1 hiện tượng quang điện và lượng tử ánh sáng đề 1

7 12 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Hiện tượng quang điện Lượng tử ánh sáng - đề Câu 1: Hiện tượng sau tượng quang điện? A Êlectron bứt khỏi kim loại bị nung nóng B Êlectron bật khỏi kim loại có ion đập vào C Êlectron bị bật khỏi kim loại kim loại có điện lớn D Êlectron bật khỏi mặt kim loại chiếu tia tử ngoại vào kim loại Câu 2: Biết giới hạn quang điện Natri 0,45µm Chiếu chùm tia tử ngoại vào Na tích điện âm đặt chân khơng thì: A Điện tích âm Na B Tấm Na trung hồ điện C Điện tích Na khơng đổi D Điện tích âm Na vàTấm Na tích điện dương Câu 3: Khi chiếu liên tục tia tử ngoại vào kẽm tích điện âm gắn điện nghiệm điện nghiệm sẽ: A Xòe thêm B Cụp bớt lại C Xòe thêm cụp lại D Cụp lại xòe Câu 4: Chọn câu A Khi chiếu ánh sáng đơn sắc vào bề mặt kim loại làm cho electron quang điện bật B Hiện tượng xảy chiếu ánh sáng đơn sắc vào bề mặt kim loại gọi tượng quang điện C Ở bên tế bào quang điện, dòng quang điện chiều với điện trường D Ở bên tế bào quang điện, dòng quang điện ngược chiều với điện trường Câu 5: Hiện tượng sau xảy liên tục chiếu chùm tia tử ngoại vào kẽm cô lập tích điện âm A Tấm kẽm dần êlectron trở nên trung hoà điện B Tấm kẽm dần điện tích âm trở thành mang điện dương C Tấm kẽm tích điện tích âm cũ D Tấm kẽm tích điện âm nhiều Câu 6: Giới hạn quang điện hợp kim gồm bạc, đồng kẽm là: A 0,26 µm B 0,30µm C 0,35µm D 0,40µm Câu 7: Chiếu ánh sáng đơn sắc vào mặt vật liệu thấy có electron bật vật liệu chắn phải A Kim loại sắt B Kim loại kiềm C Chất cách điện D Chất hữu Câu 8: Hiện tượng quang điện là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Hiện tượng electron bứt khỏi bề mặt kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào B Hiện tượng electron bứt khỏi bề mặt kim loại kim loại bị nung đến nhiệt độ cao C Hiện tượng electron bứt khỏi bề mặt kim loại kim loại bị nhiễm điện tiếp xúc với vật bị nhiễm điện khác D Hiện tượng electron bứt khỏi bề mặt kim loại nguyên nhân khác Câu 9: Người ta khơng thấy có electron bật khỏi mặt kim loại chiếu chùm ánh sáng đơn sắc vào Đó vì: A Chùm ánh sáng có cường độ q nhỏ B Kim loại hấp thụ q ánh sáng C Cơng electron nhỏ so với lượng photon D Bước sóng ánh sáng lớn so với giới hạn quang điện Câu 10: Phát biểu sau sai? A Giả thuyết sóng ánh sáng khơng giải thích tượng quang điện B Trong môi trường ánh sáng truyền với vận tốc vân tốc sóng điện từ C Ánh sáng có tính chất hạt, hạt ánh sáng gọi phô tôn D Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có chất sóng Câu 11: Chọn câu sai A Các định luật quang điện hoàn tồn phù hợp với tính chất sóng ánh sáng B Thuyết lượng tử Planck đề xướng C Anhxtanh cho ánh sáng gồm hạt riêng biệt gọi photon D Mỗi photon bị hấp thụ truyền hồn tồn lượng cho electron Câu 12: Catot tế bào quang điện có cơng A = 3,5eV Tính giới hạn quang điện kim loại dùng làm catot A 355µm B 35,5µm C 3,55µm D 0,355µm Câu 13: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,45µm chiếu vào bề mặt kim loại Cơng kim loại làm catod A = 2,25eV.Tính giới hạn quang điện kim loại A 0,558.10-6m B 5,58.10-6µm C 0,552.10-6m D 0,552.10-6µm Câu 14: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,45µm chiếu vào bề mặt kim loại Cơng kim loại làm catod A = 2,25eV Tính vận tốc cực đại electron quang điện bị bật khỏi bề mặt kim loại A 0,421.105 m/s B 4,21.105 m/s C 42,1.105 m/s D 421.105 m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: Chiếu xạ có bước sóng  = 0,18µm vào âm cực tế bào quang điện Kim loại dùng làm âm cực có giới hạn quang điện  = 0,3µm Tìm vận tốc ban đầu cực đại quang electron: A 0,0985.105m/s B 0,985.105m/s C 9,85.105m/s D 98,5.105m/s Câu 17: Giới hạn quang điện kẽm 0,36µm, cơng kẽm lớn natri 1,4 lần Tìm giới hạn quang điện natri: A 0,504m B 0,504mm C 0,504µm D 5,04µm Câu 18: Trong chân khơng photon ánh sáng đơn sắc có lượng E , ánh sáng truyền mơi trường có chiết suất n lượng photon sẽ: A Tăng n lần B Giảm n lần C Không đổi D Giảm phần Câu 19: Khi truyền chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng λ = 720nm, ánh sáng tím có bước sóng λ2 = 400nm Cho ánh sáng truyền mơi trường suốt chiết suất tuyệt đối mơi trường hai ánh sáng n1 = 1,33 n2 = 1,34 Khi truyền môi trường suốt trên, tỉ số lượng phơtơn có bước sóng λ1 so với lượng phơtơn bước sóng λ bằng: A 133/134 B 134/133 C 5/9 D 9/5 Câu 20: Nếu môi trường, ta biết bước sóng lượng tử lượng ánh sáng (phơton) hf λ , chiết suất tuyệt đối mơi trường băng bao nhiêu? A c.λ/f B h.f/c C c/(λ.f) D λ.f/c Câu 21: Lần lượt chiếu vào bề mặt kim loại hai xạ đơn sắc có bước sóng λ 1,5λ động ban đầu cực đại êlectron quang điện lần Bước sóng giới hạn kim loại là: A λo = 1,5λ B λo = 2λ C λo = 3λ D λo = 2,5λ Câu 22: Lần lượt chiếu vào catôt tế bào quang điện hai xạ đơn sắc f 1,5f động ban đầu cực đại êlectron quang điện lần Bước sóng giới hạn kim loại dùng làm catơt có giá trị A λo = c/f Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B λo = 4c/(3.f) C λo = 3c/(4.f) D λo = 3c/(2.f) Câu 23: Lần lượt chiếu vào catốt tế bào quang điện xạ điện từ gồm xạ có bước sóng λ1= 0,54µm xạ có bước sóng λ = 0,35µm vận tốc ban đầu cực đại êlectrôn quang điện v1 v2 với v2 = 2v1 Cơng kim loại làm catot là: A 5eV B 1,88eV C 10eV D 1,6eV Câu 24: Lần lượt chiếu vào catốt tế bào quang điện xạ điện từ gồm xạ có bước sóng λ1= 0,26µm xạ có bước sóng λ 2= 1,2λ1 vận tốc ban đầu cực đại êlectrôn quang điện bứt từ catốt v1 v2 với v2 = 3v1/4 Giới hạn quang điện λ0 kim loại làm catốt là: A 1,00 µm B 1,45 µm C 0,42 µm D 0,90 µm Câu 25: Một kim loại có giới hạn quang điện 0,6 μm chiếu ánh sáng có bước sóng 0,3 μm quang êlectron có vận tốc ban đầu cực đại V m/s Để quang êlectron có vận tốc ban đầu cực đại 2V m/s phải chiếu ánh sáng có bước sóng A 0,28 μm B 0,24 μm C 0,21 μm D 0,12 μm Câu 26: Lần lượt chiếu vào bề mặt kim loại xạ điện từ có bước sóng λ = λ0/3 λ2 = λ0/9; λ0 giới hạn quang điện kim loại làm catốt Tỷ số tốc độ ban đầu quang e tương ứng với bước sóng λ1 λ2 là: A v1/v2 = B v1/v2 = 1/2 C v1/v2 = D v1/v2 = 1/4 Câu 27: Chiếu hai xạ điện từ có bước sóng λ λ2 với λ2= 2λ1vào kim loại tỉ số động ban đầu cực đại quang electron bứt khỏi kim loại Giới hạn quang điện kim loại λ0 Tỉ số λ0/λ1 bằng: A 8/7 B C 16/9 D 16/7 Câu 28: Chiếu vào vào cầu kim loại xạ có bước sóng λ đo hiệu điện cực đại cầu 12V Tính vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện A 1,03.105 m/s B 2,89.105 m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 4,12.106 m/s D 2,05.106 m/s Câu 29: Chiếu vào vào cầu kim loại xạ có bước sóng λ = 0,5λ 0thì đo hiệu điện cực đại cầu 2,48V Tính bước sóng λ chiếu tới A 250nm B 500nm C 750nm D 400nm Câu 30: Chiếu xạ có bước sóng λ = 0,18µm vào cầu kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,3µm đặt xa vật khác Quả cầu tích điện đến điện cực đại bao nhiêu? A 2,76 V B 0,276 V C – 2,76 V D – 0,276 V ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Êlectron bật khỏi mặt kim loại chiếu tia tử ngoại vào kim loại Câu 2: D Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào Na tích điện âm đặt chân khơng có hiên tượng quang điện xảy => e dần => Tấm Na tích điện dương Câu 3: D Khi chiếu liên tục tia tử ngoại vào kẽm tích điện âm e dần sau kẽm mang điện tích dương => điện nghiệm sẽ:Cụp lại xòe Câu 4: D Ở bên tế bào quang điện, dòng quang điện ngược chiều với điện trường Câu 5: B liên tục chiếu chùm tia tử ngoại vào kẽm cô lập tích điện âm hiên tượng quang điện xảy => Tấm kẽm dần điện tích âm trở thành mang điện dương Câu 6: C Câu 7: B Kim loại kiềm Câu 8: A Hiện tượng electron bứt khỏi bề mặt kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào Câu 9: D Bước sóng ánh sáng lớn so với giới hạn quang điện Câu 10: D Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có chất sóng Câu 11: A Các định luật quang điện hoàn toàn phù hợp với tính chất sóng ánh sáng Câu 12: D ta có: A = h.c/λo => λo = h.c/A = 6,625.10-34.3.10-8/(3,5.1,6.10-19) = 0,355µm Câu 13: C Ta có: A = h.c/λo =>λo = h.c/A = 6,625.10-34.3.10-8/(2,25.1,6.10-19) = 0,552.10-6m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: B Ta có: h.c/λ = A + 0,5.m.v2 6,625.10-34.3.10-8/(0,45.10-6) = 2,25.1,6.10-19 + 0,5.9,1.10-31.v2 => v = 4,21.105 m/s Câu 15: C Ta có: h.c/λ = h.c/λo + 0,5.m.v2 => 6,625.10-34.3.108/((0,18.10-6) = 6,625.10-34.3.108/((0,3.10-6) + 0,5.9,1.10-31.v2 => v = 9,85.105m/s Câu 16: C Ta có: h.c/λ = A + 0,5.m.v2 6,625.10-34.3.108/(0,4.10-6) = 2,9.10-19 + 0,5.9,1.10-31.v2 => v = 674,3 km/s Câu 17: C cơng kẽm lớn natri 1,4 lần => λo(natri) = 1,4.λo(kẽm) => λo(natri) = 1,4.0,36 = 0,504µm Câu 18: C Khơng đổi Câu 19: C Vì lượng phơtơn khơng phụ thuộc chiết suất môi trường => E1/E2 = λ2/λ1 = 400/720 = 5/9 Câu 20: C Ta có : n = c/v mà v = λ.f => n = c/(λ.f) Câu 21: B Ta có: h.c/(1,5λ) = A + Wđmax (1) h.c/λ = A + 3.Wđmax (2) từ (1) (2) => A = h.c/(2λ) => λo = 2λ Câu 22: B Ta có : h.f = A + Wđmax (1) h.1,5f = A + 3Wđmax (2) từ (1) (2) => A = 3h.f/4 => λo = 4c/(3.f) Câu 23: B Ta có : λ2 = 35.λ1/54 h.c/λ1 = A + Wđ1 (1) 54.h.c/(35λ1) = A + 4Wđ1 (2) Từ (1) (2) => A = 86.h.c/(105.λ1) = 86 6,625.10-34.3.108/(105.0,54.10-6) = 1,88eV Câu 24: C Ta có : h.c/λ1 = A + Wđ1 (1) h.c/(1,2.λ1) = A + 9Wđ1/16 (2) Từ (1) (2) => A = 13.h.c/(21.λ1) => λo = 21.λ1/13 = 21.0,26/13 = 0,42 µm Câu 25: D Ta có : λ = 2λo => E = 2A => Wđ = A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Để quang êlectron có vận tốc ban đầu cực đại 2V m/s Wđ' = 4Wđ = 4A => E' = 5A =>λ' = λo/5 = 0,6/5 = 0,12 μm Câu 26: B +) λ1 = λ0/3 => E1 = 3A => Wđ1 = 2A +) λ2 = λ0/9 => E2 = 9A => Wđ2 = 8A => Wđ1/Wđ2 = 1/4 => v1/v2 = 1/2 Câu 27: D Ta có : E1 = A + 9Wđ1 E1/2 = A + Wđ1 => A = 7E1/16 => λ0/λ1 = 16/7 Câu 28: D Ta có : e.Umax = 0,5.m.v2 1,6.10-19.12 = 0,5.9,1.10-31.v2 => v = 2,05.106 m/s Câu 29: A Ta có: h.c/λ = h.c/λo + e.Umax => h.c/(2λ) = e.Umax => 6,625.10-31.3.108/(2λ) = 1,6.10-19.2,48 => λ = 250nm Câu 30: A Ta có: h.c/λ = h.c/λo + e.Umax => 6,625.10-31.3.108/(0,18.10-6) = 1,6.10-19.Umax + 6,625.10-31.3.108/(0,3.10-6) => Umax = 2,76 V ... 2,2 5 .1, 6 .10 -1 9 + 0,5.9, 1. 10 -3 1. v2 => v = 4,2 1. 10 5 m/s Câu 15 : C Ta có: h.c/λ = h.c/λo + 0,5.m.v2 => 6,62 5 .10 -3 4. 3 .10 8/((0 ,1 8 .10 -6 ) = 6,62 5 .10 -3 4. 3 .10 8/((0, 3 .10 -6 ) + 0,5.9, 1. 10 -3 1. v2 => v = 9,8 5 .10 5m/s... e.Umax => 6,62 5 .10 -3 1. 3 .10 8/(2λ) = 1, 6 .10 -1 9.2,48 => λ = 250nm Câu 30: A Ta có: h.c/λ = h.c/λo + e.Umax => 6,62 5 .10 -3 1. 3 .10 8/(0 ,1 8 .10 -6 ) = 1, 6 .10 -1 9.Umax + 6,62 5 .10 -3 1. 3 .10 8/(0, 3 .10 -6 ) => Umax =... 6,62 5 .10 -3 4. 3 .10 -8 /(2,2 5 .1, 6 .10 -1 9) = 0,55 2 .10 -6 m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14 : B Ta có: h.c/λ = A + 0,5.m.v2 6,62 5 .10 -3 4. 3 .10 -8 /(0,4 5 .10 -6 ) = 2,2 5 .1, 6 .10 -1 9
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 hiện tượng quang điện và lượng tử ánh sáng đề 1 , 1 hiện tượng quang điện và lượng tử ánh sáng đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay