Đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng anh lớp 6

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 23:00

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt (ĐỀ CHÍNH THỨC) https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: Tiếng anh Năm học 2017- 2018 Thời gian làm : 45 phút B/ Đề Nghe (2 điểm) Hãy điền Tung Phuong tương ứng với thông tin đưa điểm ……………….’s school is in the city ……………….’s school has floors ……………….’s school is in the countryside There are 50 teachers in ………….… ’s school Nghe điền từ thiếu vào chỗ trống điểm Tung is in class 7B and Phuong is in class ……… Tung’s school is very……… Phuong’s school has floors and 20 classrooms with ……… students There are ……… floors in Tung’s school Kiến thức ngôn ngữ (3 điểm) I/ Tìm từ khác từ lại (1 điểm) A father B sister C mother D nurse A bakery B bookstore C street D toy store A tall B thin C short D play A water B fish C meat D beef II/ Chọn đáp án để hoàn thành câu sau (3 điểm) 1.– A: Would you like tea? – B: No, thanks A any B some C a D many 2.There much beer in the bottle A isn’t B aren’t C is not D A&C Mai games with her brother A often play B often plays C plays often D play often 4.Hoa is sitting her parents now A next B opposite C in front D to the left – A: Are there any English in your class? – B: No, there aren’t A students B schoolboy C child D teacher – A: How much is there in the bridge? –B: There’s a lot A eggs B oranges C milk D apples I’m going some oranges A buying B buy C buys D to buy The Mekong River is than The Red River A longer B taller C shorter D higher Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỌC (3 điểm) Chọn đáp án để hoàn thành đoạn văn sau (2 điểm) Phong (1) _ jogging very much Every morning he (2) with his father (3) _ it is warm, Phong goes (4) _ in a small river with his uncle Phong travels a lot (5) summer, he (6) _ going to visit Ha Long Bay with his family He(7) _ going to stay in a small hotel (8) two weeks A likes B to like C liking D like A jog B jogging C jogs D joging A When B Where C Why D What A shopping B dancing C jogging D fishing A In B This C D TheThat A are B am C will D is A are B am C is D will A for B in C too D at Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi (1điểm) Mai likes camping She often goes to the beach on the weekend with her parents and her brother They sometimes go sailing and swimming there Mai’s brother usually brings a camera to take some photos Mai and her parents bring food, drinks and fruits They are going to camp in the countryside this weekend They are going to stay there for two days They aren’t going to go sailing but they are going to go to the pagodas tomorrow What does Mai like?  _ When does she go?  _ Who does she go with?  _ Does Mai bring a camera?  _ VIẾT (2 điểm) I/ Chọn đáp án từ từ cho sẵn (1 điểm) What/ color/ her/ eye/? A What colors are her eyes? B What color is her eyes? C What colors are her eyes? D What color are her eyes? There/ be/ oranges/ bananas A There is some oranges and bananas B There are some oranges and any bananas C There are some oranges and some bananas D There are any oranges and some bananas Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Phuong/ Mai/ be/ going/ vacation/ summer A Phuong and Mai are going summer vacation B Phuong and Mai are going on vacation this summer C Phuong and Mai is going on summer vacation D Phuong and Mai is going summer vacation He/ sometimes/ play/ soccer/ weekend A He sometimes playing soccer at the weekend B He sometimes play soccer at the weekend C He sometimes plays soccer at the weekend D He sometimes plays soccer the weekend II/ Viết lại câu sau giữ nguyên nghĩa (1 điểm) What sport you like?  What is your No one in my class is taller than Nam  Nam is the What about collecting empty bottles and cans?  Let’s She likes Coca-Cola best ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Môn: Tiếng anh Năm học 2017- 2018 * Listen điểm Mỗi đáp án 0,25 điểm I/ Hãy điền Tung Phuong tương ứng với thông tin đưa Phuong Tung Tung Phuong II/ Nghe điền từ thiếu vào chỗ trống 1.6A small eight hundred (800) two (2) * Kiến thức ngôn ngữ (3 điểm) I/ Tìm từ khác từ lại (1 điểm) (Mỗi đáp án 0,25 điểm) D C D A Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ II/ Chọn đáp án để hoàn thành câu sau (2 điểm) (Mỗi đáp án 0,25 điểm) B D B B A C D A * ĐỌC (3 điểm) I/ Chọn đáp án để hoàn thành đoạn văn sau (2 điểm) Mỗi đáp án 0,25 điểm A C D A C D C B II/ Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi (1điểm) Mỗi đáp án 0,25 điểm She likes camping She often goes on the weekend She gooes with with her parents and her brother No, she doen’t VIẾT (2 điểm) I/ Chọn đáp án từ từ cho sẵn (1 điểm) D C B C II/ Viết lại câu sau giữ nguyên nghĩa (1 điểm) What is your favorite sport? Nam is the tallest in my class Let’s collect empty bottles and cans Her favorite drink is Coca-Cola ... She likes Coca-Cola best ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Mơn: Tiếng anh Năm học 20 17- 20 18 * Listen điểm Mỗi đáp án 0 ,25 điểm I/ Hãy điền Tung Phuong tương ứng với thông... Chọn đáp án để hoàn thành câu sau (2 điểm) (Mỗi đáp án 0 ,25 điểm) B D B B A C D A * ĐỌC (3 điểm) I/ Chọn đáp án để hoàn thành đoạn văn sau (2 điểm) Mỗi đáp án 0 ,25 điểm A C D A C D C B II/ Đọc đoạn... II/ Nghe điền từ thiếu vào chỗ trống 1.6A small eight hundred (800) two (2) * Kiến thức ngôn ngữ (3 điểm) I/ Tìm từ khác từ lại (1 điểm) (Mỗi đáp án 0 ,25 điểm) D C D A Gia sư dạy kèm Tài Năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng anh lớp 6 , Đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng anh lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay