2 − con lắc lò xo dao động điều hòa

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Con lắc xo dao động điều hòa Câu Chu kì dao động lắc xo tăng lên lần (các thông số khác không thay đổi): A Khối lượng vật nặng tăng gấp lần B Khối lượng vật nặng tăng gấp lần C Độ cứng xo giảm lần D Biên độ giảm lần Câu Con lắc xo dao động điều hồ phương ngang: Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật N gia tốc cực đại vật m/s2 Khối lượng vật nặng bằng: A kg B kg C kg D Giá trị khác Câu Chiều dài lắc xo dao động điều hoà biến đổi từ 20 cm đến 40 cm, xo có chiều dài 30 cm thì: A Pha dao động vật B Gia tốc vật đạt giá trị cực đại C Lực tác dụng vào vật nửa giá trị cực đại D Cả sai Câu Kích thích để lắc xo dao động điều hồ theo phương ngang với biên độ cm vật dao động với tần số Hz Treo hệ xo theo phương thẳng đứng kích thích để lắc xo dao động điều hồ với biên độ cm tần số dao động vật là: A Hz B Hz C Hz D Không tính Câu Một lắc xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,1 kg, xo có độ cứng k = 40 N/m Khi thay m’ = 0,16 kg chu kỳ lắc tăng A 0,0038 s B 0,083 s C 0,0083 s D 0,038 s Câu Một lắc xo gắn với vật nặng khối lượng m = 100 g dao động điều hòa Vận tốc vật qua vị trí cân 31,4 cm/s gia tốc cực đại vật m/s2 Lấy π2 = 10 Độ cứng xo là: A 16 N/m B 6,25 N/m C 160 N/m D 625 N/m Câu Một lắc xo dao động điều hoà với biên độ A = cm, chu kì T = 0,5 s Khối lượng nặng 0,4 kg Tìm độ cứng xo: A k = 6,4π2 (N/m) B k = 0,025/π2 (N/m) C k = 6400π2 (N/m) D k = 128π2 (N/m) Câu Vật có khối lượng m = 200 g gắn vào xo Con lắc dao động với tần số f = 10 Hz Lấy π = 10 Độ cứng xo bằng: A 800 N/m B 800π N/m C 0,05 N/m D 19,5 N/m Câu Một xo giãn thêm 2,5cm treo vật nặng vào xo Lấy g = π2 = 10m/s2 Chu kì dao động tự lắc bằng: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 0,28s B 1s C 0,5s D 0,316s Câu 10 Một xo chịu lực kéo N giãn thêm cm Gắn vật nặng kg vào xo cho dao động theo phương ngang khơng ma sát Chu kì dao động vật là: A 0,314 s B 0,628 s C 0,157 s D 0,5 s Câu 11 Lần lượt gắn với cầu có khối lượng m1 m2 vào xo, treo m1 hệ dao động với chu kì T1 = 0,6 s Khi treo m2 hệ dao động với chu kì 0,8 s Chu kì dao động hệ đồng thời gắn m1 m2 vào xo là: A T = 0,2 s B T = s C T = 1,4 s D T = 0,7 s Câu 12 Một vật có khối lượng m treo vào xo có độ cứng k.Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ cm chu kỳ dao động T= 0,3 s Nếu kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ cm chu kỳ dao động lắc xo A 0,3 s B 0,15 s C 0,6 s D 0,423 s Câu 13 Chu kỳ dao động lắc xo phụ thuộc vào: A Biên độ dao động B Gia tốc rơi tự C Độ cứng xo D Điều kiện kích thích ban đầu Câu 14 Tần số lắc xo khơng phụ thuộc vào: A Biên độ dao động B Khối lượng vật nặng C Độ cứng xo D Kích thước xo Câu 15 Một lắc xo dao động điều hòa Biên độ dao động phụ thuộc vào: A Độ cứng xo B Khối lượng vật nặng C Điều kiện kích thích ban đầu D Gia tốc rơi tự Câu 16 Trong lắc xo ta tăng khối lượng vật nặng lên lần độ cứng tăng lần tần số dao động vật: A Tăng lần B Giảm lần C Tăng √2 lần D Giảm √2 lần Câu 17 Con lắc xo gồm vật m xo K = 100 N/m, dao động điều hòa với tần số 3,18 Hz Khối lượng vật nặng là: A 0,2 kg B 250 g C 0,3 kg D 100 g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18 Khi treo vào lắc xo có độ cứng K1 vật có khối lượng m vật dao động với chu kỳ T1 Khi treo vật vào xo có độ cứng K2 vật dao động với chu kỳ T2 = 2T1 Ta kết luận: A K1 = K2 B K1 = 4K2 C K2 = 2K1 D K2 = 4K1 Câu 19 Một lắc xo gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos2πt (cm) Độ cứng xo là: A N/m B 40 N/m C 400 N/m D 200 N/m Câu 20 Một lắc xo gồm cầu m = 100 g dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 2cos(10πt - π/3) cm Độ lớn cực đại lực kéo A N B N C N D N Câu 21 Một xo độ cứng K = 80 N/m Trong khoảng thời gian nhau, treo cầu khối lượng m1 thực 10 dao động, thay cầu khối lượng m2 số dao động giảm phân nửa Khi treo m1 m2 tần số dao động 2/π Hz Tìm kết đúng: A m1 = kg; m2 = kg B m1 = kg; m2 = kg C m1 = kg; m2 = kg D m1 = kg; m2 = kg Câu 22 Nếu độ cứng k xo tăng gấp đơi khối lượng m vật treo đầu xo giảm lần chu kì dao động vật thay đổi: A không thay đổi B tăng lần C giảm lần D giảm √2 lần Câu 23 Khi nói dao động điều hòa lắc xo nằm ngang, phát biểu sau sai? A Tốc độ vật dao động điều hòa có giá trị cực đại qua vị trí cân B Gia tốc vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại vị trí biên C Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa ln hướng vị trí cân D Gia tốc vật dao động điều hòa có giá trị cực đại vị trí cân Câu 24 Phát biểu sau lắc xo dao động điều hòa theo phương ngang sau sai? A Trong q trình dao động, chiều dài xo thay đổi B Trong q trình dao động, có có thời điểm xo khơng dãn khơng nén C Trong q trình dao động, có thời điểm vận tốc gia tốc đồng thời khơng D Trong q trình dao động có thời điểm li độ gia tốc đồng thời khơng Câu 25 Hai lắc xo có độ cứng k Biết chu kỳ dao động T1 = 2T2 Khối lượng hai lắc liên hệ với theo công thức: A m1 = √2m2 B m1 = 4m2 C m2 = 4m1 D m1 = 2m2 Câu 26 Một lắc xo gồm vật có khối lượng m xo có độ cứng k khơng đổi, dao động điều hòa Nếu khối lượng m = 200 g chu kỳ dao động lắc s Để chu kỳ dao động lắc s khối lượng m phải bằng: A 200 g B 800 g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 100 g D 50 g Câu 27 Một lắc xo dao động điều hồ với chu kì T, để chu kì dao động tăng lên 10% khối lượng vật phải: A Tăng 21% B Giảm 11% C Giảm 10% D Tăng 20% Câu 28 Con lắc xo gồm vật m = 200g xo k = 50N/m,(lấy π2 = 10) dao động điều hoà với chu kỳ là: A T = 0,2s B T = 0,4s C T = 50s D T = 100s Câu 29 Trong dao động điều hòa lắc xo thì: A Lực đàn hồi ln khác B Lực đàn hồi vật vị trí cân C Lực hồi phục lực đàn hồi D Lực hồi phục vật vị trí cân Câu 30 Một cầu có khối lượng m = 200 g treo vào đầu xo có chiều dài tự nhiên l0 = 35 cm, độ cứng k = 100 N/m, đầu gắn cố định Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài xo vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại là? A 33 cm B 36 cm C 37 cm D 35 cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B B Câu 2: A - Lực đàn hồi cực đại là: Câu 3: D Ta có Vậy xo chiều dài 30cm tức vị trí cân nên ko có đáp án Câu 4: C Tần số dao động vật không phụ thuộc vào cách tác động để tạo dao động Câu 5: B Câu 6: A Câu 7: A Từ công thức: Câu 8: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: D Khi treo vật nặng vào xo, vị trí cân ta có: Câu 10: B Chu kì: Câu 11: B Câu 12: A Do chu kì dao động vật không phụ thuộc vào yếu tố bên ngồi mà phụ thuộc vào đặc tính riêng hệ nên thay đổi biên độ không làm thay đổi tần số Câu 13: C Công thức: Ta thấy chu kì phụ thuộc vào độ cứng xo Câu 14: A Ta thấy: , nên tần số phụ thuộc vào khối lượng độ cứng xo Mặt khác, độ cứng lại phụ thuộc vào kích thước xo Suy ra, tần số không phụ thuộc vào biên độ Câu 15: C Trong dao đơng điều hòa thì: - Biên độ dao động phụ thuộc vào điều kiện kích thích ban đầu -Chu kì phụ thuộc vào cấu tạo ban đầu vật ( khối lượng, độ cứng xo , đối vớii lắc đơn chu kì phụ thuộc vào gia tốc rơi tự chiều dài dây treo) - Pha dao động phụ thuộc vào cách chọn gốc thồi gian chiều dương hệ tọa độ Câu 16: D Ta có: Khi tăng m k: Do đó, tần số giảm Câu 17: B lần Ta có cơng thức: Câu 18: B Câu 19: A Câu 20: C Độ lớn lực phục hồi cực đại : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: B Câu 22: C Nếu m giảm lần k tăng lần Câu 23: D nên gia tốc cực đại vị trí biên Câu 24: C Vận tốc gia tốc ln vng pha nên q trình dao động chúng khơng thể có lúc khơng Câu 25: B Câu 26: D Để T giảm lần m phải giảm lần Câu 27: A Nên để T tăng lên 1,1 lần l tăng Câu 28: B lần Ta có : T = 2π = 2π = 0,4s Câu 29: D A: sai vật qua vị trí xo khơng biến dạng (vị trí chiều dài tự nhiên) lực đàn hồi = B sai vì: với lắc xo treo thẳng đứng, vật vị trí cân xo bị giãn đoạn định nên lực đàn hồi khác C Sai lực đàn hồi lực phục hồi hai loại lực khác nhau, lực đàn hồi ln hướng vị trí xo khơng biến dạng lực hồi phục ln hướng vị trí cân vật Trong trường hợp lắc xo nằm ngang dao động khơng có ma sát lực giống D Đúng: lực hồi phục có biểu thức: F = -kx → vật vị trí cân x = nên lực hồi phục Câu 30: C Khi vật vị trí cân (vị trí vật có vận tốc cực đại) xo bị giãn đoạn: → Chiều dài xo đó: ... treo vào lò xo có độ cứng k.Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ cm chu kỳ dao động T= 0,3 s Nếu kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ cm chu kỳ dao động lắc lò xo A 0,3... Khối lượng vật nặng C Độ cứng lò xo D Kích thước lò xo Câu 15 Một lắc lò xo dao động điều hòa Biên độ dao động phụ thuộc vào: A Độ cứng lò xo B Khối lượng vật nặng C Điều kiện kích thích ban đầu... Chu kỳ dao động lắc lò xo phụ thuộc vào: A Biên độ dao động B Gia tốc rơi tự C Độ cứng lò xo D Điều kiện kích thích ban đầu Câu 14 Tần số lắc lò xo khơng phụ thuộc vào: A Biên độ dao động B Khối
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 − con lắc lò xo dao động điều hòa , 2 − con lắc lò xo dao động điều hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay