1 hiện tượng quang điện và lượng tử ánh sáng p1

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Hiện tượng quang điện Lượng tử ánh sáng - p1 Câu Một kim loại có giới hạn quang điện λ0 Lần lượt chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ1 λ2 vận tốc ban đầu cực đại e bắn khác 2,5 lần Giới hạn quang điện λ0 kim loại là: A λ0 = 5,25λ1λ2/(6,25λ1 - λ2) B λ0 = 6,25λ1λ2/(2,5λ1 - λ2) C λ0 = 25λ1λ2/(625λ1 - λ2) D λ0 = λ1λ2/(12,5λ1 - 5λ2) Câu Chiếu hai xạ điện từ có bước sóng λ1 λ2 với λ2 = λ1/2 vào kim loại tỉ số động ban đầu cực đại quang electron bứt khỏi kim loại Giới hạn quang điện kim loại λ0 Tỉ số λ0/λ1bằng: A 8/7 B C 16/9 D 16/7 Câu Một cầu kim loại có giới hạn quang điện 0,277μm đặt cô lập với vật khác Chiếu vào cầu ánh sáng đơn sắc có λ < λ0 cầu nhiễm điện đạt tới điện cực đại 5,77V Tính λ? A 0,1211 μm B 1,1211 μm C 2,1211 μm D 3,1211 μm Câu Theo thuyết lượng tử ánh sáng, kết luận sau SAI? A Chùm ánh sáng chùm hạt phôtôn, hạt phôtôn mang lượng xác định B Các phôtôn giống tồn chuyển động C Tốc độ phôtôn phụ thuộc vào môi trường chúng chuyển động D Các nguyên tử, phân tử xạ sóng điện từ xạ phôtôn Câu Chiếu chùm ánh sáng có hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 λ2 vào kim loại có giới hạn quang điện λ0 Biết λ1 = 5λ2 = λ0/2 Tỉ số tốc độ ban đầu cực đại quang êlectron tương ứng với bước sóng λ2 λ1 là: A 1/3 B 1/√3 C √3 D Câu Khi chiếu xạ có bước sóng λ1 λ2 = 0,8 λ1 vào bề mặt kim loại êlectron quang điện bật với tốc độ cực đại v 2v Nếu chiếu xạ λ3 = 0,5 λ1 vào kim loại êlectron quang điện bị bật với tốc độ cực đại là: A 3,6 v B 2,7 v C 3,2 v D v Câu Giới hạn quang điện kim loại kiềm nằm vùng: A Hồng ngoại B Ánh sáng nhìn thấy C Tử ngoại D Không thuộc vùng Câu Năng lượng tối thiểu để bứt êlectrôn khỏi kim loại 3,55 eV Cho h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s; e = - 1,6.10-19 C Giới hạn quang điện kim loại là: A 0,5 μm B 0,3 μm C 0,35 μm D 0,55 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Chọn câu : Nếu môi trường ta biết bước sóng lượng tử lượng ánh sáng (photon) hf λ, chiết suất tuyệt đối mơi trường bao nhiêu? (Biết h số Plant, C vận tốc ánh sáng chân không f tần số) A n = c/(λ.f) B n = (c.λ)/f C n = (c.f)/λ D n = λ/(c.f) Câu 10 Chiếu chùm tia hồng ngoại vào nhơm tích điện âm thì: A Lá nhơm trở nên trung hồ điện B Lá nhơm dần điện tích âm C Điện tích nhơm khơng đổi D Lá nhơm dần điện tích dương Câu 11 Cơng electron kim loại 2,3 eV Hãy cho biết chiếu lên bề mặt kim loại hai xạ có bước sóng λ1 = 0,45 μm λ2 = 0,50 μm Hãy cho biết xạ có khả gây tượng quang điện kim loại này? A Chỉ có xạ có bước sóng λ2 có khả gây tượng quang điện B Cả hai xạ gây tượng quang điện C Cả hai xạ gây tượng quang điện D Chỉ có xạ có bước sóng λ1 có khả gây tượng quang điện Câu 12 Chiếu xạ có bước sóng λ vào bề mặt kim loại có tượng quang điện, quang electron bứt có vận tốc ban đầu cực đại V Nếu chiếu kim loại xạ có bước sóng λ/2, quang electron bứt có vận tốc 2V Giới hạn quang điện kim loại là: A 4λ/3 B 1,5λ C 3λ D 2λ Câu 13 Cơng electron kim loại A0, giới hạn quang điện kim loại λ0 Nếu chiếu xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,6λ0 vào kim loại động ban đầu cực đại electron quang điện tính theo A0 A (5/3)A0 B (3/2)A0 C (3/5)A0 D (2/3)A0 Câu 14 Hai kim loại có giới hạn quang điện λ1 λ2 Giới hạn quang điện kim loại khác có cơng êlectron trung bình cộng cơng êlectron hai kim loại A (2λ1.λ2)/(λ1 + λ2) B λ1.λ2/2(λ1 + λ2) C (λ1 + λ2)/2 D √(λ1.λ2) Câu 15 Nguồn sáng thứ có cơng suất P1 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm Nguồn sáng thứ hai có cơng suất P2 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm Trong khoảng thời gian, tỉ số số photon mà nguồn thứ phát so với số photon mà nguồn thứ hai phát 3:1 Tỉ số P1 P2 là: A B 9/4 C 4/3 D Câu 16 Cơng electron khỏi kim loại natri 2,48 eV Chiếu chùm xạ có bước sóng 0,36 μm vào matri vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện A 5,52.105 m/s B 5,84.105 m/s C 5,52.107 m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 5,84.104 m/s Câu 17 Chiếu chùm sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,18 μm λ2 = 0,36 μm lên kim loại có cơng electron A = 7,2.10-19 J Động ban đầu cực đại êlecton quang điện là: A 10,6.10-19 J B 4,5 eV C 1,92.10-19 J D 3,84.10-19 J Câu 18 Khi chiếu ánh sáng hồ quang vào kẽm tích điện âm điện nghiệm, hai điện nghiệm sẽ: A xoè nhiều trước B cụp xuống C không cụp xuống D cụp xuống lại xoè Câu 19 Chiếu lên kim loại có cơng A = 2,4 (eV) chùm xạ mà phơ-ton có lượng 5,12.10-19 (J) Để electron quan điện thoát khỏi kim loại bị hút trở lại phải đặt lên kim đất hiệu điện A UAK ≤ 0,9 V B U ≤ 0,8 V C U > 0,8 V D UAK > 0,9 V Câu 20 Chọn dáp án Theo thuyết photơn ánh sáng A lượng photôn B lượng photôn lượng tử lượng ε = hc/λ với λ bước sóng ánh sáng C lượng photơn chân khơng giảm xa dần nguồn sáng D tốc độ hạt photơn chân khơng giảm dần xa dần nguồn sáng Câu 21 Một kim loại có cơng thoát êlectron 4,55 eV Chiếu tới kim loại xạ điện từ I có tần số 1,05.1015 Hz; xạ điện từ II có bước sóng 0,25 μm Chọn đáp án A Cả hai xạ gây hiệu ứng quang điện B Bức xạ II khơng gây hiệu ứng quang điện ngồi, xạ I có gây hiệu ứng quang điện ngồi C Bức xạ I không gây hiệu ứng quang điện ngồi, xạ II có gây hiệu ứng quang điện ngồi D Cả hai xạ khơng gây hiệu ứng quang điện Câu 22 Chiếu hai chùm xạ có bước sóng λ1, λ2 (λ1 < λ2) vào cầu lập trung hòa điệnđiện cực đại tương ứng V1, V2 Chiếu đồng thời hai chùm xạ vào cầu điện cực đại là: A V = V1 + V2 B V = V1 - V2 C V = V1 D V = V2 Câu 23 Khi chiếu lên kim loại hai xạ có bước sóng λ1 = 0,2 μm λ2 = 0,4 μm thấy vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện tương ứng v1 v2 = v1/3 Giới hạn quang điện kim loại : A 362 nm B 420 nm C 457 nm D 520 nm Câu 24 Khi chiếu hai xạ đơn sắc có tần số f1 = 2.1015 Hz f2 = 3.1015 Hz lên bề mặt kim loại người ta thấy tỷ số vận tốc ban đầu cực đại quang electrôn bứt khỏi kim loại Tần số giới hạn kim loại : A 0,67.1016 Hz B 1,95.1016Hz C 1,45.1015Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 1,67.1015Hz Câu 25 Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt kim loại làm bứt êlectrôn khỏi kim loại Giả sử photon chùm sáng chiếu tới kim loại làm bật êlectrơn Nếu tăng cường độ chùm sáng lên ba lần thì: A động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện tăng ba lần B động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện tăng chín lần C cơng êlectrơn giảm ba lần D số lượng êlectrơn khỏi bề mặt kim loại giây tăng ba lần Câu 26 Chiếu đồng thời xạ có bước sóng 0,3µm; 0,39µm; 0,48µm 0,28µm vào cầu kim loại khơng mang điện đặt lập điện có giới hạn quang điện 0,45µm xảy tượng quang điện Điện cực đại cầu là: A 0,427V B 1,380V C 1,676V D Đáp án khác Câu 27 Khi chiếu xạ điện từ có bước sóng λ1 vận tốc ban đầu cực đại electrơn quang điện v1 Giảm bước sóng nửa vận tốc ban đầu cực đại electrôn quang điện v2 Mối liên hệ sau : A v1 = 2v2 B v2 = v1 2hc C v22  v12  m 2hc D v12  v22  m Câu 28 Một nguồn sáng có cơng suất P=2 W, phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,597 μm tỏa theo hướng Nếu coi đường kính mắt mm mắt cảm nhận ánh sáng tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt s Bỏ qua hấp thụ phôtôn môi trường Khoảng cách xa nguồn sáng mà mắt trơng thấy nguồn A 274 km B km C 27 km D 470 km Câu 29 Chiếu ánh sáng lên bề mặt kim loại lập khơng tích điện với bước sóng λ1 = λ0/3 λ2 = λ0/9, λ0 giới hạn quang điện kim loại làm catốt Tỷ số điện áp hãm tương ứng với bước sóng λ1 λ2 A Uh1/Uh2 = B Uh1/Uh2 = 1/4 C Uh1/Uh2 = 1/2 D Uh1/Uh2 = Câu 30 Khi chiếu lên kim loại lập hai xạ có bước sóng λ1 λ2 = λ1/2 vận tốc ban đầu cực đại quang electron 350 km/s 1050 km/s Nếu chiếu xạ có bước sóng λ3 = 2λ1/3 vận tốc ban đầu cực đại quang electron là: A 783km/h B 783km/s C 850km/h D 850km/s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 (1) chia (2) Câu 3: A Ta có Câu 4: B Photon tồn chuyển động không giống Câu 5: D Ta có Câu 6: A Ta có Câu 7: B Giới hạn quang điện kim loại kiềm nằm vùng ánh sags nhìn thấy Câu 8: C Giới hạn quang điện : Câu 9: A Ta có chiếu suất tuyệt đối môi trường xác định: Câu 10: C Tia hồng ngoại có bước sóng lớn giới hạn quang điện nhôm nên không làm xảy tượng quang điện nên điện tích nhôm không thay đổi Câu 11: C Ta có điều kiện Câu 12: B Ta có Câu 13: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có Câu 14: A Ta có: Mặt khác: Câu 15: A Câu 16: B Ta có Câu 17: D Ta có động cực đại : Câu 18: D nghiệm cụp xuống lại xòe electron bắt đầu quay trở lại với kẽm Câu 19: C Ta có: Để electron quang điện thoát khỏi kim loại bị hút trở lại Câu 20: B Theo thuyết photon ánh sáng lượng lượng photôn lượng tử lượng ε = hc/λ với λ bước sóng ánh sáng Câu 21: C Ta thấy có xạ gây hiệu ứng quang điện ngồi Câu 22: C Ta có: Như chiếu đồng thời điện ứng với điện lớn V1 Câu 23: C Ta có Câu 24: D Ta có Câu 25: D Tăng cường độ chùm sáng lên lần làm số lượng êlectrơn khỏi bề mặt kim loại giây tăng ba lần Câu 26: C Câu 27: C Câu 28: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Năng lượng mà mắt nhận Mà lượng chùm sáng mắt người nhận Suy Câu 29: B Ta có Câu 30: B Ta có ... = 7, 2.10 -1 9 J Động ban đầu cực đại êlecton quang điện là: A 10, 6.10 -1 9 J B 4,5 eV C 1,9 2.10 -1 9 J D 3,8 4.10 -1 9 J Câu 18 Khi chiếu ánh sáng hồ quang vào kẽm tích điện âm điện nghiệm, hai điện nghiệm... cho biết xạ có khả gây tượng quang điện kim loại này? A Chỉ có xạ có bước sóng λ2 có khả gây tượng quang điện B Cả hai xạ gây tượng quang điện C Cả hai xạ gây tượng quang điện D Chỉ có xạ có bước... ánh sáng A lượng photôn B lượng photôn lượng tử lượng ε = hc/λ với λ bước sóng ánh sáng C lượng photôn chân không giảm xa dần nguồn sáng D tốc độ hạt photơn chân khơng giảm dần xa dần nguồn sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 hiện tượng quang điện và lượng tử ánh sáng p1 , 1 hiện tượng quang điện và lượng tử ánh sáng p1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay