1 mạch LC và dao động điện từ đề 1

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Mạch LC Dao động điện từ - Đề Câu Một mạch dao động lý tưởng L1C1 có tần số dao động riêng f1.Mạch dao động lý tưởng L2C2 có tần số dao động riêng f2 với f2 = f1.Ghép nối tiếp hai mạch dao động lại với thành mạch dao động L1C1L2C2 tần số dao động riêng mạch f, ta có: A f = f1/√2 B f = f1 C f = 2f1 D f = √2.f1 Câu Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm μH tụ điệnđiện dung μF Trong mạchdao động điện từ tự Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà điện tích tụ điện có độ lớn cực đại là: A 5π.10-6 s B 2,5π.10-6 s C 10π.10-6 s D 10-6 s Câu Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện có độ lớn 10-8 C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 62,8 mA Tần số dao động điện từ tự mạch là: A 2.103 kHz B 103 kHz C 2,5.103 kHz D 3.103 kHz Câu Một mạch dao động LC lý tưởng Biết điện tích cực đại tụ 10-6 C cường độ dòng điện cực đại mạch 1,256 A Thời gian ngắn hai lần điện tích tụ có độ lớn cực đại là: A 5.10-6 s B 2,5.10-6 s C 1,25.10-6 s D 7,9.10-6 s Câu Một mạch dao động gồm tụ điện cuộn dây cảm có L = 10-4 (H) Cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có biểu thức i = 0,04 cos( 2.107t + π/2) Biểu thức hiệu điện hai tụ là: A uC = 80cos (2.107t) (V) B uC = 100cos (2.107t) (V) C uC = 80cos (2.107t + π/2) (V) D uC = 100cos (2.107t + π/2) (V) Câu Mạch dao động: C = 50 μF, L = mH Hiệu điện cực đại hai cực tụ (V) dòng điện cực đại chạy mạch là: A 0,60 A B 0,77 A C 0,06 A D 0,12 A Câu Một mạch giao động LC thực dao động điện từ tự với tần số f Nếu thay đổi tụ điện C tụ điện C’ tần số dao động mạch giảm hai lần Khi mắc vào mạch C C’ với C song song C’ tần số giao động mạch sẽ: A tăng lần B giảm lần C tăng √5 lần D giảm √5 lần Câu Một mạch dao động điện từ LCtụ C = nF, cuộn dây cảm L = mH Biết thời điểm ta chọn làm mốc dao động, cường độ mạch có giá trị cực đại 0,2 A Biểu thức điện tích cực tụ là: A q = 4.10-7cos(5.105t - π/2) C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B q = 4.10-7cos(5.105t + π/2) C C q = 6.10-7cos(3,3.105t + π/2) C D q = 6.10-7cos(3,3.105t - π/2) C Câu Một tụ điệnđiện dung 10 μF tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm H Lấy π2 = 10 Sau khoảng thời gian ngắn (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện có giá trị nửa giá trị ban đầu? A 3/400 s B 1/600 s C 1/300 s D 1/1200 s Câu 10 Một mạch dao động với tụ điện C cuộn cảm L thực dao động tự Điện tích cực đại tụ Q0 = 2.10-6 C dòng điện cực đại mạch I0 = 0,314 A Lấy π2 = 10 Tần số dao động điện từ tự khung là: A 25 kHz B 50 kHz C 2,5 MHz D MHz Câu 11 Một mạch dao động LC có L = 12,5 μH, điện trở mạch không đáng kể Biểu thức hiệu điện cuộn dây là: u = 10cos(2.106t) (V) Gía trị điện tích lớn tụ là: A 8.10-7 C B 1,25.106 C C 12,5.106 C D 2.10-7 C Câu 12 Tại thời điểm ban đầu, điện tích tụ điện mạch dao động LC đạt giá trị cực đại Sau thời gian điện tích tụ lại nửa giá trị ban đầu? A T/4 B T/6 C T/8 D T/2 Câu 13 Một mạch dao động LCđiện trở khơng đáng kể, có L = 10-4 H Biết biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là: u = 80cos(2.106t – π/2) V Biểu thức dòng điện mạch là: A i = 40cos(2.106t – π/2) (A) B i = -0,4cos(2.106t) (A) C i = 0,4 sin (2.106t) (A) D i = -40cos(2.106t + π/3) (A) Câu 14 Trong mạch dao động LC (lí tưởng), điện tích cực đại tụ điện Q0 dòng điện mạch cực đại I0 lượng điện trường biến thiên với tần số: A f = 2πI0/Q0 B f = I0/(4πQ0) C f = I0/(2πQ0) D f = I0/(πQ0) Câu 15 Mạch dao động tụ C có hiệu điện cực đại 4,8 (V); điện dung C = 30 (nF); độ tự cảm L = 25 (mH) Cường độ hiệu dụng mạch là: A 3,72 (mA) B 4,28 (mA) C 5,20 (mA) D 6,34 (mA) Câu 16 Mạch dao động điện từ riêng với cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L = mH thời điểm t điện tích tụ q = 32cos(106t/6) nC, điện dung tụ điện (C) chu kỳ T có giá trị là: A C = mF; T = 12π.106 s B C = μF; T = 12π.10-6 s C C = nF; T = 12π.10-6 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D C = pF; T = 12.10-6 s Câu 17 Tụ điện mạch dao động tụ điện phẳng Khi khoảng cách tụ tăng lên hai lần tần số dao động riêng mạch: A Tăng lần B Giảm lần C Tăng √2 lần D Giảm √2 lần Câu 18 Cho mạch dao động gồm cuộn dây cảm L hai tụ điện C1 C2 măc nối tiếp Tần số dao động mạch fnt = 12 MHz Nếu bỏ tụ C2 mà dùng C1 mắc với cuộn L tần số dao động mạch f1 = 7,2 MHz Nếu bỏ tụ C1 mà dùng C2 mắc với cuộn L tần số dao động mạch f2 A 4,5 MHz B 4,8 MHz C 9,6 MHz D 19,2 MHz Câu 19 Trong mạch dao động LC, hiệu điện hai tụ điện tích tụ biến thiên điều hoà tần số và: A Lệch pha π/2 B Lệch pha π/4 C Ngược pha D Cùng pha Câu 20 Trong mạch dao động LC, điện dung tụ điện giảm lần mà muốn tần số cộng hưởng khơng thay đổi phải tăng độ tự cảm cuộn cảm lên: A lần B lần C lần D lần Câu 21 Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự điện tích q tụ điện cường độ dòng điện i cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian với: A Cùng tần số pha B Cùng tần số q sớm pha π/2 so với i C Cùng tần số q trễ pha π/2 so với i D Tần số khác pha Câu 22 Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C = μF cuộn dây có độ từ cảm L = 10 mH Khi t = 0, cường độ dòng điện qua cuộn dây có độ lớn lớn 0,05 A Điện áp hai tụ điện đạt cực đại là: A vôn thời điểm t = 0,03 s B vôn thời điểm t = 1,57.10-4 s C vôn thời điểm t = 1,57.10-4 s D vôn thời điểm t = 0,03 s Câu 23 Một mạch dao động sử dụng tụ điệnđiện dung 120 pF cuộn cảm có độ tự cảm mH Chu ki dao động riêng mạch là: A 12π.10-6 s B 12π.10-3 s C 12π.10-7 s D 12π.10-4 s Câu 24 Cường độ tức thời dòng điện mạch dao động i = 65sin(2500t + π/3) mA.Tụ điện mạchđiện dung C = 750 nF Độ tự cảm cuộn dây có giá trị là: A 213 mH B 125 mH C 548 mH D 374 mH Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25 Một mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ có độ lớn 10-7 C cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn cực đại 31,4 mA Chu kỳ dao động điện từ tự mạch là: A 0,02 ms B 0,2 ms C 0,04 ms D 0,4 ms ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Ta có Khi nối tiêp mạch với : Câu 2: A t= =pi* Câu 3: B Tần số dao động riêng mạch : Câu 4: B Thời gian ngắn hai lần điệnt ích tụ có độ lớn cực đại Câu 5: A Ta có Câu 6: A = 80 (V) Do hiệu điện dòng điện vng pha nên loại C Dòng điện cực đại mạch : với Câu 7: D Thay tụ C C' tần số giao động mạch giảm lần =>C' = 4C =>Khi mắc C C' song song với ta đc = C' + C = 5C =>f giảm lần Câu 8: D Thời điểm chọn làm mốc, cường độ đạt max =>cường độ pha =>Tụ điện chậm pha pha Lại có Câu 9: C Kể từ lúc nối (pha q 0) đến điện tích tụ điện có giá trị nửa giá trị ban đầu (pha q ) Câu 10: A Ta có Câu 11: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có Câu 12: B + Sử dụng mối liên hệ CĐTĐ DĐĐT tự + Thời gian ngắn để điện tích giảm từ Q0 đến Q0/2 ứng với góc qt ∆φ + Với Câu 13: B Dòng điện chậm pha Câu 14: D Câu 15: A Trong mạch dao động điện từ: Câu 16: C Ta có Câu 17: C Ta có nên d tăng lần C giảm lần mà f= Nên C giảm lần f tăng lần Câu 18: C Ta có Ban đầu : tỉ lệ thuận với ứng với Khi dùng ứng với ứng với ứng với tụ Câu 19: D Trong mạch dao động LC, hiệu điện hai tụ điện tích biến thiên điều hòa cùn tần só pha với Câu 20: D Nếu điện dung tụ điện giảm lần mà muốn tần số cộng hưởng khong thay đổi : Ta có ta cần tăng L lên lần Câu 21: C Ta có i = q' i nhanh pha so với q (giống v nhanh pha Câu 22: B Điện áp cực đại hai tụ : Chỉ đạt max thời điểm Câu 23: C so với x) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chu kì dao động riêng mạch : Câu 24: A Ta có Câu 25: A ... q = 4 .10 -7 cos( 5 .10 5t + π/2) C C q = 6 .10 -7 cos(3, 3 .10 5t + π/2) C D q = 6 .10 -7 cos(3, 3 .10 5t - π/2) C Câu Một tụ điện có điện dung 10 μF tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai... động LC có L = 12 ,5 μH, điện trở mạch không đáng kể Biểu thức hiệu điện cuộn dây là: u = 10 cos( 2 .10 6t) (V) Gía trị điện tích lớn tụ là: A 8 .10 -7 C B 1, 2 5 .10 6 C C 12 , 5 .10 6 C D 2 .10 -7 C Câu 12 Tại... dao động riêng mạch là: A 12 .10 -6 s B 12 .10 -3 s C 12 .10 -7 s D 12 .10 -4 s Câu 24 Cường độ tức thời dòng điện mạch dao động i = 65sin(2500t + π/3) mA.Tụ điện mạch có điện dung C = 750 nF Độ tự
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 mạch LC và dao động điện từ đề 1 , 1 mạch LC và dao động điện từ đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay