3 mạch LC và dao động điện từ đề 2

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Mạch LC Dao động điện từ - Đề Câu Trong mạch dao động LC Điện tích cực đại tụ 0,8 nC Cường độ dòng cực đại 20 mA tần số góc dao động điện từ tự mạch là: A 25.103 rad/s B 25.106 rad/s C 5.106 rad/s D 5.103 rad/s Câu Điện tích tụ điện mạch dao động LC biến thiên theo phương trình q = Q0cos(2πt/T + π) Tại thời điểm t = T/4, ta có: A Dòng điện qua cuộn dây B Hiệu điện hai tụ C Năng lượng điện trường cực đại D Điện tích tụ cực đại Câu Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Khi mắc song song thêm với tụ điện C ba tụ điện điện dung C chu kì dao động riêng mạch : A Tăng gấp bốn B Tăng gấp hai C Tăng gấp ba D Không thay đổi Câu Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm L tụ điện Khi mắc cuộn dây với tụ điệnđiện dung C1 tần số dao động mạch 30 kHz, mắc cuộn dây với tụ C2 tần số dao động mạch 40 kHz Tần số mạch mắc C1 nối tiếp với C2 mắc với cuộn dây là: A 35 kHz B 24 kHz C 50 kHz D 70 kHz Câu Một mạch dao động LC có C = 500 pF cuộn cảm ứng với độ tự cảm L = 0,2 mH Lúc t = điện áp tụ đạt cực đại U0 = 1,5 V Lấy π2= 10 Điện tích tụ điện có phương trình : A q = 7,5 10-10cos(106 πt) (C ) B q = 7,5 10-9cos(106 πt + π ) (C ) C q = 7,5 10-10cos(106 πt- π/2) (C ) D q = 5,7 10-10 cos(106 πt) (C ) Câu Mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kì riêng T = 3,2.π.10-5 s, điện áp cực đại hai tụ điện U0 = 10 V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây I0 = 0,02 A Điện dung tụ điện hệ số tự cảm cuộn dây là: A C = 8.10-3 F L = 3,2.10-8 H B C = 3,2 μF L = 0,8 mH C C = 3,2.10-8 F L = 8.10-3 H D C = 0,2 μF L = 0,1 mH Câu Một mạch dao động điện từ LCđiện trở khơng đáng kể, mạch gồm tụ điện C = 40 pF, cuộn dây L = mH Cường độ dòng điện cực đại mạch mA Điện áp cực đại hai tụ bằng: A 50√2 V B 25√2 V C 25 V D 45 V Câu Cường độ dòng điện mạch dao động điện từ LC i = 0,05cos(2000t) A Điện dung tụ điện C = μF, hệ số tự cảm cuộn dây : A 125 H B 250 mH C 250 H Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 125 mH Câu Một tụ điệnđiện dung C = 10 μF, tích điện đến hiệu điện U = V nối hai với hai đầu cuộn dây cảm có L = mH, ta mạch LC dao động điện từ tự Cường độ dòng điện qua cuộn dây thời điểm t = 5T/8, kể từ nối tụ với cuộn dây là: A 0,2√3 (A) B 0,4 (A) C 0,2 (A) D 0,2√2 (A) Câu 10 Mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 10-4 H Biểu thức hiệu điện hai đầu cuộn dây u = 80cos(2.106t – π/2) V Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: A i = 4sin(2.106t – π/2) A B i = 0,4cos (2.106t) A C i = 4cos(2.106t - π) A D i = 0,4cos(2.106t – π/2) A Câu 11 Một mạch dao động LCtụ C = 25 pF, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 10-4 H Biết thời điểm ban đầu dao động cường độ dòng điện có giá trị cực đại 40 mA Biểu thức cường độ dòng điện điện tích hai tụ : A i = 4.10-2cos(2.107t - π/2) A; q = 2.10-9sin(2.107t - π/2) C B i = 4.10-2cos(2.107t) A; q = 2.10-9sin(2.107t) C C i = 8.10-3cos(2.107t + π/4) A; q = 4.10-9sin(2.107t - π/2) C D i = 8.10-2cos(2.107t - π/4) A; q = 4.10-9sin(2.107t + π/4) C Câu 12 Mạch dao động LC gồm tụ điệnđiện dung khơng đổi cuộn dây với độ tự cảm L1 chu kì dao động mạch 0,01 s Để mạch có chu kì dao động 0,03 s người ta phải mắc thêm cuộn dây L2 có độ tự cảm : A L2 = 8L1, nối tiếp với L1 B L2 = 9L1, nối tiếp với L1 C L2 = 8L1, song song với L1 D L2 = 9L1, song song với L1 Câu 13 Dòng điện mạch LC lí tưởng có L = μH, có đồ thị hình vẽ Tụđiện dung là: A C = μF B C = pF C C = 25 nF D Đáp án khác Câu 14 Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm L tụ điện C Nếu gọi I0 dòng điện cực đại mạch hệ thức liên hệ điện tích cực đại Q0 I0 : A Q0 = I0√(C/πL) B Q0 = I0/√(LC) C Q0 = √(LC)I0 D Q0 = I0√(CL/π) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15 Mạch dao động LC có cuộn dây cảm Dòng điện mạch có phương trình i = 103 cos(2.105t) A Điện tích cực đại tụ điện : A 5.10-9/√2 C B 5.10-9 C C 2.10-8 C D 2.10-9 C Câu 16 Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kì dao động mạch: A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 17 Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C = 18 nF cuộn dây cảm có độ tự cảm L = µH Hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện V Cường độ dòng điện cực đại mạch là: A 87,2 mA ; B 219 mA; C 12 mA; D 5,5 mA Câu 18 Mạch dao động gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm H tụ điệnđiện dung C Tần số góc dao động riêng mạch 104 rad/s Để tần số góc dao động riêng mạch 5.103 rad/s, cần phải ghép thêm tụ điệnđiện dung C vào mạchđiện dung bao nhiêu? A Ghép nối tiếp C1 = 30 nF với C B Ghép song song C1 = 10/3 nF với C C Ghép song song C1 = 30 nF với C D Ghép nối tiếp C1 = 10/3 nF với C Câu 19 Một tụ điệnđiện dung C = 10-6/(5π) F nạp điện nhờ nguồn chiều V Sau nối tụ vào đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 12,5/π mH Bỏ qua điện trở dây nối Sau khoảng thời gian ngắn giây (kể từ lúc nối) tụ phóng hết điện? A 4π.10-4 s B 25 µs C 0,1 ms D π.10-4/2 s Câu 20 Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi tụ điệnđiện dung C thay đổi Khi C = C1 chu kì dao động riêng mạch 2.10-5 s C = C2 chu kì dao động riêng mạch 1,2.10-5 s Nếu C = C1 - C2 chu kì dao động riêng mạch A 1,5.10-5 s B 1,6.10-5 s C 1,03.10-5 s D 1,8.10-5 s Câu 21 Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thực dao động điện từ với chu kỳ T= 10-4 s Nếu mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện cuộn cảm giống hệt tụ điện cuộn cảm mạch dao động điện từ với chu kỳ A 0,5.10-4 s B 2.10-4 s C √2.10- s D 10-4 s Câu 22 Mạch dao động điện từ LC lý tưởng, dao động Phát biểu sau sai? A Điện tích tụ điện cực đại dòng điện qua cuộn dây khơng B Điện áp tụ điện cực đại điện áp hai đầu cuộn dây khơng C Dòng điện qua cuộn dây cực đại điện áp tụ điện không D Điện áp tụ điện cực đại điện áp hai đầu cuộn dây cực đại Câu 23 Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm µH tụ điệnđiện dung biến đổi từ 3,2 pF đến 500 pF Lấy π2=10 Tần số dao động riêng mạch biến thiên từ: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 2,5 MHz đến 125 MHz B MHz đến 62,5 MHz C 10 MHz đến 62,5 MHz D MHz đến 125 MHz Câu 24 Cho cuộn cảm L hai tụ điện C1, C2 (với C1 > C2) Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 C2 mắc nối tiếp tần số dao động mạch 50 MHz, mạch gồm cuộn cảm với C1 C2 mắc song song tần số dao động mạch 24 MHz Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 tần số dao động mạch là: A 30 MHz B 35 MHz C 25 MHz D 40 MHz Câu 25 Một mạch dao động LC, gồm cuộn dây cảm tụ điệnđiện dung C Trong mạchdao động điện từ tự với tần số f Khi mắc nối tiếp với tụ điện mạch tụ điệnđiện dung C/8 tần số dao động điện từ tự mạch lúc : A 3f B 2f C 1,73f D 0,943f ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Ta có Câu 2: B Tại Câu 3: B Mắc song song tụ điện Câu 4: C Câu 5: A Lúc t=0 q pha với u nên Câu 6: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có: Mặt khác: Giải hai phương trình ta được: Câu 7: C Câu 8: D Câu 9: D Cường độ dòng điện cực đại chạy qua mạch Câu 10: B Câu 11: B Câu 12: A Muốn T tăng lần L phải tăng lần nên mắc nối tiếp vào Câu 13: C Thời gian để dòng điện mạch Câu 14: C Năng lượng điện trường cực đại lượng từ trường cực đại mạch dao động điện từ nên Câu 15: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Điện tích cực đại Câu 16: A Câu 17: B Câu 18: C nên ta phải mắc song song Câu 19: B Lúc nối điện với C tụ phóng hết điện Câu 20: D Nếu mắc nối tiếp tụ điện cuộn cảm giống hệt tụ điện cuộn cảm mạch dao động điện từ với chu kỳ Câu 21: B Câu 22: đáp án B sai điện áp đầu tụ cực đại điện áp đầu cuộn dây cực đại Đáp án A, C i q đại lượng biến thiên vng pha i cực đại q cực tiểu ngược lại Câu 23: B mà Câu 24: A C tỉ lệ nghịch với Khi mắc nối tiếp Khi mắc song song Vậy mắc mạch với tần số Câu 25: A Mắc nối tiếp tụ điện với C giảm lần nên f tăng lần ... 4.1 0 -2 cos (2. 107t) A; q = 2. 1 0-9 sin (2. 107t) C C i = 8.1 0-3 cos (2. 107t + π/4) A; q = 4.1 0-9 sin (2. 107t - π /2) C D i = 8.1 0 -2 cos (2. 107t - π/4) A; q = 4.1 0-9 sin (2. 107t + π/4) C Câu 12 Mạch dao động LC. .. riêng mạch 2. 1 0-5 s C = C2 chu kì dao động riêng mạch 1 ,2. 1 0-5 s Nếu C = C1 - C2 chu kì dao động riêng mạch A 1,5.1 0-5 s B 1,6.1 0-5 s C 1,03.1 0-5 s D 1,8.1 0-5 s Câu 21 Một mạch dao động lý tưởng... 096.79.7 9.36 9 Câu 15 Mạch dao động LC có cuộn dây cảm Dòng điện mạch có phương trình i = 103 cos (2. 105t) A Điện tích cực đại tụ điện : A 5.1 0-9 / 2 C B 5.1 0-9 C C 2. 1 0-8 C D 2. 1 0-9 C Câu 16 Mạch dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 mạch LC và dao động điện từ đề 2 , 3 mạch LC và dao động điện từ đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay