Đề thi học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 3

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:57

Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP Huynh Van Danh Primary School THE FIRST SEMESTER TEST Name: …………….………… Subject: English Class: 3/5 Time: 35 minutes School year: 2017 – 2018 Marks Teacher’s remark Listening Speaking Reading Writing Total LISTENING: PART 1: Listen and tick () or cross (×) as examples (1pt) ĐỀ It’s a pen It’s a pencil May I go out? That’s the school yard 4 It’s a pencil sharpener This is my notebook PART 2: : Listen and draw the line There is an example ( pt) PART 3: Listen and number There is an example 1(point) a b c d PART 4: Listen and complete There is an example 1(point) A : (1) _Hi_, I’m Mai What’s your name? B : My name’s (2) A : How old are you? ĐỀ e B : I’m (3) years old A : What colour is your ( 4) ? B : It’s (5) _ Huynh Van Danh Primary School THE FIRST SEMESTER TEST Name: …………….………… Subject: English Class: 3/5 Time: 35 minutes School year: 2017 – 2018 READING: PART 1: Read and write Yes or No There is an example (1pt) a) This is a pen Yes _ b) That is a desk. c) Is it a book? – Yes, it is _ d) These are my pencil sharpeners _ e) Those are pencil cases PART 2: Look and read Write T ( True) or F ( False) There is an example 1(point) ĐỀ Statement T His name is Peter F The classroom is small but nice The school bag is big These books and notebooks are new These pencil cases and pens are old WRITING: PART 1: Look and write There is an example 1(point) pens school bag are aren’t my Mai: Hello! My name is Mai Tony: Hello! Nice to meet you (1) My name is Tony Is this your (2) ? Mai: Yes, it is Tony: And (3) these your pencils? Mai: No, they (4) Tony: And are those your (5) ? Mai: Yes, they are PART 2: Put the words in order There is an example (1point) is / a / This / book /  This is a book 1 like / you / Do / table tennis / ?  …………………………………………… colour / are / your / What / pens / ?  …………………………………………… ĐỀ F / How / spell / you / name / your / ?  …………………………………………… hide- and- seek / play / We / break time / at/  …………………………………………… THE END! Đ N ĐỀ T I ỌC KÌ I MƠN TIẾNG ANH LỚP Năm học : 2017 - 2018 LISTENING: PART 1: Listen and tick () or cross (×) (1pt).Mỗi câu chấm 0,25 đ * Answer key:  2.X  X PART 2: Listen and draw the line (1pt) Mỗi câu chấm 0,25 đ * Answer key: Ruler Book Ruler Pencil PART 3: Listen and numbers 1(point) Mỗi câu chấm 0,25 đ * Answer key: B C D E PART 4: Listen and complete 1(point) Mỗi câu chấm 0,25 đ * Answer key: Hi Nam ten Red READING: PART 1: Look, read and write Yes or No (1pt).Mỗi câu chấm 0,25 đ * Answer key: Yes Yes No Yes No PART 2: Look, read Write T ( True) or F ( False) 1(point).Mỗi câu chấm 0,25 đ * Answer key: F T T T F WRITING: PART 1: Look and write (point).Mỗi câu chấm 0,25 đ * Answer key: My2 Schoolbag3 are ĐỀ aren’t Pens PART 2: Reorder the words (point).Mỗi câu chấm 0,25 đ * Answer key:1 Do you like table tennis? What colour are your pens? How you spell your name? We play hide- and- seek at break time MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP NĂM ỌC: 2017– 2018 Mức/điểm Kĩ Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh M1 giá M2 Q1 Listen and tick () or cross (×) M3 1đ Q2 Listen and draw the lines 1đ Nghe Q3.Listen and number 1đ Q4.Listen and complete 1đ Q1 Look and read Write Yes or No 1đ Đọc Q2 Look and read Write T ( True) or F ( False) ĐỀ 4 1đ M4 Tổng số câu, số điểm, tỉ lệ % Q1.Look and write 1đ Viết Q2.Reorder the words 1đ Tổng ĐỀ 12 12 10% 30% 30% 10% ... MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP NĂM ỌC: 2 017 – 2 018 Mức/điểm Kĩ Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh M1 giá M2 Q1 Listen and tick () or cross (×) M3 1 Q2 Listen and draw the lines 1 Nghe Q3.Listen... time / at/  …………………………………………… THE END! Đ N ĐỀ T I ỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP Năm học : 2 017 - 2 018 LISTENING: PART 1: Listen and tick () or cross (×) (1pt).Mỗi câu chấm 0,25 đ * Answer key:  2.X... and number 1 Q4.Listen and complete 1 Q1 Look and read Write Yes or No 1 Đọc Q2 Look and read Write T ( True) or F ( False) ĐỀ 4 1 M4 Tổng số câu, số điểm, tỉ lệ % Q1.Look and write 1 Viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 3 , Đề thi học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay