2 hiện tượng quang điện và lượng tử ánh sáng p2

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Một đèn Lade có cơng suất phát sáng 1W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7μm Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108m/s Số phôtôn phát giây là: A 3,52.1019 B 3,52.1020 C 3,52.1018 D 3,52.1016 Câu Phát biểu sau không đúng? A Động ban đầu cực đại quang êlectron phụ thuộc cường độ chùm ánh sáng kích thích B Động ban đầu cực đại quang êlectron phụ thuộc bước sóng ánh sáng kích thích C Động ban đầu cực đại quang êlectron phụ thuộc tần số chùm ánh sáng kích thích D Động ban đầu cực đại quang êlectron phụ thuộc vào chất kim loại Câu Cơng electron khỏi kim loại đồng 4,47eV Cho biết số Plăng h = 6,625.10-34Js Vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s 1eV =1,60.10-19J Chiếu xạ điện từ có bước sóng λ < λ0 vào đồng đặt lập đồng đạt hiệu điện cực đại 5V Bước sóng xạ là: A λ = 0,131μm B λ = 0,231μm C λ = 0,331μm D λ = 0,431μm Câu Chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 0,35mm λ2 = 0,54mm vào kim loại thấy vận tốc ban đầu cực đại điện tử bật ứng với hai xạ gấp hai lần Cho 1eV = 1,6.10-19 J ; h = 6,625.10-34 Js ; c = 3.108 m/s Giới hạn quang điện λ0 kim loại là: A λ0 = 0,4593μm B λ0 = 0,5593μm C λ0 = 0,6593μm D λ0 = 0,7593μm Câu Khi phơtơn có lượng hf chiếu vào nhơm có cơng A, electron giải phóng có động ban đầu cực đại W0đmax Nếu tần số xạ chiếu tới tăng gấp đơi thì, động ban đầu cực đại electron quang điện là: A W0đmax+ hf B W0đmax C W0đmax + A D 2W0đmax Câu Cho cơng êlectrơn kim loại A bước sóng giới hạn quang điện λ0 Nếu thay kim loại nói kim loại khác có cơng êlectrơn A’ = 3A kim loại có giới hạn quang điện λ’0 bao nhiêu? A λ0/3 B 3λ0 C λ0/9 D 9λ0 Câu Cơng êlectrơn kim loại A, giới hạn quang điện λ0 Khi chiếu vào bề mặt kim loại chùm xạ có bước sóng λ = λ0/2 động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện là: A A B 2A C A/2 D 3A/4 Câu Khi chiếu hai ánh sáng có tần số 2.1015Hz 3.1015Hz vào kim loại, người ta thấy tỉ số vận tốc ban đầu cực đại quang electron Tần số giới hạn kim loại A 1,67.1015 Hz B 1,95.1015Hz C 1,45.1015Hz D 0,67.1015Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Một cầu đồng đặt cô lập có điện ban đầu V0 = + V Biết giới hạn quang điện đồng 0,30 μm Nếu ta chiếu vào cầu chùm xạ đơn sắc có bước sóng 0,25 μm điện cầu sau A V B 2,83 V C 0,83 V D 1,17 V Câu 10 Cơng electron kim loại A, giới hạn quang điện λo Khi chiếu vào bề mặt kim loại chùm xạ có bước sóng λ = λo/3 động ban đầu cực đại electron quang điện bằng: A A B 3A/4 C A/2 D 2A Câu 11 Một đèn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 6000 Ǻ phát phôtôn 10 s công suất đèn 10 W Cho số h = 6,625.10-34 J.s c = 3.108 m/s A 3.1020 phôtôn B 4.1020 phôtôn C 3.1019 phôtôn D 4.1019 phơtơn Câu 12 Khi chiếu hai ánh sáng có bước sóng λ1 = 0,525 μm λ2 = 0,648 μm lên bề mặt kim loại thấy tốc độ ban đầu cực đại electron khác 2,5 lần Giới hạn quang điện kim loại là: A 0,796 μm B 0,687 μm C 0,678 μm D 0,697 μm Câu 13 Cơng electron cầu kim loại 2,36eV Chiếu vào cầu xạ có bước sóng 0,3μm Nếu cầu ban đầu trung hòa điện đặt lập điện cực đại mà đạt là: A 1,53 V B 1,78 V C 1,35 V D 1,1 V Câu 14 Khi chiếu xạ có bước sóng λ1 = 0,45 μm vào kim loại lập khơng tích điện điện hãm Uh Khi thay xạ xạ có bước sóng λ2 điện hãm tăng gấp đôi Cho giới hạn quang điện kim loại λ0 = 0,50 μm λ2 có giá trị là: A 0,43 μm B 0,25 μm C 0,41 μm D 0,38 μm Câu 15 Chiếu ánh sáng vào vật liệu thấy có êlêctrơn bị bật Đó tượng: A quang dẫn B quang trở C quang điện D xạ nhiệt Câu 16 Một kim loại có giới hạn quang điện 0,5μm Lần lượt chiếu vào kim loại hai xạ có bước sóng 0,2μm 0,3μm Tỉ số động ban đầu cực đại quang electrôn hai trường hợp là: A 4/9 B 6,25 C 2,25 D 22,5 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17 Cơng kim loại 4,5eV Trong xạ λ1 = 0,180 μm; λ2 = 0,440 μm; λ3 = 0,280 μm; λ4 = 0,210 μm; λ5 = 0,320 μm, xạ gây tượng quang điện chiếu vào bề mặt kim loại trên? Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s 1eV = 1,6.10-19J A λ1 λ4 B λ1, λ4 λ3 C λ2 , λ5 λ3 D Khơng có xạ Câu 18 Chùm sáng đơn sắc đỏ truyền chân bước sóng 0,75 μm.Nếu chùm sáng truyền vào thuỷ tinh có chiết suất n =1,5 lượng phơtơn ứng với ánh sáng Cho c = 3.108 m/s , h = 6,625.10-34 Js A 2,65.10-19 J B 1,99.10-19 J C 3,98.10-19 J D 1,77.10-19 J Câu 19 Chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm λ2 = 0,5 μm lên bề mặt kim loại lập vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện khác 1,5 lần Giới hạn quang điện kim loại : A 0,625 μm B 0,615 μm C 0,610 μm D 0,620 μm Câu 20 Liên tục chiếu ánh sáng đơn sắc vào cầu kim loại đặt cô lập ban đầu khơng tích điện Biết bước sóng ánh sáng nhỏ giới hạn quang điện kim loại Ta có kết luận electron quang điện: A Ngừng bứt khỏi cầu cầu đạt tới điện tích dương cực đại B Bị bứt khỏi cầu cầu hết electron C Liên tục bị bứt quay cầu điện tích cầu đạt tới giá trị cực đại D Liên tục bị bứt chuyển động xa dần cầu Câu 21 Khi chiếu λ1, λ2, λ3 theo tỉ lệ λ1: λ2: λ3= 3:4:5 lên bề mặt kim loại vận tốc ban đầu cực đại tỉ lệ v1: v2: v3 = 3:k:1 Giá trị k là: A √2 B √3 C √5 D Câu 22 Chiếu xạ đơn sắc có bước sóng λ vào hai kim loại có giới hạn quang điện λ0 λ0 Các electron bật với vận tốc ban đầu cực đại v1 v2 với v2= 2v1 Tỉ số bước sóng λ / λ0 : A 5/6 B 6/7 C 7/6 D 6/5 Câu 23 Nguồn sáng X có cơng suất P1 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 400nm Nguồn sáng Y có cơng suất P2 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600nm Trong khoảng thời gian, tỉ số số phôtôn mà nguồn sáng X phát so với số phôtôn mà nguồn sáng Y phát 5/4 Tỉ số P1/P2 A 8/15 B 6/5 C 5/6 D 15/8 Câu 24 Khi chiếu xạ có bước sóng λ1 vào kim loại lập vận tốc ban đầu cực đại quang electrơn 300km/s, thay xạ khác có bước sóng λ1/2 vận tốc ban đầu cực đại quang electrơn 400km/s Nếu chiếu xạ có bước sóng λ1/3 vận tốc ban đầu cực đại quang electrôn xâp xỉ : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 423 km/s B 341km/s C 293km/s D 354km/s Câu 25 Chiếu xạ có tần số f, 2f, 3f lên bề mặt kim loại vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện tương ứng v, 2v, kv Giá trị k là: A B √7 C √5 D Câu 26 Cường độ chùm sáng hẹp đơn sắc có bước sóng 0,5μm chiếu vng góc tới bề mặt kim loại I (W/m2), diện tích phần bề mặt kim loại nhận ánh sáng tới 32mm2 Cứ 50 phơtơn tới bề mặt kim giải phóng electron quang điện số electron bật 1s 3,2.1013 Giá trị I : A 9,9375 W/m2 B 9,9735 W/m2 C 8,5435 W/m2 D 8,9435W/m2 Câu 27 Cơng kim loại A, giới hạn quang điện kim loại λ0 Nếu chiếu xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,6λ0 vào kim loại động ban đầu cực đại electron quang điện tính theo A là: A 2A/3 B 5A/3 C 1,5A D 0,6 A Câu 28 Tất phôtôn truyền chân khơng có : A tần số B bước sóng C tốc độ D lượng Câu 29 Nguồn sáng A có cơng suất phát xạ p1 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,450 µm Nguồn sáng B có cơng suất phát xạ p2 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 0,750 µm Trong khoảng thời gian, tỉ số số phôton mà nguồn sáng A phát so với số phôton mà nguồn sáng B phát 9:5 Tỉ số p1 p2 là: A p1/p2 = 1,25 B p1/p2 = C p1/p2 = 1,2 D p1/p2 = Câu 30 Một đèn tiêu thụ công suất 12 W phát quang với hiệu suất 5,0% Đèn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 589 nm(vạch natri) số phơtơn phát 1,0 phút là: A 2,13.1021 B 1,07.1020 C 1,78.1018 D 3,56.1019 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Số phơtơn phát giây là: Câu 2: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Động ban đầu cực đại quang êlectron phụ thuộc bước sóng ánh sáng kích thích, tần số chùm ánh sáng kích thích chất kim loại, khơng phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: A Câu 6: A Câu 7: A Câu 8: A Câu 9: A Ta có đầu đồng đặt lập điện mà mang điện dương chiếu vào cầu xạ đơn sắc e bật bị hút trở lại nên hiệu điện cầu sau +2V Câu 10: D Câu 11: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Năng lượng photon: Số photon phát giây: Số photon phát 10s: Câu 12: C photon Câu 13: B Câu 14: C Câu 15: C Chiếu ánh sáng vào vật liệu thấy có êlêctrơn bị bật Đó tượng quang điện Câu 16: C Câu 17: A Giới hạn quang điện là: Những xạ có bước sóng Câu 18: A gây tượng quang điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Năng lượng photon chân không: Vì lượng photon khơng thay đổi truyền từ môi trường sang môi trường khác nên lượng photon truyền nước là: Câu 19: A Câu 20: C Trong tượng quang điện, electron bứt quay cầu điện tích đạt tới giá trị cực đại khơng tích điện Câu 21: D Ta có: Câu 22: B Theo đề ta có Mặt khác: Chia hai vế cho hc rút gọn ta được: Câu 23: D Câu 24: D Câu 25: B Gọi E lượng xạ có tần số f, W động ban đầu cực đại e tương ứng Ta có Khi chiếu xạ có tần số 3f, Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: A Trong 1s có photon tới bề mặt kim loại Năng lượng chùm sáng truyền 1s Câu 27: A Câu 28: C Ta có chân khơng photon có Mà f khác nên ,E khác Câu 29: D Ta có => Câu 30: B •Đèn tiêu thụ cơng suất 12W phát quang H=5 % hạt (N số hạt phát s) →Số photon phát phút hạt ... Câu 15 Chiếu ánh sáng vào vật liệu thấy có êlêctrơn bị bật Đó tượng: A quang dẫn B quang trở C quang điện D xạ nhiệt Câu 16 Một kim loại có giới hạn quang điện 0,5μm Lần lượt chiếu vào kim loại... Câu 15: C Chiếu ánh sáng vào vật liệu thấy có êlêctrơn bị bật Đó tượng quang điện Câu 16: C Câu 17: A Giới hạn quang điện là: Những xạ có bước sóng Câu 18: A gây tượng quang điện Tải file Word... μm.Nếu chùm sáng truyền vào thuỷ tinh có chiết suất n =1,5 lượng phơtơn ứng với ánh sáng Cho c = 3.108 m/s , h = 6,625.1 0-3 4 Js A 2,65.1 0-1 9 J B 1,99.1 0-1 9 J C 3,98.1 0-1 9 J D 1,77.1 0-1 9 J Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 hiện tượng quang điện và lượng tử ánh sáng p2 , 2 hiện tượng quang điện và lượng tử ánh sáng p2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay