Bài tập tiếng anh lớp 4, tài liêu tiếng anh 4

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 23:03

Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài tập Tiếng Anh lớp Bài Khoanh tròn từ khác loại (1 điểm) A Speak B Song C Play D Swim A Countryside B City C Street D Map A Milk B Chicken C Bread D Fish A August B November C May D Match A Maths B English C Science D Vietnam Bài Chọn đáp án thích hợp (2 điểm) 1.Where are you today? A I’m at home B I’m from Vietnam C I’m ten years old How many students are there in Mai’s class? A There are 30 students B There is a teacher C There are 30 students in his class Can your mother speak English ? A Yes , I can B No , she can’t C No , he can’t Would you like ……………… orange juice? A some B an C a When is your birthday? A It’s in September B It’s in September 2nd C Your birthday’s in September Bài Đặt câu hỏi cho câu trả lời sau (2 điểm) Yes, I’d like some milk He has Maths and Art on Monday Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Because I like to sing songs There are four books on my desk My pen friend is from America Bài Nối câu cột A với câu cột B cho phù hợp (1 diểm) A B A-> B What sports you like? A I am ten -> Can you draw a picture? B I like football -> How old are you? C I have it on Tuesday -> When you have Vietnamese? D I have ten -> How many pens you have? E No, I can’t -> Bài Sắp xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh (2 điểm) doll / for / This/ you/ is is / My / classroom / big subjects / What / like / he/ does? you / / like / Why/ English? was / I / in/ April / born Bài Điền từ thiếu vào chỗ trống (2 điểm) What you ……… Science lessons? He is …………… Australia There ………… three maps on the wall I can ……… a bike She ………… like Maths because it’s difficult The end ...Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Because I like to sing songs There... four books on my desk My pen friend is from America Bài Nối câu cột A với câu cột B cho phù hợp (1 diểm) A B A-> B What sports you like? A I am ten... on Tuesday -> When you have Vietnamese? D I have ten -> How many pens you have? E No, I can’t -> Bài Sắp xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh (2 điểm) doll / for / This/ you/ is
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tiếng anh lớp 4, tài liêu tiếng anh 4 , Bài tập tiếng anh lớp 4, tài liêu tiếng anh 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay