5 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 1

6 36 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Hiện tượng phân phóng xạ Định luật phóng xạ - Đề Câu Ban đầu có 100g chất phóng xạ sau thời gian 1,5 chu kỳ bán nó, khối lượng chất phóng xạ bị phân rã: A 64,64g B 35,36g C 6,5g D 3,5g Câu Hạt nhân phân 2311Na β- tạo thành hạt nhân X Biết chu kỳ bán 2311Na 15 Thời gian để tỷ số số hạt nhân X số hạt nhân Na 0,5 là: A 23,8 h B 7,5 h C 15 h D 8,8 h Câu Pôlôni 21084Po chất phóng xạ α tạo thành hạt nhân 20682Pb Chu kì bán 21084Po 140 ngày Sau thời gian t=420 ngày (kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta thu 10,3 g chì Tính khối lượng Po t = 0: A 13 g B 12 g C 14 g D Một kết khác Câu Giả sử sau phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 25 % số hạt nhân ban đầu Chu kì bán đồng vị phóng xạ bằng: A B 1,5 C 0,5 D Câu Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ α, hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ β-, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prơtơn khác C Trong phóng xạ β, có bảo tồn điện tích nên số prơtơn bảo tồn D Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số nơtron khác Câu Pôlôni ( A = 210, Z = 84) phóng xạ α tạo thành chất Pb Sau chu kỳ phân tỉ số khối lượng Pôlôni khối lượng chất Pb là: A 0,0625 B 0,068 C 0,01 D 0,0098 Câu Trong quặng Urani tự nhiên gồm hai đồng vị U238 U235.Biết U235 chiếm tỉ lệ 7,143 /00 Giả sử lúc đầu trái đất hình thành tỉ lệ đồng vị 1:1 Cho biết chu kì bán U238 T1 = 4,5.109 năm,chu kì bán U235 T2 = 0,713.109 năm Tuổi trái đất là: A 60,4 tỉ năm B 6,04 tỉ năm C 6,04 triệu năm D 604 tỉ năm Câu Sau độ phóng xạ chất phóng xạ giảm lần Hỏi sau độ phóng xạ chất phóng xạ giảm lần? A lần B lần Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C lần D 16 lần Câu Ban đầu có mẫu Po210 nguyên chất, sau thời gian phóng xạ α chuyển thành hạt nhân chì Pb206 bền với chu kì bán 138 ngày Xác định tuổi mẫu chất biết thời điểm khảo sát tỉ số khối lượng Pb Po có mẫu 0,4: A 65 ngày B 68 ngày C 69 ngày D 70 ngày Câu 10 Hạt nhân 210Po chất phóng xạ α biến đổi thành hạt nhân Pb Tại thời điểm t, tỉ lệ số hạt Pb số hạt Po mẫu 5, thời điểm tỉ lệ khối lượng Pb khối lượng Po mẫu là: A 5,097 B 0,204 C 4,905 D 0,196 Câu 11 Có thể tăng số phóng xạ λ đồng vị phóng xạ cách A đặt nguồn phóng xạ vào từ trường mạnh B đặt nguồn phóng xạ vào điện trường mạnh C đốt nóng nguồn phóng xạ D chưa có cách để thay đổi số phóng xạ Câu 12 Chất phóng xạ 21084Po phóng xạ α trở thành Pb Dùng mẫu Po ban đầu có g, sau 365 ngày đêm mẫu phóng xạ tạo lượng khí hêli tích V = 89,5 cm3 điều kiện tiêu chuẩn Chu kỳ bán Po là: A 138,5 ngày đêm B 58,7 ngày đêm C 1444 ngày đêm D 138 ngày đêm Câu 13 Quá trình biến đổi từ 23892U thành 20682Pbchỉ xảy phóng xạ α β- Số lần phóng xạ α β- là: A 10 B C 10 D Câu 14 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán T Sau thời gian ∆t = 1/λ kể từ lúc đầu, số phần trăm ngun tử phóng xạ lại là: A 36,8 % B 73,6 % C 63,8 % D 26,4 % Câu 15 Thực chất phóng xạ gama A hạt nhân bị kích thích xạ phơtơn B dịch chuyển mức lượng trang thái dừng nguyên tử C tương tác electron hạt nhân làm phát xạ hãm D electron nguyên tử dao động xạ dạng sóng điện từ Câu 16 Một chất phóng xạ sau 40 ngày giảm 3/4 số hạt nhân ban đầu Chu kỳ bán chất là: A 15 ngày B ngày C 24 ngày D 20 ngày Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17 Đồng vị 6027Co chất phóng xạ β- với chu kỳ bán T = 5,33 năm, ban đầu lượng Co có khối lượng m0 Sau năm, lượng Co bị phân : A 27,8 % B 30,2 % C 12,2 % D 42,7 % Câu 18 2411Na chất phóng xạ có chu kỳ bán 15 h Sau chịu phóng xạ β- biến thành chất X Lúc đầu có khối 2411Na nguyên chất Thời gian để tỉ số khối lượng chất X 2411Na 0,75 : A 22,1 h B 8,6 h C 10,1 h D 12,1 h Câu 19 Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ giảm e lần 199,1 ngày Chu kỳ bán chất phóng xạ : A 199,1 ngày B 138 ngày C 99,55 ngày D 40 ngày Câu 20 Hạt nhân 226Ra88 đứng yên phân hạt α biến đổi thành hạt nhân X Động hạt α tạo thành 4,80 MeV Coi khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng Năng lượng tỏa phân : A 0,07 MeV B 9,78 MeV C 0,14 MeV D 4,89 MeV Câu 21 Một hạt nhân nguyên tử phóng xạ tia α, tia β- số khối số proton hạt nhân nguyên tử A giảm 4, giảm B giảm 4, giảm C tăng 4, giảm D giảm 3, tăng Câu 22 Sau khoảng thời gian ba lần chu kì bán rã, chất phóng xạ lại A 1/3 khối lượng chất ban đầu B 1/8 khối lượng chất ban đầu C 1/9 khối lượng chất ban đầu D 1/4 khối lượng chất ban đầu Câu 23 Giả sử sau 18 phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 12,5 % số hạt nhân ban đầu Chu kì bán đồng vị phóng xạ A B C D Câu 24 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán T Thời gian để khối lượng chất phóng xạ lại √2/4 khối lượng chất phóng xạ ban đầu là: A 1,5T B 2,5T C √2T D 0,5T Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25 Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền 5525Mn ta thu đồng vị phóng xạ 5625Mn Đồng vị phóng xạ 5625Mn có chu trì bán T = 2,5 h phát xạ tia β- Sau trình bắn phá 5525Mn nơtron kết thúc người ta thấy mẫu tỉ số số nguyên tử 5625Mn số lượng nguyên tử 5525Mn= 10-10 Sau 10 tiếp tỉ số nguyên tử hai loại hạt là: A 1,25.10-11 B 3,125.10-12 C 6,25.10-12 D 2,5.10-11 Câu 26 Chất phóng xạ pôlôni 21084Po phát tia α biến đổi thành chì 20682Pb Cho chu kì bán 21084Po 138 ngày Ban đầu (t = 0) có mẫu pôlôni nguyên chất Tại thời điểm t1, tỉ số số hạt nhân pơlơni số hạt nhân chì mẫu 1/7 Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu là: A 1/15 B 1/9 C 1/31 D 1/32 Câu 27 Chất phóng xạ X có chu kỳ bán T1, chất phóng xạ Y có chu kỳ bán T2 Biết T2=2T1 Trong khoảng thời gian,nếu chất phóng xạ Y có số hạt nhân lại 1/4 số hạt nhân Y ban đầu số hạt nhân X bị phân bằng: A 7/8 số hạt nhân X ban đầu B 1/16 số hạt nhân X ban đầu C 15/16 số hạt nhân X ban đầu D 1/8 số hạt nhân X ban đầu Câu 28 Trong mẫu quặng urani, người ta tìm thấy có lẫn chì Pb206 với U238 với tỉ lệ 10 nguyên tử Urani có hai ngun tử chì Tính tuổi quặng, cho lúc hình thành quặng khơng có chì chì quặng urani phân thành Chu kỳ bán urani 4,5.109 năm A 6,84.108 năm B 6,19.108 năm C 1,18.109 năm D 1,45.109 năm Câu 29 Hiện quặng urani có lẫn U238 U235 theo tỉ lệ số nguyên tử 140 : Giả thiết từ thời điểm hình thành trái đất tỉ lệ : Biết chu kì bán U238 U235 T1 = 4,5.109 năm, T2 = 7,13.108 năm Tuổi trái đất : A 6.10 năm B 5.10 năm C 7.10 năm D 5,5.10 năm Câu 30 Pơlơni 21084Po chất phóng xạ α tạo thành hạt nhân 20682Pb.Chu kì bán 20682Pb 140 ngày Thời điểm t để tỉ lệ khối lượng Pb Po 0,8 bằng: A 120,25 ngày B 120,45 ngày C 120,15 ngày D 120,75 ngày ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: B Câu 5: C Câu 6: B Câu 7: B Câu 8: C Câu 9: B Câu 10: C Câu 11: D Câu 12: A Câu 13: B Câu 14: A Câu 15: A Câu 16: D Câu 17: C Câu 18: D Câu 19: B Câu 20: D Câu 21: B Câu 22: B Câu 23: D Câu 24: A •Ta có Mặt khác Câu 25: C Sau 10 = chu kì, số nguyên tử Tỷ số loại hạt giảm 24 lần Câu 26: C Câu 27: C số hạt nhân X Y ban đầu •Trong thời gian t số hạt nhân Y lại Mặt khác Trong thời gian số hạt nhậ X phân Câu 28: C Cứ 10 ngun tử Urani có hai ngun tử chì nên số nguyên tử Urani ban đầu 12 Ta có Câu 29: A Câu 30: B Ta có Gọi mo khối lượng hạt nhân Po ban đầu Khối lượng hạt nhân Po lại sau thời gian t Khối lượng hạt nhân Po phân Từ phương trình ta có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 →Khối lượng hạt nhân Pb tạo thành •Mặt khác ta có =>120,45 ngày ... tử hai loại hạt là: A 1, 25 .1 0 -1 1 B 3 ,12 5 .1 0 -1 2 C 6,25 .1 0 -1 2 D 2,5 .1 0 -1 1 Câu 26 Chất phóng xạ pôlôni 210 84Po phát tia α biến đổi thành chì 20682Pb Cho chu kì bán rã 210 84Po 13 8 ngày Ban đầu (t =... phóng xạ có chu kỳ bán rã 15 h Sau chịu phóng xạ - biến thành chất X Lúc đầu có khối 2 411 Na nguyên chất Thời gian để tỉ số khối lượng chất X 2 411 Na 0,75 : A 22 ,1 h B 8,6 h C 10 ,1 h D 12 ,1 h Câu 19 ... 0,204 C 4,905 D 0 ,19 6 Câu 11 Có thể tăng số phóng xạ λ đồng vị phóng xạ cách A đặt nguồn phóng xạ vào từ trường mạnh B đặt nguồn phóng xạ vào điện trường mạnh C đốt nóng nguồn phóng xạ D chưa có cách
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 1 , 5 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay