3 hiện tượng quang dẫn và ứng dụng của hiện tượng quang điện

5 34 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Hiện tượng quang dẫn Ứng dụng tượng quang điện Câu 1: Chiếu ás đơn sắc có bước sóng 0,30µm vào chất thấy chất phát ás có bước sóng 0,50µm Cho công suất chùm sáng phát quang 0,01 cơng suất chùm sáng kích thích Hãy tính tỉ số số phôtôn ánh sáng phát quang số phơtơn ánh sáng kích thích phát khoảng thời gian A 1,7% B 0,6% C 18% D 1,8% Câu 2: Pin quang điện hoạt động dựa vào A tượng quang điện B tượng quang điện C tượng tán sắc ánh sáng D phát quang chất Câu 3: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng giải thích A tượng quang – phát quang B tượng giao thoa ánh sáng C nguyên tắc hoạt động pin quang điện D tượng quang điện Câu 4: Nguyên tắc hoạt động quang trở dựa vào tượng A iơn hố B quang điện ngồi C quang dẫn D phát quang chất rắn Câu 5: Điều sau sai nói pin quang điện ? A Pin quang điện nguồn điện quang biến đổi trực tiếp thành điện B Pin quang điện thiết bị điện sử dụng điện để biến đổi thành quang C Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện bên D Pin quang điện dùng nhà máy điện Mặt trời, vệ tinh nhân tạo Câu 6: Nhận xét sau tượng quang phát quang đúng: A Ánh sáng huỳnh quang ánh sáng tồn thời gian dài 10 -8s sau ánh sáng kích thích tắt; B Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích; C Ánh sáng lân quang tắt sau tắt ánh sáng kích thích; D Ánh sáng lân quang có bước sóng dài bước sóng ánh sáng kích thích Câu 7: Hãy chọn câu Trong tượng quang – phát quang, hấp thụ hoàn toàn phơtơn đưa đến A giải phóng electron tự B giải phóng electron liên kết C giải phóng cặp electron lỗ trống D phát phôtôn khác Câu 8: Hãy chọn câu xét phát quang chất lỏng chất rắn A Cả hai trường hợp phát quang huỳnh quang B Cả hai trường hợp phát quang lân quang Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Sự phát quang chất lỏng huỳnh quang, chất rắn lân quang D Sự phát quang chất lỏng lân quang, chất rắn huỳnh quang Câu 9: Trường hợp sau không với phát quang ? A Sự phát sáng bóng đèn dây tóc có dòng điện chạy qua B Sự phát sáng phơtpho bị ơxi hố khơng khí C Sự phát quang số chất chiếu sáng tia tử ngoại D Sự phát sáng đom đóm Câu 10: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, nguyên tử hay phân tử chất phát quang hấp thụ hồn tồn photon ánh sáng kích thích có lượng ε để chuyển sang trạng thái kích thích, sau A giải phóng electron tự có lượng nhỏ ε có mát lượng B phát photon khác có lượng lớn ε có bổ sung lượng C giải phóng electron tự có lượng lớn ε có bổ sung lượng D phát photon khác có lượng nhỏ ε mát lượng Câu 11: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào A tượng tán sắc ánh sáng B tượng quang điện C tượng quang điện D tượng phát quang chất rắn Câu 12: Điện trở quang điện trở có A giá trị lớn B giá trị không đổi C giá trị thay đổi D giá trị nhỏ Câu 13: Chiếu ánh sáng nhìn thấy vào chất sau gây tượng quang điện trong? A điện môi B kim loại C kim D chất bán dẫn Câu 14: Dụng cụ sau biến quang thành điện năng? A pin mặt trời B pin Vôn-ta C ác quy D đinamô xe đạp Câu 15: Phát biểu sau nói tượng quang dẫn ? A tượng quang dẫn tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị chiếu sáng B Trong tượng quang dẫn, electron giải phóng khái khối bán dẫn C ứng dụng quan trọng tượng quang dẫn việc chế tạo đèn ống( đèn Nêon) D Trong tượng quang dẫn, lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn cung cấp nhiệt Câu 16: Pin quang điện hoạt động dựa vào A tượng quang điện B tượng quang điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C tượng tán sắc ánh sáng D phát quang chất Câu 17: Kết luận Sai pin quang điện A Nguyên tắc hoạt động dựa vào tượng quang điện B Nguyên tắc hoạt động dựa vào tượng quang điện C Trong pin, quang biến đổi trực tiếp thành điện D Phải có cấu tạo từ chất bán dẫn Câu 18: Hiện tượng êlectrôn để trở thành êlectron dẫn gọi tượng quang điện bên Hãy chọn cụm từ sau điền vào chỗ trống? A bị bật khỏi catốt B phá vỡ liên kết C chuyển động mạnh D chuyển lên quỹ đạo có bán kính lớn Câu 19: Điều sau sai nói quang trở? A Bộ phận quan trọng quang trở lớp bán dẫn có gắn hai điện cực B Quang trở thực chất điện trở mà giá trị điện trở thay đổi theo nhiệt độ C Quang trở dùng nhiều hệ thống tự động, báo động D Quang trở hoạt động ánh sáng chiếu vào có bước sóng ngắn giới hạn quang dẫn quang trở Câu 20: Điều sau nói pin quang điện? A Pin quang điện nguồn điện nhiệt biến thành điện B Pin quang điện nguồn điện quang biến đổi trực tiếp thành điện C Pin quang điện hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ D A, B C Câu 21: Chọn câu sai: Các tượng liên quan đến tính chất lượng tử ánh sáng là: A Hiện tượng quang điện B Sự phát quang chất C Hiện tượng tán sắc ánh sáng D Hiện tượng quang dẫn Câu 22: (ĐH – 2007): Phát biểu sai? A Điện trở quang trở giảm mạnh có ánh sáng thích hợp chiếu vào B Nguyên tắc hoạt động tất tế bào quang điện dựa tượng quang dẫn C Trong pin quang điện, quang biến đổi trực tiếp thành điện D Có số tế bào quang điện hoạt động kích thích ánh sáng nhìn thấy Câu 23: (CĐ 2009): Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng giải thích A tượng quang – phát quang B tượng giao thoa ánh sáng C nguyên tắc hoạt động pin quang điện D tượng quang điện Câu 24: (ĐH – 2009): Pin quang điện nguồn điện, A hóa biến đổi trực tiếp thành điện B quang biến đổi trực tiếp thành điện C biến đổi trực tiếp thành điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện Câu 25: (ĐH – 2011): Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào A tượng quang điện B tượng tán sắc ánh sáng C tượng phát quang chất rắn D tượng quang điện Câu 26: (CĐ– 2012): Pin quang điện nguồn điện A biến đổi trực tiếp quang thành điện B biến đổi trực tiếp nhiệt thành điện C hoạt động dựa tượng quang điện D hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ Câu 27: Một pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp Diện tích tổng cộng pin nhận lượng ánh sáng 0,6 m² Ánh sáng chiếu vào pin có cường độ 1360 W/m² Dùng pin cung cấp lượng cho mạch ngoài, cường độ dòng điện A điện áp hai cực pin 24 V Hiệu suất pin A 14,25% B 11,76% C 12,54% D 16,52% Câu 28: Chọn câu đúng: A Năng lượng kích hoạt tượng quang điện nhỏ công thoát electron khỏi kim loại tượng quang điện ngồi B Hiện tượng quang điện khơng bứt electron khỏi khối chất bán dẫn C Giới hạn quang dẫn tượng quang điện thuộc vùng hồng ngoại D B, C Câu 29: Linh kiện sau hoạt động dựa vào tượng quang điện ? A Tế bào quang điện B Điện trở nhiệt C Điôt phát quang D Quang điện trở Câu 30: Hiện tượng quang điện tượng A giải phóng electron khỏi mối liên kết bán dẫn bị chiếu sáng B bứt electron khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng C giải phóng electron khỏi kim loại cách đốt nóng D giải phóng electron khỏi bán dẫn cách bắn phá ion ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A ta có : P = N.h.c/λ => Npq/Nkt = 0,01.λpq/λkt = 0,01.0,5/0,3 = 1,7% Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: B Câu 6: D Câu 7: D Câu 8: C Câu 9: A Sự phát sáng bóng đèn dây tóc có dòng điện chạy qua Câu 10: D phát photon khác có lượng nhỏ ε mát lượng ( λpq > λkt) Câu 11: C Câu 12: C giá trị thay đổi.(do thiết bị có điện trở thay đổi thay đổi cường đọ chùm sáng chiếu vào) Câu 13: D Câu 14: A Câu 15: A Câu 16: B Câu 17: A Câu 18: B Câu 19: B Câu 20: B Câu 21: C Câu 22: B Câu 23: B Câu 24: B Câu 25: A Câu 26: A Câu 27: B Ppin = 1360.0,6 = 816 W Pm = U.I = 24.4 = 96 W => Hiệu suất pin là: H = Pm/Ppin = 96/816 = 11,76% Câu 28: D Câu 29: D Câu 30: A ... nói tượng quang dẫn ? A tượng quang dẫn tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị chiếu sáng B Trong tượng quang dẫn, electron giải phóng khái khối bán dẫn C ứng dụng quan trọng tượng quang dẫn. .. động quang điện trở dựa vào A tượng quang điện B tượng tán sắc ánh sáng C tượng phát quang chất rắn D tượng quang điện Câu 26: (CĐ– 2012): Pin quang điện nguồn điện A biến đổi trực tiếp quang. .. lượng kích hoạt tượng quang điện nhỏ cơng electron khỏi kim loại tượng quang điện B Hiện tượng quang điện không bứt electron khỏi khối chất bán dẫn C Giới hạn quang dẫn tượng quang điện thuộc vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 hiện tượng quang dẫn và ứng dụng của hiện tượng quang điện , 3 hiện tượng quang dẫn và ứng dụng của hiện tượng quang điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay