Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 2

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 23:01

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP Bài (3 điểm): Hãy điền chữ thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa: scho….l rubb… r m… sic room cl….ss room b… g op….n Bài (3 điểm): Sắp xếp lại câu sau: name/ your/ What/ is? ………………………………………………………………………………………… Lan / is / My / name ………………………………………………………………………………………… are / you / How / old? ………………………………………………………………………………………… am / I / eight / old / years ………………………………………………………………………………………… is / This / classroom /my ………………………………………………………………………………………… I / May / out / go? ………………………………………………………………………………………… Bài (2 điểm ): Hoàn thành câu sau Which ……your school? open ………book How…… you ? This…… my music room Bài (2 điểm ): Viết câu trả lời: What is your name? ………………………………………………………………………………………… How old are you? ………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 1: Điền chữ 0,5 điểm school rubber music room class room bag / big open Bài 2: Sắp xếp câu 0,5 điểm What is your name? My name is Lan How old are you? I am eight years old This is my classroom May I go out? Bài 3: Điền từ 0,5 điểm is your are is Bài 4: Trả lời câu điểm My name is (Lan) I am eight years old ... https://giasudaykem.com.vn Bài 1: Điền chữ 0,5 điểm school rubber music room class room bag / big open Bài 2: Sắp xếp câu 0,5 điểm What is your name? My name is Lan How old are you? I am eight years old
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 2 , Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay