Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 2

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 23:01

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP Trường ……………………… Họ tên: Lóp: MARK THE FIRST SEMESTER ENGLISH TEST Time: 40 minutes Question 1: Listen and circle the word you hear (Nghe khoanh tròn từ em nghe thấy) (1,5 m) A park B car A climb B clock A blue B blouse Question 2: Match (Nối) (5m) C garden C clean C black chocolate park car park chips ball book read clean brother train Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Question 3: Complete the words (Hoàn thành từ sau) (2m) b r own _ _ ead _ _ ess ha_ _ c Question 4: Complete these sentences (Hoàn thành câu sau) (1,5 m) Look! There is lots of ………… d I like ………… I like ………… Clean your …………., please e Wash your …………., please Try your best! Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ANSWER KEYS Question 1: A B C Question 2: ball train brother chocolate read park Question 3: brown bread hall dress car Question 4: a Look! There is lots of rain b I like chicken c I like chips d Clean your teeth, please e Wash your feet, please ... Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Question 3: Complete the words (Hoàn thành từ sau) (2m) b r own _ _ ead _ _ ess ha_ _ c Question 4: Complete these sentences (Hoàn thành câu sau) (1,5... your best! Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ANSWER KEYS Question 1: A B C Question 2: ball train brother chocolate read park Question 3: brown bread hall dress car Question 4: a Look!
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 2 , Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay