O trung điểm AB M nằm trung trực AB với OM = 20 cm Trong khoảng M đến O có điểm dao động pha với hai nguồn? A B C D Câu 13 Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1 S2 cách khoảng 14 cm dao động theo phương trình u = acos(20πt) mm mặt nước Biết Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,3 (m/s) biên độ sóng không đổi truyền Hỏi điểm M nằm trung trực S1S2 ( không nằm S1S2 ) gần S1 dao động pha với nguồn cách nguồn S1 bao nhiêu? A cm B cm C 12 cm D cm Câu 14 Hai nguồn sóng kết hợp A, B mặt thống chất lỏng dao động theo phương trình uA= uB= 4cos(10πt) Coi biên độ sóng khơng đổi, tốc độ sóng v = 15 cm/s Hai điểm M1, M2 nằm elip nhận A, B làm tiêu điểm có AM1 = BM1 = cm AM2 – BM2 = 3,5 cm Tại thời điểm li độ M1 mm li độ M2 thời điểm là: A mm B -3 mm C -√3 mm D -3√3 mm Câu 15 Tại hai điểm A B mặt nước cách khoảng 16 cm có hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa với tần số f = 10 Hz, pha nhau, sóng lan truyền mặt nước với tốc độ 40 cm/s Hai điểm M N nằm mặt nước cách A B khoảng 16 cm Số điểm đoạn thẳng MN dao động pha với A là: A B C D D u  cos  cos(10 t  ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B gọi d2 khoảng cách từ s1 tới M2 Ta có d2-d1=k lamda M1M2 ngắn k=+ -1 Với k=+1 d2=d1+lamda=8,8cm M1M2 = 7,84 – 6,93 = 0,91cm Tương tự, với k=-1, đc M1M2=0,94cm Vậy đáp án B ( Chọn số nhỏ hơn) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: bước sóng 12cm câu bạn nên nhớ công thức cho nhanh Gọi điểm M thuộc đường trung trực S1S2.(MS1=MS2=d) pt sóng S1 gây M: pt sóng S2 gây M giống với pt là: pt M tổng hợp hai pt là: 5 điểm cần tìm thỏa mãn gần O dao động ngược pha với O phải có pha từ pt tổng quát ta tính pha O khoảng cách từ điểm cần tìm tới nguồn áp dụng định lí pitago ta tính khoảng cách đến O bạn bỏ thêm dấu trừ trước pha dao động việc gây khó khăn việc nhớ hướng làm tính tốn Câu 3: B Ta có độ lệch pha hai sóng M: Hai sóng tới M đồng pha M dao động với biên độ cực đại 2A=2 cm Câu 4: A – lời giải video Câu 5: A Gọi phương trình sóng hai nguồn có dạng: Phương trình sóng điểm N thuộc CO với AN=BN=d, Sóng N ngược pha với sóng hai nguồn →Có hai điểm dao động ngược pha với nguồn đoạn CO Câu 6: B I năm trung trực AB =>> IOA vuông tai O.mà I pha với A,B =>> IA=IB=kλ =8k I gần o nhất.mà OA=10 =>> k=2 tm =>> IA=16 =>> IO^2=IA^2-OA^2=16^2-10^2=156 => IO=căn 156 =>> B Câu 7: A Độ lệch pha sóng tới Vậy sóng tới ngược pha (nên dao động tổng hợp có biên độ cực tiểu, tức cực tiểu giao thoa sóng ) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: A Độ lệch pha hai sóng M : nên ta có biên độ dao động M hai sóng tới M biên độ ngược pha Câu 9: B tính landa= cm M O pha nên ta có: d(M) - d(O) = K landa => d(M) = 2K + để M gần O => k=1 ( k # trùng vs trung điểm AB) => d(M) = 11 => OM = ( d(M)binh - d(O)binh) = 2căn10 (cm) Câu 10: D Nếu pha nguồn  pha điểm E nằm M N+ thuộc đường trung trực là: để pha với hai nguồn mà từ ta tìm có giá trị k ngun thỏa mãn Vậy có điểm Chọn D Câu 11: D Câu 12: D Gọi N điểm thuộc đoạn MO, cách nguồn điểm O Phương trình sóng N => dao động pha với nguồn Vậy có điểm thỏa mãn Câu 13: B Ta có pha điểm M đường trung trực là: M pha với nguồn nên Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Mặt khác: Câu 14: D Câu 15: B Ta có M N hai điểm mặt nước cách A,B đoạn 16 cm nên M N thuộc đường trung trực AB M N đối xứng qua AB Ta có Gọi pt dao động nguồn Pt dao động điểm P đường trung trực AB Để P dao động pha với nguồn Xét điểm M ta có Xét O đoạn OM có điểm dao động pha với nguồn Do N đối xứng với M qua O nên đoạn ON có điểm dao động pha với nguồn Do đoạn ON OM trùng vân O nên đoạn MN có điểm dao động pha với nguồn ... thời điểm là: A mm B -3 mm C - 3 mm D -3 √3 mm Câu 15 Tại hai điểm A B mặt nước cách khoảng 16 cm có hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa với tần số f = 10 Hz, pha nhau, sóng lan truyền mặt... có độ lệch pha hai sóng M: Hai sóng tới M đồng pha M dao động với biên độ cực đại 2A=2 cm Câu 4: A – lời giải video Câu 5: A Gọi phương trình sóng hai nguồn có dạng: Phương trình sóng điểm N thuộc... cm C 12 cm D cm Câu 14 Hai nguồn sóng kết hợp A, B mặt thống chất lỏng dao động theo phương trình uA= uB= 4cos(10πt) Coi biên độ sóng khơng đổi, tốc độ sóng v = 15 cm/s Hai điểm M1, M2 nằm elip
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 sự chồng chất của hai sóng thành phần , 5 sự chồng chất của hai sóng thành phần

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay