Bài tập môn tiếng anh lớp 2

11 15 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 23:00

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP Part 1: Câu 1: Chọn từ để điền vào chỗ trống hợp lý Uncle Family Sister Eight Daughter Grandma Father Table Nine Mother Eggs Map Ruler Yellow Old Pink Aunt Grandpa ……………… gia đình ……………… bố ……………… anh, em trai ……………… cháu trai ……………… cháu gái ……………… mẹ ……………… cơ, dì ……………… ……………… bà ……………… ông ……………… số Câu 2: Hoàn thành câu sau What is your name? My n me is Who is this? This is y mo her This is my fath r Who is he? What is this? This is my p n Câu 3: Nối từ tiếng Anh cột A với nghĩa tiếng Việt cột B A B My aunt a mẹ em My father b bố em My mother c cô em My family d em trai em My brother e gia đình em Câu 4: Đặt câu theo mẫu dịch sang tiếng Việt This/ mother: This is my mother: Đây mẹ em This/ father This/ brother This/family Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Part 2: Bài 1: Hãy điền chữ thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa: bro… r Fa her mo her a nt n…me s n Bài 2: Hoàn thành câu sau dịch sang tiếng Việt What…….your name? My……is Quynh Anh How ……you? I……fine Thank you What… .this? This is… mother Bài 3: Sắp xếp lại câu sau: name/ your/ What/ is? ………………………………………………………………………………………… Nam / is / My / name ………………………………………………………………………………………… is / this / What? ………………………………………………………………………………………… pen / It / a / is ………………………………………………………………………………………… Bài 4: Dịch câu sau sang tiếng Anh Tên bạn gì? Tên Quỳnh Anh ………………………………………………………………………………………… Đây ai? Đây bố mẹ ………………………………………………………………………………………… Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT, CON VẬT Part 1: Bài 1: Điền chữ thiếu vào từ sau _ pple _ at o_topus tw_ c_ock _ ook f_ sh d_or p_ ncil t_ble t_n Bài 2: Em nhìn vào tranh viết câu hoàn chỉnh It is an apple Bài 3: Nối từ tiếng Anh cột A với nghĩa tiếng Việt cột B A B A B fish trứng board khỉ egg cá monkey bảng table mèo elephant trường học book sách seven số bảy cat bàn school voi Gia Sư Tài Năng Việt desk https://giasudaykem.com.vn bàn panda gấu Part 2: Bài 1: Điền từ "a/ an" vào chỗ trống câu octopus panda monkey elephant tiger board fish egg cat 10 orange Bài 2: Điền từ cho sẵn vào chỗ trống câu ( is, what, egg, it, an, it) What it? It is elephant is it? is a tiger What is .? It is an Bài 3: Trả lời câu hỏi sau với " Yes, it is/ No, It isn't" Is it a dog? Is it an elephant? Is it an egg? Is it a pen? Is it a cat? Is it a doll? Is it a pencil? Is it an erazer ? Is it a book? 10 Is it a bag? Bài 4: Sắp xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh: Mai/ am/ I/ …………………………… name/ is/ My/ Lara/ …………………………… it/ a / cat/ is? …………………………… are/ you/ How/ ? …………………………… Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Mara/ Goodbye/ ,/ …………………………… fine/ I/ thanks/ am/ , / …………………………… Nam/ Hi/ ,/ …………………………… Part 3: Bài 1: Tìm đặt câu sau vào vị trí This is a book 4, This is a pencil 6, This is a bag 2, This is a bag 5, This is a ruler 7, This is a ball 3, This is a pen 6, This is a chair 8, This is an egg Bài 2: Em nhìn tranh đặt ( X ) vào câu Và ( / ) vào câu sai This is a chair  This is a dog  This is a ruler  This is a doll  This is a pen  Bài 3: Em quan sát tranh trả lời câu hỏi sau: This is a pencil  This is an erazer  This is an ant  This is a train  10 This is a doll  Gia Sư Tài Năng Việt What is it? https://giasudaykem.com.vn It is Is it a bag? What is it? It is No, Is it an apple? Yes, Cách xác định tiếng Anh Ngôi thứ Đại từ nhân xưng Nghĩa tiếng Việt Nhất I Tôi, mình, cháu, (người nói) We Chúng tơi, Hai you Bạn (Người nghe) you Các bạn Nó (chỉ vật) it Ba She Cô (con gái) (Người nhắc đến) He Anh ấy, ông (con trai) Họ, chúng They Cách chia động từ " To Be" 1- Tobe kèm đại từ nhân xưng: Ngôi thứ Đại từ nhân xưng Tobe Số Nhất I Am  (người nói) We Are Hai you Are (Người nghe) you Are Ba it Is Số nhiều     Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn (Người nhắc đến) She Is  He Is  They Are  *Công thức to be: +> S + am/is/ are + Tính từ/ danh từ/ - > S + am not/ isnot/ are not + Tính từ/ danh từ/ ? > Is / are + S + Tính từ/ danh từ/ trạng từ - Yes, S + to be - No, S + to be + not *Cách viết tắt to be: I am = I’m He is = he’s They are = they’re She is = she’s It is = it’s You are = you’re Is not = isn’t are not = aren’t am not = am not Đại từ nhân xưng tính từ sở hữu: Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ câu Nó đứng trước động từ thường động từ tobe Tính từ sở hữu đứng trước danh từ Một khơng thể làm chủ ngữ Đại từ nhân xưng Tính từ sở hữu Nghĩa tiếng Việt TTSH I My Của tơi, tớ, We Our Của chúng tôi, chúng tớ you your Của bạn you your Của bạn it its Của She her Của cô ấy, chị ấy, bá Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn He his They their Của anh ấy, ấy, bác Của họ, chúng Bài tập 1: Điền " am, is, are" vào câu sau It a pen Nam and Ba .fine They nine I Thu We engineers Bài tập 2: Mỗi câu có lỗi sai, tìm sửa lỗi: How old is you? I is five years old My name are Linh We am fine , thank you Hanh and I am fine I are fine, thank you She are eleven years old Nam are fine I am Thanh, and This are Phong 10 Hoa and Mai is eleven Bài tập 2: Mỗi câu có lỗi sai, tìm sửa lỗi: Is they black pens? They is black books Are they people tourits? The books and pens isn't green Are they brown beras teddy? It are a black dog It is a red hats Bài tập 3: Nhìn tranh trả lời câu hỏi sau Are they elephats? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Are they Dogs? Is it an egg? Are they dolls? Are they balls? Bài tập 4: Đọc câu hỏi trả lời câu hỏi sau What are they? (rats) What are they? (wolf) What is it? (teddy bears) Are they robots? (Yes) Are they computers? (No) CHỦ ĐỀ SỐ ĐẾM Bài 1: Complete the blanks Gia Sư Tài Năng Việt t n ni e ive https://giasudaykem.com.vn ei ht si fo r even t o Th ee o- e Bài 2: Count and write number and words - _6_ six Bài 3: Replace the numbers with the correct words then the maths (Thay hình chữ làm tính) minus: trừ and: cộng equal: - = Ten minus six equals four + = + = + + = = Bài 4: Put suitable number and word in the blank Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ... Part 2: Bài 1: Hãy điền chữ thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa: bro… r Fa her mo her a nt n…me s n Bài 2: Hoàn thành câu sau dịch sang tiếng Việt What…….your name? My……is Quynh Anh. .. He his They their Của anh ấy, ấy, bác Của họ, chúng Bài tập 1: Điền " am, is, are" vào câu sau It a pen Nam and Ba .fine They nine I Thu We engineers Bài tập 2: Mỗi câu có lỗi sai,... This is an egg Bài 2: Em nhìn tranh đặt ( X ) vào câu Và ( / ) vào câu sai This is a chair  This is a dog  This is a ruler  This is a doll  This is a pen  Bài 3: Em quan sát tranh trả lời câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập môn tiếng anh lớp 2 , Bài tập môn tiếng anh lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay