Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 1

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:56

Họ tên: Lớp: BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: TIẾNG ANH Năm học: 2017 - 2018 I Nối tranh với từ tiếng Anh chúng (2.5pts) hand mops apple cup pencil II Sắp xếp chữ sau thành từ có nghĩa (2.5 pts) eack  cake onekmy  gseg  ………………………… ………………………… gdo  sopt  … ……………………… ………………………….… nAn  ………………………….… gate III Khoanh vào câu trả lời a, b c (2.5 pts) What is this? It is a …………… a book b bag c ball She’s ……… a Hoa b Mary What is this? It is a …………… a cup b hat c car There are …………… a boxes b bottles c mops c Ann There are ……… This is a ………… a bottles b mops c pots a cat b mouse c dog IV Nhìn viết (2.5 pts) 1.… ag 2.… ar m … lk oat 5.… ens ...III Khoanh vào câu trả lời a, b c (2.5 pts) What is this? It is a …………… a book b bag c ball She’s ……… a... There are ……… This is a ………… a bottles b mops c pots a cat b mouse c dog IV Nhìn viết (2.5 pts) 1. … ag 2.… ar m … lk oat 5.… ens
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 1 , Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay