Đề thi tiếng anh nâng cao lớp 2

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:52

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP TIẾNG ANH NÂNG CAO LỚP I Nối tranh với từ tiếng Anh chúng (2.5pts) plant thumb kitchen Pat chocolate teacher II Viết (2.5pts) sofa shoes kitchen seesaw fish TV ……………TV…………… ………………………… ………………………… … ……………………… ………………………….… ………………………….… Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn III Khoanh vào câu trả lời a b (2.5pts) What is this? It is the _ What is this? It is the _ a music room a kitchen b school bus b living room I can This is my _ a run a house b sing b bedroom It is a _ This is my _ a door a classroom b lamp b playground IV Đếm, viết nối (2.5pts) + = …3… seven + = ……… nine + = ……… eight + = ……… three Gia Sư Tài Năng Việt + = ……… https://giasudaykem.com.vn four ... https://giasudaykem.com.vn III Khoanh vào câu trả lời a b (2. 5pts) What is this? It is the _ What is this? It is the _ a music room a kitchen b school bus b living room I can This is my _ a run... This is my _ a run a house b sing b bedroom It is a _ This is my _ a door a classroom b lamp b playground IV Đếm, viết nối (2. 5pts) + = …3… seven + = ……… nine + = ……… eight + = ……… three
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh nâng cao lớp 2 , Đề thi tiếng anh nâng cao lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay