3 mạch điện RLC nối tiếp, lập phương trình u, i đề 2

13 136 7
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Mạch điện RLC nối tiếp, lập phương trình u, i - Đề Câu 1: Mạch RC mắc nối tiếp vào hđt xoay chiều có U = 120V Hđt hai đầu tụ 60V Góc lệch pha u hai đầu mạch so với i là: A π/6 rad B - π/6 rad C π/2 rad D - π/2 rad Câu 2: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π H tụ điệnđiện dung C = 10-4/2π F mắc nối tiếp hai điểm có hiệu điện u = 200 cos100πt V Tính cơng suất mạch A 200W B 100 W C 200 W D 100W Câu 3: Đặt vào cuộn dây có điện thở r độ tự cảm L hđt u = U0cos 100πt (V) Dòng điện qua cuộn dây 10A trễ pha π/3 so với u Biết công suất tiêu hao cuộn dây P = 200W Giá trị Uo bằng: A 20 V B 40 V C 40 V D 80 80 Câu 4: Điện trở R = 36Ω nối tiếp với cuộn dây cảm có L = 153mH mắc vào mạng điện 120V, 50Hz Ta có: A UR = 52V UL =86V B UR = 62V UL =58V C UR = 72V UL = 96V D UR = 46V UL =74V Câu 5: Chọn trả lời sai Trong mạch xoay chiều RLC nối tiếp, giảm tần số hđt xoay chiều áp vào đầu mạch A ZC tăng, ZL giảm B Z tăng giảm C Vì R không đổi nên công suất không đổi D Nếu ZL = ZC có cộng hưởng Câu 6: Mạch RLC nối tiếp Cho U = 200V; R = 40 Ω; L = 0,5/p(H); C = 10-3/9π(F); f = 50Hz Cường độ hiệu dụng mạch là: A 2A B 2,5A C 4A D 5A Câu 7: Một đèn ống hoạt động bình thường dòng điện qua đèn có cường độ 0,8A hiệu điện hai đầu đèn 50V Để sử dụng đèn với mạng điện xoay chiều 120V - 50Hz, người ta mắc nối tiếp với cuộn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 cảm có điện trở 12,5Ω (còn gọi chấn lưu) Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây nhận giá trị sau đây: A U = 144,5V B U = 104,4V C U = 100V D U = 140,8V Câu 8: Mạch RLC nối tiếp: R = 70,4Ω; L = 0,487H C = 31,8μF Biết I = 0,4A; f = 50Hz Hđt hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là: A U = 15,2V B U = 25,2V C U = 35,2V D U = 45,2V Câu 9: Đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây có r Biết R = 80Ω, r = 20Ω, L = 2/π(H), tụ C thay đổi Hđt u =120 cos100πt(V) C nhận giá trị cường dòng điện chậm pha u góc π/4? Cường độ dòng điện bao nhiêu? A C = 10-4/π(F); I = 0,6 A B C =10-4/4π(F); I = A C C =2.10-4/π(F); I = 0,6A D C = 3.10-4/π(F); I = A Câu 10: Mạch gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện nối tiếp Biết hđt hiệu dụng UR = 120V, UC = 100V, UL = 50V Nếu mắc thêm tụ điệnđiện dung giá trị song song với tụ điện nói hđt điện trở bao nhiêu? Coi hđt hai đầu mạch không đổi A 120 V B 130V C 140V D 150V Câu 11: Đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây có r Biết R = 80Ω, r = 20Ω; L = 2/π(H), C biến đổi Hiệu điện u = 120 cos100πt (V) Điện dung C nhận giá trị sau cường độ dòng điện chậm pha u góc 450? Cường độ dòng điện bao nhiêu? A C = 10-4/π(F); I = 0,6 (A) B C = 10-4/4π(F); I = (A) C C = 2.10-4/π(F); I = 0,6(A) D C = 3.10-4/2π(F); I = (A) Câu 12: Đoạn mạch xoay chiều (hình vẽ) UAB = số, f = 50Hz, C = 10-4 /π(F); RA = RK = Khi khố K chuyển từ vị trí (1) sang vị trí (2) số ampe kế khơng thay đổi Độ tự cảm cuộn dây là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 10-2/π(H) B 10-2/π(H) C 1/π(H) D 10/π(H) Câu 13: Một đoạn mạch xoay chiều hình vẽ u = 100 cos100πt(V) Khi thay đổi điện dung C, người ta thấy có hai giá trị C 5μF 7μF Ampe kế 0,8A Hệ số tự cảm L cuộn dây điện trở R là: A R = 75,85Ω; L =1,24H B R = 80,5Ω; L = 1,5H C R = 95,75Ω; L = 2,74H D Một cặp giá trị khác Câu 14: Mạch điện hình vẽ: R = 50Ω; C = 2.10-4/π(F); uAM = 80cos100πt (V); uMB = 200 cos(100πt + π/2) (V) Giá trị r L là: A 176,8Ω; 0,56H B 250Ω; 0,8H C 250Ω; 0,56H D 176,8Ω; 0,8π (H) Câu 15: Mạch gồm cuộn dây có ZL = 20Ω tụ điện có C = 4.10-4/π(F) mắc nối tiếp Dòng điện qua mạch i = cos(100πt + π/4)(A) Để Z = ZL+ZC ta mắc thêm điện trở R có giá trị là: A Ω B 20Ω C 25 Ω D 20 Ω Câu 16: Mạch RLC mắc nối tiếp R = 20 Ω, cuộn cảm có L = 0,7/p H C = 2.10-4/π F Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = A u = 40cos(100πt) V B u = 40cos(100πt + π/4) V C u = 40cos(100πt - π/4) V cos100πt A Biểu thức hiệu điện là? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D u = 40cos(100πt + π/2) V Câu 17: Mạch điện xoay chiều AB gồm R = 30 Ω, cuộn cảm có L = 1/(2π) H tụ C = 5.10-4/π F mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu A,B đoạn mạch hiệu điện u = 120 cos(100πt + π/6) V Biểu thức i là? A i = 2 cos(100πt - π/6) B i = 2 cos(100πt) A C i = cos(100πt - π/6) A D i = 2 cos(100πt + π/2) A Câu 18: Mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100 Ω, cuộn cảm có L= 1/πH tụ C = 10-4/2π F Biểu thức uRL = 200cos100πt V Biểu thức hiệu điện uAB? A u = 100 cos(100πt) V B u = 200 cos(100πt -π/3) V C u = 200 cos(100πt) V D u = 100 cos(100πt - π/3) V Câu 19: Mạch RLC mắc nối tiếp với R = 100 Ω, C = 31,8  F, cuộn dây cảm có giá trị L = 2/π H Hiệu điện hai đầu đoạn mạch uAB = 200 cos(100πt + π/4) Biểu thức dòng điện mạch có dạng? A i = cos(100πt) A B i = cos(100πt) A C i = cos(100πt + π/2) A D i = cos(100πt + π/2) A Câu 20: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có r = 10 Ω, độ tự cảm L = 25.10-2/p H mắc nối tiếp với điện trở R = 15 Ω Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều có u = 100 cos(100πt) V Viết phương trình dòng điện mạch? A i = 2 cos(100πt + π/4) A B i = 2 cos(100πt - π/4) A C i = cos(100πt - π/4) A D i = cos(100πt +π/4) A Câu 21: Mạch điện có LC có L = 2/π H, C = 31,8 μF mắc nối tiếp, Hiệu điện hai đầu mạch u = 100cos100πt V, Biểu thức dòng điện mach là? A i = cos(100πt + π/2) cm B i = cos(100πt - π/2) cm C i = cos(100πt + π/2) cm D i = cos(100πt + π/2) cm Câu 22: Mạch RLC mắc nối tiếp hiệu điện hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos100πt V Khi thay đổi điện dung C, người ta thấy ứng với hai giá trị C1 = 31,8 mF C2 = 10,6 mF dòng điện mạch A Biểu thức dòng điện C =31,8 mF? A i = 2cos(100πt + π/6) A B i = 2cos(100πt - π/6) A C i = cos(100πt - π/4) A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D i = cos(100πt - π/6) A Câu 23: Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i=2cos100πt (A), hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 12V sớm pha π/3 so với dòng điện Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A u=12cos100πt (V) B u=12 cos100πt (V) C u=12 cos(100πt- π/3) (V) D u=12 cos(100πt+π/3) (V) Câu 24: Đặt vào hai đầu cuộn dây có điện trở r = 100Ω, L = 1/π(H) hđt u = 200 cos(100πt + π/3)(V) Dòng điện mạch là: A i = 2 cos(100πt + π/12)A B i = 2cos(100πt +π/12)A C i = 2 cos(100πt - π/6)A D i= 2 cos(100πt - π/12) A Câu 25: Điện trở R = 80Ω nối tiếp với cuộn cảm L = 0,8/π(H) vào hđt u = 120cos(100πt + π/4) (V) Dòng điện mạch là: A i = 1,5 cos(100πt +π/2)(A) B π i = 1,5cos(100πt + π/4)(A) C i = 1,5cos 100t (A) D i = 1,5cos 100 π t (A) Câu 26: Điện trở R = 100Ω nối tiếp với cuộn cảm L = 1/π(H) Hđt hai đầu cuộn dây là: uL = 200cos100πt (V) Dòng điện mạch là: A i = cos (100π t - π/2) (A) B i = cos (100πt - π/4) (A) C i = cos (100π t + π/2) (A) D i = cos(100πt +π/4) (A) Câu 27: Một cuộn dây có điện thở r = 25Ω độ tự cảm L = 1/4π(H), mắc nối tiếp với điện trở R = 5Ω Cường độ dòng điện mạch i = 2 cos (100πt) (A) Biểu thức hiệu điện hai đầu cuộn dây là: A ud = 50 cos(100πt + π/4)(V) B ud = 100cos(100πt + π/4)(V) C ud = 50 cos(100πt - 3π/4)(V) D ud = 100cos (100πt - 3π/4)(V) Câu 28: Mạch gồm: R = 50Ω, cuộn cảm L = 0,318(H) C = 2.10-4/π(F) nối tiếp vào nguồn có U = 120V; f = 50Hz Biểu thức u = U0.cos(wt) Biểu thức dòng điện mạch A i =2,4cos(100πt + π/4) A B i =2,4 cos(100πt – π/4) A C i =2,4cos(100πt – π/3) A D i =2,4cos(100πt – π/4) A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 29: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, với R = 10Ω, cảm kháng ZL = 10Ω, dung kháng ZC = 5Ω ứng với tần số f Khi f thay đổi đến f’ mạch có tượng cộng hưởng điện Hỏi tỷ lệ sau đúng? A f = f’ B f = 0,5f’ C f = f’ D f = f’ Câu 30: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuận R = 20Ω, cuộn dây cảm tụ điện C = 1/π mF mắc nối tiếp Biểu thức điện áp hai đầu tụ điện là: uC = 50cos(100πt - 2π/3)(V) Biểu thức điện áp hai đầu điện trở R A uR = 100 cos(100πt +π/ 6)(V) B khơng viết phụ thuộc L C uR = 100 cos(100πt - π/6)(V) D uR= 100 cos(100πt - π/6)(V) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: C Câu 6: B Câu 7: B Câu 8: C Câu 9: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: B Câu 11: A Câu 12: C Câu 13: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: A Câu 15: D Câu 16: B Câu 17: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: B Câu 19: B Câu 20: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: B Câu 22: C Câu 23: D Câu 24: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: D Câu 26: B Câu 27: B Câu 28: D Câu 29: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 30: D ... i = cos(100πt - π /2) cm C i = cos(100πt + π /2) cm D i = cos(100πt + π /2) cm Câu 22 : Mạch RLC mắc n i tiếp hiệu i n hai đầu mạch có biểu thức u = 20 0cos100πt V Khi thay đ i i n dung C, ngư i. .. Cho mạch i n xoay chiều gồm i n trở thuận R = 20 Ω, cuộn dây cảm tụ i n C = 1/π mF mắc n i tiếp Biểu thức i n áp hai đầu tụ i n là: uC = 50cos(100πt - 2 /3)(V) Biểu thức i n áp hai đầu i n. .. u = 20 0 cos(100πt + π/3)(V) Dòng i n mạch là: A i = 2 cos(100πt + π/ 12) A B i = 2cos(100πt +π/ 12) A C i = 2 cos(100πt - π/6)A D i= 2 cos(100πt - π/ 12) A Câu 25 : i n trở R = 80Ω n i tiếp v i cuộn
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 mạch điện RLC nối tiếp, lập phương trình u, i đề 2 , 3 mạch điện RLC nối tiếp, lập phương trình u, i đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay