2 hiện tượng quang điện và lượng tử ánh sáng đề 2

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Hiện tượng quang điện Lượng tử ánh sáng- đề Câu 1: Biết giới hạn quang điện kẽm 0,35µm Chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm thì: A Điện tích âm kẽm B Tấm kẽm trung hồ điện C Điện tích kẽm khơng đổi D Tấm kẽm tích điện dương Câu 2: Chiếu chùm xạ đơn sắc vào kim loại chưa tích điện, đặt lập với vật khác Nếu tượng quang điện xảy thì: A Sau khoảng thời gian, êlectron tự kim loại bị bật hết B Các êlectron tự kim loại bị bật sau khoảng thời gian, toàn êlectron quay trở lại làm cho kim loại trung hòa điện C Sau khoảng thời gian, kim loại đạt đến trạng thái cân động tích lượng điện âm xác định D Sau khoảng thời gian, kim loại đạt điện cực đại tích lượng điện dương xác định Câu 3: Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,50µm vào tế bào quang điện có catot canxi, natri, kali xêsi Hiện tượng quang điện xảy ở: A tế bào B hai tế bào C ba tế bào D bốn tế bào Câu 4: Chọn câu sai câu sau: A Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt B Hiện tượng giao thoa chứng minh ánh sáng có tính sóng C Khi bước sóng dài lượng photon ứng với chúng có lượng lớn D Tia hồng ngoại, tia tử ngoại có tính chất hạt Câu 5: Trong trường hợp sau xảy tượng quang điện chiếu tia tử ngoại A Tấm kẽm đặt chìm nước B Chất diệp lục C Hợp kim kẽm – đồng D Tấm kẽm có phủ nước sơn Câu 6: Linh kiện dây hoạt động dựa vào tượng quang dẫn? A Tế bào quang điện B Đèn LED C Quang trở D Nhiệt điện trở Câu 7: Chỉ phát biểu sai: A Pin quang điện dụng cụ biến đổi trực tiếp lượng ánh sáng thành điện B Pin quang điện hoạt động dựa vào tượng quang dẫn C Quang trở pin quang điện hoạt động dựa vào tượng quang điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Quang trở điện trở có trị số phụ thuộc cường độ chùm sáng thích hợp chiếu vào Câu 8: Phát biểu sau sai nói tượng quang dẫn? A Hiện tượng quang dẫn tượng điện trở chất bán dẫn giảm mạnh chiếu sáng thích hợp B Hiện tượng quang dẫn gọi tượng quang điện bên C Giới hạn quang điện bên bước sóng ngắn ánh sáng kích thích gây tượng quang dẫn D Giới hạn quang điện bên hầu hết lớn giới hạn quang điện Câu 9: Phát biểu sau tượng quang dẫn sai? A Quang dẫn tượng ánh sáng làm giảm điện trở suất kim loại B Trong tượng quang dẫn, xuất thêm nhiều phần tử mang điện êlectron lỗ trống khối bán dẫn C Bước sóng giới hạn tượng quang dẫn thường lớn so với tượng quang điện D Hiện tượng quang dẫn gọi tượng quang điện bên Câu 10: Chọn câu Hiện tượng quang điện bên tượng: A Bứt electron khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng B Giải phóng electron khỏi mối liên kết chất bán dẫn bị chiếu sáng C Giải phóng electron khỏi kim loại cách đốt nóng D Giải phóng electron khỏi chất cách bắn phá ion Câu 11: Chọn câu sai câu sau: A Hiện tượng quang dẫn tượng chất bán dẫn giảm mạnh điện trở bị chiếu sáng B Trong tượng quang dẫn, giải phóng electron khỏi chất bán dẫn trở thành electron dẫn C Đối với xạ điện từ định gây tượng quang dẫn tượng quang điện D Hiện tượng quang điện tượng quang dẫn có chất Câu 12: Pin quang điện nguồn điện, đó: A Hóa biến đổi thành điện B Quang biến đổi thành điện C Cơ biến đổi thành điện D Nhiệt biến đổi thành điện Câu 13: Phát biểu sau nói tượng quang dẫn? A Hiện tượng quang dẫn tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị chiếu sáng B Trong tượng quang dẫn, electron giải phóng khỏi khối chất bán dẫn C Một ứng dụng quan trọng tượng quang dẫn việc chế tạo đèn ống D Trong tượng quang dẫn, lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn cung cấp nhiệt Câu 14: Chọn câu Hiện tượng quang dẫn tượng: A Dẫn sóng ánh sáng cáp quang B Tăng nhiệt độ chất khí bị chiếu sáng C Giảm điện trở chất khí bị chiếu sáng D Thay đổi màu chất khí bị chiếu sáng Câu 15: Pin quang điện hoạt động dựa vào nguyên tắc sau đây? A Sự tạo thành hiệu điện điện hoá hai điện cực B Sự tạo thành hiệu điện hai đầu nóng lạnh khác dây kim loại Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Hiện tượng quang điện xảy bên cạnh lớp chắn D Sự tạo thành hiệu điện tiếp xúc hai kim loại Câu 16: Quang trở có tính chất sau đây? A Điện trở tăng chiếu quang trở ánh sáng có bước sóng ngắn giới hạn quang dẫn quang trở B Điện trở tăng chiếu quang trở ánh sáng có bước sóng lớn giới hạn quang dẫn quang trở C Điện trở giảm chiếu quang trở ánh sáng có bước sóng ngắn giới hạn quang dẫn quang trở D Điện trở giảm chiếu quang trở ánh sáng có bước sóng lớn giới hạn quang dẫn quang trở Câu 17: Trong yếu tố sau đây: I Khả đâm xuyên; II Tác dụng phát quang III Giao thoa ánh sáng IV Tán sắc ánh sáng V Tác dụng ion hoá Những yếu tố biểu tính chất hạt ánh sáng là: A I, II, IV B II, IV, V C I, III, V D I, II, V Câu 18: Trong công thức nêu đây, công thức công thức Anhxtanh? A h.f = A + 0,5.m.v2max B h.f = A - 0,5.m.v2max C h.f = A + 0,5.m.v2 D h.f = A - 0,5.m.v2 Câu 19: Khi chiếu hai xạ có tần số f1, f2 (với f1 < f2) vào cầu kim loại đặt lập xảy tượng quang điện với điện cực đại cầu V1, V2 Nếu chiếu đồng thời hai xạ vào cầu điện cực đại A (V1 + V2) B |V1 – V2| C V2 D V1 Câu 20: Một hợp kim gồm có kim loại, kim loại có giới hạn quang điện λ01, λ02, λ03 với λ01 > λ02 > λ03 Hỏi giới hạn quang điện hợp kim thỏa mãn biểu thức nào? A λ01 B λ03 C λ02 D (λ01 + λ02 + λ03):3 Câu 21: Kim loại dùng làm âm cực có giới hạn quang điện λ = 0,3µm Tìm cơng kim loại đó: A 0,6625.10-19 (J) B 6,625.10-49 (J) C 6,625.10-19 (J) D 0,6625.10-49 (J) Câu 22: Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, chiếu vào catơt chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 3.107 m, hiệu điện hãm có độ lớn 1,2V Suy cơng kim loại làm catôt tế bào là: A 8,545.10-19 J B 4,705.10-19 J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 2,3525.10-19J D 9,41.10-19J Câu 23: Phơtơn có bước sóng chân khơng 0,5µm có lượng là: A 2,5.1024 J B 3,975.10-19 J C 3,975.10-25 J D 4,42.10-26 J Câu 24: Cơng êlectron khỏi kim loại A = 3,3.10 -19J Giới hạn quang điện kim loại bao nhiêu? A 0,6 µm B µm C 60 µm D 600 µm Câu 25: Lần lượt chiếu vào kim loại có cơng 2eV ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1= 0,5µm λ2 = 0,55µm Ánh sáng đơn sắc làm êlectron kim loại bứt A λ2 B λ1 C λ2 λ1 D Đáp án khác Câu 26: Cơng kim loại Cs 1,88eV Bước sóng dài ánh sáng bứt điện tử khỏi bề mặt kim loại Cs là: A 1,057.10-25m B 2,114.10-25m C 3,008.10-19m D 6,6.10-7 m Câu 27: Chiếu xạ có bước sóng λ = 0,18µm vào âm cực tế bào quang điện Biết giới hạn quang điện kim loại 0,36µm Tính cơng electron: A 5,52.10-19 (J) B 55,2.10-19 (J) C 0,552.10-19 (J) D 552.10-19 (J) Câu 28: Bức xạ có bước sóng ngắn mà nguyên tử hidro phát tia tử ngoại có bước sóng 0,0913µm Hãy tính lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử hidro: A 2,8.10-20 J B 13,6.10-19 J C 6,625.10-34 J D 2,18.10-18 J Câu 29: Chiếu xạ có bước sóng λ = 0,33µm vào catơt tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0 = 0,66µm Tính động ban đầu cực đại êlectron bứt khỏi catôt A 6.10-19 J B 6.10-20J C 3.10-19J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 3.10-20J Câu 30: Catot tế bào quang điện có cơng A = 3,5eV Tìm vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện bật khỏi catot chiếu sáng xạ có bước sóng λ = 0,25µm A 0,718.105m/s B 7,18.105m/s C 71,8.105m/s D 718.105m/s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C khơng có tượng quang điện xảy => Điện tích kẽm không đổi Câu 2: D Sau khoảng thời gian, kim loại đạt điện cực đại tích lượng điện dương xác định Câu 3: C Vì giới hạn quang điện natri, kali xesi lớn 0,50µm => Hiện tượng quang điện xảy ở: ba tế bào Câu 4: C Khi bước sóng dài lượng photon ứng với chúng có lượng lớn Câu 5: C Câu 6: C Câu 7: C Quang trở pin quang điện hoạt động dựa vào tượng quang điện Câu 8: C Giới hạn quang điện bên bước sóng ngắn ánh sáng kích thích gây tượng quang dẫn Câu 9: C Bước sóng giới hạn tượng quang dẫn thường lớn so với tượng quang điện Câu 10: B Giải phóng electron khỏi mối liên kết chất bán dẫn bị chiếu sáng Câu 11: B Câu 12: B Quang biến đổi thành điện Câu 13: C Một ứng dụng quan trọng tượng quang dẫn việc chế tạo đèn ống Câu 14: C Giảm điện trở chất khí bị chiếu sáng Câu 15: D Sự tạo thành hiệu điện tiếp xúc hai kim loại Câu 16: C Điện trở giảm chiếu quang trở ánh sáng có bước sóng ngắn giới hạn quang dẫn quang trở Câu 17: D Câu 18: A h.f = A + 0,5.m.v2max Câu 19: C Vì tính độc lập tượng E1 < E2 => Nếu chiếu đồng thời hai xạ vào cầu điện cực đại là: V2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: A giới hạn quang điện hợp kim giá trị lớn giá trị : :λ01 Câu 21: C ta có: A = h.c/λ0 => λ0 = h.c/A = 6,625.10-34.3.108/(0,3.10-6) = 6,625.10-19 (J) Câu 22: B Ta có : h.c/λ = A + e.Uhãm => A = 6,625.10-34.3.108/(0,3.10-6) – 1,6.10-19.1,2 = 4,705.10-19 J Câu 23: B E = h.c/λ = 6,625.10-34.3.108/(0,5.10-6) = 3,975.10-19 J Câu 24: A Ta có: λo = h.c/A = 6,625.10-34.3.108/(3,3.10-19) = 0,6 µm Câu 25: C Giới hạn quang điện λo = h.c/A = 6,625.10-34.3.108/(2.1,6.10-19) = 0,62µm Mà λ1,λ2 < λo => Cả λ1 λ2 làm êlectron kim loại bứt ngồi Câu 26: D Bước sóng dài ánh sáng là: λo = h.c/A = 6,625.10-34.3.108/(1,88.1,6.10-19) = 6,6.10-7 m Câu 27: A cơng electron: A = h.c/λo = 6,625.10-34.3.108/(0,36.10-6) = 5,52.10-19 (J) Câu 28: D lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử hidro E = h.c/λ = 6,625.10-34.3.108/(0,0913.10-6) = 2,18.10-18 J Câu 29: C Ta có: h.c/λ = h.c/λo + Wđmax => Wđmax = 6,625.10-34.3.108/(1/(0,33.10-6) – 1/(0,66.10-6)) = 3.10-19J Câu 30: B Ta có : h.c/λ = A + 0,5.m.v2 => 6,625.10-34.3.108/(0,25.10-6) = 3,5.1,6.10-19 + 0,5.9,1.10-31.v2 => v = 7,18.105m/s ... tượng quang dẫn tượng quang điện D Hiện tượng quang điện tượng quang dẫn có chất Câu 12: Pin quang điện nguồn điện, đó: A Hóa biến đổi thành điện B Quang biến đổi thành điện C Cơ biến đổi thành điện. .. dẫn C Bước sóng giới hạn tượng quang dẫn thường lớn so với tượng quang điện D Hiện tượng quang dẫn gọi tượng quang điện bên Câu 10: Chọn câu Hiện tượng quang điện bên tượng: A Bứt electron khỏi... 6, 625 .1 0-3 4.3.108/(0,3.1 0-6 ) = 6, 625 .1 0-1 9 (J) Câu 22 : B Ta có : h.c/λ = A + e.Uhãm => A = 6, 625 .1 0-3 4.3.108/(0,3.1 0-6 ) – 1,6.1 0-1 9.1 ,2 = 4,705.1 0-1 9 J Câu 23 : B E = h.c/λ = 6, 625 .1 0-3 4.3.108/(0,5.1 0-6 ) = 3,975.1 0-1 9
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 hiện tượng quang điện và lượng tử ánh sáng đề 2 , 2 hiện tượng quang điện và lượng tử ánh sáng đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay