2 mạch điện RLC nối tiếp, lập phương trình u, i đề 1

10 104 4
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Mạch điện RLC nối tiếp, lập phương trình u, i - Đề Câu 1: Mạch có R, biểu thức i qua mạch có dạng i= 2cos100πt A, R = 20Ω, viết biểu thức u? A u = 40cos(100πt +π2) V B u = 40 cos(100πt + π/2) V C u = 40cos(100πt) V D u = 40 cos(100pt + π) V Câu 2: Mạch điện có cuộn cảm thuần, L= 1/π H, biểu thức dòng điện mạch có dạng i = 2cos(100πt) A Tính cảm kháng mạch ZL viết biểu thức hiệu điện hai đầu mạch điện? A ZL = 100 Ω; u = 200cos(100πt - π/2) V B ZL= 100 Ω; u = 200cos(100πt + π2) V C ZL = 100 Ω; u = 200cos(100πt) V D ZL= 200 Ω; u = 200cos(100πt + π/2) V Câu 3: Mạch điện gồm cuộn dây cảm, độ tự cảm L = 1/4π H gắn vào mạng điện xoay chiều người ta thấy dòng điện mạch có biểu thức i = cos(100πt - π/6) A Hỏi gắn vào mạng điện đoạn mạch có tụ điệnđiện dung 10-3/2π F dòng điện mạch có biểu thức là? A i = 25cos(100 π t + π /2) A B i = 2,5cos(100π t + π /6) A C i = 2,5 cos(100 π t + π /6) A D i = 0,25 cos(100 π t + π /6) A Câu 4: Mạch điện có cuộn dây cảm độ tự cảm 0,4/ π H gắn vào mạng điện xoay chiều có phương trình u = 100cos(100 π t - π /2) V Viết phương trình dòng điện qua mạch đó? Và mạng điện ta thay cuộn dây điện trở R = 20 Ω cơng suất tỏa nhiệt mạch bao nhiêu? A i = 2,4cos(100 π t - π) A; P = 250W B i = 2,5cos(100 π t - π) A; P = 250W C i = 2cos(100 π t + π) A; P = 250W D i = 2,5cos(100 π t - π) A; P = 62,5W Câu 5: Mắc cuộn dây cảm có độ tự i = 2,5cos(100 π t - π) A; P = 62,5W cảm L = 1/ π H mạch có dòng điện i = √2 cos(100 π t + π /3) A Còn thay vào i = 2,5cos(100 π t - π) A; P = 62,5W điện trở 50 Ω dòng điện mạch có biểu thức gì? A i = 10cos(100 π t + π /6) A B i = 10 cos(100 π t + π /6) A C i = 10 cos(100 π t - π /6) A D i = 10 cos(100 π t + π /6) A Câu 6: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 1/ π (H) hđt: u = 200cos(100 π t + π /3) (V) Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: A i = 2cos (100 π t + π /3) (A) B i = 2cos (100 π t + π /6) (A) C i = 2cos (100 π t - π /6) (A) D i = cos (100 π t - π /3) (A) Câu 7: Cho dòng điện i = 4√2 cos100 π t (A) qua ống dây cảm có L = 1/20 π (H) hđt hai đầu ống dây có dạng: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A u = 20 cos(100 π t + π) V B u = 20 cos100 π t V C u = 20 cos(100 π t + π /2) V D u = 20 cos(100 π t - π /2) V Câu 8: Mạch điện xoay chiều chứa tụ điện C = 1/7200π F , hiệu điện xoay chiều ổn định đặt vào hai đầu mạch u = U0cos(ωt + π/4) V Tại thời điểm t1 ta có u = 60 V i1 = / A, thời điểm t2 ta có u2 = - 60 V và i2 = -0,5A Hãy hoàn thiện biểu thức điện áp u A u = U0cos(100 π t + π/4) V B u = U0cos(120 π t + π/4) V C u = U0cos(50 π t + π/4) V D u=U0cos(60 π t + π/4 ) V Câu 9: Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức cường độ i = I0cos(ωt +π), Tính từ lúc t = 0, điện lượng chuyển qua mạch giây là: A I0/ω B 2I0/ω C I0/2ω D Câu 10: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ i = I0cos(ωt π/2), với I0 > Tính từ lúc t = 0(s), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn đoạn mạch thời gian nửa chu kì dòng điện là:  I0  B  I0 C 2 2I D   Câu 11: Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(120πt – π/3)A Điện lượng chuyển qua mạch khoảng thời gian T/6 kể từ thời điểm t = A -3,25.10-3 C B 4,03.10-3 C C 2,53.10-3 C D -4,59.10-3 C Câu 12: Đặt điện áp u =U0cos(100 π t – π/3) V vào hai đầu tụ điệnđiện dung 2.10-4 / π F Ở thời điểm điện áp hai đầu tụ điện 150 V cường độ dòng điện mạch 4A Biểu thức cường độ dòng điện mạch A A i = cos(100πt + π/6) A B i = 5cos(100πt + π/6) A C i = cos(100πt - π/6) A D i = 5cos(100πt - π/6)A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u =U0cos(100 π t – π/3) V vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm 1/2π H Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm 2A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm A i = cos(100πt - 5π/6) A B i = cos(100πt + π/6) A C i = 2 cos(100πt + π/6) A D i = 2 cos(100πt -π/6) A Câu 14: Một mạch điện gồm R = 60 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,4/π H tụ điệnđiện dung C = 10-4/π F mắc nối tiếp, biết f = 50 Hz tính tổng trở mạch độ lệch pha u i? A 60 Ω; π/4 rad B 60 Ω; π/4 rad C 60 Ω; - π/4 rad D 60 Ω; - π/4 rad Câu 15: Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở 30 Ω, L = 0,6/ π H mắc nối tiếp vào tụ điệnđiện dung C = (100/π) μF Điện áp hai đầu đoạn mach biến thiên điều hòa với tần số 50Hz Tổng trở đoạn mach? A 50 Ω B 40 Ω C 60 Ω D 45 Ω Câu 16: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R = 60 Ω, cuộn cảm L = 0,2/ π H C =10-3/8 π F mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch là: u = 100 cos100πt V Tìm độ lệch pha dòng điện hiệu điện mắc vào hai đầu mạch điện? A -π /4 B π /4 C π /6 D -π /6 Câu 17: Cho đoạn mạch RC mắc nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều Biết R = 30 Ω, điện áp sau: UR = 90V, UC = 150V, tần số dòng điện 50Hz Hãy tìm điện dung tụ: A 50F B 50.10-3 F C 10-3 /5π F D Không đáp án Câu 18: Mạch RLC nối tiếp có R = 30Ω Biết i trễ pha π /3 so với u hai đầu mạch, cuộn dây có ZL= 70Ω Tổng trở Z ZC mạch là: A Z = 60 Ω; ZC =18 Ω B Z = 60 Ω; ZC =12 Ω C Z = 50 Ω; Z= =15 Ω D Z = 70 Ω; ZC =28 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: Mạch RLC mắc nối tiếp hiệu điện hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos100pt V Khi thay đổi điện dung C, người ta thấy ứng với hai giá trị C1 = 31,8 μF C2 = 10,6 μF dòng điện mạch A Tính hệ số tự cảm điện trở mạch? A R = 100 Ω; L = 1/π H B R = 100 Ω; L = 2/π H C R = 100 Ω; L = 2/π H D R = 100 Ω; L = 1/π H Câu 20: Cho mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm có L = 0,318H tụ điệnđiện dung thay đổi mắc nối tiếp, Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng uAB = 200cos100πt V tần số f =50Hz Khi C = 63,6 μF dòng điện lệch pha π/4 so với hiệu điện uAB Tính điện trở mạch điện A 40 Ω B 60 Ω C 50 Ω D 100 Ω Câu 21: Mạch RLC mắc nối tiếp có U = 50 V, điện trở R = 40 Ω, C = 10-4/ π F, biết tần số mạch 50 Hz cường độ dòng điện 1A Tìm cảm kháng đó? A 70 130 Ω B 100 Ω C 60 Ω; 140 Ω D khơng có đáp án Câu 22: Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R = 30 Ω, L = 0,4/ π H, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều có giá trị 50 V cường độ dòng điện mạch A Tính tần số dòng điện mạch? A 100 Hz B 50 Hz C 40 Hz D 60 Hz Câu 23: Mạch RLC mắc nối tiếp đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều U = 50 V cường độ dòng điện mạchlà 2A Biết độ lệch pha u i π/6 Tìm giá trị điện trở mạch điện? A 12,5 Ω B 12,5 Ω C 12,5 Ω D 125 Ω Câu 24: Mạch RLC mắc nối tiếp có L thay đổi mắc vào mạch điện 200V - 50 Hz Khi tượng cộng hưởng xảy công suất mạch 100W Tìm điện trở mạch? A 300 Ω B 400 Ω C 500 Ω D 600W Câu 25: Mạch RLC mắc nối tiếp có C thay đổi được mắc vào mạng điện 50 V - 50 Hz, R = 100 Ω, ZL = 50 Ω, tìm C để công suất mạch đạt cực đại? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A C = 10-4/2πF B C = 5.10-3/πF C C = 10-3/5πF D Khơng có đáp án Câu 26: Khi mắc cuộn dây vào hđt xoay chiều 12V, 50Hz dòng điện qua cuộn dây 0,3A lệch pha so với hđt hai đầu cuộn dây 600 Tổng trở, điện trở độ tự cảm cuộn dây là: A Z = 30Ω;R =10Ω;L = 0,2H B Z = 40Ω;R = 20Ω;L = 0,11H C Z = 50Ω;R =30Ω;L = 0,51H D Z = 48Ω;R = 27Ω;L = 0,31H Câu 27: Mạch gồm cuộn cảm có L=1/2π (H) tụ điện có C=10-4/3π (F) Biết f = 50Hz Tổng trở đoạn mạch là: A -250Ω B 250Ω C -350Ω D 350Ω Câu 28: Mạch gồm phần tử R,L,C nối tiếp Hđt hai đầu mạch dòng điện mạch u = 50 sin100πt (V) i = 2cos (100π t - π /2) (A) Hai phần tử phần tử: A R, C B R, L C L, C D Cả sai Câu 29: Giữa hai tụ điệnđiện áp xoay chiều 220V - 50Hz Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5A Để dòng điện qua tụ điện có cường độ 5A tần số dòng điện bao nhiêu? A 25 Hz B 100Hz C 300Hz D 500Hz ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C u = iR = 40cos(100πt) v => Đáp án C Câu 2: B ZL = ωL = = 100 Ω U0 = I0.ZL = 2.100=200V u sớm pha i góc π/2 => Đáp án B Câu 3: C ZL = ωL = 25Ω ZC = 1/ ωC = 20 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 U0 = I01.ZL = I02.Zc => I02 / I01 = ZL / ZC = /4 => I02 = 2,5 A Khi mạch có L, u sớm pha i góc π/2 => φu = φi1 + π/2 Khi mạch có C, u trễ pha i góc π/2 => φi2 = φu + π/2 = φi1 + π = π/6 => Đáp án C Câu 4: B ZL = ωL = 40Ω Khi có cuộn dây i chậm pha u góc π/2 => φi = - π U0 = I0.ZL I0 = U0 / ZL = 100/40 = 2,5 A Khi có điện trở , => Đáp án B Câu 5: D ZL = Ωl = 100Ω Do Z2 = / Z1 => I02 = I01 = 10 √2 A Khi có L, i chậm pha u góc π/2 => φu = 5π/6 Khi có R, i pha u nên φi2 = 5π/6 => Đáp án D Câu 6: C Do u sớm pha i góc π/2 => φi = -π/6 => Đáp án C Câu 7: C Mạch có cuộn dây cảm nên u sớm pha i góc π/2 Suy φu = π/2 => Đáp án C Câu 8: D Câu 9: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Đáp án A Câu 10: D Câu 11: D Câu 12: B Câu 13: A ZL = ωL = 50Ω => U0 = 50 I0 Do mạch có cuộn dây nên u ⊥i => => Mạch có cuộn dây nên i chậm pha u góc π/2 => φi = -5π/6 => Đáp án A Câu 14: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: A Câu 16: B ZL = ωL = 20Ω , Zc = 1/ ωC = 80Ω => tan φ = (ZL – Zc ) / R =- => φ = - π /4 Độ lệch pha dòng điện hiệu điện φ = π /4 => Đáp án B Câu 17: C Câu 18: A => => Đáp án A Câu 19: C => Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: C ZL = ωL = 100Ω , Zc = 1/ ωC = 50Ω Do Câu 21: A Câu 22: B Z = U / I = 50/1 = 50Ω => => ZL= 40Ω => => Đáp án B Câu 23: C Z = U / I = 25Ω => R = Z cos φ = 25cos π/6 = 12,5 √3 Ω => Đáp án C Câu 24: B => Đáp án B Câu 25: C P max mạch cộng hưởng Suy ZL = Zc =50 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Đáp án C Câu 26: B Z = U / I = 12/ 0,3 = 40Ω => R = Zcos φ = 40.cos600 = 20 Ω => => Đáp án B = => Câu 27: B ZL = 2πfL = 50 Ω ZC = 1/ ωC = 300 Ω => Đáp án B Câu 28: D u = 50√2 cos(100πt -π /2) (V) Suy u,i pha nên chưa R hoắc RLC mắc nối tiếp Câu 29: D ... Đặt i n áp u =U0cos (10 0 π t – π/3) V vào hai đầu tụ i n có i n dung 2 .1 0-4 / π F Ở th i i m i n áp hai đầu tụ i n 15 0 V cường độ dòng i n mạch 4A Biểu thức cường độ dòng i n mạch A A i. .. 20: Cho mạch i n gồm i n trở R, cuộn dây cảm có L = 0, 318 H tụ i n có i n dung thay đ i mắc n i tiếp, Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu i n xoay chiều có giá trị hiệu dụng uAB = 200cos100πt V... Khi C = 63,6 μF dòng i n lệch pha π/4 so v i hiệu i n uAB Tính i n trở mạch i n A 40 Ω B 60 Ω C 50 Ω D 10 0 Ω Câu 21: Mạch RLC mắc n i tiếp có U = 50 V, i n trở R = 40 Ω, C = 1 0-4 / π F, biết
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 mạch điện RLC nối tiếp, lập phương trình u, i đề 1 , 2 mạch điện RLC nối tiếp, lập phương trình u, i đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay