2 điện áp xoay chiều và dòng điện xoay chiều

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Điện áp xoay chiều Dòng điện xoay chiều Câu Dòng điện xoay chiều có cường độ i = I0 cos(100πt + φ) 1s dòng điện đổi chiều: A 50 lần B 60 lần C 100 lần D 20 lần Câu Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 3cos(100πt - π/2) A chạy dây dẫn Trong thời gian giây, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối A là: A 100 B 50 C 400 D 200 Câu Biểu thức điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch u = 200sinωt (V) Tại thời điểm t1 đó, điện áp u = 100 V giảm Hỏi đến thời điểm t2, sau t1 1/4 chu kỳ, điện áp u bao nhiêu? A 100 V B -100 V C 100 V D -100 V Câu Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch điện xoay chiều i = 4cos(20πt - π/2) A, t đo giây.Tại thời điểm t1 dòng điện giảm có cường độ i1 = -2 A Hỏi đến thời điểm t2 = (t1 + 0,025) s cường độ dòng điện bao nhiêu? A -2 A B -2 A C A D A Câu Một bóng đèn nê-on sáng điện áp hai đầu bóng có độ lớn UC > 220 V Bóng đèn mắc vào điện áp xoay chiều có U = 220 V f = 50 Hz hỏi giây đèn chớp sáng lần A Bóng khơng sáng B 200 lần C 50 lần D 100 lần Câu Một đèn nêon hoạt động mạng điện xoay chiều có phương trình u = 220 cos(100πt – π/2) ( V) Biết đèn sáng hiệu điện tức thời đặt vào đèn có giá trị ≥ 110 V Khoảng thời gian đèn tắt chu kì A 1/150 s B 1/75 s C 2/25 s D Một đáp số khác Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch xoay chiều i = 2cos(100πt - π/2) A, t đo giây Tại thời điểm t1 đó, dòng điện giảm có cường độ A Đến thời điểm t = t1 + 0,005 s, cường độ dòng điện bằng: A A A B C D - 2 Câu Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100πt) A, t tính giây (s) Vào thời điểm đó, dòng điện có cường độ tức thời -2 A sau để dòng điện có cường độ tức thời A ? A 5/600 s B 1/600 s C 3/300 s D 2/300 s Câu Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 120cos(100πt – π/2) V Lần thứ hai điện áp đạt giá trị u = 104 V giảm vào thời điểm: A t = 13/600 s B t = 7/300 s C t = 1/600s D t = 8/300 s Câu 10 Dòng điện xoay chiều có tính chất sau đây? A Chiều cường độ thay đổi đặn theo thời gian B Cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian C Chiều dòng điện thay đổi tuần hồn theo thời gian D Chiều thay đổi tuần hoàn cường độ biên thiên điều hòa theo thời gian Câu 11 Một đèn nêôn đặt điện áp xoay chiều, biên độ 220 V, tần số góc ω = 100π (rad/s), đèn sáng điện áp hai cực đèn |u| ≥ 155 V số lần đèn sáng đèn tắt 0,5 s tỉ số thời gian đèn tắt thời gian đèn sáng chu kì là: A 100 lần 1:2 B 50 lần 1:2 C 100 lần 2:1 D 50 lần 2:1 Câu 12 Trong câu sau đây, câu sai? A Khi khung dây quay quanh trục vng góc với đường sức từ trường khung dây xuất suất điện động xoay chiều hình sin B Điện áp xoay chiều điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian C Dòng điện có cường độ biến đổi điều hồ theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều D Trên đoạn mạch, dòng điện điện áp xoay chiều biến thiên với pha ban đầu Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13 Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I0cos100πt Trong khoảng thời gian từ đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5I0 vào thời điểm A 1/400 s; 2/400 s B 1/500 s; 3/500 s C 1/300 s; 2/300 s D 1/600 s; 5/600 s Câu 14 Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I0cos(100πt + π/2) Trong khoảng thời gian từ đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị I0/ vào thời điểm A 1/400 s; 2/400 s B 1/500 s; 3/500 s C 1/500 s; 2/500 s D 1/400 s; 3/400 s Câu 15 Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 5cos(100πt + π/2) (A) Trong đơn vị thời gian dòng điện đổi chiều A 50 lần B 100 lần C 25 lần D 200 lần ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Câu 2: D Trong chu kì số lần Nên s số lần lần Câu 3: B •Khi dùng đường tròn lượng giác ta có thời điểm t1 điện áp góc phần tư thứ u=100 V, T  , sau điện áp quét góc từ ta xác định thời điểm t2 Câu 4: B Ban đầu i pha vật pha Câu 5: D giây có 50 chu kì =>100 lần đèn chớp sáng (1 chu kì sáng lần khoảng điện áp đủ lớn) Câu 6: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi chu kì khoảng thời gian đèn sáng là: Khoảng thời gian đèn tắt chu kì: Câu 7: B Tại thời điểm giảm Nên thời điểm Câu 8: A Tại thời điểm t Thời điểm gần mà tính từ thời điểm t Câu 9: D Dùng đường tròn lượng giác ta có •Ta có vị tri ban đầu vecto quay u A Điện áp có giá trị giảm ứng với điểm M đường tròn lượng giác Như góc quay →Thời gian Câu 10: D A Sai, cường độ không thay đổi đặn B Sai, C Sai, chiều dòng didenj khơng thay đổi tuần hồn D Đúng Câu 11: A Ta có T=0,02 s 0,5s = 25T Vẽ đường tròn lượng giác, ta có: Trong T có lần đèn sáng lần đèn tắt Vì 25T số lần đèn sáng tắt 100 lần Do đèn sáng ta có thời gian đèn tắt T/3 thời gian đèn sáng chu kì 2T/3 tỉ số cần tìm 1:2 Câu 12: D A Đúng B Đúng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C ĐÚng D Sai, tùy thuộc vào phần tử đoạn mạch Câu 13: C Câu 14: D Câu 15: B ... dây xuất suất điện động xoay chiều hình sin B Điện áp xoay chiều điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian C Dòng điện có cường độ biến đổi điều hồ theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều D Trên... bằng: A A A B C D - 2 Câu Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100πt) A, t tính giây (s) Vào thời điểm đó, dòng điện có cường độ tức thời -2 A sau để dòng điện có cường... Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch xoay chiều i = 2cos(100πt - π/2) A, t đo giây Tại thời điểm t1 đó, dòng điện giảm có cường độ A Đến thời điểm t = t1 + 0,005 s, cường độ dòng điện bằng:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 điện áp xoay chiều và dòng điện xoay chiều , 2 điện áp xoay chiều và dòng điện xoay chiều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay