Đề kiểm tra tiếng anh lớp 2 học kỳ 2

3 36 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:52

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP HỌC KỲ I Fill in the blank: (2points) chicken soup noodles hungry I’m _ Have some _ Have some _ Have some _ II Circle: (2points) pillow bear blanket soup candy wet cold hot police officer farmer sunny doctor chicken green soup noodles Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn III Check the correct sentence: (3points) 10 It’s raining I’m hot It’s sunny I’m cold 11 12 It’s raining I’m cold It’s snowing I’m wet 13 14 It’s snowing I’m wet It’s sunny I’m cold IV Multiple choice: (3points) 15 That’s my 16 No! It’s my _ A blanket A bear B pillow B blanket C bear C pillow 17 She’s a 18 He’s a _ A farmer A police officer B doctor B farmer C police officer C doctor Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 19 I want 20 I want A candy A ice cream B chips B candy C ice cream C chips GOOD LUCK ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP I Fill in the blank: (2points) hungry chicken noodle soup II Circle: (2points) soup candy sunny green III Check the correct sentence: (3points) It’s raining 10 I’m hot 11 It’s snowing 12 I’m wet 13 It’s sunny 14 I’m cold IV Multiple choice: (3points) 15 A 16 C 17 B 18 A 19 C 20 B ... 20 I want A candy A ice cream B chips B candy C ice cream C chips GOOD LUCK ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP I Fill in the blank: (2points) hungry chicken noodle soup II Circle: (2points)... (3points) It’s raining 10 I’m hot 11 It’s snowing 12 I’m wet 13 It’s sunny 14 I’m cold IV Multiple choice: (3points) 15 A 16 C 17 B 18 A 19 C 20 B ... https://giasudaykem.com.vn III Check the correct sentence: (3points) 10 It’s raining I’m hot It’s sunny I’m cold 11 12 It’s raining I’m cold It’s snowing I’m wet 13 14 It’s snowing I’m wet It’s sunny I’m cold IV Multiple
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 2 học kỳ 2 , Đề kiểm tra tiếng anh lớp 2 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay