1 đại cương về dòng điện xoay chiều

11 30 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

10 V Trong s thời gian đèn sáng 4/3s Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu bóng đèn A 220V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 220 V C 220 V D 200 V Câu 15: Biểu thức dòng điện mạch có dạng i = 4cos(8πt + π/6)A, vào thời điểm t dòng điện 0,7A Hỏi sau 3s dòng điện có giá trị bao nhiêu? A - 0,7A B 0,7A C 0,5A D 0,75A Câu 16: Cho dòng điện có biểu thức i = 2cos(100πt - π/3) A Những thời điểm cường độ tức thời có giá trị cực tiểu? A t = - 5/600 + k/100 s(k = 1,2 ) B t = 5/600 + k/100 s (k = 0,1,2…) C t = 3/120 + k/100 s(k = 0,1,2…) D t = - 1/120 + k/100 s(k = 1,2…) Câu 17: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos(100πt + π/6) A Vào thời điểm t cường độ có giá trị 0,5A Hỏi sau 0,03s cường độ tức thời bao nhiêu? A 0,5A B 0,4A C - 0,5A D 1A Câu 18: Dòng điện xoay chiềucường độ i = 2cos(100πt)(A) chạy qua đoạn mạch điện Số lần dòng điện có độ lớn 1(A) 1(s) A 200 lần B 400 lần C 100 lần D 50 lần Câu 19: Trong biểu thức sau, biểu thức đúng? A R = uR/i B ZL = uL/i C ZC = uC/i D Đáp án khác Câu 20: Một tụ điện có C = 10-3/2π F mắc vào nguồn xoay chiềuđiện áp u = 120 cos100πt V Số Ampe kế mạch bao nhiêu? A 4A B 5A C 6A D 7A Câu 21: Trong mạch điện xoay chiềuđiện trở R, hiệu điện u cường độ dòng điện i lệch pha bao nhiêu? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A pha B π/2 rad C - π/2 rad D π rad Câu 22: Một tụ điện có C = 10  F mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số 50Hz, tính dung kháng tụ? A 31,8 Ω B 3,18 Ω C 0,318 Ω D 318,3 Ω Câu 23: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 1/π H, mắc vào dòng điện xoay chiều, phút dòng điện đổi chiều 6000 lần, tính cảm kháng mạch A 100 Ω B 200 Ω C 150 Ω D 50 Ω Câu 24: Một tụ điện có C = 10-3/2π F mắc vào nguồn xoay chiềuđiện áp u = 141,2cos(100πt -π/4) v Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị là? A A B 6A C 5A D 4A Câu 25: Mạch điện có phần tử (R, L C) mắc vào mạng điện có hiệu điện u = 220 cos(100pt)V có biểu thức i 2 cos100πt (A) Đó phần tử gì? Có giá trị bao nhiêu? A R = 100 Ω B R = 110 Ω C L = 1/π H D khơng có đáp án Câu 26: Một ấm nước có điện trở may so 100 Ω, lắp vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tính nhiệt lượng ấm nước tỏa vòng giờ? A 17424J B 17424000J C 1742400J D 174240J Câu 27: Dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos(100πt +π/6) A hiệu điện mạch có biểu thức u = 200 cos(100πt + 2π/3) V Mạch điện chứa phần tử gì? A R = 100 Ω B L = 1/π H C C = 10-4/π F D đáp án khác Câu 28: Dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos(100πt + 2π/3) A hiệu điện mạch có biểu thức u = 200cos(100πt+π/6) V Mạch điện chứa phần tử gì? Tìm giá trị nó? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A R = 100 Ω B L = 1/π H C C = 10-4/π F D đáp án khác Câu 29: Mạch điện có hiệu điện hiệu dụng U = 200 V, tìm giá trị cường độ dòng điện mắc nối tiếp R1 = 20 Ω R2 = 30 Ω? A 4,4 A B 4,44 A C A D 0,4 A Câu 30: Mạch điện có hiệu điện U = 200 V, tìm giá trị cường độ dòng điện mắc song song R1 = 20 Ω R2 = 30 Ω? A 1,667 A B 16,67 A C 166,7 A D 0,1667A ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: C Câu 4: B Câu 5: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: D Câu 7: A Câu 8: C Câu 9: C Câu 10: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: A Câu 12: A Trong chu kỳ, dòng điện đổi chiều lần Mà chu kỳ đầu, ta thấy dòng đổi chiều lần Như Câu 13: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: A Câu 15: B Câu 16: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: C Câu 18: A Câu 19: A Câu 20: C Câu 21: A Câu 22: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: A Câu 24: C Câu 25: B Câu 26: C Câu 27: B Câu 28: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 29: C Câu 30: B ... H, mắc vào dòng điện xoay chiều, phút dòng điện đổi chiều 6000 lần, tính cảm kháng mạch A 100 Ω B 200 Ω C 150 Ω D 50 Ω Câu 24: Một tụ điện có C = 1 0-3 /2π F mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u... 1 0-3 /2π F mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u = 120 cos100πt V Số Ampe kế mạch bao nhiêu? A 4A B 5A C 6A D 7A Câu 21: Trong mạch điện xoay chiều có điện trở R, hiệu điện u cường độ dòng điện. .. 15: Biểu thức dòng điện mạch có dạng i = 4cos(8πt + π/6)A, vào thời điểm t dòng điện 0,7A Hỏi sau 3s dòng điện có giá trị bao nhiêu? A - 0,7A B 0,7A C 0,5A D 0,75A Câu 16: Cho dòng điện có biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 đại cương về dòng điện xoay chiều , 1 đại cương về dòng điện xoay chiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay