1 cấu tạo hạt nhân nguyên tử

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Trong kg nước có chứa 0.15g D2O Tính số nuclon hạt nhân D kg nước A 9.03 x 1021 B 18.06 x 1021 C 10.03 x 1021 D 20.06 x 1021 Câu Công suất xạ mặt trời P = 3,9.1026 W Mỗi năm khối lượng mặt trời bị giảm lượng A 1,37.1017 kg/năm B 0,434.1020 kg/năm C 1,37.1017 g/năm D 0,434.1020 g/năm Câu Hạt nhân Triti (T13) có A nuclơn, có prôtôn B nơtrôn (nơtron) prôtôn C nuclơn, có nơtrơn (nơtron) D prơtơn nơtrôn (nơtron) Câu Phát biểu sai nói đồng vị? A Các đồng vị phóng xạ khơng bền B Các ngun tửhạt nhân có số prơtơn có số nơtrơn (nơtron) khác gọi đồng vị C Các đồng vị ngun tố có số nơtrơn khác nên tính chất hóa học khác D Các đồng vị nguyên tố có vị trí bảng hệ thống tuần hồn Câu Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol urani U92238 238 g/mol Số nơtrôn (nơtron) 119 gam urani U238 là: A 8,8.1025 B 1,2.1025 C 4,4.1025 D 2,2.1025 238 Câu Biết NA = 6,02.1023 mol-1 Trong 59,50 g 92 U có số nơtron xấp xỉ là: 23 A 2,38.10 B 2,20.1025 C 1,19.1025 D 9,21.1024 29 Câu So với hạt nhân 14 Si , hạt nhân 40 20 Ca có nhiều A 11 nơtrơn prôtôn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prơtơn Câu Hạt nhân ngun tử ZA X có cấu tạo gồm A Z nơtron A prôton B Z prôton A nơtron C Z prôton (A – Z) nơtron D Z nơtron (A + Z) prôton Câu Phát biểu sau nói phóng xạ hạt nhân? A Lực gây phóng xạ hạt nhân lực tương tác điện (lực Coulomb) B Q trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên áp suất, nhiệt độ, C Trong phóng xạ hạt nhân khối lượng bảo tồn D Phóng xạ hạt nhân dạng phản ứng hạt nhân tỏa lượng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10 Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1u) A 1/12 khối lượng đồng vị 12 C B khối lượng phôtôn C 931,5MeV.c2 D Cả A, B, C sai Câu 11 Từ kí hiệu hạt nhân nguyên tử 36 X , kết luận chưa xác? A Hạt nhân nguyên tử có nuclon B Đây nguyên tố đứng thứ bảng HTTH C Hạt nhân có protơn nơtron D Hạt nhân có protơn electron Câu 12 Một hạt nhân có khối lượng m = 5,0675.10-27 kg chuyển động với động 4,78 MeV Động lượng hạt nhân là: A 3,875.10-20 kg.m/s B 7,75.10-20 kg.m/s C 2,4.10-20 kg.m/s D 8,8.10-20 kg.m/s Câu 13 Đồng vị nguyên tửhạt nhân chúng có A số khối A B số prôtôn nhau, số nơtron khác C số nơtron nhau, số prôtôn khác D khối lượng Câu 14 Tương tác nuclôn tạo thành hạt nhân tương tác A mạnh B yếu C điện từ D hấp dẫn Câu 15 Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prơtơn, 125 nơ trơn Hạt nhân ngun tử kí hiệu là: A 125 82 Pb B 82 125 Pb C 82 207 207 82 Pb D Pb Câu 16 Khẳng định hạt nhân nguyên tử? A Lực tĩnh điện liên kết nuclôn hạt nhân B Khối lượng nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân C Bán kính nguyên tử bán kính hạt nhân D Điện tích nguyên tử điện tích hạt nhân Câu 17 Hạt nhân Heli có khối lượng 6,626484.10-27 kg chuyển động với động MeV động lượng là: A 4,6.10-20 kgm/s B 9,2.10-20 kgm/s C 4,6 MeV/c2 D 9,2 MeV/c2 Câu 18 Biết khối lượng hạt nhân mN = 13,9992u, prôton mp = 1,0073u, nơtron mn = 1,0087u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân bằng: A 7,88MeV B 8,80MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 8,62MeV D 7,50MeV Câu 19 Hạt α có khối lượng 4,0013 u (với u = 1,66055.10-27 kg) gia tốc máy xíchclơtrơn với cảm ứng từ từ trường có độ lớn B = T Đến vòng cuối, quỹ đạo hạt có bán kính R = m Động là: A 48,1 MeV B 25,2 MeV C 16,5 MeV D 39,7 MeV Câu 20 Có ba hạt mang động nhau: hạt prôton, hạt nhân đơteri hạt α, từ trường đều, chúng có chuyển động tròn bên từ trường Gọi bán kính quỹ đạo chúng : RH, RD, Rα ,và xem khối lượng hạt có khối lượng lấy số khối, đơn vị u Giá trị bán kính xếp theo thứ tự giảm dần : A RH > RD >Rα B Rα = RD > RH C RD > RH = Rα D RD > Rα > RH ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: C Câu 6: B Câu 7: B Câu 8: C Câu 9: D Câu 10: A Câu 11: D Câu 12: D Câu 13: B Câu 14: A Câu 15: D Câu 16: B Câu 17: B Câu 18: D Câu 19: A Hạt  mang điện tích 2+ ta có Động vật Câu 20: C •Ta có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ... định hạt nhân nguyên tử? A Lực tĩnh điện liên kết nuclôn hạt nhân B Khối lượng nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân C Bán kính nguyên tử bán kính hạt nhân D Điện tích nguyên tử điện tích hạt nhân. .. động 4,78 MeV Động lượng hạt nhân là: A 3,87 5.10 -2 0 kg.m/s B 7,7 5.10 -2 0 kg.m/s C 2, 4.10 -2 0 kg.m/s D 8, 8.10 -2 0 kg.m/s Câu 13 Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chúng có A số khối A B số prôtôn nhau,... Đây nguyên tố đứng thứ bảng HTTH C Hạt nhân có protơn nơtron D Hạt nhân có protơn electron Câu 12 Một hạt nhân có khối lượng m = 5,067 5.10 -2 7 kg chuyển động với động 4,78 MeV Động lượng hạt nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 cấu tạo hạt nhân nguyên tử , 1 cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay