2 độ hụt khối và năng lượng liên kết

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Độ hụt khối lượng liên kết Câu Hạt nhân có độ lượng liên kết riêng lớn A dễ phá vỡ B bền vững C có số khối lớn D có điện tích lớn Câu Sau tách từ hạt nhân , tổng khối lượng prôtôn nơtrôn lớn khối lượng hạt nhân 4He lượng 0,0305u Nếu 1u = 931 , lượng ứng với nuclôn, đủ để tách chúng khỏi hạt nhân 4He bao nhiêu? A 7,098875MeV B 2,745.1015J C 28,3955MeV D 0.2745.1016MeV Câu Biết mp = 1,0073 u ; mn = 1,0087 u ; 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 126C A 7,809 MeV B 7,452 MeV C 7,153 MeV D 89,424 MeV Câu Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính bền vững hạt nhân nguyên tử Cho khối lượng hạt nhân mFe = 55,9349u; mα = 4,0026u; mU = 235,0439u; mn = 1,0087u; A B C D Câu Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 73Li 5,11 MeV/nuclôn Khối lượng prôtôn nơtron mp = 1,0073 u, mn = 1,0087 u, 1u = 931,5 MeV/c2 Khối lượng hạt nhân 73Li A 7,0125 u B 7,0383 u C 7,0183 u D 7,0112 u Câu Tính lượng liên kết 6C12 biết khối lượng notron tự 939,6 MeV/c2, proton 938,3MeV/c2,và electron 0,511 MeV/c2 A 92,466 MeV B 65,554 MeV C 86,48 MeV D 27,386 MeV Câu Tính lượng cần thiết để tách hạt nhân cacbon 6C12 thành hạt α Cho mC = 11,9967 u, mα =4,0015 u A 7,2557 MeV B 7,2657 MeV C 0,72657 MeV D 0,72557 MeV Câu Hạt nhân bền vững có A số nuclôn nhỏ B số nuclôn lớn C lượng liên kết lớn D lượng liên kết riêng lớn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; u = 1,66058.10-27 kg; eV = 1,6.10-19 J ; c = 3.108 m/s Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân 126C thành nuclôn riêng biệt bằng: A 72,7 MeV B 89,14 MeV C 44,7 MeV D 8,94 MeV Câu 10 Hạt nhân Cl1737 có khối lượng nghỉ 36,956563u Biết khối lượng nơtrôn (nơtron) là1,008670u, khối lượng prôtôn (prôton) 1,007276u u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Cl1737 bằng: A 9,2782 MeV B 7,3680 MeV C 8,2532 MeV D 8,5684 MeV Câu 11 Hạt nhân 104Be có khối lượng 10,0135 u Khối lượng nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087 u, khối lượng prôtôn (prôton) mP = 1,0073 u, 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 104Be là: A 0,6321 MeV B 63,2152 MeV C 6,3215 MeV D 632,1531 MeV Câu 12 Biết khối lượng prôtôn; nơtron; hạt nhân 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân xấp xỉ bằng: A 14,25 MeV B 18,76 MeV C 128,17 MeV D 190,81 MeV Câu 13 Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y thì: A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 14 Cho ba hạt nhân X, Y Z có số nuclơn tương ứng AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ Biết lượng liên kết hạt nhân tương ứng ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự tính bền vững giảm dần A Y, X, Z B Y, Z, X C X, Y, Z D Z, X, Y Câu 15 Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 4018Ar, 63Li là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân 63Li lượng liên kết riêng hạt nhân 4018Ar: A lớn lượng 5,20 MeV B lớn lượng 3,42 MeV C nhỏ lượng 3,42 MeV D nhỏ lượng 5,20 MeV Câu 16 Chọn câu sai nói hạt nhân nguyên tử? A Các hạt nhân nặng trung bình (có số khối trung bình) bền vững B Các nguyên tố đứng đầu bảng tuần hồn H, He có số khối A nhỏ nên bền vững C Hạt nhân có lượng liên kết lớn bền vững Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững Câu 17 Hạt nhân có khối lượng 59,940(u), biết khối lượng proton: 1,0073(u), khối lượng nơtron 1,0087(u), lượng liên kết riêng hạt nhân 60CO (1 u = 931MeV/c2): A 10,26(MeV) B 12,44(MeV) C 6,07(MeV) D 8,44(MeV) Câu 18 Xét hạt nhân nguyên tử Be có khối lượng m0 ; biết khối lượng prơtơn mp khối lượng nơtrơn mn Ta có: A m0 = 5mn + 4mp B m0 = 4mn + 5mp C m0 > 4mn + 5mp D m0 < 5mn + 4mp Câu 19 Khối lượng hạt nhân , khối lượng nơtron 1,007825u; 25,986982u 1,008665u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân là: A 7,9 MeV B 2005,5 MeV C 8,15 MeV D 211,8 MeV Câu 20 Hạt nhân Đơtêri có khối lượng mD = 2,0136 u Biết khối lượng prôtôn mp = 1,0073 u khối lượng nơtron mn = 1,0087 u Năng lượng liên kết hạt nhân là: A 0,67 MeV B 1,86 MeV C 2,02 MeV D 2,23 MeV Câu 21 Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết A tính cho nuclơn B tính riêng cho hạt nhân C cặp prôtôn-prôtôn D cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron) Câu 22 Năng lượng liên kết hạt nhân 1790MeV 1586MeV Chỉ kết luận ĐÚNG: A Độ hụt khối hạt nhân U nhỏ độ hụt khối hạt nhân Pb B Năng lượng liên kết riêng hạt nhân U lớn lượng liên kết riêng hạt nhân Pb C Năng lượng liên kết hạt nhân U nhỏ lượng liên kết hạt nhân Pb D Hạt nhân U bền hạt nhân Pb Câu 23 Tính lượng liên kết C Cho biết khối lượng nơtron tự 939,6 MeV/c2, proton tự 938,3 MeV/ c2, electron 0,511 MeV/c2 Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2: A 92,47 MeV B 62,4 MeV C 65,5 MeV D 86.48 MeV Câu 24 Một hạt nhân có prơtơn nơtrơn Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 7,75 MeV/nuclon Biết mP = 1,0073 u; mn = 1,0087 u; l uc2 = 931,5 MeV Khối lượng hạt nhân ? A 16,995 u B 16,425 u C 17,195 u D 15,995 u Câu 25 Tìm phát biểu sai lượng liên kết? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Muốn phá hạt nhân có khối lượng m thành nuclơn có tổng khối lượng m0 > m ta phải tốn lượng ∆E = (m0 - m)c2 để thắng lực hạt nhân B Hạt nhân có lượng liên kết ∆E lớn bền vững C Năng lượng liên kết tính cho nuclơn gọi lượng liên kết riêng D Hạt nhân có lượng liên kết riêng nhỏ bền vững Câu 26 Xét hạt nhân nguyên tử Bo có khối lượng m0; biết khối lượng prôtôn mp khối lượng nơtrôn mn Ta có: A m0 = 5mn + 4mp B m0 = 4mn + 5mp C m0 > 4mn + 5mp D m0 < 4mn +5mp Câu 27 Hạt nhân có khối lượng 59,940u Biết khối lượng prơton 1,0073u khối lượng nơtron 1,0087u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 7,25MeV B 8,90MeV C 8,45MeV D 4,47MeV Câu 28 Chọn câu trả lời nói hạt nhân nguyên tử? A Hạt nhân bền lượng liên kết riêng lớn B Khối lượng hạt nhân tổng khối lượng nuclôn C Trong hạt nhân số prôtôn luôn số nơtron D Khối lượng prôtôn lớn khối lượng nơtron Câu 29 Cho khối lượng prôtôn, nơtrôn, , 1,0073u ; 1,0087u ; 57,9353u ; 39,9637u Cho 1u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân lượng liên kết riêng hạt nhân A nhỏ lượng 0,217 MeV B lớn lượng 0,217 MeV C nhỏ lượng 0,534 MeV D lớn lượng 0,534 MeV Câu 30 Cơng thức tính độ hụt khối hạt nhân : A B C D ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: Câu 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: Câu 21: Câu 22: Câu 23: Câu 24: Câu 25: Câu 26: Câu 27: Câu 28: Câu 29: Câu 30: ... prôtôn-nơtrôn (nơtron) Câu 22 Năng lượng liên kết hạt nhân 1790MeV 1586MeV Chỉ kết luận ĐÚNG: A Độ hụt khối hạt nhân U nhỏ độ hụt khối hạt nhân Pb B Năng lượng liên kết riêng hạt nhân U lớn lượng liên. .. nhân có lượng liên kết ∆E lớn bền vững C Năng lượng liên kết tính cho nuclôn gọi lượng liên kết riêng D Hạt nhân có lượng liên kết riêng nhỏ bền vững Câu 26 Xét hạt nhân nguyên tử Bo có khối lượng. .. U lớn lượng liên kết riêng hạt nhân Pb C Năng lượng liên kết hạt nhân U nhỏ lượng liên kết hạt nhân Pb D Hạt nhân U bền hạt nhân Pb Câu 23 Tính lượng liên kết C Cho biết khối lượng nơtron tự 939,6
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 độ hụt khối và năng lượng liên kết , 2 độ hụt khối và năng lượng liên kết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay