5 – mối quan hệ ly độ vận tốc gia tốc trong dao động điều hòa

7 30 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Mối quan hệ Ly độ Vận tốc Gia tốc dao động điều hòa Câu Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, vận tốc vật qua VTCB 62,8 cm/s gia tốc cực đại m/s2 Lấy п2 = 10 Biên độ chu kì dao động vật là: A A = 10 cm; T = s B A = cm; T = 0,1 s C A = cm; T = 0,2 s D A = 20 cm; T = s Câu Một lắc đơn gồm cầu nhỏ, khối lượng m = 0,05 kg treo vào đầu sợi dây dài l = m, nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2 Bỏ qua ma sát Con lắc dao động quanh vị trí cân với góc lệch cực đại dây treo so với phương thẳng đứng αo = 30o Vận tốc vật vị trí cân A v = 1,62 m/s B v = 2,63 m/s C v = 4,12 m/s D v = 0,412 m/s Câu Vật dao động điều hoà với biên độ A = cm, tần số f = Hz Vận tốc vật có li độ x = cm là: A |v| = 2π (cm/s) B |v| = 16π (cm/s) C |v| = 32π (cm/s) D |v| = 64π (cm/s) Câu Một lắc lò xo gắn với vật nặng khối lượng m = 100 g dao động điều hòa Vận tốc vật qua vị trí cân 31,4 cm/s gia tốc cực đại vật m/s2 Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo là: A 16 N/m B 6,25 N/m C 160 N/m D 625 N/m Câu Một vật dao động điều hồ với biên độ cm Khi có li độ cm vận tốc m/s tần số dao động là: A Hz B Hz C 1,2 Hz D 4,6 Hz Câu Khi vật dao động điều hòa thì: A Vận tốc li độ pha B Gia tốc li độ pha C Gia tốc vận tốc pha D Gia tốc li độ ngược pha Câu Tại thời điểm vật thực dao động điều hoà với vận tốc 1/2 vận tốc cực đại li độ bao nhiêu? A A√3/2 B A√2 C A/√3 D A/√2 Câu Một chất điểm thực dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14 s biên độ A = m Khi điểm chất điểm qua vị trí cân vận tốc bằng: A 0,5 m/s B m/s C m/s D m/s Câu Một lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hồ nơi có gia tốc rơi tự g, với biên độ góc α0 Khi vật qua vị trí có ly độ góc α, có vận tốc v Khi đó, ta có biểu thức: A v2/gl = α02 α2 Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B α2 = αo2- glv2 C α02 = α2 + v2/ω2 D α2 = α02 - v2g/l Câu 10 Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14 s Xác định pha dao động vật qua vị trí x = cm với vận tốc v = -0,04 m/s A π/3 rad B π/4 rad C π/6 rad D rad Câu 11 Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi: A Cùng pha với li độ B Ngược pha với li độ C Lệch pha vng góc so với li độ D Lệch pha π/4 so với li độ Câu 12 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(20t) Vận tốc vật thời điểm t = π/8 s A cm/s B -40 cm/s C 20 cm/s D m/s Câu 13 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4cos(5πt - π/2) cm Vận tốc gia tốc vật thời điểm t = 0,5 s là: A 10π√3 cm/s -50π2 cm/s2 B cm/s 100π2 cm/s2 C -10π√3 cm/s 50π2 cm/s2 D cm/s -100π2 cm/s2 Câu 14 Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos(7πt + π/6) cm Vận tốc gia tốc vật thời điểm t = s là: A 14π cm/s -98π2 cm/s2 B -14π cm/s -98√3π2 cm/s2 C -14π√3 cm/s 98π2 cm/s2 D 14 cm/s 98√3π2 cm/s2 Câu 15 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 8cos(2πt - π/2) cm Vận tốc gia tốc vật vật qua ly độ 4√3 cm A -8π cm/s 16√3π2 cm/s2 B 8π cm/s 16π2 cm/s2 C ±8π cm/s ±16√3π2 cm/s2 D ±8π cm/s -16√3π2 cm/s2 Câu 16 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos(2πt - π/3) cm Vận tốc gia tốc vật pha dao động vật có giá trị 17π/6 rad A -15,7 cm/s 170,8 cm/s2 B -27,2 cm/s 98,7 cm/s2 C 31 cm/s -30,5 cm/s2 D 31 cm/s 30,5 cm/s2 Câu 17 Xét vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc ω Hệ thức sau khơng cho mối liên hệ tốc độ v gia tốc a dao động điều hồ đó? a2  2  A v =   A      B A2  v2 2  a2 4 Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A2  a C  = v2 D a2=  A2- v2  Câu 18 Một lắc đơn gồm vật nhỏ treo vào đầu sợi dây không dãn, đầu sợi dây buộc cố định Bỏ qua ma sát lực cản khơng khí Kéo lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc 0,1 rad thả nhẹ Tỉ số độ lớn gia tốc vật vị trí cân độ lớn gia tốc vị trí biên bằng: A 0,1 B C 10 D 5,73 Câu 19 Một lắc lò xo thực dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox Tại vị trí có li độ x1 độ lớn vận tốc vật v1, vị trí có li độ x2 vận tốc vật v2 có độ lớn tính: A |v2|= v1 B |v2|= v1 C |v2|= 2v1 A2  x22 A2  x12 A2  x12 A2  x22 A2  x22 A2  x12 A2  x22 A2  x12 Câu 20 Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến thiên tuần hoàn theo thời gian có: A Cùng tần số B Cùng biên độ C Cùng pha ban đầu D Cùng pha Câu 21 Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng dài 10 cm Khi pha dao động π/3 vật có vận tốc v = −5π√3 cm/s Khi qua vị trí cân vật có vận tốc là: A 5π cm/s B 10π cm/s C 20π cm/s D 15π cm/s Câu 22 Một lắc đơn khối lượng m dao động điều hồ với biên độ góc α0 Biểu thức tính tốc độ chuyển động vật li độ α là: A v  g  02    D |v2|= v1 B v  g  02    C v  g  3 02  2  D v  g  02    Câu 23 Một vật dao động điều hồ có biên độ cm, tần số góc 2π rad/s Khi vật qua ly độ 2√3 cm vận tốc vật là: A 4π cm/s B -4π cm/s C ±4π cm/s D ±8π cm/s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 24 Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có g = 10 m/s2, chiều dài dây treo ℓ = 1,6 m với biên độ góc α0 = 0,1 rad/s qua vị trí có li độ góc α0/2 vận tốcđộ lớn là: A 10√3 cm/s B 20√2 cm/s C 20√3 cm/s D 20 cm/s Câu 25 Một vật dao động điều hòa có phương trình : x = 2cos(2πt π/6) (cm, s) Gia tốc vật lúc t = 0,25s (lấy π2 = 10): A + 40 (cm/s2) B - 40 (cm/s2) C ± 40 (cm/s2) D - 4π cm/s2 Câu 26 Dao động điều hồ có vận tốc cực đại vmax= 8π (cm/s) gia tốc cực đại amax= 16π2 (cm/s2) tần số góc dao động là: A π (rad/s) B 2π (rad/s) C π/2 (rad/s) D 2π (Hz) Câu 27 Vật m dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos2πt (cm) Gia tốc li độ 10 cm là: A - m/s2 B m/s2 C 9,8 m/s2 D 10 m/s2 Câu 28 Đối với dao động điều hoà chất điểm chất điểm qua vị trí biên có vận tốc A cực đại gia tốc cực đại B cực đại gia tốc không C không gia tốc không D không gia tốc cực đại Câu 29 Một vật dao động điều hồ, vật có li độ cm vận tốc 30π (cm/s), vật có li độ cm vận tốc 40π (cm/s) Biên độ tần số dao động là: A A = cm, f = Hz B A = 12 cm, f = 12 Hz C A = 12 cm, f = 10 Hz D A = 10 cm, f = 10 Hz Câu 30 Một lắc lò xo, gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, vật có khối lượng kg, dao động điều hồ dọc Tại thời điểm vật có gia tốc 75 cm/s2 có vận tốc 15√3 (cm/s) Xác định biên độ A cm B cm C cm D 10 cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: A Vận tốc vật vị trí cân bằng: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 3: C Biểu thức quan hệ độc lập Câu 4: A Câu 5: D Áp dụng công thức độc lập với thời gian Câu 6: D Ta có gia tốc x'' = => Gia tốc ngược pha với li độ vật dao động điều hòa -vận tốc sớm pha li độ góc π/2 -gia tốc sớm pha vận tốc góc π/2 -gia tốc ngược pha so với li độ Câu 7: A Câu 8: B Vận tốc qua vị trí cân vật Câu 9: A Áp dụng công thức độc lập với thời gian ta có: Câu 10: B Ta có biên độ dao động vật: Tại thời điểm ban đầu vật qua li độ x=2 cm , vận tốc v>0 nên pha vật Câu 11: B Câu 12: B Ta có: Vậy vận tốc vào thời điểm t = π/8s là: Câu 13: D Ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Tại thời điểm t = 0,5s, ta có: Câu 14: B Câu 15: D Ta có Câu 16: A Vật tốc biến đổi sớm pha Gia tốc biens đổi sớm pha so với li độ =>pha vận tốc so với vận tốc =>pha gia tốc Lưu ý vận tốc sớm pha li độ cos , gia tốc sớm pha vận tốc dù viết hàm sin hay Câu 17: C Câu 18: A Theo hỏi gia tốc vật phải tính gia tốc hướng tâm Nhưng mà lười tính q chọn B cho máu, gia tốc tiếp tuyến 0, nên tỉ số Câu 19: D Ta có Câu 20: A Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến thiên tuần hoàn theo thời gian có tần số Câu 21: B Vật dao động đoạn thẳng dài 10cm nên Câu 22: A - Bảo toàn lượng Câu 23: C Áp dụng cơng thức độc lập với thời gian ta có: Câu 24: C Câu 25: B Câu 26: B Câu 27: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 28: D Đối với vật dao động điều hòa qua biên có vận tốc gia tốc cực đại Câu 29: A Ta có biên độ dđ tổng hợp A2-A1
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 – mối quan hệ ly độ vận tốc gia tốc trong dao động điều hòa , 5 – mối quan hệ ly độ vận tốc gia tốc trong dao động điều hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay