2 mối quan hệ q u i trong dao động điện từ

14 21 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Mối quan hệ q - u - i dao động điện từ Câu Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s Điện tích cực đại tụ điện 10-9 C Khi cường độ dòng điện mạch 6.10-6 A điện tích tụ điện là: A 6.10-10 C B 8.10-10 C C 2.10-10 C D 4.10-10 C Câu Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng Chu kì dao động riêng mạch thứ T1, mạch thứ hai T2 = 2T1 Ban đầu điện tích tụ điện có độ lớn cực đại Q0 Sau tụ điện phóng điện qua cuộn cảm mạch Khi điện tích tụ hai mạch có độ lớn q (0 < q < Q0) tỉ số độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ hai là: A B C 1/2 D 1/4 Câu Một mạch LC gồm cuộn dây cảm L tụ điện C Mạch dao động điện từ với cường độ cực đại dòng điện mạch I0 = 15 mA Tại thời điểm mà cường độ dòng điện mạch i = 7,5√2 mA điện tích tụ điện q = 1,5√2.10-6C Tần số dao động mạch là: A 1250/π Hz B 2500/π Hz C 3200/π Hz D 5000/π Hz Câu Chọn câu Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 0,2 H tụ điệnđiện dung C = 10 μF thực dao động điện từ tự Biết cường độ dòng điện cực đại khung I0 = 0,012 A Điện áp cực đại điện áp hai đầu tụ cường độ dòng điện tức thời i = 0,01 A có giá trị: A U0 = 5,4 V ; u = 0,94 V B U0 = 1,7 V ; u = 0,94 V C U0 = 1,7 V ; u = 1,2 V D U0 = 5,4 V ; u = 2,5 V Câu Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s Điện tích cực đại tụ điện 10−9C Khi cường độ dòng điện mạch 6.10−6 A điện tích tụ điện là: A 6.10−10 C B 8.10−10 C C 4.10−10 C D 2.10−10C Câu Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1π A Chu kì dao động điện từ tự mạch là: A 2.10-7 s B 2.10-5 s C 4.10-7 s D 4.10-5 s Câu Khung dao động (C = 10 μF; L = 0,1 H) Tại thời điểm uC = (V) i = 0,02 (A) Cường độ cực đại khung bằng: A 2.10–4 (A) B 20.10–4 (A) C 4,5.10–2 (A) D 4,47.10–2 (A) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC lí tưởng i = 0,08cos(2000t) (A) Cuộn dây có độ tự cảm L = 50 (mH) Hiệu điện hai tụ thời điểm cường độ dòng điện tức thời mạch cường độ dòng điện hiệu dụng là: A V B 32 V C 2 V D V Câu Một mạch dao động điện từ có C = 1/16 μF cuộn dây cảm hoạt động, cường động dòng điện cực đại 60 mA Tại thời điểm điện tích tụ q = 1,5.10-6 C cường độ dòng điện mạch 30√3 mA Độ tự cảm cuộn dây là: A 40 mH B 70 mH C 50 mH D 60 mH Câu 10 Một mạch dao động LC có tần số góc 10000 rad/s Điện tích cực đại tụ điện 10-9 C Khi dòng điện mạch 6.10-6 A điện tích tụ điện là: A 8.10-10 C B 6.10-10 C C 4.10-10 C D 2.10-10 C Câu 11 Cho mạch dao động LC có điện áp cực đại hai tụ điện U0 Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch i, điện áp hai tụ u thì: C i L A U 02u  B U 02u  LCi C U 02u  L i C i LC Câu 12 Trong mạch dao động tự LC có cường độ dòng điện cực đại I0 Tại thời điểm t dòng điện có cường độ i chạy qua cuộn dây, hiệu điện hai tụ điện u thì: C A I 02iu L L B I 02iu C 2 C Ii  LCu 2 D I 02iu LC Câu 13 Mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,2 H tụ điệnđiện dung C = 0,4 μF Khi dòng điện qua cuộn dây 10 mA hiệu điện hai tụ 10 V Năng lượng điện từ mạch bằng: A 10-5 J B 2.10-5 J C 3.10-5 J D 4.10-5 J D U 02u  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14 Một mạch dao động gồm tụ điện cuộn cảm điện trở không đáng kể Điện áp cực đại hai đầu tụ điện U0 = V Khi dòng điện mạch nửa cường độ dòng điện cực đại hiệu điện hai đầu tụ điện bằng: A V B 0,5 V C 0,25 V D 1,7 V Câu 15 Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 0,2 H tụ điệnđiện dung C = 10 μF thực dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại mạch I0 = 0,012 A Khi cường độ dòng điện tức thời mạch i = 0,01 A điện áp hai tụ là: A u = 0,94 mV B u = 0,94 mV C u = 0,94 V D u = 0,94 V Câu 16 Một mạch dao động LC có điện dung C = 6/π μF Điện áp cực đại tụ U0 = 4,5 V dòng điện cực đại I0 = mA Chu kỳ dao dộng mạch điện là: A ms B 18 ms C 1,8 ms D 0,9 ms Câu 17 Một mạch dao động gồm tụ điện có C = 2400 pF cuộn cảm L = μH, điện trở không đáng kể Điện áp cực đại hai đầu tụ điện U0 = 2,4 V Cường độ dòng điện cực đại mạch có giá trị : A 4,8.10-2 A B 2 10-2 A C 10-3 A D 10-2 A Câu 18 Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, hiệu điện cực đại hai tụ Uo Khi cường độ dòng điện mạch có giá trị 1/4 giá trị cực đại hiệu điện hai tụ : A U0 /2 B U0 10 /2 C U0 12 /4 D U0 15 /4 Câu 19 Biểu thức điện tích mạch dao động LC lý tưởng q = 2.10-7 cos( 2.104t) C, q = 10-7 C dòng điện mạch : A 3 mA B mA C mA D mA Câu 20 Mạch dao động LC thực dao động điện từ tự với điện áp cực đại hai tụ điện 20 V Biết mạch có C = 10-3 F L = 0,05 H Khi dòng điện mạch A điện áp hai tụ điện : A 10 V B V C 10 V D 15 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21 Cường độ dòng điện tức thời chạy mạch dao động LC lý tưởng là: i = 0,05sin2000t (A) Cuộn dây có độ tự cảm L = 40 mH Tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời mạch giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng hiệu điện hai tụ điện là: A 1,264 V B 2,828 V C 3,792 V D 5,056 V Câu 22 Cho mạch dao động LC lí tưởng, có L = mH , C = μF , hiệu điện cực đại hai cực tụ U0 = 12 V Tìm cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai cực tụ V ? A 0,2 A B 0,04 A C 0,02 A D 0,02 A Câu 23 Điện tích cực đại tụ mạch LC có tần số riêng f = 105 Hz q0 = 6.10-9 C Khi điện tích tụ q = 3.10-9 C dòng điện mạch có độ lớn: A π10-5 A B 6π10-4 A C π10-4 A D π10-4 A Câu 24 Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C = 10 µF cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,1 H Khi hiệu điện hai đầu tụ điện V cường độ dòng điện mạch 0,02 A Hiệu điện cực đại tụ là: A V B 4√2 V C V; D 2√5 Câu 25 Trong mạch dao độngdao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ q0 Khi dòng điện có giá trị i điện tích tụ q, tần số góc dao động riêng mạch i A ω = q0  q 2i B ω = q02  q C ω = q02  q 2i q02  q i Câu 26 Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng, có dao động tự Điện tích cực đại tụ có độ lớn Q0 Ở thời điểm t, cường độ dòng điện chạy qua mạch i, điện tích hai đầu tụ có độ lớn q (0 < q < Q0) Tần số dao động riêng mạch D ω = A B C i2 Q02  q 2 i2 Q02  q Q02  q i2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Q02  q 2 i2 Câu 27 Xét mạch dao động điện từ tự do, tần số dao động riêng mạch 0,5 MHz, cường độ dòng điện cực đại chạy qua mạch có giá trị 0,2 mA Biết điện dung tụ 63,7 pF, bỏ qua điện trở dây nối Lấy Hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện gần A 0,5 V B V C 1,25 V D 0,1 V Câu 28 Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC lí tưởng i = 0,1cos2000t (A) Cuộn dây có độ tự cảm 50 mH Xác định hiệu điện hai tụ điện thời điểm cường độ dòng điện tức thời giá trị hiệu dụng ? A 4√2 V B V C 5√2 V D V Câu 29 Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng Chu kì dao động riêng mạch thứ T, mạch thứ hai T2 = 4T1 Ban đầu cường độ dòng qua cuộn có độ lớn cực đại I0 Sau tụ điện tích điện Khi dòng qua cuộn có độ lớn i (0 < i < I0) tỉ số độ lớn điện tích tụ điện mạch thứ độ lớn điện tích tụ điện mạch thứ hai A B C 1/2 D 1/4 Câu 30 Mắc tụ điệnđiện dung C với cuộn cảm có độ tự cảm L ta mạch dao động Điện áp cực đại hai tụ U0, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây I0 Mối liên hệ U0 I0 là: U2 C A  L I0 D U 02 I 02  L C C U L  CI 02 B D I 02  LCU 02 Câu 31 Mạch dao động LC lí tưởng, gọi điện tích tụ dòng điện mạch hai thời điểm khác q1; q2 i1; i2 chu kì dao động mạch xác định : A T=2  i12  i22 q22  q12 B T=2  i12  i22 q22  q12 C T= D T= 2 i12  i22 q22  q12 2 i12  i22 q22  q12 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 32 Mạch dao động LC thực dao động điện từ tự với điện áp cực đại tụ 12 V Tại thời điểm điện tích tụ có giá trị q = 6.10-9 C cường độ dòng điện qua cuộn dây i = 3√3 mA Biết cuộn dây có độ tự cảm mH Tần số góc mạch A 5.104 rad/s B 25.104 rad/s C 25.105 rad/s D 5.105 rad/s Câu 33 Mạch dao động gồm hai tụ điện C1 C2 mắc nối tiếp với C1 = 2C2 = μF Biết hiệu điện C2 cường độ dòng điện qua cuộn dây vào thời điểm t1 √3 V; 1,5 mA vào thời điểm t2 √2 V; 1,5√2 mA.Tính L: A 0,2 H B 0,5 H C 0,3 H D H Câu 34 Dao động điện từ mạch LC dao động điều hòa Khi điện áp hai cuộn tự cảm 1,2 mV cường độ dòng điện mạch 1,8 mA Còn điện áp hai đầu cuộn tự cảm 0,9 mV cường độ dòng điện mạch 2,4 mA Biết độ tự cảm cuộn dây L= mH Điện dung tụ điện A 50 μF B 0,02 F C 5,0 μF D 0,02 μF Câu 35 Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số f, điện tích tụ điện có giá trị cực đại Q cường độ dòng điện có giá trị hiệu dụng I Biểu thức liên hệ I, Q0 f : A I = 2πfQ0 B I = πfQ0√3 C I = 0,5 πfQ0 D I = πfQ0√2 Câu 36 Mạch LC dao động điện từ tự Khi hiệu điện đầu tụ u1 = V cường độ dòng điện mạch i1 = mA Khi hiệu đầu tụ u2 = V cường độ dòng điện mạch mA Giá trị cực đại điện áp dòng điện mạch là: A 20 (V) 2.10-5 (A) B 2√5 (V) 2√5.10-3 (A) C 2√5 (V) 2.10-5 (A) D 20 (V) 2√5.10-3 (A) Câu 37 Biểu thức điện tích, mạch dao động LC lý tưởng, q = 2.10-7cos(2.104t) (C) Khi q = 10-7 (C) dòng điện mạch là: A 3√3 (mA) B √3 (mA) C (mA) D 2√3 (mA) Câu 38 Một khung dao động có tần số dao động riêng f = 50 Hz Biết lượng điện trường hai tụ điện có giá trị nửa lượng điện trường cực đại dòng điện mạch hiệu điện hai tụ có giá trị i = 60 mA, u = V Độ tự cảm cuộn dây điện dung tụ điện có giá trị là: A L = 10/π H; C = 10-3/π F B L = 10/π H; C = 10-4/π F C L = 1/π H; C = 10-4/π F D L = 1/π H; C = 10-3/π F Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 39 Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm L tụ điện C = 5√2 nF Biểu thức điện áp hai tụ u = 4.cos(4000t) V Tại thời điểm giá trị tức thời điện áp uC giá trị điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây, độ lớn cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm A 802 mA B 80 μA C 80 mA D 802 μA Câu 40 Có hai tụ giống chưa tích điện nguồn điện chiều có suất điện động E Lần thứ tụ mắc song song , lần thứ hai tụ mắc nối tiếp, nối với nguồn điện để tích điện Sau tháo hệ tụ khỏi nguồn khép kín mạch với cuộn dây cảm để tạo mạch dao động điện từ Khi hiệu điện tụ trường hợp E/4 tỉ số lượng từ trường trường hợp : A B C D Câu 41 Mạch dao động LC thực dao động điện từ tự với điện áp cực đại tụ 12 V Tại thời điểm điện tích tụ có giá trị 6.10-9 C cường độ dòng điện qua cuộn dây 3√3 mA Biết cuộn dây có độ tự cảm mH Tần số góc mạch A 25.105 rad/s B 25.104 rad/s C 5.104 rad/s D 5.105 rad/s Câu 42 Mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 200 mH tụ điệnđiện dung 10 µF Biết dòng điện qua cuộn cảm 10 mA hiệu điện hai tụ V Điện tích cực đại tụ tụ điện có giá trị A √2.10-5 B 2.10-5 C √3.10-5 D 10-5 Câu 43 Trong mạch dao động lý tưởng LC có dao động điện từ tự với C = nF Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch i = mA, sau phần chu kỳ hiệu điện hai tụ u = 10 V Độ tự cảm cuộn dây : A 40 μH B mH C 2,5 mH D 80 μH Câu 44 Trong mạch dao động lý tưởng có dao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ q0 dòng điện cực đại qua cuộn cảm I0 Khi dòng điện qua cuộn cảm I0/n (với n > 1) điện tích tụ có độ lớn A q0√(1 – 1/n2) B q0/√(1 – 1/n2) C q0√(1 – 2/n2) D q0/√(1 – 2/n2) Câu 45 Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C cuộn cảm L Khi mạch hoạt động phương trình dòng điện mạch có biểu thức i=I0cos(106t – π/3) ( A ) thời điểm cường độ dòng điện mạch có độ lớn mA điện tích tụ điện mạch có độ lớn 2√3.10- C Phương trình điện tích tụ điện mạch là: A q = 4.10- 9.cos(106t – π/6) ( C ) B q = 4.10- 9.cos(106t + π/2) ( C ) C q = 4.10- 9.cos(106t – π/2) ( C ) D q = 4.10- 9.cos( 106t - π/6) ( C ) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 46 Dao động điện từ mạch LC dao động điều hòa Khi điện áp hai đầu cuộn cảm 1,2 mV cường độ dòng điện mạch 1,8 mA Còn điện áp hai đầu cuộn tự cảm 0,9 mV cường độ dòng điện mạch 2,4 mA.Biết điện dung tụ điện 20 μF, độ tự cảm cuộn dây : A 50 μH B 25 μH C 2,5 μH D μH Câu 47 Mạch LC lí tưởng gồm tụ C cuộn cảm L hoạt động.Khi i=10-3 A điện tích tụ q=2.10-8 C Chọn t=0 lúc cường độ dòng điện có giá trị cực đại Cường độ dòng điện tức thời có độ lớn nửa cường độ dòng điện cực đại lần thứ 2012 thời điểm 0,063156 s Phương trình dao động điện tích là:  A q=2 10-5 cos(104t+ )  B q=2 10-6 cos(2.104t+ )  )  D q=2 10-8 cos(5.104t+ ) C q=2 10-8 cos(5.104t+ Câu 48 Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ điều hồ với tần số góc ω = 5.106 rad/s Khi điện tích tức thời tụ điện q = √3.10-8 C dòng điện tức thời mạch i = 0,05 A Điện tích lớn tụ điện có giá trị: A 3,2.10-8 C B 3,0.10-8 C C 2,0.10-8 C D 1,8.10-8 C Câu 49 Trong mạch dao động LC lý tưởng, gọi i u cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai đầu cuộn dây thời điểm đó, I0 cường độ dòng điện cực đại mạch, ω tần số góc dao động điện từ Hệ thức biểu diễn mối liên hệ i, u I0 là: C2 A ( I 02i ) u  C2 B ( I 02i ) u  C ( I 02i ) L2  u D ( I 02i ) L2  u Câu 50 Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/π H tụ điệnđiện dung C Dao động điện mạch có tần số riêng T Biết thời điểm t, điện áp tụ điện V, thời điểm (t + T/4) cường độ dòng điện qua cuộn dây có độ lớn 50 mA Điện dung C A 0.5/π mF B 100/π µF C 2/π µF D 50/π µF ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 2: A +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: +) Ta có tỉ lệ: Câu 3: B +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 4: B +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 5: B +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 6: D +) Ta có: Câu 7: D +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 8: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 +) Ta có : +) Xét mạch LC uC uL vng pha với i dòng điện tức thời dòng điện hiệu dụng thì: Câu 9: A +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 10: A +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 11: C +) Ta có: Câu 12: A +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 13: C +) Ta có: Câu 14: D +) Mặt khác: Từ ta có dòng điện nửa cường độ dòng điện cực đại : Câu 15: D +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 16: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 +) Ta có : Câu 17: A Ta có: Câu 18: D +) Mặt khác: Từ ta có i=I0/4 Câu 19: C +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 20: A +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 21: B Khi Câu 22: A +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 23: D +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 24: D +) Ta có lượng mạch Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: A +) Ta có: +) Mặt khác: Từ ta có: Câu 26: B Ta có Câu 27: B Ta có Câu 28: C Ta có Mà Câu 29: D Ta có Ta có Câu 30: B Ta có Câu 31: C Ta có Trừ theo vế Câu 32: D Ta có Giải phương tình bậc cho ta C = 1nF Câu 33: D Câu 34: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 35: D Ta có Câu 36: B Ta có : Thế vào đc hệ phương trình ẩn hai phương trình Giải hệ Câu 37: D Ta có biểu thức Câu 38: C lương điện trường nửa lượng điện trường cực đại nên ta có (1) mặt khác ta có Từ (1)(2) Câu 39: B Mặt khác Câu 40: C Khi tụ mắc song song Năng lượng từ trường Khi tụ mắc nối tiếp Năng lượng từ trường Câu 41: D Ta có Giải phương trình bậc Câu 42: C Ta có Với (2) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 43: B Vẽ đường tròn lượng giác cho dễ hình dung ( i u biểu diễn đường tròn, i nhanh pha u pha π/2 ) để ý rằng, vị trí (1), i tạo với trục Ox góc α, sau T/4, u đến vị trí i trước Như vậy, ta có đẳng thức sau: Câu 44: A Ta có I q vng pha nên áp dụng đc Câu 45: D Ta có q chậm pha góc Câu 46: D Năng lượng điện từ mạch bảo toàn nên Câu 47: C Vì ban đầu cường độ dòng điện cực đại Ta có thời điểm lần thứ 2012 cường độ dòng điện có độ lớn nửa cường độ dòng điện cực đại là: Vì ban đầu i cực đại nên Câu 48: C Ta có cơng thức : Câu 49: C ta có Câu 50: B ... mạch dao động có dao động i n từ tự v i i n tích cực đ i tụ q0 Khi dòng i n có giá trị i i n tích tụ q, tần số góc dao động riêng mạch i A ω = q0  q 2i B ω = q0 2  q C ω = q0 2  q 2i q0 2  q. .. hi u dụng I Bi u thức liên hệ I, Q0 f : A I = 2πfQ0 B I = πfQ0√3 C I = 0,5 πfQ0 D I = πfQ0√2 C u 36 Mạch LC dao động i n từ tự Khi hi u i n đ u tụ u1 = V cường độ dòng i n mạch i1 = mA Khi... T i th i i m t dòng i n có cường độ i chạy qua cuộn dây, hi u i n hai tụ i n u thì: C A I 02  i  u L L B I 02  i  u C 2 C I  i  LCu 2 D I 02  i  u LC C u 13 Mạch dao động gồm cuộn cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 mối quan hệ q u i trong dao động điện từ , 2 mối quan hệ q u i trong dao động điện từ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay