Đề kiểm tra chất lượng đầu năm tiếng anh lớp 1

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:56

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt TRƯỜNG TH Họ Tên: Lớp https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Mơn: Tiếng Anh - Lớp Năm học: 2017 - 2018 (Thời gian làm bài: 40 phút) Teacher’s remarks Marks Bài Hoàn thành từ sau ca e andy go t p .g scho….l d ck ho se k te ion 10 j g 11 ju p 12 b ok 12 ba l 13 appl 14 at 15 d g 16 fath r 17 m ther 18 mang 19 ho se 20 h n Bài Nối hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh Hi! How are you? a the board, please Look at b Fine, Thank you I go to c is in the garden Sit d are in the garden The hen e down, please The goat and the pig f school every day Bài Nhìn tranh, hồn thành câu I like _ The is in the garden Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt I like to _ She likes _ Can you ? Bài IV Điền từ thích hợp vào chỗ trống school, horse, pig, down, hen The is in the garden Sit ., please! I go to every day The goat and are in the garden The is in the garden Good luck to you! https://giasudaykem.com.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng đầu năm tiếng anh lớp 1 , Đề kiểm tra chất lượng đầu năm tiếng anh lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay