3 giao thoa ánh sáng đề 2

13 27 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Giao thoa ánh sáng - Đề Câu 1: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, người ta đo khoảng vân 1mm Xét điểm M N phía so với vân giữa, với OM = 5,5 ON = 8,5 m, M N có vân tối ? A B C D Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đơn sắc có λ = 0,5 μm, khoảng cách hai khe a = mm Trong khoảng MN với MO = ON = mm có 11 vân sáng mà hai mép M N hai vân sáng Khoảng cách từ hai khe đến quan sát A D = m B D = 2,4 m C D = m D D = m Câu 3: Bề rộng vùng giao thoa (đối xứng) quan sát MN = 30 mm, khoảng cách hai vân tối liên tiếp mm Trên MN quan sát thấy A 16 vân tối, 15 vân sáng B 15 vân tối, 16 vân sáng C 14 vân tối, 15 vân sáng D 16 vân tối, 16 vân sáng Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng, hai khe S1, S2 cách khoảng a = 1,8 mm Hệ vân quan sát qua kính lúp, dùng thước đo cho phép ta khoảng vân xác tới 0,01 mm Ban đầu, người ta đo 16 khoảng vân giá trị 2,4 mm Dịch chuyển kính lúp xa thêm 30 cm cho khoảng vân rộng thêm đo 12 khoảng vân giá trị 2,88 mm Tính bước sóng xạ A 0,45 μm B 0,32 μm C 0,54 μm D 0,432 μm Câu 5: Thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách hai khe a = mm Ban đầu, M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát vân sáng bậc Giữ cố định chứa hai khe, di chuyển từ từ quan sát xa dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai khe đoạn 0,75 m thấy M chuyển thành vân tối lần thứ hai Bước sóng λ có giá trị A 0,60 μm B 0,50 μm C 0,70 μm D 0,64 μm Câu 6: Trong thí nghiệm I-âng, cách hai khe đoạn D1 thu hệ vân giao thoa Dời đến vị trí cách hai khe đoạn D2 người ta thấy hệ vân có vân tối thứ (tính từ vân trung tâm) trùng với vân sáng bậc hệ vân lúc đầu Tỉ số D2/D1 bao nhiêu? A 1,5 B 2,5 C D Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa khe Young, khoảng cách hai khe F1F2 a = (mm); khoảng cách từ hai khe F1F2 đến D = 1,5 (m), dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ =0,6 μm Xét khoảng MN, với MO = (mm), ON = 10 (mm), (O vị trí vân sáng trung tâm), MN nằm phía vân sáng trung tâm Số vân sáng đoạn MN là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 11 B 12 C 13 D 15 Câu 8: Thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách hai khe a = mm Ban đầu, M cách vân trung tâm 1,2 mm người ta quan sát vân sáng bậc Giữ cố định chứa hai khe, di chuyển từ từ quan sát xa dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai khe đoạn 25 cm thấy M chuyển thành vân sáng bậc ba Bước sóng λ có giá trị A 0,60 μm B 0,50 μm C 0,40 μm D 0,64 μm Câu 9: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc λ, quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng khơng đổi D, khoảng cách hai khe thay đổi (nhưng S1 S2 cách S) Xét điểm M màn, lúc đầu vân tối thứ 4, giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng a vân sáng bậc k bậc 3k Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2Δ a M là: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân tối thứ Câu 9: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc λ, quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng không đổi D, khoảng cách hai khe thay đổi (nhưng S1 S2 cách S) Xét điểm M màn, lúc đầu vân tối thứ 4, giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng a vân sáng bậc k bậc 3k Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2Δ a M là: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân tối thứ Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng, chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm, khoảng cách khe mm, khoảng cách từ khe đến ảnh m Hai điểm M , N nằm khác phía với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm khoảng 1,2 mm 1,8 mm Giữa M N có vân sáng : A vân B vân C vân D vân Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng, chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 μm, khoảng cách khe 1,2 mm, khoảng cách từ khe đến ảnh m Hai điểm M , N nằm phía với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm khoảng mm 18 mm Giữa M N có vân sáng? A 11 vân B vân C vân D vân Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khe sáng chiếu ánh sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến D = m Khoảng cách vân sáng liên tiếp đo 4,8 mm Toạ độ vân tối bậc phía (+) A 6,8 mm B 3,6 mm C 2,4 mm D 4,2 mm Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, biết D = m, a = mm Khoảng cách từ vân sáng thứ đến vân sáng thứ 10 bên với vân trung tâm 3,6 mm Tính bước sóng ánh sáng A 0,44 μm B 0,52 μm C 0,60 μm D 0,58 μm Câu 15: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, biết D = m; a = mm, khoảng vân đo 1,5 mm Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là: A 0,40 μm B 0,50 μm C 0,60 μm D 0,75 μm Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, vị trí cách vân trung tâm 3,6mm, ta thu vân sáng bậc Vân tối bậc cách vân trung tâm khoảng: A 4,2 mm B 3,0 mm C 3,6 mm D 5,4 mm Câu 17: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng vân 1,2mm Trong khoảng hai điểm M N phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm mm 4,5 mm, quan sát A vân sáng vân tối B vân sáng vân tối C vân sáng vân tối D vân sáng vân tối Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng cách a = 0,5 mm, quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe cách hai khe đoạn D = m Tại vị trí M màn, cách vân sáng trung tâm đoạn 4,4 mm vân tối thứ Tìm bước sóng λ ánh sáng đơn sắc thí nghiệm? A λ = 0,4 μm B λ = 0,6 μm C λ = 0,5 μm D λ = 0,44 μm Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng D khoảng vân i = mm Khi khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D + ΔD D - ΔD khoảng vân thu tương ứng 2i i Nếu khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D + 3ΔD khoảng vân là: A mm B mm C mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 2,5 mm Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 μm, biết S1S2 = a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = m Tại điểm M cách vân trung tâm khoảng x = 3,5 mm, có vân sáng hay vân tối, bậc ? A Vân sáng bậc B Vân tối bậc C Vân sáng bậc D Vân tối bậc Câu 21: Giao thoa ánh sáng đơn sắc I-âng có λ = 0,5 μm; a = 0,5 mm; D = m Tại M cách vân trung tâm mm điểm N cách vân trung tâm 10 mm A M, N vân sáng B M vân tối, N vân C M, N vân tối D M vân sáng, N vân tối Câu 22: Thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách hai khe a = 0,5 mm Ban đầu, M cách vân trung tâm mm người ta quan sát vân sáng bậc Giữ cố định chứa hai khe, di chuyển từ từ quan sát xa dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai khe đoạn 50/3 cm thấy M chuyển thành vân tối thứ Bước sóng λ có giá trị A 0,60 μm B 0,50 μm C 0,40 μm D 0,64 μm Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I-âng Cho biết S1S2 = a = mm, khoảng cách hai khe S1S2 đến (E) m, bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm λ = 0,5 μm Để M (E) vân sáng xM nhận giá trị giá trị sau đây? A xM = 2,25 mm B xM = mm C xM = 3,5 mm D xM = 4,5 mm Câu 24: Trong thí nghiệm giao thoa với ánh đơn sắc phương pháp I-âng Trên bề rộng 7,2 mm vùng giao thoa người ta đếm vân sáng (ở hai rìa hai vân sáng) Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4 mm vân A vân tối thứ 18 B vân tối thứ 16 C vân sáng thứ 18 D vân sáng thứ 16 Câu 25: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6μm Khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,5m Trên quan sát, hai vân sáng bậc nằm hai điểm M N Dịch quan sát đoạn 50 cm theo hướng khe Y-âng số vân sáng đoạn MN giảm so với lúc đầu A vân B vân C vân D vân Câu 26: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến m, người ta đo khoảng cách vân sáng bậc đến vân sáng bậc phía với Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 so với vân sáng trung tâm mm Tìm số vân sáng quan sát vùng giao thoa đối xứng có bề rộng 11 mm A B 10 C 11 D 12 Câu 27: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc λ, quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng không đổi D, khoảng cách hai khe thay đổi (nhưng S1 S2 ln cách S) Xét điểm M màn, lúc đầu vân sáng bậc 4, giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng Δa vân sáng bậc k bậc 3k Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2Δa M là: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân tối thứ Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa I-âng a = 2mm; D = m; λ = 0,64 μm Miền giao thoa đối xứng có bề rộng 12 mm Số vân tối quan sát A B 18 C 16 D 19 Câu 29: Người ta thực giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe I-âng cách mm, khoảng cách hai khe đến m, ánh sáng dùng có bước sóng λ = 0,5 μm Bề rộng trường giao thoa đối xứng 1,5 cm Số vân sáng, vân tối có A N1 = 19, N2 = 18 B N1 = 21, N2 = 20 C N1 = 25, N2 = 24 D N1 = 23, N2 = 22 Câu 30: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc λ, quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng không đổi D, khoảng cách hai khe thay đổi (nhưng S1 S2 cách S) Xét điểm M màn, lúc đầu vân sáng bậc 3, giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng Δa vân sáng bậc k bậc 5k Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 3Δa M là: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân tối thứ ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Số vân tối đoạn MN là: => Có giá trị k' thỏa mãn Vậy có vân tối Câu 2: D khoảng MN với MO = ON = mm có 11 vân sáng mà hai mép M N hai vân sáng tức là: 10i = 10mm => i =1mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khoảng cách từ hai khe đến quan sát Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: C Dời đến vị trí cách hai khe đoạn D2 người ta thấy hệ vân có vân tối thứ (tính từ vân trung tâm) trùng với vân sáng bậc hệ vân lúc đầu tức là: 0,5i' = i Câu 7: A Ta có: Số vân sáng đoạn MN là: = 0,45mm 11,1< k < 22,2 => Có 11 giá trị k thỏa mãn Vậy có 11 vân sáng Câu 8: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: A Câu 10: D Ta có: Số vân sáng đoạn MN là: Toạ độ vân tối bậc phía (+) x = 3,5i = 4,2mm Câu 14: C Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc 10 bên vân sáng trung tâm là: x = khoảng vân bằng: i = bước sóng ánh sáng là: Câu 15: B Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là: Câu 16: B vị trí cách vân trung tâm 3,6mm, ta thu vân sáng bậc tức là: 3i = 3,6mm => i = 1,2mm => Vân tối bậc cách vân trung tâm khoảng: x = 2,5i = 3mm Câu 17: A Với điểm M: Điểm M nằm qua vân tối thứ Với điểm N: Điểm N nằm qua vân tối thứ Câu 18: A Tại vị trí M màn, cách vân sáng trung tâm đoạn 4,4 mm vân tối thứ tức là: x = 5,5i = 4,4mm => i = 0,8mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 bước sóng λ ánh sáng đơn sắc thí nghiệm là: Câu 19: C Câu 20: B Ta có: Tại điểm M ta có: x = 3,5mm = 3,5i => Vân tối bậc Câu 21: B Ta có: Tại M ta có: Tại N ta có: Câu 22: B =7mm= 3,5i=> M vân tối =10mm=5i => N vân sáng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: B Ta có: Với = 2,25 = 2,25i => Khơng phải vân sáng => A sai Với = = i => M vân sáng bậc => B Với = 3,5 = 3,5i => M vân tối bậc => C sai Với = 4,5 = 4,5i => M vân tối bậc => D sai Câu 24: D Trên bề rộng 7,2 mm vùng giao thoa người ta đếm vân sáng (ở hai rìa hai vân sáng) => 8i = 7,2mm => i = 0,9mm Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4 mm mta được: 14,4mm = 16i => Vân sáng thứ 16 Câu 25: D Ta có: Dịch quan sát đoạn 50 cm theo hướng khe Y-âng khoảng vân là: Vân sáng bậc khoảng vân cũ ta có: 4i = ki' => k = => Trên đoạn MN có vân sáng Vậy so với ban đầu đoạn MN giảm vân sáng Câu 26: C Câu 27: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 28: B Ta có: số vân sáng quan sát vùng giao thoa đối xứng là: => Có 19 giá trị k thỏa mãn Vậy có 18 vân tối Câu 29: B Câu 30: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ... 096.79.7 9.36 9 so với vân sáng trung tâm mm Tìm số vân sáng quan sát vùng giao thoa đối xứng có bề rộng 11 mm A B 10 C 11 D 12 Câu 27 : Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng. .. S1S2 lượng a vân sáng bậc k bậc 3k Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2 a M là: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân tối thứ Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng, chùm sáng. .. thứ Câu 28 : Trong thí nghiệm giao thoa I-âng a = 2mm; D = m; λ = 0,64 μm Miền giao thoa đối xứng có bề rộng 12 mm Số vân tối quan sát A B 18 C 16 D 19 Câu 29 : Người ta thực giao thoa ánh sáng đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 giao thoa ánh sáng đề 2 , 3 giao thoa ánh sáng đề 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay