1 sự truyền sóng và đặc trưng của sóng cơ học

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Sự truyền sóng Đặc trưng sóng học Bài Tại thời điểm O mặt thoáng chất lỏng yên lặng, ta tạo dao động điều hòa vng góc mặt thống chu kỳ 0,5 s, biên độ cm Từ O vòng sóng tròn loang ngồi, khoảng cách hai vòng liên tiếp 0,5 m Xem biên độ sóng khơng giảm Vận tốc truyền sóng giá trị: A m/s B 0,25 m/s C 0,5 m/s D 1,25 m/s Bài Một sóng âm tần số xác định truyền khơng khí nước với vận tốc 330 m/s 1452 m/s Khi sóng âm truyền từ nước khơng khí bước sóng sẽ: A giảm 4,4 lần B giảm lần C tăng 4,4 lần D tăng lần Bài Bước sóng khoảng cách hai điểm: A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Bài Chọn phát biểu sai nói bước sóng: A Bước sóng qng đường sóng truyền chu kì B Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha C Trên phương truyền sóng, điểm cách số ngun lần bước sóng dao động pha D Bước sóng quãng đường sóng truyền giây Bài Sóng học lan truyền môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi, tăng tần số sóng lên lần bước sóng: A tăng lần B tăng lần C không đổi D giảm lần Bài Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào: A tính chất mơi trường B kích thước mơi trường C biên độ sóng D cường độ sóng Bài Tốc độ truyền sóng tốc độ: A chuyển động phần tử vật chất B dao động nguồn sóng C truyền pha dao động D dao động phần tử vật chất Bài Chọn phát biểu sai q trình lan truyền sóng học: A Là trình truyền lượng B Là trình truyền dao động môi trường vật chất theo thời gian C Là trình truyền pha dao động Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Là trình lan truyền phần tử vật chất không gian theo thời gian Bài Chọn phát biểu sai: A Vận tốc sóng vận tốc dao động phần tử dao động B Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kỳ dao động C Tần số sóng tần số dao động phần tử dao động D Chu kỳ sóng chu kỳ dao động phần tử dao động Bài 10 Chọn câu sai nói lan truyền sóng A Năng lượng lan truyền theo sóng B Trạng thái dao động lan truyền theo sóng C Pha dao động lan truyền theo sóng D Phần tử vật chất lan truyền với tốc độ tốc độ truyền sóng Bài 11 Biên độ sóng là? A Quảng đường mà phần tử môi trường truyền giây B Khoảng cách hai phần tử sóng dao động ngược pha C Một nửa khoảng cách hai vị trí xa phần tử mơi trường sóng truyền qua D Khoảng cách hai phần tử mơi trường phương truyền sóng mà dao động pha Bài 12 Một sóng tần số 120Hz truyền môi trường với vận tốc 60m/s bước sóng là: A 2,0m B 1,0m C 0,5m D 0,25m Bài 13 Đối với sóng sóng ngang truyền A Trong chất rắn, chất lỏng chất khí B Trong chất rắn, bề mặt chất lỏng, chân không C Trong chất rắn bề mặt chất lỏng D Trong mơi trường rắn khí Bài 14 Khi sóng ngang truyền qua môi trường vật chất đàn hồi, phần tử vật chất môi trường : A dao động theo phương vng góc phương truyền sóng với tần số tần số dao động nguồn sóng B dao động theo phương truyền sóng với vận tốc vận tốc dao động nguồn sóng C chuyển động theo phương vng góc phương truyền sóng với vận tốc vận tốc sóng D chuyển động theo phương truyền sóng với vận tốc vận tốc sóng Bài 15 Hình dạng sóng truyền theo chiều dương trục Ox thời điểm dạng hình vẽ Sau thời điểm chiều chuyển động điểm A, B, C, D E là: A Điểm B, C E xuống A D lên B Điểm A, B E xuống điểm C D lên C Điểm A D xuống điểm B, C E lên D Điểm C D xuống A, B E lên Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài 16 Phát biểu sau sóng khơng đúng? A Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào vận tốc dao động phần tử sóng B Để phân loại sóng người ta vào phương truyền sóng phương dao động C Trong q trình truyền sóng phần tử vật chất không truyền mà dao động vị trí định D Mơi trường tính đàn hồi cao sóng dễ lan truyền Bài 17 Một sóng ngang truyền sợi dây dài nằm ngang Hai điểm P, Q nằm dây cách 5λ/4, sóng truyền theo chiều từ P đến Q thể kết luận: A P vận tốc cực đại Q li độ cực đại B li độ P Q trái dấu C P li độ cực đại Q vận tốc cực đại D P cực đại Q động cực tiểu Bài 18 Cho mũi nhọn P chạm nước dao động theo phương thẳng đứng để tạo sóng ngang mặt nước: Kết luận đúng: A Khi sóng truyền tới phần tử nước dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng B Khi sóng truyền tới miếng xốp mặt nước, miếng xốp bị đẩy xa theo chiều truyền C Khi sóng truyền tới miếng xốp mặt nước, miếng xốp dao động xung quanh vị trí cân theo phương vng góc với phương thẳng đứng D Khi sóng truyền tới, phần tử nước không dao động mà đứng yên chỗ Bài 19 Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Tại điểm môi trường sóng truyền qua, biên độ sóng biên độ dao động phần tử môi trường B Sóng phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng gọi sóng ngang C Sóng phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi sóng dọc D Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha Bài 20 Phát biểu sau sai tính chất sóng? Khi truyền sóng sợi dây đàn hồi dài thì: A Các điểm dây mà vị trí cân chúng cách bội số lẻ bước sóng dao động ngược pha B Đường biểu diễn ly độ tất điểm dây thời điểm t0 đường sin chu kì bước sóng C Đường biểu diễn phụ thuộc ly độ điểm dây theo thời gian đường sin chu kì chu kì dao động nguồn phát sóng D Đường biểu diễn ly độ tất điểm dây thời điểm t0 đường sin cho biết hình dạng sợi dây thời điểm t0 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Khoảng cách hai vòng liên tiếp 0,5 m =>   0,5m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: Đáp án A Nên bước sóng giảm 4,4 lần Câu 3: Đáp án B A Sai B Đúng C Sai, phải phương giao động D Sai Câu 4: Đáp án D A Đúng B Đúng C Đúng D Sai, bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì Câu 5: Đáp án D v     giảm lần f Câu 6: Đáp án A Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào tính chất mơi trường khối lượng riêng, nhiệt độ, độ đàn hồi môi trường Câu 7: Đáp án C Tốc độ truyền sóng tốc độ truyền pha dao động Câu 8: Đáp án D Q trình truyền sóng học q trình truyền pha dao động, phần thử vật chất dao động chỗ xung quanh vị trí cân Câu 9: Đáp án A A Sai, vận tốc sóng vận tốc truyền sóng (truyền pha dao động) B Đúng C Đúng D Đúng Câu 10: Đáp án D Trong q trình truyền sóng phần tử vật chất dao động quanh VTCB với tần số tần số truyền sóng khơng lan truyền theo sóng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: Đáp án C Biên độ sóng biên độ dao động phần tử vật chất môi trường =>Nó nửa khoảng cách biên phần tử môi trường dao động =>Chọn đáp án C Câu 12: Đáp án C v    0,5m f Vậy đáp án C Câu 13: Đáp án C Sóng ngang truyền chất bề mặt chất lòng (sóng nước chẳng hạn) nên đáp án C Câu 14: Đáp án A A Đúng theo định nghĩa sóng ngang B Sai C Sai D Sai, phần tử vật chất không di chuyển theo sóng mà dao động xung quanh vị trí cố định Câu 15: Đáp án C hình ảnh sóng dịch chuyển sang phải nên ta phần tửu từ O với A xuống nửa từ A tới C chuyển động ngược lại với nửa OA biểu diễn điểm chuyển động ta A với D xuống B, C, E lên Câu 16: Đáp án A A Sai, vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào mơi trường số thứ khác không phụ thuộc vào vận tốc dao động phần tử sóng B Đúng C ĐÚng D Đúng Câu 17: Đáp án C Độ lệch pha hai sóng P Q là:   2 d   sóng truyền từ P đến Q nên Q trễ pha P góc 5 → Hai sóng P Q vuông pha   xPmax  vPmax D P Q chọn gốc tính Câu 18: Đáp án A •Ta sóng ngang sóng phương dao động vng góc với phương truyền sóng.Sóng ngang truyền chất rắn bề mặt chất lỏng →A •Khi sóng truyền phần tử mơi trường phương truyền sóng dao động xung quanh vị trí cân định Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 mà không bị chuyển dời theo phương truyền sóng →Đáp án B,D sai •C sai sóng truyền sóng ngang nên miếng xốp dao động quanh vị trí cân theo phương song song với phương thẳng đứng →Đáp án A Câu 19: Đáp án D Câu 20: Đáp án A ... biểu sau sóng khơng đúng? A Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào vận tốc dao động phần tử sóng B Để phân loại sóng người ta vào phương truyền sóng phương dao động C Trong q trình truyền sóng phần... kỳ sóng chu kỳ dao động phần tử dao động Bài 10 Chọn câu sai nói lan truyền sóng A Năng lượng lan truyền theo sóng B Trạng thái dao động lan truyền theo sóng C Pha dao động lan truyền theo sóng. .. với phương truyền sóng gọi sóng ngang C Sóng phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi sóng dọc D Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 sự truyền sóng và đặc trưng của sóng cơ học , 1 sự truyền sóng và đặc trưng của sóng cơ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay