1 cấu tạo hạt nhân nguyên tử

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: Phát biểu sau đúng? A Hạt nhân nguyên tử X cấu tạo gồm Z nơtron A prôton B Hạt nhân nguyên tử X cấu tạo gồm Z prôton A nơtron C Hạt nhân nguyên tử X cấu tạo gồm Z prôton (A – Z) nơtron D Hạt nhân nguyên tử X cấu tạo gồm Z nơtron (A + Z) prôton Câu 2: Hạt nhân 60 27 CO có cấu tạo gồm A 33 prơton 27 nơtron B 27 prôton 60 nơtron C 27 prôton 33 nơtron D 33 prôton 27 nơtron Câu 3: Xác định số hạt proton notron hạt nhân A 07 proton 14 notron B 07 proton 07 notron C 14 proton 07 notron D 21 proton 07 notron Câu 4: Trong nguyên tử đồng vị phóng xạ 235 92 14 N U có: A 92 electron tổng số proton electron 235 B 92 proton tổng số proton electron 235 C 92 proton tổng số proton nơtron 235 D 92 proton tổng số nơtron 235 Câu 5: Nhân Uranium có 92 proton 143 notron kí hiệu nhân : A 327 92 U B 235 92 C 92 235 D 143 92 U U U Câu 6: Tìm phát biểu sai hạt nhân nguyên tử 27 13 Al A Số prôtôn 13 B Hạt nhân Al có 13 nuclơn C Số nuclôn 27 D Số nơtrôn 14 Câu 7: Trong vật lý hạt nhân, bất đẳng thức so sánh khối lượng prôtôn (mP), nơtrôn (mn) đơn vị khối lượng nguyên tử u A mP > u > mn B mn < mP < u C mn > mP > u D mn = mP > u Câu 8: Cho hạt nhân 11 X Tìm phát biểu sai A Hạt nhân có nơtrơn B Hạt nhân có 11 nuclơn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Điện tích hạt nhân 6e D Khối lượng hạt nhân xấp xỉ 11u Câu 9: Cho hạt nhân 10 X Tìm phát biểu sai A Số nơtron: B Số prôtôn: C Số nuclôn: 10 D Điện tích hạt nhân: 6e 29 Câu 10: So với hạt nhân 14 Si , hạt nhân 40 20 Ca có nhiều A 11 nơtrơn prơtơn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prôtôn Câu 11: Tính theo đơn vị eV/c2, đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng: A 931,5 MeV/c2 B 931,5 eV/c2 C 931,5 keV/c2 D 9,315 MeV/c2 Câu 12: Các đồng vị nguyên tố hóa học có A số proton B số nơtrôn C số nuclôn D lượng liên kết Câu 13: Đơn vị khối lượng nguyên tử là: A khối lượng nuclôn B khối lượng nguyên tử 12C C khối lượng nguyên tử hyđrô D khối lượng phần mười hai khối lượng nguyên tử cacbon 12C Câu 14: Số nguyên tử có 2g 10 Bo A 4,05.1023 B 6,02.1023 C 12,04 1022 D 2,95.1023 Câu 15: Số nguyên tử có gam Hêli (mHe = 4,003u) là: A 15,05.1023 B 35,96.1023 C 1,50.1023 D 1,50.1022 Câu 16: Số prơtơn có 1g A 4,05.1023 B 6,02.1023 10 Bo Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 12,04 1022 D 3,01.1023 Câu 17: Số nơtrơn có 10g 131 53 I 23 A 34,05.10 B 6,02.1023 C 12,04 1022 D 35,84.1023 Câu 18: Hạt nhân Triti ( T13) có: · · A nuclơn, có prơtơn B nơtrơn prơtơn C nuclơn, có nơtrơn D prơtơn nơtrơn Câu 19: Phát biểu sai? A Các đồng vị phóng xạ khơng bền B Các ngun tử hạt nhân có số prơtơn có số nơtrơn khác gọi đồng vị C Các đồng vị ngun tố có số nơtrơn khác nên tính chất hóa học khác D Các đồng vị ngun tố có vị trí bảng hệ thống tuần hoàn Câu 20: Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol urani U92238 238g/mol Số nơtrôn 119 gam urani U 238 A 8,8.1025 B 1,2.1025 C 4,4.1025 D 2,2.1025 Câu 21: Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 hạt/mol khối lượng hạt nhân số khối Số protơn có 0,27 gam Al1327 A 6,826.1022 B 8,826.1022 C 9,826.1022 D 7,826.1022 238 Câu 22: Biết NA = 6,02.1023 mol-1 Trong 59,50 g 92 U có số nơtron xấp xỉ A 2,38.1023 B 2,20.1025 C 1,19.1025 D 9,21.1024 Câu 23: Hai hạt nhân 13 T 32 He có A số nơtron B số nuclơn C điện tích D số proton Câu 24: Proton hạt nhân nguyên tử Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Các bon B Ô xi 16 12 C O C Hê li 42 He D Hidro 11 H Câu 25: Viết ký hiệu hạt nhân chứa 2p 1n; 3p 5n: A 32 X 53 Y B 32 X 83 Y C 12 X 53 Y D 32 X 83 Y · · Câu 26: Các hạt nhân có số Z khác số A gọi là: A Đồng vị B Đồng đẳng C Đồng phân D Đồng khối Câu 27: Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử m = 14,0067u gồm hai đồng vị N14 có khối lượng nguyên tử m14 = 14,00307u N15 có khối lượng nguyên tử m15 = 15,00011u Tỉ lệ hai đồng vị nito là: A 98,26% N14 1,74% N15 B 1,74% N14 98,26% N15 C 99,64% N14 0,36% N15 D 0,36% N14 99,64% N15 36 Câu 28: Nguyên tử 13 S Tìm khối lượng nguyên tử lưu huỳnh theo đơn vị u? Biết mp = 1,00728u; mn = 1,00866u; me = 5,486.10-4 u A 36 u B 36,29382u C 36,3009518u D Đáp án khác Câu 29: Tính chất hóa học ngun tử phụ thuộc vào A Nguyên tử số B Số khối C Khối lượng nguyên tử D Số đồng vị ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Hạt nhân nguyên tử X cấu tạo gồm Z prôton (A – Z) nơtron Câu 2: C số proton p = Z = 27 số notron n = A - Z = 60 - 27 = 33 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 3: B hạt nhân có 07 proton 07 notron Câu 4: C nguyên tử đồng vị phóng xạ có: 92 proton tổng số proton nơtron 235 Câu 5: B Nhân Uranium có 92 proton 143 notron kí hiệu nhân 235 92 U Câu 6: B Hạt nhân Al có 13 nuclơn Câu 7: C ta có : mn > mP > u Câu 8: C phát biểu sai : Điện tích hạt nhân 6e Câu 9: D phát biểu sai : Điện tích hạt nhân 6e Câu 10: B ta thấy: Si có 14 proton, 15 notron Ca có 20 proton, 20 notron => Ca nhiều Si notron proton Câu 11: A ta có 1u = 931,5 MeV/c2 Câu 12: A Các đồng vị nguyên tố hóa học có số proton Câu 13: D Đơn vị khối lượng nguyên tử khối lượng phần mười hai khối lượng nguyên tử cacbon 12C Câu 14: C số hạt nhân có 2g Bo là: N = m.NA/A = 2.6,02.1023 /10 = 12,04 1022 => số nguyên tử có 2g Bo 12,04 1022 Câu 15: C Số nguyên tử có gam Hêli (mHe = 4,003u) là: N = m.NA/A = 1.6,02.1023/4,003 = 1,50.1023 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: D nguyên tử Bo có proton số nguyên tử có 1g Bo là: N = 1.6,02.1023/10 = 6,02.1022 => số proton có 1g Bo là: 5N = 3,01.1023 Câu 17: D nguyên tử I có 78 notron số nguyên tử I có 10g I là: N= 10.6,02.1023/131 = 4,6.1022 => số notron có 10g I là: 78N = 35,84.1023 Câu 18: A Hạt nhân Triti ( T13) có nuclơn, có prôtôn Câu 19: C phát biểu sai đồng vị ngun tố có số nơtrơn khác nên tính chất hóa học khác Câu 20: C nguyên tử U có 146 notron Số nguyên tử U 119g U238 là: N = m.NA/A = 119.6,02.1023/238 = 3,01.1023 =>sô notron 119g U238 146N = 4,4.1025 Câu 21: D nguyên tử Al có 13 proton Số nguyên tử 0,27g Al là: N = m.NA/A = 0,27.6,02.1023/27 = 6,02.1021 =>số proton 0,27g Al 13N = 7,826.1022 Câu 22: B nguyên tử U có 146 notron Số nguyên tử 59,50g U là: N = m.NA/A = 59,50.6,02.1023/238 = 1,505.1023 =>sô notron 59,50g U 146N = 2,20.1025 Câu 23: B hạt T có A = Hạt He có A = => hạt có số nuclon Câu 24: D Proton hạt nhân nguyên tử Hidro 11 H Câu 25: B ký hiệu hạt nhân chứa 2p 1n; 3p 5n 32 X 83 Y Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: A Các hạt nhân có số Z khác số A gọi đồng vị Câu 27: C Câu 28: C khối lượng nguyên tử lưu huỳnh theo đơn vị u là: m = mp + mn + me = 13.1,00728u + 23.1,00866u + 13 5,486.10-4u = 36,3009518u Câu 29: A Tính chất hóa học ngun tử phụ thuộc vào số electron nguyên tử nguyên tố phụ thuộc vào số đơn vị điện tích hạt nhân Z nguyên tử ( hay nguyên tử số ) ... 29: Tính chất hóa học ngun tử phụ thuộc vào A Nguyên tử số B Số khối C Khối lượng nguyên tử D Số đồng vị ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Hạt nhân nguyên tử X cấu tạo gồm Z prôton (A – Z) nơtron... 36,3009518u Câu 29: A Tính chất hóa học nguyên tử phụ thuộc vào số electron nguyên tử nguyên tố phụ thuộc vào số đơn vị điện tích hạt nhân Z nguyên tử ( hay nguyên tử số ) ... Điện tích hạt nhân 6e D Khối lượng hạt nhân xấp xỉ 11u Câu 9: Cho hạt nhân 10 X Tìm phát biểu sai A Số nơtron: B Số prôtôn: C Số nuclôn: 10 D Điện tích hạt nhân: 6e 29 Câu 10: So với hạt nhân 14
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 cấu tạo hạt nhân nguyên tử , 1 cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay