Đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng anh lớp 1

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:57

KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2016-2017 Môn Tiếng Anh lớp Thời gian làm : 40 phút Họ tên: ………………………………………………………… ; Lớp: ……………… Điểm Nhận xét, nhận định giáo viên ………………………………………………………………… Bài (6 points): Nối cột với cột (one) Three Four Two Five Six One Bài (2 points): điền chữ thiếu vào chỗ trống: Ap…le ….ogs B… ll Ca… Bài (2 points): Tô chữ sau: green green cold cold cold mum mum bear bear green green cold cold cold mum mum bear bear green cold mum bear ...Bài (2 points): điền chữ thiếu vào chỗ trống: Ap…le ….ogs B… ll Ca… Bài (2 points): Tô chữ sau: green green cold cold cold mum mum bear
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng anh lớp 1 , Đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng anh lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay