2 mạch LC và dao động điện từ đề 2

8 30 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Mạch LC Dao động điện từ - Đề Câu 1: Trong dao động điện từ dao động học, cặp đại lượng - điện sau có vai trò khơng tương đương nhau? A Li độ x điện tích q B Vận tốc v điện áp u C Khối lượng m độ tự cảm L D Độ cứng k 1/C Câu 2: Dao động máy phát dao động điều hoà dùng tranzito A dao động tự B dao động tắt dần C dao động cưỡng D tự dao động Câu 3: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A Ln ngược pha B Với biên độ C Luôn pha D Với tần số Câu 4: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ biến thiên theo thời gian theo hàm số q  q0 cos(t ) Khi lượng điện trường lượng từ trường điện tích tụ có độ lớn A q0/2 B q0/ C q0/4 D q0/8 Câu 5: Chọn câu trả lời sai Trong mạch dao động LC, bước sóng điện từmạch phát chân khơng c A   f B   cT C   2 c LC I D   2 c q0 Câu 6: Trong mạch dao động, dòng điện mạch có đặc điểm sau đây? A Chu kì lớn B Tần số lớn C Cường độ lớn D Tần số nhỏ Câu 7: Để dao động điện từ mạch dao động LC không bị tắt dần, người ta thường dùng biện pháp sau đây? A Ban đầu tích điện cho tụ điện điện tích lớn B Cung cấp thêm lượng cho mạch cách sử dụng máy phát dao động dùng tranzito Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Tạo dòng điện mạch có cường độ lớn D Sử dụng tụ điệnđiện dung lớn cuộn cảm có độ tự cảm nhỏ để lắp mạch dao động Câu 8: Trong mạch dao động điện từ tự do, lượng từ trường cuộn dây biến thiên điều hoà với tần số góc A   LC B   LC C   LC D   LC Câu 9: Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm L tụ điện C Nếu gọi I0 cường dòng điện cực đại mạch, hệ thức liên hệ điện tích cực đại tụ điện q0 I0 A q0 = CL  I0 B q0 = LC I0 C q0 = C I0 L I0 LC Câu 10: Trong mạch dao động điện từ tự LC, so với dòng điện mạch điện áp hai tụ điện A pha B trễ pha góc /2 C sớm pha góc  /4 D sớm pha góc  /2 Câu 11: Trong thực tế, mạch dao động LC tắt dần Nguyên nhân A điện tích ban đầu tích cho tụ điện thường nhỏ B lượng ban đầu tụ điện thường nhỏ C ln có toả nhiệt dây dẫn mạch D cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm có biên độ giảm dần D q0 = Câu 12: Một mạch dao động gồm tụ điện có C = 18nF cuộn dây cảm có L =  H Hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện 4V Cường độ dòng điện cực đại mạch A 87,2mA B 219mA C 12mA D 21,9mA Câu 13: Dòng điện mạch dao động LC có biểu thức: i = 65sin(2500t +  /3)(mA) Tụ điện mạchđiện dung C = 750nF Độ tự cảm L cuộn dây Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 426mH B 374mH C 213mH D 125mH Câu 14: Dòng điện mạch LC có biểu thức i = 0,01cos(2000t)(mA) Tụ điện mạchđiện dung C = 10  F Độ tự cảm L cuộn dây A 0,025H B 0,05H C 0,1H D 0,25H Câu 15: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/H tụ điệnđiện dung C Tần số dao động riêng mạch 1MHz Giá trị C A 1/4  F B 1/4  mF C 1/4   F D 1/4  pF Câu 16: Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C cuộn cảm L Điện trở mạch R = Biết biểu thức dòng điện qua mạch i = 4.10-2cos(2.107t)(A) Điện tích cực đại A q0 = 10-9C B q0= 4.10-9C C q0 = 2.10-9C D q0 = 8.10-9C Câu 17: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm có L = 2/  mH tụ điện C  0,8 /  (  F ) Tần số riêng dao động mạch A 50kHz B 25 kHz C 12,5 kHz D 2,5 kHz Câu 18: Mạch dao động LC lí tưởng có L = 1mH C = 9nF Tần số dao động điện từ riêng mạch A 106/6  (Hz) B 106/6 (Hz) C 1012/9  (Hz) D 3.106/2  (Hz) Câu 19: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 0,4mH tụđiện dung C = 4pF Chu kì dao động riêng mạch dao động A 2,512ns B 2,512ps C 25,12  s D 0,2513  s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: Mạch dao động gồm tụ C có hiệu điện cực đại 4,8V; điện dung C = 30nF; độ tự cảm L = 25mH Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A 3,72mA B 4,28mA C 5,20mA D 6,34mA Câu 21: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L, R = 0, tụ có C = 1,25  F Dao động điện từ mạch có tần số góc = 4000(rad/s), cường độ dòng điện cực đại mạch I0 = 40mA Năng lượng điện từ mạch A 2.10-3J B 4.10-3J C 4.10-5J D 2.10-5J Câu 22: Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C = 10  F cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,1H Khi hiệu điện hai đầu tụ điện 4V cường độ dòng điện mạch 0,02A Hiệu điện cực đại tụ A 4V B V C V D V Câu 23: Tụ điện khung dao độngđiện dung C = 2,5  F, hiệu điện hai tụ điện có giá trị cực đại 5V Khung gồm tụ điện C cuộn dây cảm L Năng lượng cực đại từ trường tập trung cuộn dây tự cảm khung nhận giá trị sau A 31,25.10-6J B 12,5.10-6J C 6,25.10-6J D 62,5.10-6J Câu 24: Trong mạch dao động LC điện tích dao động theo phương trình q = 5.10-7cos(100  t +  /2)(C) Khi lượng từ trường mạch biến thiên tuần hoàn với chu kì A 0,02s B 0,01s C 50s D 100s Câu 25: Một mạch dao động với tụ điện C cuộn cảm L thực dao động tự Điện tích cực đại tụ q0- = 2.10-6C dòng điện cực đại mạch I0 = 0,314A Lấy  = 10 Tần số dao động điện từ tự khung A 25kHz B 3MHz C 50kHz D 2,5MHz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 640  H tụ điệnđiện dung C biến thiên từ 36pF đến 225pF Lấy  = 10 Chu kì dao động riêng mạch biến thiên từ A 960ms đến 2400ms B 960  s đến 2400  s C 960ns đến 2400ns D 960ps đến 2400ps Câu 27: Khung dao động LC(L = const) Khi mắc tụ C1 = 18  F tần số dao động riêng khung f0 Khi mắc tụ C2 tần số dao động riêng khung f = 2f0 Tụ C2 có giá trị A C2 =  F B C2 = 4,5  F C C2 =  F D C2 = 36  F Câu 28: Một mạch dao động gồm cuộn dây L tụ điện C thực dao động điện từ tự Để tần số dao động riêng mạch dao động giảm lần phải thay tụ điện C tụ điện Co có giá trị A Co = 4C B Co =C/4 C Co = 2C D Co = C/2 Câu 29: Trong mạch dao động cường độ dòng điện dao động i = 0,01cos100  t(A) Hệ số tự cảm cuộn dây 0,2H Điện dung C tụ điện A 0,001 F B 4.10-4 F C 5.10-4 F D 5.10-5 F ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B v=x', i=q' nên v i tương đương Nên v u không tương đương Câu 2: D Dao động máy phát dao động điều hoà dùng tranzito tự dao động Câu 3: D Câu 4: B Câu 5: D Câu 6: B Tần số dòng điện mạch dao động lớn, cỡ MHz Câu 7: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Để dao động điện từ mạch dao động LC không bị tắt dần, ta cung cấp thêm lượng cho mạch cách sử dụng máy phát dao động dùng tranzito Câu 8: A biến thiên tuần hoàn với Câu 9: B Câu 10: B trễ pha i góc Câu 11: C Nguyên nhân tắt dần chủ yếu mạch LC tỏa nhiệt dây dẫn Câu 12: B Câu 13: C Câu 14: A Câu 15: D Câu 16: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: C Câu 18: A Câu 19: D Câu 20: A Câu 21: C Câu 22: C Câu 23: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24: B Câu 25: A Câu 26: C Câu 27: B Câu 28: A Câu 29: D ... B C2 = 4,5  F C C2 =  F D C2 = 36  F Câu 28 : Một mạch dao động gồm cuộn dây L tụ điện C thực dao động điện từ tự Để tần số dao động riêng mạch dao động giảm lần phải thay tụ điện C tụ điện. .. đại mạch I0 = 40mA Năng lượng điện từ mạch A 2. 1 0-3 J B 4.1 0-3 J C 4.1 0-5 J D 2. 1 0-5 J Câu 22 : Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 10  F cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,1H Khi hiệu điện. .. đại từ trường tập trung cuộn dây tự cảm khung nhận giá trị sau A 31 ,25 .1 0-6 J B 12, 5.1 0-6 J C 6 ,25 .1 0-6 J D 62, 5.1 0-6 J Câu 24 : Trong mạch dao động LC điện tích dao động theo phương trình q = 5.1 0-7 cos(100
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 mạch LC và dao động điện từ đề 2 , 2 mạch LC và dao động điện từ đề 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay