2 độ hụt khối và năng lượng liên kết

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Độ hụt khối lượng liên kết Câu 1: Tính lượng liên kết hạt nhân Đơtêri 12 D ? Cho mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, mD = 2,0136u; 1u = 931 MeV/c2 A 2,431 MeV B 1,122 MeV C 1,243 MeV D 2,234MeV Câu 2: Hạt nhân 10 Be có khối lượng 10,0135u Khối lượng nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 10 Be · A 0,632 MeV B 63,215MeV C 6,3215 MeV D 632,153 MeV Câu 3: Biết khối lượng hạt nhân mC= 12,000u, mα= 4,0015u, mp= 1,0073u, mn= 1,0087u 1u = 931 MeV/c² Năng lượng cần thiết tối thiểu để chia hạt nhân 12 C thành ba hạt α theo đơn vị Jun -13 A 6,7.10 J B 6,7.10-15 J C 6,7.10-17 J D 6,7.10-19 J Câu 4: Cho biết mα = 4,0015u; mO= 15,999u, mp= 1,007276u, mn= 1,008667u Hãy xếp hạt nhân 12 16 He , C , O theo thứ tự tăng dần độ bền vững Câu trả lời là: A 12 C , 42 He , 16 O B 12 C, 16 O , 42 He 16 C 42 He , 12 C ,8 O 12 D 42 He , 16 O,6 C Câu 5: Hạt nhân 60 27 CO có khối lượng 59,919u Biết khối lượng prôton 1,0073u khối lượng nơtron 1,0087u Độ hụt khối hạt nhân A 0,5652u B 0,536u C 3,154u D 3,637u Câu 6: Đồng vị phóng xạ 60 27 60 27 CO CO phát tia β- tia Biết mCo = 55,940u, mp= 1,007276u, mn= 1,008665u Năng lượng liên kết hạt nhân côban bao nhiêu? A ∆E = 6,766.10-10 J B ∆E = 3,766.10-10 J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C ∆E = 5,766.10-10 J D ∆E = 7,766.10-10 J Câu 7: Biết khối lượng hạt nhân U238 238,00028u, khối lượng prôtôn nơtron mP=1.007276U; 238 mn = 1,008665u; 1u = 931 MeV/ c2 Năng lượng liên kết 92 U bao nhiêu? A 1400,47 MeV B 1740,04 MeV C 1800,74 MeV D 1874 MeV Câu 8: Biết khối lượng prôtôn mp=1,0073u, khối lượng nơtron mn=1,0087u, khối lượng hạt nhân đơteri mD=2,0136u 1u=931MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân nguyên tử đơteri 12 D A 1,12MeV B 2,24MeV C 3,36MeV D 1,24MeV Câu 9: Khối lượng hạt nhân 10 Be 10,0113u; khối lượng prôtôn m= 1,0072u, nơtron m=1,0086; 1u = 931 MeV/c Năng lượng liên kết riêng hạt nhân bao nhiêu? A 6,43 MeV B 64,3 MeV C 0,643 MeV D Một giá trị khác 20 Câu 10: Hạt nhân 10 Ne có khối lượng mNe= 19,986950u Cho biết mp= 1,00726u, mn= 1,008665u, 1u = 931,5 MeV/c² Năng lượng liên kết riêng 20 10 Ne có giá trị bao nhiêu? A 5,66625eV B 6,626245MeV C 7,66225eV D 8,02487MeV Câu 11: Tính lượng liên kết riêng hạt nhân 37 17 Cl Cho biết: mp=1,00726u; m -n = 1,00867u; mCl = 36,95655u; 1u = 931MeV/c A 8,16MeV B 5,82 MeV C 8,57MeV D 9,38MeV Câu 12: Hạt nhân 42 He có lượng liên kết 28,4MeV; hạt nhân 37 Li có lượng liên kết 39,2MeV; hạt nhân 12 D có lượng liên kết 2,24MeV Hãy theo thứ tự tăng dần tính bền vững chúng: A liti, hêli, đơtêri B đơtêri, hêli, liti C hêli, liti, đơtêri D đơtêri, liti, hêli Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV = 1,6.10-19 J ; c = 3.108 m/s Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân C 126 thành nuclôn riêng biệt A 72,7 MeV B 89,4 MeV C 44,7 MeV D 8,94 MeV Câu 14: Hạt a có khối lượng 4,0015u, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931MeV/c2 Các nuclôn kết hợp với tạo thành hạt α , lượng tỏa tạo thành mol khí He là: A 2,7.1012 J B 3,5 1012 J C 2,7.1010 J D 3,5 1010 J Câu 15: Biết khối lượng prôtôn;nơtron; hạt nhân 16 O 1,0073u; 1,0087u;15,9904u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 16 O xấp xỉ A 14,25 MeV B 18,76 MeV C 128,17 MeV D 190,81 MeV 40 Câu 16: Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 18 Ar , 36 Li là: 1,0073u; 1,0087u; 39,9525u; 6,0145u 1u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân Li lượng liên kết riêng hạt nhân Ar A lớn lượng 5,20 MeV B lớn lượng 3,42 MeV C nhỏ lượng 3,42 MeV D nhỏ lượng 5,20 MeV Câu 17: Năng lượng liên kết riêng lượng để A Liên kết nuclon B Liên kết tất nuclon C Liên kết electron D Liên kết e nuclon Câu 18: Khối lượng hạt nhân 42 He mHe = 4,00150u Biết mp = 1,00728u; mn = 1,00866u 1u = 931,5 MeV/c2 Tính lượng liên kết riêng hạt nhân Heli? A J B 7,07 eV C 7,07 MeV D 70,7 eV 20 Câu 19: Năng lượng liên kết 10 Ne 160,64MeV Xác định khối lượng nguyên tử Ne? Biết mn = 1,00866u; mp = 1,0073u; 1u = 931,5 MeV/c2 A 19,987g B 19,987MeV/c2 C 19,987u Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 20u Câu 20: Hạt nhân 60 27 CO có khối lượng 59,940(u), biết khối lượng proton: 1,0073(u), khối lượng nơtron 1,0087(u), lượng liên kết riêng hạt nhân 60 27 CO (1 u = 931MeV/c2): A 10,26 MeV B 12,44 MeV C 8,53 MeV D 8,444 MeV Câu 21: Hạt nhân đơteri 12 D có khối lượng 2,0136u Biết khối lượng prôton 1,0073u khối lượng nơtron 1,0087u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân D là, biết 1u = 931,5Mev/c2 A 1,86MeV B 2,23MeV C 1,1178MeV D 2,02MeV 20 Câu 22: Biết mp = 1,007276u, mn = 1,008665u hai hạt nhân 10 Ne 42 He có khối lượng mNe = 19,98695u, mHe= 4,001506u Chọn trả lời đúng: A Hạt nhân neon bền hạt  B Hạt nhân  bên hạt neon C Cả hai hạt nhân neon  bền D Không thể so sánh độ bền hai hạt nhân Câu 23: khối lượng hạt nhân 235U m = 234,9895MeV, proton m = 1,0073u, mn = 1,0087u Năng lượng 235 liên kết hạt nhân 92 U là: A Wlk = 248 MeV B Wlk = 2064 MeV C Wlk = 987 MeV D Wlk = 1794 MeV Câu 24: Cần lượng để tách hạt nhân gam 42 He thành proton nơtron tự do? Cho biết mHe = 4,0015u; mn = 1,0087u; mp = 1,0073u; 1uc2 =931MeV A 5,36.1011MeV B 4,54.1011 MeV C 42.7.1023 MeV D 8,27.1011 MeV Câu 25: Khối lượng hạt nhân doteri 12 D m = 1875,67 MeV/c2 proton m = 938,28 MeV/c2, notron m = 939,57 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân doteri là: A Wlk = 1,58 MeV B Wlk = 2,18 MeV C Wlk = 2,64 MeV D Wlk = 3,25 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: Khối lượng hạt nhân 10 Be 10,0113(u), khối lượng nơtron 1,0086u, khối lượng prôtôn là: m =1,0072u Độ hụt khối hạt nhân A 0,9110 u B 0,0691 u C 0,0561 u D 0,0811 u Câu 27: Khối lượng hạt nhân 10 10 Be là: Be 10,0113(u), khối lượng nơtron 1,0086u, khối lượng prôtôn là: m =1,0072u 1u=931Mev/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân A 6,4332 MeV B 0,64332 MeV C 64,332 MeV D 6,4332 KeV Câu 28: Hạt nhân 37 17 10 Be là: Cl có khối lượng nghỉ 36,956563u Biết khối lượng nơtrôn (nơtron) là1,008670u, khối lượng prôtôn (prôton) 1,007276u u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng 37 hạt nhân 17 Cl A 9,2782 MeV B 7,3680 MeV C 8,2532 MeV D 8,5684 MeV ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D lượng liên kết hạt nhân Đơtêri : ∆E = ∆m.c² = (mp + mn – mD)uc² = (1,0073+ 1,0087 - 2,0136).931 = 2,234MeV Câu 2: C Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Be E = ∆E/A = ∆mc²/A = (4.mp + 6mn- mBe)uc²/10 = (4.1,0073 + 6.1,0087 – 10,0135).931/10 = 6,3215 MeV Câu 3: A Năng lượng cần thiết tối thiểu để chia hạt nhân C thành ba hạt α theo đơn vị Jun là: E = (3mα – mC)c² = (3.4,0015 – 12)uc² = (3.4,0015 – 12).931 = 4,1895 MeV = 6,7.10-13 J Câu 4: C lượng liên kết riêng : EHe = (2.(1,007276 + 1,008667) – 4,0015).931 = 7,07 MeV Eo= (8.( 1,007276 + 1,008667) – 15,999).931 = 7,47 MeV EC= (6.( 1,007276 + 1,008667)- 12).931 = 7,42 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => theo thứ tự tăng dần độ bền vững: He, C, O Câu 5: A Độ hụt khối hạt nhân Co là: ∆m = 27.mP + 33.mn – mCo = 27.1,0073 + 33.1,0087 – 59,919 = 0,5652u Câu 6: A Năng lượng liên kết hạt nhân côban là: ∆E = ∆m.c² = (27.1,007276 + 33.1,008665 – 55,940) 931 = 6,766.10-10 J Câu 7: C Năng lượng liên kết U là: ∆E = ∆m.c² = (92.1,007276+ 146.1,008665 – 238,00028).931 = 1800,74 MeV Câu 8: A Năng lượng liên kết riêng Đơteri là: E = ∆m.c²/A = (1,0073 + 1,0087 – 2,0136).931/2 = 1,12MeV Câu 9: A Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Be : E = ∆m.c²/A = (4.1,0072 + 6.1,0086 – 10,0113).931/10 = 6,43 MeV Câu 10: D Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Ne: E = ∆m.c²/A = (10.1,00726 + 10.1,008665 – 19,986950).931,5/20 = 8,02487 MeV Câu 11: C Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Cl : E = ∆m.c²/A = (17.1,00726 + 20.1,0086 – 36,95655).931/37 = 8,57 MeV Câu 12: D lượng liên kết riêng He = 28,4/4 = 7,1 MeV Li = 39,2/7 = 5,6 MeV D = 2.24/2 = 1,12 MeV =>theo thứ tự tăng dần tính bền vững D, Li, He Câu 13: B Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân C 126 thành nuclôn riêng biệt: Q = ∆m.c² = (6.1,00728+ 6.1,00867 – 12).uc² = 0,0957.1,66058.10-27.(3.108)2 = 1,43.10-11 J = 89,4 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: A mol He có 6,02.1023 hạt α =>Năng lượng tỏa tạo thành mol khí He là: Q = 6,02.1023.∆m.c² = 6,02.1023 (2.1,00728 + 2.1,00867 – 4,0015).931 = 2,7.1012J Câu 15: C Năng lượng liên kết hạt nhân 16 O xấp xỉ bằng: ∆E = ∆mc² = ( 8.1,0073 + 8.1,0087 – 15,9904).931,5 = 128,17 MeV Câu 16: B Năng lượng liên kết riêng Li = (3.1,0073 + 3.1,0087 – 6,0145).931,5/6 = 5,2 MeV Ar = ( 18.1,0073 + 22.1,0087 – 39,9525).931,5/40 = 8,62 MeV => lượng liên kết riêng hạt nhân Li nhỏ 3,42 MeV so với liên kết riêng hạt nhân Ar Câu 17: A Năng lượng liên kết riêng lượng để liên kết nuclon Câu 18: C lượng liên kết riêng hạt nhân Heli : E = ∆mc²/A = (2.1,00728 + 2.1,00866 - 4,00150).931,5/4 = 7,07 MeV Câu 19: C Ta có ∆E = ∆m.c² = (10.mP + 10.mn – mNe).uc² => 160,64 = (10.1,0073 + 10.1,00866 – mNe).931,5 => mNe = 19,987u Câu 20: D lượng liên kết riêng hạt nhân Co : E = ∆m.c²/A = (27.1,0073 + 33.1,0087 - 59,940).931/60 = 8,444 MeV Câu 21: C lượng liên kết riêng hạt nhân Đơtêri : E = ∆m.c²/A = (mp + mn – mD)uc²/A = (1,0073+ 1,0087 - 2,0136).931,5/2 = 1,1178 MeV Câu 22: A lượng liên kết riêng Ne = (10.1,007276+ 10.1,008665 - 19,98695).931/20 = 8,03 meV He = (2.1,007276+ 2.1,008665 - 4,001506).931/4 = 7,07 MeV => Hạt nhân neon bền hạt  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: D 235 Năng lượng liên kết hạt nhân 92 U là: ∆E = ∆m.c² = (92.1,0073+ 143.1,0087 - 234,9895).931,5 = 1794 MeV Câu 24: C gam 42 He có 1.6,02.1023/4 = 1,505.1023 nguyên tử => lượng để tách hạt nhântrong gam 42 He thành proton nơtron tự là: 1,505.1023.∆E = 1,505.1023.(2.1,0073+ 2.1,0087 – 4,0015).931 = 42,7.1023 MeV Câu 25: B Năng lượng liên kết hạt nhân doteri là: Wlk = ∆m.c² = 938,28 + 939,57 – 1875,67 = 2,18MeV Câu 26: B Độ hụt khối hạt nhân 10 Be là: ∆m = 4.1,0072 + 6.1,0086 – 10,0113 = 0,0691 u Câu 27: C Năng lượng liên kết hạt nhân 10 Be là: ∆E = ∆m.c² = (4.1,0072 + 6.1,0086 – 10,0113).931 = 64,332 MeV Câu 28: D 37 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 17 Cl bằng: E = ∆m.c²/A = ( 17.1,007276 + 20.1,00867 – 36,956563).931/37 = 8,5684 MeV ... với lượng liên kết riêng hạt nhân Li lượng liên kết riêng hạt nhân Ar A lớn lượng 5,20 MeV B lớn lượng 3,42 MeV C nhỏ lượng 3,42 MeV D nhỏ lượng 5,20 MeV Câu 17: Năng lượng liên kết riêng lượng. .. Liên kết nuclon B Liên kết tất nuclon C Liên kết electron D Liên kết e nuclon Câu 18: Khối lượng hạt nhân 42 He mHe = 4,00150u Biết mp = 1,00728u; mn = 1,00866u 1u = 931,5 MeV/c2 Tính lượng liên. .. kết riêng hạt nhân Li nhỏ 3,42 MeV so với liên kết riêng hạt nhân Ar Câu 17: A Năng lượng liên kết riêng lượng để liên kết nuclon Câu 18: C lượng liên kết riêng hạt nhân Heli : E = ∆mc²/A = (2.1,00728
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 độ hụt khối và năng lượng liên kết , 2 độ hụt khối và năng lượng liên kết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay