Đề thi hoc kì 1 lớp 2 mới nhất

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:52

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề Thi Hoc Lớp Mới Nhất Điểm Ý kiến phụ huynh Nhận xét giáo viên I Điền cặp chữ sau vào vị trí để từ với tranh (2đ) ng cl ch gr si_ _ _ _ ips _ _apes _ _ ean II Nối từ với tranh tương ứng (3đ) dress house III Khoanh tròn từ khác loại (4đ) flower clock car sing Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn chips chicken rain mother dress father ball bread chocolate grapes read sing IV Đọc hoàn thành câu sau, dựa vào tranh gợi ý (1đ) I like _ _ _ _ _ _ _ She has a new _ _ _ _ _ Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP I Điền cặp chữ sau vào vị trí để từ với tranh (2đ) Điền cặp chữ 0,5 đ sing 2.chips grapes clean II Nối từ với tranh tương ứng (3đ) Nối ý 0,5 đ dress house flower clock car III Khoanh tròn từ khác loại (4đ) Mỗi ý khoanh 1đ rain dress ball grapes IV Đọc hoàn thành câu sau, dựa vào tranh gợi ý (1đ) Điền từ 0,5đ I like chicken She has a new dress sing ... bread chocolate grapes read sing IV Đọc hoàn thành câu sau, dựa vào tranh gợi ý (1 ) I like _ _ _ _ _ _ _ She has a new _ _ _ _ _ Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC... https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP I Điền cặp chữ sau vào vị trí để từ với tranh (2 ) Điền cặp chữ 0,5 đ sing 2. chips grapes clean II Nối từ với tranh tương ứng (3đ)... flower clock car III Khoanh tròn từ khác loại (4đ) Mỗi ý khoanh 1 rain dress ball grapes IV Đọc hoàn thành câu sau, dựa vào tranh gợi ý (1 ) Điền từ 0,5đ I like chicken She has a new dress sing
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hoc kì 1 lớp 2 mới nhất , Đề thi hoc kì 1 lớp 2 mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay