Ngữ pháp và bài tập tiếng anh 6

21 30 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:52

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html NGỮ PHÁP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP §éng tõ to be / Cách chia động từ To be I Các ng«i tiÕng Anh: TiÕng Anh cã ng«i: ( có đại từ nhân x-ng làm chủ ngữ) Ngôi thø nhÊt: I/ we – chØ ng-êi ®ang nãi hay Eg: I am a teacher Ngôi thứ hai: you – chØ ng-êi ®ang nghe hay ®ang nãi chuyện trực tiếp với Eg: You are students Ngôi thø 3: she/ he/ it/ they – chØ ng-êi hay vật đ-ợc nói đến Eg: She is my teacher Cụ thĨ: Ng«i Sè Ýt Sè nhiỊu Thø nhÊt I We Thø hai You You Thø ba He/ she/ it They II Động từ to be / Cách chia động từ to be Động từ to be l đ.t bn tiếng Anh Đ.t to be chia khác với khác HT đ.t to be có dạng (am/ is/ are) đ-ợc chia cụ thể nh- sau: Ngôi Số To be Thø nhÊt I am Thø hai You are Thø ba He/ she/ it is  Lưu ý: + Động từ To be ‚is‛ dùng cho ng«i thø sè + Động từ To be ‚are‛ dùng cho soỏ nhieu III Các chủ điểm ngữ pháp Unit 1 Cách chào hỏi Hi/ Hello Good morning/ afternoon Cách giới thiệu tên mình: My name is / I am C¸ch hỏi thăm sức khoẻ: How are you? I am fine/ well/ tired/ so so Cách hỏi tên, tuổi cđa b¹n: What is your name? – My name is How old are you? - I’m + tuæi (years old) Cách giới thiệu tên ng-ời khác This/ That is He is She is They are Sè nhiÒu We You They To be are are are Exercises I Dùng đại từ nhân xưng để thay cho từ gạch dưới: Thu and Lan are students My father and I are teachers My book is here Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html His pencils are there Are you and Nam students? II Complete the following statements as the model; Ex: morning / I / Tam / this / Mai Good afternoon I’m Tam This is Mai afternoon / name / Peter / this / Mary Hi / I / Jane / this / David evening / Long / this / Vinh Hello / Nobita / this / Suka morning / name / Hai / this / Hung III Fill in each gap with a suitable word to complete the following dialogue 1) Minh: evening, Van Van: Hi, Minh _ _ you? Minh: _ _ fine, thank _ _ ? Van: Fine, Goodbye Minh: 2) Mai: Good _, _Cuong Mr Cuong: Good morning , Mai Mai: Mr Cuong, _ _ Trang Mr Cuong: , Trang How _ you? Trang: _eleven _ IV Complete the following statements as the model: Ex: I / / old / how / I / S1: I’m six years old How old are you? S2: I am seven I / / old / how / I / 12 We / 14 / old / how / I / I / 16 / old / how / I / 20 I / 19 / old / how / we / 17 We / / old / how / we / 11 V Give the questions for these answers _? I am fine , thanks _? My name is Mr.Brown _? I ‘m ten years old _? We are fine, thgank you VI Put the words and sentence marks in the correct order to make a complete sentence thank / are / you / fine / , / we / old / I / years / fourteen / am / today / how / ? / you / are / is / name / you / ? / / my / and / Tom / this / evening / Miss / , / Hung / good / / Hoa / is / VII Translate into English Chào bạn Lan Hôm bạn có khoẻ không? Mình khoẻ, cảm ơn bạn Còn bạn sao? Chào cô Mai, chúc cô buổi sáng tốt lành Em tên Hoa Trung Tõm Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html Tên Trung Nga Mình 13 tuổi bạn tuổi? Động từ to be / Cách chia động từ To be (tiếp) I Cách dùng to be Đ.t to be có nghĩa: l, thì, (tuỳ theo cấu trúc câu) Nó đ-ợc dùng để: a Giíi thiƯu tªn, ti, nghỊ nghiƯp Eg: My name is Lan I am a teacher b Nãi vỊ vÞ trÝ cña ng-êi, vËt Eg: The book is on the table She is in the living room c Dïng kÌm víi tính từ để phẩm chất, đặc điểm, tích cách, tÝnh chÊt cña ng-êi hay cña vËt Eg: My sister is very beutiful This book is good d Dïng cÊu tróc “ There is/ there are ” ®Ĩ chØ có mặt ca người hay vật vị trÝ n¯o ®ã Eg: There is a book on the table There are ten tables in my classroom II CÊu trúc câu với to be (+) Câu khẳng định: S + be + N/ adj Eg: I am a student She is a teacher (-) Câu ph định: Thêm not v¯o sau ®.t “to be”: S + be + not + N/ adj Eg: I am not a student She is not a teacher (?) C©u nghi vÊn: ( câu hi dạng đo) Đo đ.t to be lên trước chð ng÷ Be + S + N/ adj? – Yes, S + be/ No, S + benot Eg: Are you a student? – Yes, I am Is she a student? No, she isnt III Các chủ điểm ngữ pháp Unit Cách dùng đại từ đinh This/ that, these/ those This/ that: đ-ợc dùng để vËt sè Ýt Eg: (+) This is a/ my book That is my class (?) Is this your book? – Yes, it is (?) Is that your pen? – No, it isnt These/ those đ-ợc dùng để vật số nhiÒu Eg: (+) These are my books Those are the windows (?) Are these your books? – Yes, they are Are those your pens? No, they aren’t C¸ch hái trả lời tên đồ vật What is this/ that? – It’s a/ an + N What are these/ those? – They are + Ns C¸ch hái trả lời nơi bạn em Where you live? I live in/ on/ at  Note: at – dïng víi sè nhµ on – dùng với tên đ-ờng phố in dùng với nơi lại ( nhà, thôn, xã, huyện, tỉnh ) Eg: I live in Tan Yen Exercises Ex I §iỊn vo chỗ trống với dạng ca đ.t to be Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html This Mr Hung I Lan We students Lan and Hoa my friends My father very strict Minh _ a good student My pens _ very nice they your books? – Yes, they How you? 10 What your name? Ex II Chuyển câu sau sang câu phủ định You are in grade It is Monday today My ruler is old He is a doctor There are many books on the bookshelf Ex III Hãy trả lời câu hỏi sau: What is that?  table Where you live?  _ Ha Noi What are those?  pens Is that your bag?  Yes _ What is this?  eraser Ex IV Ghép câu hỏi với câu trả lời cho phù hợp: A B How are you? A I live on Nguyễn Trãi street What’s that? B Yes That is my pencil Where you live? C His name is Phong How old is Lan? D I’m fine Is that your pencil? E She is eleven How you spell it? F This is my sister What’s his name? G It’s a stereo Who is this? H M-A-I Ex V Sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoµn chØnh pen / an / that / a / eraser / or / is? house / street / in / we / Thong Nhat / live / on / a your / / name / spell / you / how down / book / and / open / sit / your teacher / name / am / Nobel / my/ I / is / a / and Đại từ nhân xưng / Tớnh t s hu I Đại từ nhân x-ng tính từ sở hữu Có ĐTNX tiếng Anh ( I, We, you, he, she, it, they) đ-ợc dùng làm chủ ngữ câu Nếu câu hỏi s/d thứ hai You câu tr lời s/d thứ I/We v ngược lại, thứ ba hi bng ch ngữ trả lời chủ ngữ Có tính từ sở hữu t-ơng ứng Tính từ sơ hữu từ đứng tr-ớc danh từ cho biÕt danh tõ ®ã (ng-êi hay vËt) thc vỊ Tính từ sở hữu phải phù hợp với chủ sở h÷u Eg: We like our teacher very much Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html He is living with his mother Tính từ sở hữu ko đứng đựơc mà kèm với danh từ, tính từ sở hữu ko thay đổi dù với d.tõ sè Ýt hay d.tõ sè nhiÒu Eg: my book (sách tôi) -> my books (những sách t«i) My book is on the table -> My books are on the table Cụ thể: Đại từ nhân x-ng Tính từ sở hữu Nghĩa I my We our You your bạn, bạn He his cậu She her cô Êy It its cña nã They theirr cña hä I Các cấu trúc câu học Cách hỏi tên What + be + ttsh + name? Ttsh + name + be + tªn Eg: What is your name? My name is Nam What is his name? – His name is Minh C¸ch hái ti: How old + be + S? S + be + sè tuæi + (years old) Eg: How old are you? – I am eleven years old How old is she? – She is fifteen years old Dạng số nhiều ca danh từ Thông th­êng ta thªm “s” v¯o sau d.tõ sè Ýt Eg: a pen -> pens; a table -> tables; Víi nh÷ng d.tõ sè Ýt tËn cïng bºng “ch, sh, s, x, z ta thêm es v đọc l /iz/ Eg: a class -> classes; a box -> boxes; There is/ There are: đ-ợc dùng để hiƯn diƯn cđa ng-êi hay cđa vËt “There is + a/ an + N” chØ sù hiªn diƯn cða ng­êi hay vËt Eg: There is a board in the claaroom There is a teacher in the classroom “There are + Ns” chØ sù hiƯn diƯn cða nhiỊu ng­êi hay nhiÒu vËt Eg: There are ten desks in the classroom There are thirty - two students in my class Để chuyển sang câu ph điịnh ta thêm not vo sau ®.tõ “to be”: is/ are There is/ are + not + N(s) Eg: There is not a TV in the room There are not books on the table Để thành lập câu hỏi ta đổi đ.từ to be lªn tr­íc “ Be + there + N(s)?” Eg: Is there a teacher in the classroom? - Yes, there is Are there two teachers in the classroom? - No, there arent (are not) Câu hỏi số l-ợng với danh từ đếm đ-ợc How many + Ns + are there? - There is/ are + sè l-ỵng Exercises I Điền dạng To Be vào chỗ trống What’s _ this? We classmates That a book Nam and Minh _ students this your brother? Who those? They _ my friends Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html The children _ fine What _ her name? My father a doctor 10 How old he? He _ ten II Trả lời câu hỏi theo gợi ý What is that?  table Where you live?  _ Ha Noi What are those?  pens Is that your bag?  Yes _ What is this?  eraser III Chuyển câu sau sang dạng số nhiều This is a telephone  That is a house  I am ten years old  What is this?  It is a desk  He is a teacher -> _ You are students -> She is my sister -> What is that? -> 10 It is my book -> IV Sửa lỗi câu sau We are fine, thanks you Where are you live? I’m ten year old I live in Le Loi street This is books and those are pen V H·y ®iỊn: I, we, you, she, he, it, they, my, our, his, her, its, their vào chỗ trống câu sau I am Lan This is _ sister _ name is Mai _ a doctor This is Mr Tung with _ students Mr Minh and Mrs Lam are in the living room _ are teachers There are four people in family What is this? _ is a book How old are Linh and Lan? are twelve years old What are those? _ are armchairs Hi, _ am Nam, this is brother, Minh We are in house What is _ name? My name is Ba 10 Thai is my mother name is Hoa is thirty - five years old Danh từ số ít, số nhiều I Cách thành lập danh từ số nhiều: - Thông thường danh từ số nhiều có thêm S cuối a book ( sách) books ( sách) a table ( bàn ) tables ( bàn ) - Những danh từ tận : x, s, o, ch, sh, z : ta thêm “es” a bus buses ( xe buýt) a couch couches ( ghế sa lông dài) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html - Những danh từ tận Y có trường hợp xaû ra: - Y đứng sau phụ âm đổi Y thành i thêm es a city cities ( thành phố ) a family families ( gia đình ) - Y đứng sau chữ nguyên âm (u, e, o, a, i ) thêm s phía sau a key keys ( chìa khóa ) a boy boys ( cậu bé ) - Danh từ tận f fe, ta đổi f fe thành v sau thêm es vào a knife knives ( dao) ; a leaf leaves ( lá) - Danh từ tận nguyên âm o đứng trước phụ âm ta thêm es vào a potato potatoes ( củ khoai tây ) a tomato tomatoes ( cà chua ) - Danh từ tận nguyên âm o đứng trước nguyên âm ta thêm s : a kangaroo kangaroos ( chuộc túi ) a radio radios ( máy rađiô) - Một số danh từ thành lập số nhiều có dạng đổi đặc biệt: a woman women (những người đàn bà ) a man men ( người đàn ông ) a child children ( đứa trẻ ) a mouse mice ( chuột ) a tooth teeth ( ) a foot feet ( bàn chân ) a groose greese ( ngổng ) a person people ( người ) an ox oxen ( bò ) II Cách phát âm: Cách phát âm danh từ tận s, es  Chữ s phát âm /s/ danh từ cso âm tận là: k, f, p, t, th /s/: Books , streets  Chữ s phát âm /iz/ danh từ có tận chữ cái: s, x, sh, ch, ce, ge, z / iz/: Couches , kisses, taxes, classes sentences watches  Chữ s phát âm /z/; loại trừ trường hợp nói lại: /z/: plays, teachers, rulers, Chú ý: es thêm vào danh từ có tận phụ âm + y ta phát âm es /z/ /z/: City cities ; story stories ; family families Exercises I §iỊn tÝnh tõ sở hữu thích hợp vào chỗ trống Whats her name? _ name is Xuan Is name Tam? No name is Binh They are engineers names are John and Davie Is this your ruler? Yes It is _ ruler Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html This is Nam and that is _ book We are in classroom friends are, too My dog is intelligent _ name is Phen Is that _ teacher? No, this is my teacher There are four people in family 10 I and Lan are students of class 6A classroom is there II Đặt câu hỏi cho từ gạch chân sau My name is Linh It’s a school bag They are tables She is Miss Robinson Yes That is Tam’s school Her name is Vy, not Lan I am eleven years old This is her sister No She is Tuyet 10 His father is 60 years old III Chọn đáp án Phong and Nam (am/ is/ are) ten years old My brother and I( am/ is/are) students That is my father (He/She/It) is thirty- nine years old This is his sister (My/His/Her) name is Hanh Hello, (my/his/her) name is Tan I’m a student (How many/ How old/ How) is he? He’s twenty (Who/How/What) is that? That’s a lamp How many books are there? There(am/is/are) one My house is (at/from/in/on) the fifth floor 10 Is she (an/ a /one/ ) nurse? 11 She does( his/her/she/my) homework in the evening 12 Thu and Nga help(her/ she/their/they) mother after school 13 (This/There/That/He) is a lake near the hotel 14 What (is / are) those? 15 That’s my dog (Its/ It’s) name is Reck IV GhÐp c©u hái víi câu trả lời thích hợp How are you? A I live on Nguyen Trai street What’s that? B Yes That is my pencil Where you live? C His name is Phong How old is Lan? D I’m fine Is that your pencil? E She is eleven How you spell it? F This is my sister What’s his name? G It’s a stereo Who is this? H M-A-I C¸c cÊu tróc câu với động từ To be I Các dạng câu Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html Câu khẳng định: (+) S + be + adj/ N Eg: I am a student They are students C©u phủ định (-) S + be not + adj/ N Eg: I am not a student Minh is not a student C©u nghi vÊn ( Yes - No questions) (?) Be + S + adj/ N? - Yes, S + be/ _ No, S + be not Ex: Is he a teacher? Yes, he is Ex: Are Lan and Mai students in class 6A? No, they are not Ex: How many classroom are there? There are 24 classrooms Ex: How many books are there? There is a/ one book THE PRESENT SIMPLE TENSE (Thì đơn) Form: động từ th-ờng có dạng: * Víi ng«i thø sè Ýt: He / She / It ( tªn riªng cða ng­êi, vËt) Đ.từ thêm s/ es Eg: He gets up at 6.00 Nam washes his face Với đ.từ kết thúc ch, sh, s, x, z thêm es v ®äc l¯ / iz/ ®Ỉc biƯt “do -> does, go -> goes, have-> has” Eg: plays # studies Eg: My sister has breakfast at 6.30 Lan goes to school every morning * Với lại: I/ We/ you/ they (2 ng-ời, vật) đ.từ đ-ợc giữ nguyên Eg: I get up at 6.00 You wash your face We go to school every afternoon Mai and Hoa have breakfast at 6.30 * Form: (+) S + V(s/es) To be: - Affirmative: S + V1 S + am/is/are - Negative: S + do/does + not + V S + am/is/are + not - Interrogative: Do/Does + S + V.? Am/Is/Are + S ? (I, We, You, They: He, She, It: does) * S + have/ has = There is/ are in Eg: My family has four people = There are four people in my family My school has two floors = There are two floors in my school Các chủ điểm ngữ pháp Unit Cấu trúc câu miêu tả : S + be(not) + adj Eg: My school is big Sở hữu cách danh từ: d.từ thuộc Với d.từ số thêm :s v¯o sau d.tõ Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html EG: Mai’s book is on the table Víi d.từ số nhiều tận bng s thêm , ko tận bng s thêm s bình th­êng Eg: The children’s pens are new The students’ bags are on the ta table S + be(not) + adj Eg: My school is big Exercises I Chia ®.tõ ngc Thu often (get) up at 4:30 We _ (watch) TV every night Tan and Lan (play) games after school She _ (have) lunch at 11 Bin _ (do) homework every night We (go) to school every day Ba (wash) his face at 6.10 My school (have) 16 classrooms My mother ( listen) to music every evening 10 My house (be) in the country II Đổi câu sau sang phủ định nghi vÊn He often gets up at They are teachers Mai always goes to school early We live in the country She likes school There is a couch in the room Nam has breakfast at 7:30 each morning These are pencils That is his teacher 10 They usually get up III Chia đ.từ ngoặc Thu often (get) up at 4:30 We _ (watch) TV every night Tan and Lan (play) games after school She _ (have) lunch at 11 Bin _ (do) homework every night IV Chọn đáp ¸n ®óng Phong and Nam ten years old a am b is c are d be This id my sister name is Hanh a My b his c Her d Its is he? - He’s twenty a How many b How old c How d How long _ is that? - It’s a lamp a Who b How c What d Which How many books are there? - There one a am b is c are d  V Nối câu hỏi với câu trả lời thích hợp 10 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html A How are you? What’s that? Where you live? How old is Lan? Is that your pencil? How you spell it? What’s his name? Who is this? VI §iỊn tõ thÝch hợp vào chỗ trống This is armchair I live _ a city There are four people _ my family _ is that? - It’s an eraser She usually up at 6:00 B a I live on Nguyen Hue Street b Yes That is my pencil c His name is Phong d I’m fine e She is eleven f That is my sister g It’s a stereo h M-A-I ÔN TẬP I Điền từ thích hợp vào chỗ trống This my family There five people my family: my father, my mother, my sister, my brother and me We live _ Quang Trung street My father is forty _ old He is teacher My mother is thirty-nine a nurse My brother is twelve and my sister is ten We _ students II Trả lời câu hỏi sau How many people are there in his family? Where they live? How old is his father? What does his father do? How old is his mother? Is his mother a doctor? How old is his brother? How old is his sister? What they do? III Chän tõ kh¸c víi c¸c tõ lại a sister b brother c fifteen d many a telephone b armchair c stereo d engineer a cassette b ruler c blackboard d father IV Chọn từ có phần gạch chân d-ợc phát âm khác a house b couch c four d sound a classes b maps c watches d glasses a desk b spell c street d there V Chọn đáp ¸n ®óng Those lamps (is/ are/ isn’t) new (Are/ Is/ Isn’t) these your books? Is this her (eraser/ books/ pencils) ? 11 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html Who (is/ he/ are they/ is she) _? They’re Mai and Lan What’s your name? (My/ His/ Her) is Linh Is (her/ his/ your) _ name Mai? Yes It’s Mai Are they (big/ small) _? No They’re small Is she a doctor or an (teacher/ nurse/ engineer) _ These (book/ books) are in the room 10 Are Mr and Mrs Ba doctors or teachers? Theyre (teacher/ doctor/ engineers) VI Sửa lỗi c©u sau Is your father a engineer? Yes, she is My house small Who this? It’s Lan I get up in every morning Mai brother is an engineer Is this he ruler? That is my friend book What’s your sister name? What your mother do? 10 These are my book ễN TP (Tip theo) I Trả lời câu hái sau theo gỵi ý Who is this? Miss Lien Is she a doctor? Yes, Who are they? Lan and Hoa What they do? _ students What’s that? _ eraser Is he a doctor? No, _ What’s this? _ couch Are they students? Yes, _ How many brothers and sisters you have? _ two brothers and two sisters 10 Are these his bags? _ not II Điền từ vào chỗ trống This is Mai She is my classmate She twelve old is a student She lives _ a big city She is Grade She always gets _ _ every morning She washes face at 6:10 and breakfast _ at 6:20 She goes _ school at 6:45 Tr¶ lời câu hỏi sau How old is Mai? What does she do? Where does she live? Is it a small city or a big citty? Which grade is she in? What time does she wash her face? What time does she have breakfast? What time does she go to school? III Điền vào chổ trống từ thích hợp: 12 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html Nam is a student He usually _ up at in the morning He a shower and gets dressed He his breakfast then leaves the _ at half past six The school _ near his house so he _ to school Classes start at seven and _ at eleven He walks _ and lunch at twelve o’clock IV Hãy trả lời câu hỏi sau dựa vào đoạn văn trên: What does Nam do? What time does he leave his house? Is the school near his house? What time classes start? What time does the finish? V Chọn từ cho sẵn để hoàn tất hội thoạu sau: at to English What plays eats play Lan: What does Minh after school? Tan: He _ lunch Lan: Does he games? Tan: Yes He _ volleyball Lan: _ does he in the evening? Tan: He learns _ Lan: What time does he to bed? Tan: He go to bed ten o’clock YES/ NO QUESTIONS I Yes - No questions: Câu hỏi dạng đảo * Đặc điểm: - Luôn bắt đầu trợ đ.từ (Be/ do/ does) - Chỉ cã thÓ tr° lêi bºng “Yes/ No” Trong câu trả lời phải xuất chủ từ : I, He, She, It, We, You, They - Trong câu trả lời phủ định ln viết tắt (isn’t, aren’t, don’t, doesn’t) Ex: Is your father a teacher? Yes, he is Ex: Do you like English? No, I don’t * Form: Be + S ? - Yes, S + Be No, S + Be not (isn’t, aren’t) Do/Does + S + V….? - Yes, S + do/ does No, S + don’t/ doesn’t (I, We, You, They: He, She, It: does) Exercises I Đổi câu sau sang câu phủ định nghi vấn: We live in a small village They are in the hospital Classes start at a.m His school has 14 classroom Lan usually gets up at 5:30 every morning II Trả lời câu hỏi sau thân bạn gia đình bạn: Do you live in a city? Are there people in your family? Is your house big? Is there a river near your house? 13 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html Are you in class 6A1? Is English easy for you? Do you often go to school at o’clock? How many classrooms does your school have? What you after school? 10 Does your father work on a farm? Wh - QUESTIONS I Wh- questions: Câu hỏi có từ để hỏi * Đặc điểm: Luôn bắt đầu bng từ để hi, có vị trí ch ngữ v đ.từ to be ch ngữ v trợ đ.từ do/ does * Các từ để hỏi: How: How many: ( hỏi số l-ợng dùng với d.từ đếm đ-ợc số nhiều) How old: tuổi What: gì, (hỏi vỊ sù vËt, sù viƯc) What time: mÊy giê When: nµo, bao giê (hái vỊ thêi gian) Where: đâu, nơi (hỏi vị trí, nơi chốn) Who: ai, ng-ời (hỏi ng-ời) Which: nào, (chỉ lựa chọn) * Form: Wh- + be + S ? - S + be + Wh- + do/ does + S + Vinf ? - S + V(s/es) Exercises Using am, is , are, or does to fill in the gaps in following sentences a Where the dog? - It in the yard b We in our living room c Where your brother live? d I .seventeen years old e Mr and Mrs Smith teachers f What your parents do? g this your brother? h Who .those? - They my students Make the questions for following sentences a My sister is a doctor b There are 29 pupils in my class c That is my teacher d These are pencils e I’m twenty years old f We are fine , Thanks g His name is Tuan h We are in living room i I live in Ha Long j Yes, those are my books 14 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html Em h·y ghÐp mét câu hỏi cột A với câu trả lời ë cét B cho phï hỵp A B What’s your name? a There are twenty - six How are you? b That is Mr Cuong How old are you? c My name is Lan How you spell your name? d Yes, that’s my taecher Where you live? e I’m fine, thank you What’s that? f I’m a doctor How many students are there in your class g I live in the city What you do? h That’s an eraser Who’s that? i N-H-U-N-G, Nhung 10 Is that your teacher? J I’m eleven years old MODAL VERBS: Can , Must… (động từ khiếm khuyết) a Affermative form S + can / must + V +… b Negative form S + can’t / mustn’t + V…… c Interrogative form Can + S + V ?Yes, S + can / No, S + can’t * Can: Chỉ khả Có thể He can play soccer Chỉ cho phép Có thể You can park here -> Can’t: Chỉ cấm Không You can’t turn left * Must: diễn tả bắt buộc(an obligation) hay cần thiết (the necessity) - Có tính cách cá nhân I must the exercises every day - Của kiện (có tính quy tắc) We must drive on the right - Có tính cách mệnh lệnh: You must your homework * Must not=mustn’t: không Chỉ ngăn cấm (a prohibition).You mustn’t talk in class -> Musn’t = can’t * Needn’t : không phải, không cần: Phản nghĩa “must” Must we …? No,You needn’t He must come here tomorrow but I needn’t - Ss make sentences using those structures - Ss one by one or Teacher gives cues to Ss to make sentences Exercises Ex1: Make sentences using can or must Eg: Ha / play games in the afternoon / his homework in the evening Ha can play games in the afternoon, but he must his homework in the evening Loan / play badminton on Sundays/ the housework first Ba watch television in the evening / go to bed early Lan / go out in the afternoon / her homework in the evening They / go to school at 6.30 / have breakfast at six o’clock He / go to work at o’clock / get up at 5.30 Ex2: Using can /can’t or must / mustn’t to rewrite these sentences He watches television We our homework 15 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html They don’t ride their motorbike She doesn’t play video games You don’t go ahead You turn right Do you swim? I don’t drive a car Birds fly in the sky 10 Does Nam get up at 6.15 ? Ex3: Correct form of the verbs He (can play) games They (can drive) a car/ We (must not park) here She (can work) at the factory? I (can not do) this exercise Use What ? to make question and answer Thu / read a book Lan and Ba / go to school Miss Hoa / walk to work They / wait for a train They / travel to the park by taxi Hao / have lunch They / have Geography lessons Hoang / leave his house for school Quang / take the vegetables to the market 10 The farmer / load the truck with vegetables Would like / Want a How + / does + S + feel? - S + be + Adj b S + would (not) like (to-V) + Noun(s) Dùng để nói muốn cách lịch Would like = want -Dạng rút gọn:I’d like, you’d like, he’d like, she’d like, they’d like,we’d like c Would you like ………? Được dùng: Diễn tả lời mời cách lịch Would you like some cofee?/to go with us? - Yes, please / No, thank you I’m not … / No, I’d like … d What do/does +S + want/need ? - S + want(s)/need(s) + name of food /drink - Hỏi muốn điều cách lịch What would you like?=What you want? => What would …… like? = … would like …… e Some trước danh từ đếm danh từ không đếm để số lượng bất định (không nêu rõ đơn vị) - Ở thể phủ định nghi vấn some thay any Exercises Ex1: Make sentences using How feel? And answer Lan / hot 16 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html Nam / tired they / hungry you / thirsty Ex2: Make sentences using: would like… I / feel / tired / a rest ->I feel tired I ‘d like a rest He / be / hungry / have some noodles We / feel / hot / cold drinks She / feel / cold / a hot drink Ex3: Make sentences using would like… They / feel/ thirsty / organe juice We / feel / cold / a hot drink he / feel / hungry / some chicken and rice you / be / tired / sit down she / be / hot / cold drink Thêm is , are, a, an, some, any vào để viết câu hoàn chỉnh: Ex: There/pencil/ in/ the/ box ==> There is a pencil in the box -There/ bananas/ in/ the fridge.==> There are some bananas in the fridge There/ book/ on/ the table ==> There/ shoes/ under/ the chair ==> There/ not/ TV/ in/ his room ==> There/ not/ pens/ on/ my desk ==> There/ boy/ behind/ that tree ==> There/ girls/ in front of/ the house ==> There/ not/ telephone/ in her office ==> There/ not/ chairs/ downstairs ==> B Thêm is , are, a, an, any vào để viết câu hỏi hoàn chỉnh trả lời ngắn: Ex: there/ market? (Yes)==> Is there a market? - Yes, there is -there/ hats? (No) ==> Are there any hats ? - No, there aren' t there/ computer? (Yes) ==> there/radio? (No) ==> there/children? (Yes) ==> there/ chairs? (No) ==> C Dịch sang tiếng Anh: Có xe đạp trước nhà ==> Có vài trái táo tủ lạnh ==> Khơng có (một) ghế bành phòng ==> Khơng có sách bàn giấy tơi ==> Exercises I Hãy dặt câu hỏi cho câu trả lời sau: _? - My name’s Tam _? - I’m eleven _? - Yes, it is _? - I live in Hue _? - It’s a book 17 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html II Hãy điền tính từ sở hữu thích hợp vào chổ trống: What’s her name? _ name is Xuan Is name Tam? No name is Binh They are engineers names are John and Davie Is this your ruler? Yes It is _ ruler This is Nam and that is _ book We are in classroom friends are, too My dog is intelligent _ name is Phen Is that _ teacher? No, this is my teacher There are four people in family 10 I and Lan are students of class 6A classroom is there THE PRESENT SIMPLE TENSE Form: To be: - Affirmative: S + V1… S + am/is/are…… - Negative: S + do/does + not + V… S + am/is/are + not… - Interrogative: Do/Does + S + V….? Am/Is/Are + S ….? (I, We, You, They: He, She, It: does) Use: a Diễn tả hành động thói quen (always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every…….) Ex: I usually go to school in the afternoon b Diễn tả chân lí, thật lúc Ex: The earth moves around the sun (Trái đất quay quanh mặt trời) Đối với thứ ba số ít: (He, She, It): a Thêm ‚S‛ vào sau động từ thường Ex: Lan often gets up early in the morning b Thêm ‚ES‛ vào sau động từ tận là: ch, sh, s, x, o, z Ex: He watches a lot of TV on Sundays Exercises I Đổi câu sau sang câu phủ đònh nghi vấn: He often gets up at They are teachers Mai always goes to school early We live in the country She likes school There is a couch in the room Nam has breakfast at 7:30 each morning These are pencils That is his teacher 10 They usually get up II Chia động từ ngoặc cho đúng: 18 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html Thu often (get) up at 4:30 We _ (watch) TV every night Tan and Lan (play) games after school She _ (have) lunch at 11 Bin _ (do) homework every night THE PRESENT SIMPLE TENSE (Cont’) I Chọn từ cho sẵn để hoàn tất hội thoạu sau: at to English What Lan: What does Minh after school? Tan: He _ lunch Lan: Does he games? Tan: Yes He _ volleyball Lan: _ does he in the evening? Tan: He learns _ Lan: What time does he to bed? Tan: He go to bed ten o’clock plays eats play II Chia động từ ngoặc cho ñuùng: We often (have) breakfast at in the morning Our classroom (be) on the second floor She _ (go) to school in the afternoon He always _ (do) his homework after dinner In the evening, my father often (watch) TV III Điền vào chổ trống từ thích hợp: Nam is a student He usually _ up at in the morning He a shower and gets dressed He his breakfast then leaves the _ at half past six The school _ near his house so he _ to school Classes start at seven and _ at eleven He walks _ and lunch at twelve o’clock IV Hãy trả lời câu hỏi sau dựa vào đoạn văn trên: What does Nam do? What time does he leave his house? Is the school near his house? What time classes start? What time does the finish? YES/ NO QUESTIONS I Dạng câu hỏi Yes/ No: - Câu hỏi Yes/ No dạng câu hỏi có cách trả lời : Yes No - Trong câu trả lời phải xuất chủ từ : I, He, She, It, We, You, They - Trong câu trả lời No phải có ‚not‛ 19 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html Ex: Is he a teacher? Yes, he is Ex: Do you like English? No, I am not II Cách thành lập câu phủ đònh nghi vấn có động từ To Be: Affirmative: S + am/ is/ are Negative: S + am/ is/ are not Interrogative: Am/ Is / Are + S ? III Cách thành lập câu phủ đònh nghi vấn có động từ To Be: - Affirmative: S + V1… - Negative: S + do/does + not + V… - Interrogative: Do/Does + S + V….? (I, We, You, They: He, She, It: does) IV Động từ To Be câu “How many ?”: Form: S1: How many + N (in plural) + are there ? S2: There is + a/ an + N (in singular) There are + N (in plural) Use: Hoûi/ đáp có nhiều người vật Ex: How many classroom are there? There are 24 classrooms Ex: How many books are there? There is a/ one book Exercises I Đổi câu sau sang câu phủ đònh nghi vấn: We live in a small village They are in the hospital Classes start at a.m His school has 14 classroom Lan usually gets up at 5:30 every morning II Trả lời câu hỏi sau thân bạn gia đình bạn: Do you live in a city? Are there people in your family? Is your house big? Is there a river near your house? Are you in class 6A1? Is English easy for you? Do you often go to school at o’clock? How many classrooms does your school have? What you after school? 10 Does your father work on a farm? 20 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-6.html ƠN TẬP I Chọn từ có dấu nhấn khác từ lại: a hotel b paddy a finish b soccer a restaurant b children c river c Friday c family d evening d museum d engineer II Chọn từ có phần gạch có cách phát âm khác từ lại: a near b lake c place d play a town b how c book d out a teeth b this c there d these a car b park c any d apartment a well b help c river d sell III Chọn đáp án điền vào chổ trống: Our class _ at 7:00 a.m a finishes b stops c starts d ends Do you _ an English book? a listen b read c play d eat Volleyball is the _ he likes best a subject b thing c sport d event After doing exercise, she a take a shower b takes a shower c take shower d takes shower She doesn’t History a likes b like c to like d liking Is she your mother? - No, she a isn’t b is c isnot d is n’t What time classes end? a does b is c are d She and I dinner at o’clock a has b have c to have d having A quarter minute is a a 30’ b 15’ c a clock d three month 10 Students usually play in a a park b place c mountain d school yard 21 ... hữu Có §TNX tiÕng Anh ( I, We, you, he, she, it, they) đ-ợc dùng làm chủ ngữ câu Nếu câu hỏi s/d thứ hai You câu tr lời s/d thứ I/We v ngược lại, thứ ba hi bng ch ngữ trả lời chủ ngữ Có tính từ... years old Danh từ số ít, số nhiều I Cách thành lập danh từ số nhiều: - Thông thường danh từ số nhiều có thêm S cuối a book ( sách) books ( sách) a table ( bàn ) tables ( bàn ) - Những danh từ tận... boys ( cậu bé ) - Danh từ tận f fe, ta đổi f fe thành v sau thêm es vào a knife knives ( dao) ; a leaf leaves ( lá) - Danh từ tận nguyên âm o đứng trước phụ âm ta thêm es vào a potato potatoes
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp và bài tập tiếng anh 6 , Ngữ pháp và bài tập tiếng anh 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay