3 mối quan hệ q u i trong dao động điện từ đề 1

13 12 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Mối quan hệ q - u - i dao động điện từ - Đề Câu 1: Một mạch dao động gồm tụ 20nF cuộn cảm  H, điện trở không đáng kể Hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện U0 = 1,5V Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch A 43 mA B 73mA C 53 mA D 63 mA Câu 2: Trong mạch dao động LC khơng có điện trở thuần, có dao động điện từ tự (dao động riêng) Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ dòng điện cực đại qua mạch U0 I0 Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị I0/2 độ lớn hiệu điện hai tụ điện A 3U0 /4 B U0 /2 C U0/2 D U0 /4 Câu 3: Một mạch dao động LC lí tưởng có L = 40mH, C = 25µF, điện tích cực đại tụ q0 = 6.10-10C Khi điện tích tụ 3.10-10C dòng điện mạch có độ lớn A 5,2 10-7 A B 6.10-7A C 3.10-7 A D 2.10-7A Câu 4: Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung 50  F cuộn dây có độ tự cảm L = 5mH Điện áp cực đại tụ điện 6V Cường độ dòng điện mạch thời điểm điện áp tụ điện 4V là: A 0,32A B 0,25A C 0,60A D 0,45A Câu 5: Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC lí tưởng i = 0,08cos(2000t)(A) Cuộn dây có độ tự cảm L = 50mH Hiệu điện hai tụ thời điểm cường độ dòng điện tức thời mạch cường độ dòng điện hiệu dụng là.: A 2 B 32V C D 8V Câu 6: Khi mạch dao động LC có dao động tự Hiệu điện cực đại tụ Uo=2V Tại thời điểm mà lượng điện trường lần lượng từ trường hiệu điện tụ A 0,5V B V C 1V D 1,63V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: Một mạch dao động gồm tụ 20nF cuộn cảm 80  H, điện trở không đáng kể Hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện U0 = 1,5V Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch A 73mA B 43mA C 16,9mA D 53mA Câu 8: Khung dao động (C = 10  F; L = 0,1H) Tại thời điểm uC = 4V i = 0,02A Cường độ cực đại khung bằng: A 4,5.10–2A B 4,47.10–2A C 2.10–4A D 20.10–4A Câu 9: Một mạch dao động điện từ, cuộn dây cảm có hệ số tự cảm 0,5mH, tụ điệnđiện dung 0,5nF Trong mạch có dao động điện từ điều hòa.Khi cường độ dòng điện mạch 1mA điện áp hai đầu tụ điện 1V Khi cường độ dòng điện mạch A điện áp hai đầu tụ là: A V B 2V C 2 V D V Câu 10: Tại thời điểm ban đầu, điện tích tụ điện mạch dao động LC có gía trị cực đại q0 = 10-8C Thời gian để tụ phóng hết điện tích 2s Cường độ hiệu dụng mạch là: A 6,187mA B 78,52mA C 5,55mA D 15,72mA Câu 11: Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos2000t (A).Tụ điện mạch có điện dung 5µF Độ tự cảm cuộn cảm A L = 50 H B L = 5.10H C L = 5.10H D L = 50mH Câu 12: Một mạch dao động LC, gồm tụ điệnđiện dung C = 8nF cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 2mH Biết hiệu điện cực đại tụ 6V Khi cường độ dòng điện mạch 6mA, hiệu điện đầu cuộn cảm gần A 4V B 5,2V C 3,6V D 3V Câu 13: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự (dao động riêng) với tần số góc 104rad/s Điện tích cực đại tụ điện 10-9C Khi cường độ dòng điện mạch 6.10-6A điện tích tụ điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 8.10-10 C B 4.10-10 C C 2.10-10 C D 6.10-10 C Câu 14: Biểu thức cường độ dòng điện mạch dao động i = I0cos(ωt) biểu thức điện tích cực tụ điện q = q0sin(ωt + φ) với: A  =0  B  =   C  = D  =  Câu 15: Một mạch dao động điều hòa gồm cuộn cảm có L = 1H tụ điệnđiện tích tụ biến thiên điều hòa theo phương trình : q=5.10-5 sin200  t(C) Biểu thức cường độ dòng điện theo thời gian : A i=3,14.10-2cos200  t(A)  )(A)  C i=3,14.10-2cos(200  t  )(A) D kết khác Câu 16: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L = 0,1mH tụ C =36pF.Tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện qua mạch có giá trị cực đại 50mA.Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch : B i=3,14.10-2cos(200  t+ A i=5.10-2sin( 108 t)(A) B i=5.10-2sin( 105  t+ )(A) C i=5.10-2sin( 108  t+ ) (A) 105 D i=5.10 sin( t) (A) Câu 17: Mạch dao động LC lí tưởng , hđthế tụ u=5sin104t(V) Điện dung tụ C = 0,4μF Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch : A i=2.10-2sin104t(A) -2  )(A)  C i=2.10-2cos(104t+ )(A) -2 D i=2.10 cos10 t(A) B i=2.10-2sin(104t+ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: Độ lệch pha dòng điện xoay chiều mạch dao động LC điện tích biến thiên tụ điện là: A - π /4 B π /3 C π /2 D - π /2 Câu 19: Mạch dao động điện từ tự LC gồm cuộn dây cảm L tụ điệnđiện dung C = 4mF Điện tích tụ biến thiên điều hòa theo biểu thức q = 0,2.10-3.cos(500π t + π /6) C Giá trị hiệu điện hai đầu tụ điện vào thời điểm t = 3ms là: A 25V 25 B V C 25 V D 50V Câu 20: Một mạch LC lí tưởng gồm cuộn dây cảm tụ điệnđiện dung C = μF Mạch dao động điện từ với hiệu điện tức thời hai đầu cuộn cảm có phương trình uL= 5cos(4000t + π/6) V Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: A i = 80cos(4000t + 2π /3) mA B i = 80cos(4000t + π /6) mA C i = 40cos(4000t - π /3) mA D i = 80cos(4000t - π /3) mA Câu 21: Trong dao động tự mạch LC, điện tích tụ điện có biểu thức q = 8.10-3 cos(200t - π /3) C Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là: A i = 1,6cos(200t - π /3) A B i = 1,6cos(200t +π /6) A C i = 4cos(200t + π /6) A D i = 8.10-3cos(200t + π /6) A Câu 22: Một mạch dao động LC, gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 20mH tụ điệnđiện dung C = 5pF Tụ điện tích điện 10V, sau người ta để tụ điện phóng điện mạch Nếu chọn gốc thời gian lúc tụ điện bắt đầu phóng điện phương trình điện tích tụ là: A q = 5.10-11cos 106t (C) B q = 5.10-11cos (106t + π )(C) C q = 2.10-11cos (106 + π /2)(C) D q = 2.10-11cos (106t - π /2)(C) Câu 23: Mạch dao động gồm cuộn dây cảm có hệ tự cảm L = 16mH Và tụ điệnđiện dung C = 2,5 pF Tụ điện tích điện đến hiệu điện 10V, sau cho tụ phóng điện mạch Lấy π = 10 gốc thời gian lúc điện phóng điện Biểu thức điện tích tụ là: A q = 2,5.10-11cos(5.106t + π ) C B q = 2,5.10-11cos(5π 106t - π /2) C C q = 2,5.10-11cos(5π.106t + π ) C D q = 2,5.10-11cos(5.106t) C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24: Mạch dao động gồm cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L = mH tụ điệnđiện dung C = 12,5μF Tụ điện tích điện đến hiệu điện đến điện tích 0,6.10-4 C, sau cho tụ điện phóng mạch Chọn gốc thời gian lúc tụ điện bắt đầu phóng điện Phương trình hiệu điện tụ điện là: A uc = 4,8cos(4000t + π/2) V B uc = 4,8cos(4000t) V C uc = 0,6.10-4cos(4000t) V D uc = 0,6.10-4cos(400t + π/2) V Câu 25: Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C = 25pF cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,1mH Giả sử thời điểm ban đầu (t = 0) cường độ dòng điện cực đại 40 mA Phương trình dòng điện mạch là: A i = 40cos(2.107t) mA B i = 40cos(2.107t + π/2) mA C i = 40cos(2π.107t) mA D i = 40cos(2π.106 + π/2) mA Câu 26: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây có L = 0,1 H tụđiện dung C = 10 pF nạp điện nguồn điện khơng đổi có điện áp 120 V Lúc t = 0, tụ bắt đầu phóng điện Biểu thức điện tích cực tụ điện là: A q = 1,2.10-9cos(106t) (C)  B q = 1,2.10-9cos(106t + ) (C)  C q = 0,6.10-6cos(106t - ) (C) D q = 0,6.10-6cos(106t) (C) Câu 27: Một mạch dao động LC gồm tụ điệnđiện dung C = 40 pF cuộn cảm có độ tự cảm L = 10 μH Ở thời điểm ban đầu, cường độ dòng điện có giá trị cực đại 0,05 A Biểu thức hiệu điện hai cực tụ điện là: A u = 50cos(5.107t) (V)  ) (V)  C u = 25cos(5.107t - ) (V) B u = 100cos(5.107t + D u = 25cos(5.10 t) (V) Câu 28: Cường độ tức thời dòng điện i = 10cos5000t (mA) Biểu thức điện tích cực tụ điện là:  ) (C) B q = 2.10-6cos(5000t - π) (C) C q = 2.10-3cos(5000t + ) (C)  D 2.10-6cos(5000t - ) (C) Câu 29: Mạch dao động điện từ có độ tự cảm L = mH, điện dung C = uF Tụ điện nạp nguồn khơng đổi có suất điện động ‫ = غ‬5 V Lúc t = cho tụ phóng điện qua cuộn dây Cho mát lượng không đáng kể Điện tích q cực tụ là: A q = 50cos(5000t - Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A q = 4.10-5cos5000t (C)  B q = 40cos(5000t - ) (C)  C q = 40cos(5000t + ) (C) -5 D q = 4.10 cos(5000t +π ) (C) Câu 30: Dao động có L = 10 mH, có C = 10 pH dao động Lúc t = cường độ tức thời mạch có giá trị cực đại 31,6 mA Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: A q = 10-9cos( 106  t) (C)  B 10-6cos( 106  t + ) (C)  C q = 10-9cos ( 106  t ) (C)  D 10-6cos ( 106  t ) (C) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Ta có: Wc = => Io = = 0,075A => I = 53mA Câu 2: B Tại thời điểm i = Io/2 = => Wc = 3W/4 = 1/4W => u = Uo Câu 3: A Ta có : Io = w.Qo = = 6.10A Do i q vuông pha với nên thời điểm ta có: => i/Io = Câu 4: D => i = Io = 5,2 A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có: Wc = => Io = = 0,6A Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => i = 0,45A Câu 5: C Ta có w = Lại có: Wc = = 5.10F => Uo = = 8V Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: =>u= Câu 6: D Ta có : W = Wc + thời điểm mà lượng điện trường lần lượng từ trường tức là: Wc = W = Wc + Wc/2 = 3Wc/2 = 1,63V Câu 7: C Ta có: Wc = => Io = = 0,024A => I =16,8mA Câu 8: B Ta có: Wc = => Io = = 0,01Uo Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Io = 0,0447A Câu 9: B Ta có: Wc = => Io = = 0,001Uo Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => Uo = Khi i=0 điện áp hai đầu tụ điện áp cực đại tụ Câu 10: C Thời gian để tụ phóng hết điện tích 2μs tức t = T/4 => T = 8μs => w = rad/s => Io = w.Qo = = 7,85mA Cường độ dòng điện hiệu dụng Câu 11: D Ta có w = Câu 12: B Ta có: Wc = => L = = 5,55mA = 0,05H = 5mH => Io = = 0,012 Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: Câu 13: A Io = w.Qo = Do i q vuông pha với nên thời điểm ta có: => q = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: A Do i sớm pha q1 góc  => Phương trình dao động q là: q = q0.cos(ωt =>  =0 Câu 15: A Ta có : Io = w qo = Do i sớm pha q1 góc i = 3,14.10-2sin(200t +  ) = q0.sinωt  nên biểu thức cường độ dòng điện là:  ) = i=3,14.10-2cos200  t(A) Câu 16: C w= Tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện qua mạch có giá trị cực đại 50mA => Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: Câu 17: D Ta có w = Wc = = 0,025H => Io = = Uo/250 => Io = 0,02A Do cường độ dòng điện sớm pha hiệu điện đầu tụ điện góc nên biểu thức cường độ dòng điện là:  i = 0,02sin(104t+ ) = 0,02cos(104t)A Câu 18: C Độ lệch pha dòng điện xoay chiều mạch dao động LC điện tích biến thiên tụ điện Câu 19: A Ta có w = => L = Io = w.Qo = 0,1π (A) Wc = = 0,1H  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Io = = 2.10/.Uo => Uo = 50V Do hiệu điện tụ chậm pha điện tích tụ góc π nên biểu thức hiệu điện tụ là: u = 50cos(500π t -5π /6)V => Giá trị hiệu điện hai đầu tụ điện vào thời điểm t = 3ms là: u = |50cos( Câu 20: D Ta có w = Wc = )|= 25V => L = = 1/64H => Io = = 0,016Uo = 0,08A= 80mA Do cường độ dòng điện chậm pha hiệu điện đầu cuộn cảm góc dòng điện là: i = 80cos(4000t - π/3) mA Câu 21: B Ta có: io = w.Qo = 1,6A Do cường độ dòng điện sớm pha điện tích tụ điện góc i = 1,6cos(200t + π/6) A Câu 22: A Câu 23: D  nên biểu thức cường độ  nên biểu thức cường độ dòng điện là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24: B Ta có w = = 4000rad/s Io = w.Qo = 0,24A Wc = => Io = => Uo = 4,8V Do gốc thời gian lúc tụ bắt đầu phóng điện nên phương trình hiệu điện tụ điện là: uc = 4,8cos(4000t ) V Câu 25: A Ta có w = = rad/s => Phương trình dòng điện mạch là: i = 40cos(2.107t) mA Câu 26: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: C Ta có w = Wc = = rad/s => Io = = > Uo = 25V Do điện áp tụ điện trễ pha cường độ  dòng điện góc nên phương trình hiệu điện tụ điện là:  u = 25cos(5.107t - ) (V) Câu 28: D ta có Qo = = C Do điện tích cực tụ điện chậm pha cường độ dòng điện góc cực tụ điện là:  q = cos(5000t - ) (C) Câu 29: A w= Wc = = 5000 rad/s  nên biểu thức điện tích Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Io = = 0,2A Qo = = Lúc t = cho tụ phóng điện qua cuộn dây => biểu thức điện tích cực tụ điện là: q = 4.105 cos5000t (C) Câu 30: C Ta có w = = rad/s Qo = = Lúc t = cường độ tức thời mạch có giá trị cực đại => Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: q = 10 cos ( 106  t - ) (C) ... Tụ i n tích i n đến hi u i n 10 V, sau cho tụ phóng i n mạch Lấy π = 10 gốc th i gian lúc i n phóng i n Bi u thức i n tích tụ là: A q = 2,5 .1 0 -1 1cos(5 .10 6t + π ) C B q = 2,5 .1 0 -1 1cos(5π 10 6t... đ i tụ i n 1 0-9 C Khi cường độ dòng i n mạch 6 .1 0-6 A i n tích tụ i n T i file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.7 9.36 9 A 8 .1 0 -1 0 C B 4 .1 0 -1 0 C C 2 .1 0 -1 0 C D 6 .1 0 -1 0 C C u. .. i n có i n dung C = 12 ,5μF Tụ i n tích i n đến hi u i n đến i n tích 0,6 .1 0-4 C, sau cho tụ i n phóng mạch Chọn gốc th i gian lúc tụ i n bắt đ u phóng i n Phương trình hi u i n tụ i n
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 mối quan hệ q u i trong dao động điện từ đề 1 , 3 mối quan hệ q u i trong dao động điện từ đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay