3 − con lắc đơn dao động điều hòa

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Con lắc đơn dao động điều hòa Câu Khi tăng khối lượng vật nặng lắc đơn lên lần mà giữ nguyên điều kiện khác thì: A Chu kì dao độnglắc tăng lần B Năng lượng dao động lắc tăng lần C Tần số dao động lắc không đổi D Biên độ dao động tăng lên lần Câu Con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T1 = 1,2 s, lắc đơn có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 1,6 s Chu kì lắc đơn có độ dài l1 + l2 là: A s B 0,4 s C 2,8 s D s Câu Trong khoảng thời gian, lắc thứ thực 10 chu kì dao động, lắc thứ hai thực chu kì dao động Biết hiệu số chiều dài dây treo chúng 48 cm Chiều dài dây treo lắc là: A l1 = 79 cm; l2 = 31 cm B l1 = 9,1 cm; l2 = 57,1 cm C l1 = 42 cm; l2 = 90 cm D l1 = 27 cm; l2 = 75 cm Câu Một lắc đơn dao động với biên độ góc α = π/20 rad có chu kì T = s Lấy g = π2 = 10 m/s2 Chiều dài dây treo lắc biên độ dài dao động thoả mãn giá trị sau đây? A l = m; so = 1,57 cm B l = m; so = 15,7 cm C l = m; so = 1,57 cm D l = m; so = 15,7 cm Câu Trong khoảng thời gian, lắc thực 15 dao động Giảm chiều dài đoạn 16 cm khoảng thời gian đó, lắc thực 25 dao động Chiều dài ban đầu lắc là: A 50 cm B 25 cm C 40 cm D 20 cm Câu Để giảm tần số dao động lắc đơn lần, cần A Giảm chiều dài dây lần B Giảm chiều dài dây lần C Tăng chiều dài dây lần D Tăng chiều dài dây lần Câu Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dao động với biên độ nhỏ có chu kỳ phụ thuộc vào A Khối lượng lắc B Trong lượng lắc C Tỉ số khối lượng trọng lượng lắc D Khối lượng riêng lắc Câu Chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn phụ thuộc vào: A Biên độ dao động chiều dài dây treo B Chiều dài dây treo gia tốc trọng trường nơi treo lắc C Gia tốc trọng trường nơi treo lắc biên độ dao động D Chiều dài dây treo, gia tốc trọng trường nơi treo lắc biên độ dao động Câu Một lắc đơn treo điểm cố định Kéo lắc khỏi vị trí cân băng để dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 600 bng, bỏ qua ma sát Chuyển động lắc là: A Chuyển động thẳng B Dao động tuần hoàn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Chuyển động tròn D Dao động điều hòa Câu 10 Tại nơi, chu kỳ dao động điều hoà lắc đơn s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kỳ dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc ? A 99 cm B 101 cm C 100 cm D 98 cm Câu 11 Một lắc đơn có chiều dài dây treo l , nơi có gia tốc trọng trường g dao động điều hòa với chu kỳ 0,2 s Người ta cắt dây thành hai phần có độ dài l1 l2 = l - l1 Con lắc đơn với chiều dài dây l1 có chu kỳ 0,12 s Hỏi chu kỳ lắc đơn với chiều dài dây treo l2 bao nhiêu? A 0,08 s B 0,12 s C 0,16 s D 0,32 s Câu 12 Một lắc đơn gồm dây treo dài 1,2 m, mang vật nặng khối lượng m = 0,2 kg, dao động nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Tính chu kỳ dao động lắc biên độ nhỏ A 0,7 s B 1,5 s C 2,2 s D 2,5 s Câu 13 Một bi lắc lò xo có khối lượng m dao động với chu kì T = s phải thay đổi khối lượng bi để chu kì lắc trở thành T' = 0,5 s A Tăng khối lượng bi lên lần B Giảm khối lượng bi lên lần C Giảm khối lượng bi lên lần D Tăng khối lượng bi lên lần Câu 14 Hai lắc đơn có chiều dài lần lược l1 l2 với l1 = 2l2 dao động tự vị trí trái đất, so sánh tần số dao động hai lắc: A f1 = 2f2 B f1 = 1/2f2 C f2 = √2f1 D f1 = √2f2 Câu 15 Để chu kỳ lắc đơn tăng thêm 5% phải tăng chiều dài thêm: A 2,25% B 5,75% C 10,25% D 25% Câu 16 Nhận định sau dao động lắc đơn sai? A Chỉ dao động điều hồ biên độ góc nhỏ B Chu kỳ dao động phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường C Trong chu kỳ dao động vật qua vị trí cân lần D Tần số dao động tỷ lệ thuận với gia tốc trọng trường Câu 17 Một lắc đơn dao động điều hoà Chọn phát biểu đúng? A Nhiệt độ giảm dẫn tới tần số giảm B Nhiệt độ tăng lắc nhanh C Nhiệt độ giảm chu kỳ tăng theo D Nhiệt độ giảm tần số tăng Câu 18 Một lắc đơn dao động điều hồ, tăng chiều dài 25% chu kỳ dao động nó: A Tăng 11,80% B Tăng 25% C Giảm 11,80% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Giảm 25% Câu 19 Một lắc đơn có độ dài ℓ = 120 cm Người ta thay đổi độ dài cho chu kỳ dao động 90% chu kỳ dao động ban đầu Tính độ dài ℓ’ mới: A 148,148 cm B 133,33 cm C 108 cm D 97,2 cm Câu 20 Một lắc đơn, nặng có khối lượng 40 g dao động nhỏ với chu kỳ s Nếu gắn thêm gia trọng có khối lượng 120 g lắc dao động nhỏ với chu kỳ: A s B s C s D 0,25 s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Câu 2: D Đáp án D Câu 3: D Theo đề ta có: Câu 4: B Câu 5: B Theo đề ta có: Mặt khác, chu kỳ lắc đơn tính công thức: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: D Ta thấy, để giảm tần số lần cần tăng l lên lần giảm g lần Câu 7: C CÔng thức: Mặt khác: Do đó, Chu kì phụ thuộc vào tỉ số khối lượng trọng lượng lắc Câu 8: B Nên chu kì phụ thuộc vào chiều dài dây treo gia tốc trọng trường Câu 9: B Dao động lắc đơn có biên độ góc lớn 100là dao động tuần hồn Câu 10: C Câu 11: C Câu 12: C Câu 13: C Nên T giảm lần m phải giảm lần Câu 14: C Câu 15: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vậy phải tăng chiều dài lắc lên % Câu 16: D chu ki ti le nghich voi can bac cua g Câu 17: D Ta có: nhiệt độ giảm chiều dài lắc giảm, ngược lại nhiệt độ tăng chiều dài lắc tăng Lại có: =>Khi nhiệt độ giảm chiều dài lắc giảm nên tần số tăng Câu 18: A Ta có: chu kỳ lắc lúc đầu: Sau tăng chiều dài dây thêm 25% chu kỳ lắc là: Hay chu kỳ lắc tăng lên lượng là: 11,8% Câu 19: D Câu 20: C ... 096.79.7 9.36 9 C Chuyển động tròn D Dao động điều hòa Câu 10 Tại nơi, chu kỳ dao động điều hoà lắc đơn s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kỳ dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc ? A... định sau dao động lắc đơn sai? A Chỉ dao động điều hoà biên độ góc nhỏ B Chu kỳ dao động phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường C Trong chu kỳ dao động vật qua vị trí cân lần D Tần số dao động tỷ lệ... 14 Hai lắc đơn có chiều dài lần lược l1 l2 với l1 = 2l2 dao động tự vị trí trái đất, so sánh tần số dao động hai lắc: A f1 = 2f2 B f1 = 1/2f2 C f2 = √2f1 D f1 = √2f2 Câu 15 Để chu kỳ lắc đơn tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 − con lắc đơn dao động điều hòa , 3 − con lắc đơn dao động điều hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay