Ôn tập tiếng anh lớp 2 học kỳ 1

10 25 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 23:01

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP HỌC KỲ Unit 1: Bài – Chủ đề thời tiết Hurry up! Sunny - Hot It’s………… I’m Raining - Wet Snowing - Cold It’s raining I’m wet Unit 2: Bài 2- Chủ đề bữa ăn trưa I’m hungry chicken Have some chicken It’s good noodles I’m hungry Have some…………… soup Unit 3: Bài 3- Chủ đề ngủ trưa Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn That’s my pillow No it’s my pillow Shhh Be quiet! Unit 4: Bài 4-Chủ đề thành phố Red light Stop! Green light Go! She’s a……… He’s a…………… Police officer Farmer Doctor Unit 5: Bài 5- Chủ đề mua sắm I want candy No Benny Not today Candy Test I Choose the best word: Ice cream Chips Gia Sư Tài Năng Việt Pillow Blanket ……………… II https://giasudaykem.com.vn Candy Raining ……………… …………………… Stop Police officer …………………… Choose the best answers: It’s my………… I’m………… It’s………… a pillow a cold b blanket b hot b snowing c candy c wet c sunny Have some……… He’s a……………… a noodles a doctor b chicken b farmer c chips c police officer III Unscramble ‘s / snowing / It ……………………………………………………… some/ have/ soup ……………………………………………………… a raining ………………… Gia Sư Tài Năng Việt want/ I/ https://giasudaykem.com.vn ice cream ……………………………………………………… It/ my/ pillow/ ’s /No ……………………………………………………… She/ doctor/ ’s/ a ……………………………………………………… IV Write: Nhanh lên nào! ………………………………………………………………………… Đèn xanh Đi thơi ………………………………………………………………………… Đó gối tơi ………………………………………………………………………… Tơi đói ………………………………………………………………………… Test I Choose the best word: Green light doctor chicken wet cold pillow Gia Sư Tài Năng Việt ……………… II https://giasudaykem.com.vn ………………… ……………… ………………… ………………… Choose the best answers I want…………… It’s………………… a noodles a wet b ice cream b raining c chicken c snowing ……… light Have some………… That’s my……… a yellow a noodles a bear b red b soup b pillow c green c chips c candy III Unscramble: Be/ Shh/ quiet ………………………………………………………………………… She/ a / ‘s / police officer Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ………………………………………………………………………… Stop!/ light / red ………………………………………………………………………… wet/ ’m/ I ………………………………………………………………………… No/ not/ Benny/ today ………………………………………………………………………… IV Write Anh bác nơng dân ………………………………………………………………………… Khơng Nó chăn ………………………………………………………………………… Trời mưa ………………………………………………………………………… Tôi muốn ăn khoai tây chiên ………………………………………………………………………… Đèn xanh, thơi nào! ………………………………………………………………………… Test I Look and write: Nhìn thêm từ cho Gia Sư Tài Năng Việt Blan https://giasudaykem.com.vn Be r Pill w Fix: Sửa lại cho He’s a police officer She’s a farmer II Choose the best answers: Chọn đáp án I’m………… He’s a………… I want…………… a cold a farmer a soup b hot b police officer b chips c wet c doctor c chicken ……………… 5………………… Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a yellow light a Have some ice cream b green light b Have some chicken c red light c Have some noodles III Unscramble: Sắp xếp hungry/ I/ ’m ………………………………………………………………………… want/ ice cream/ I ………………………………………………………………………… It/ raining / hurry/ ’s/ up ………………………………………………………………………… ‘s/ that/ bear/ my ………………………………………………………………………… a/ she/ doctor/ ‘s ………………………………………………………………………… Test I Match the words with the pictures: *Pillow *Yellow light Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn *Farmer *Blanket *Doctor *Green light II Write a Translate into Vietnamese Dịch sangtiếng Việt She’s a police officer ………………………………………………………………………… Hurry up! It’s raining ………………………………………………………………………… Shh! Be quiet ………………………………………………………………………… b Translate into English.Dịch sang tiếng Anh Nó chăn ………………………………………………………………………… Trời nắng ………………………………………………………………………… Không Benny Không phải hôm ………………………………………………………………………… III Write Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 1…………………… 2……………… … 3…………… …… 4………… ……… 5……… ………… 6………… ……… ... ………………………………………………………………………… b Translate into English.Dịch sang tiếng Anh Nó chăn tơi ………………………………………………………………………… Trời nắng ………………………………………………………………………… Không Benny Không phải hôm ………………………………………………………………………… III... I ………………………………………………………………………… No/ not/ Benny/ today ………………………………………………………………………… IV Write Anh bác nông dân ………………………………………………………………………… Khơng Nó chăn tơi ………………………………………………………………………… Trời mưa... ……………………………………………………… She/ doctor/ ’s/ a ……………………………………………………… IV Write: Nhanh lên nào! ………………………………………………………………………… Đèn xanh Đi thơi ………………………………………………………………………… Đó gối tơi …………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập tiếng anh lớp 2 học kỳ 1 , Ôn tập tiếng anh lớp 2 học kỳ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay