2 phương trình sóng cơ học (chưa có lời giải)

5 45 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Phương trình sóng học Câu Một nguồn dao động đặt điểm A mặt chất lỏng nằm ngang phát dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = asinωt Sóng nguồn dao động tạo truyền mặt chất lỏng bước sóng λ tới điểm M cách A khoảng d Coi biên độ sóng vận tốc sóng khơng đổi truyền phương trình dao động điểm M là: A uM = asin(ωt – πd/λ) B uM = asin(ωt – 2πd/λ) C uM = asin(ωt + πd/λ) D uM = asin(ωt – πd) Câu Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính mét, t tính giây) Vận tốc truyền sóng mơi trường A m/s B m/s C 40 cm/s D 50 cm/s Câu Một sóng lan truyền môi trường với tốc độ m/s tần số 10 Hz, biên độ sóng cm Khi phần tử vật chất môi trường quãng đường cm sóng truyền qng đường A cm B 10 cm C cm D cm Câu Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng là: A 100 cm/s B 150 cm/s C 200 cm/s D 50 cm/s Câu Một sóng chu kì s truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền mà phần tử mơi trường dao động ngược pha là: A 0,5 m B 1,0 m C 2,0 m D 2,5 m Câu Một sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(6πt - πx) (cm) (x tính mét, t tính giây) Tốc độ truyền sóng bằng: A 1/6 m/s B m/s C m/s D 1/3 m/s Câu Cho sóng ngang phương trình sóng u = 8sin2π(t/0,1 - x/50) mm, x tính cm, t tính giây Bước sóng là: A λ = 0,1 m B λ = 50 cm C λ = mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D λ = m Câu Phương trình sóng điểm phương truyền sóng cho bởi: u = 6cos( 2πt - πx) Vào lúc li độ điểm cm li độ tăng sau 1/8 s điểm nói li độ sóng là: A 1,6 cm B - 1,6 cm C 5,79 cm D - 5,79 cm Câu Sóng truyền từ O đến M với vận tốc v = 40 cm/s, phương trình sóng M u = 4cos(πt/2) cm Biết lúc t li độ phần tử M cm, lúc t + (s) li độ M là: A -2 cm B cm C -3 cm D cm Câu 10 Cho sóng ngang phương trình sóng u = 8cos2π(t/0,2 - x/40) m, x tính cm, t tính s Tốc độ truyền sóng là: A v = 20 m/s B v = m/s C v = m/ s D v = 10 m/s Câu 11 Cho dây đàn hồi nằm ngang, đầu A nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng phương trình u = 5cosπt cm Biết sóng truyền dọc theo dây với tốc độ v = m/s Phương trình dao động điểm M cách A đoạn d = 2,5 m là: A uM = 5sin(πt -π/2) cm B uM = 5cos(πt + π/2) cm C uM = 5cos(πt - π/2) cm D uM = 2,5cos(πt + π/2) cm Câu 12 Một sóng bước sóng 12 cm Trong 3,5 chu kì dao động phần tử sóng, sóng truyền quãng đường là: A 42 cm B 21 cm C 3,43 cm D 51,2 cm Câu 13 Một sóng ngang mơ tả phương trình sóng y = y0cosπ(0,02x - 2t) x, y đo mét t đo giây Bước sóng đo m là: A 50 B 100 C 200 D Câu 14 Trong tượng truyền sóng với bước sóng λ = cm Hai điểm cách khoảng d = cm phương truyền sóng dao động lệch pha: A 8π rad B π rad C 2π rad D π/2 rad Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15 Một sóng học lan truyền dọc theo đường thẳng với biên độ sóng khơng đổi phương trình sóng nguồn O là: u = A.cos(ωt - π/2) cm Một điểm M cách nguồn O 1/6 bước sóng, thời điểm t = 0,5π/ω ly độ √3 cm Biên độ sóng A là: A cm B 2√3 cm C cm D √3 cm Câu 16 Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = u0cos10πt cm với t tính giây, bước sóng λ Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãng đường bằng: A 15λ B 5λ C 10λ D 20λ Câu 17 Một sóng học biên độ A, bước sóng λ Vận tốc dao động cực đại phần tử môi trường lần tốc độ truyền sóng khi: A λ = 2πA/3 B λ = 2πA C λ = 3πA/4 D λ = 3πA/2 Câu 18 Một sóng học mơ tả phương trình u (x,t) = 4sin[π(t/5 - x/9) + π/6], x đo mét, t đo giây u đo cm Gọi a gia tốc dao động phần tử, v vận tốc truyền sóng, λ bước sóng, f tần số Các giá trị đúng? A f = 50 Hz B λ = 18 m C a = 0,04 m/s2 D v = m/s Câu 19 Phương trình mơ tả sóng truyền theo trục x u = 0,04cosπ(4t-0,5x), u x tính theo đơn vị mét, t tính theo đơn vị giây Vận tốc truyền sóng là: A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 20 Sóng thứ bước sóng 3,4 lần bước sóng sóng thứ hai, chu kì sóng thứ hai nhỏ nửa chu kì sóng thứ Khi vận tốc truyền sóng thứ so với sóng thứ hai lớn hay nhỏ thua lần : A Lớn 3,4 lần B Nhỏ 1,7 lần C Lớn 1,7 lần D Nhỏ 3,4 lần Câu 21 Một sóng truyền sợi dây đàn hồi dài Phương trình sóng điểm dây dạng u = 4cos(20πt – πx/3) (mm) Trong x : đo met, t: đo giây Tốc độ truyền sóng sợi dây giá trị A 60 mm/s B 60 cm/s C 60 m/s D 30 mm/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22 Một sóng âm tần số 850 Hz truyền mơi trường tính đàn hồi Hai điểm A B phương truyền âm dao động ngược pha, cách 0,75 m Biết A B điểm dao động pha với A, tốc độ truyền âm môi trường nói A 425 m/s B 510 m/s C 340 m/s D 680 m/s Câu 23 Một sóng ngang mơ tả phương trình y = yocos2π(ft - x/λ) Tốc độ dao động cực đại phần tử mơi trường lớn gấp lần tốc độ truyền sóng A λ = πyo/4 B λ = πyo C λ = πyo/2 D λ = 2πyo Câu 24 Một sóng lan truyền đường thẳng từ điểm O đến điểm M với vận tốc 20 cm/s Giả sử truyền biên độ sóng khơng đổi Biết phương trình sóng điểm O uO = 4cos(πt/3) cm Biết OM = 30 cm Tại thời điểm t1 li độ điểm O cm xa vị trí cân Li độ điểm M thời điểm t1 : A - cm B cm C 2√3 cm D - 2√3 cm Câu 25 Cho sợi dây đàn hồi dài căng ngang, đầu P sợi dây dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uP = 5cos(2πt + π/3) cm Tốc độ truyền sóng v = m/s Cho điểm M dây cách P đoạn x = 7,5 m Vận tốc chuyển động phần tử môi trường M thời điểm t = 10,5 s A 5π√3 cm/s B –5π cm/s C –5π√3 cm/s D 5π cm/s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: Câu 21: Câu 22: Câu 23: Câu 24: Câu 25: ... cm/s, phương trình sóng M u = 4cos(πt/2) cm Biết lúc t li độ phần tử M cm, lúc t + (s) li độ M là: A -2 cm B cm C -3 cm D cm Câu 10 Cho sóng ngang có phương trình sóng u = 8cos2π(t/0,2 - x/40)... Câu Phương trình sóng điểm phương truyền sóng cho bởi: u = 6cos( 2πt - πx) Vào lúc li độ điểm cm li độ tăng sau 1/8 s điểm nói li độ sóng là: A 1,6 cm B - 1,6 cm C 5,79 cm D - 5,79 cm Câu Sóng. .. Một sóng học lan truyền dọc theo đường thẳng với biên độ sóng khơng đổi có phương trình sóng nguồn O là: u = A.cos(ωt - π/2) cm Một điểm M cách nguồn O 1/6 bước sóng, thời điểm t = 0,5π/ω có ly
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 phương trình sóng cơ học (chưa có lời giải) , 2 phương trình sóng cơ học (chưa có lời giải)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay