SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DƯA LEO (Cucumis sativus L.) LAI F1 TẠI HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI

88 24 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:47

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DƯA LEO (Cucumis sativus L.) LAI F1 TẠI HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: LƯƠNG MINH TÂM Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2007 - 2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 i SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DƯA LEO (Cucumis sativus L.) LAI F1 TẠI HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả LƯƠNG MINH TÂM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư nghành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS Phan Thanh Kiếm KS Nguyễn Thị Liễu Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 ii LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến: - Gia đình bố mẹ hỗ trợ giúp đỡ nhiều trình thực đề tài tốt nghiệp - Thầy Phan Thanh Kiếm tận tình hướng dẫn, giúp đỡ sai sót kịp thời cho tơi sữa chữa để tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp - Kỹ sư Nguyễn Thị Liễu, Giám Đốc, Phó Giám Đốc chú, anh chị công ty Việt Nông tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn tơi tận tình suốt q trình thực tập cơng ty Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2011 Lương Minh Tâm iii TÓM TẮT Đề tài “So sánh sinh trưởng, phát triển suất 14 giống dưa leo F1 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai” thực từ tháng 03 đến 05/2011 Công ty Việt Nông nhằm tuyển chọn giống sinh trưởng, phát triển tốt, cho suất cao, phẩm chất tốt, đồng thời phù hợp với điều kiện sản xuất, thị hiếu người tiêu dùng Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, yếu tố, lần lập lại Kết cho thấy: Các giống có khả sinh trưởng tương đương giống Hunter 1.0 (ĐC) nhóm trái dài có giống 28000, Cu106 Nhóm trái ngắn hầu hết giống thí nghiệm có khả sinh trưởng tốt giống Hunter 2.0 (ĐC) Thời gian phát dục: Các giống trái dài Cu106, Cu109 có thời gian phát dục sớm giống Hunter 1.0 (ĐC) Nhóm trái ngắn giống có thời gian phát dục sớm Hunter 2.0 (ĐC) giống: Cu103, Cu105 Khả chống chịu giống sâu bệnh virus cao Hunter1.0 Hunter 2.0 (ĐC) Năng suất thực tế suất thương phẩm: Nhóm trái dài: Các giống có suất thực tế suất thương phẩm cao Hunter 1.0 (ĐC) là: Cu25, Cu106, Cu109 Nhóm trái ngắn: Các giống Cu103, Cu105, Cu107, Cu108, Cu110 có suất thực tế suất thương phẩm cao Hunter 2.0 (ĐC) Phẩm chất trái: Nhóm trái dài phẩm chất giống Cu106 tương đương với giống Hunter 1.0 (ĐC) phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Nhóm trái ngắn giống Cu103, Cu105 có phẩm chất trái tương đương giống Hunter 2.0 (ĐC), giống Cu103 có màu sắc trái đẹp giống đối chứng, phù hợp với thị hiếu người sản xuất Dựa vào tiêu sinh trưởng, phát triển, khả chống chịu sâu bệnh, suất, chất lượng sản phẩm chọn giống: Cu106 nhóm trái dài đạt suất (39,84 tấn/ha), phù hợp thị hiếu người dân vùng Đồng Nai miền Đông Nam bộ; giống Cu103 nhóm trái ngắn đạt suất (41,26 tấn/ha), phù hợp với thị hiếu miền Tây, cơng ty trồng thử nghiệm tỉnh miền Tây iv MỤC LỤC Trang Trang tựa………………………………………………………… i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ viii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược nguồn gốc lịch sử 2.1.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Diện tích suất dưa leo 2.2 Đặc điểm thực vật 2.2.1 Hệ rễ .5 2.2.2 Thân 2.2.3 Lá 2.2.4 Hoa 2.2.5 Trái 2.2.6 Hạt 2.3 Nhu cầu sinh thái .6 2.3.1 Đất dinh dưỡng 2.3.2 Điều kiện nhiệt độ 2.3.3 Ánh sáng v 2.3.4 Nước .7 2.4 Các thời kì sinh trưởng, phát triển dưa leo 2.4.1 Thời kỳ nẩy mầm 2.4.2 Thời kỳ 2.4.3 Thời kỳ bắt đầu hoa 2.4.4 Thời kỳ hoa rộ 2.4.5 Thời kỳ già cỗi 2.5 Một số kết nghiên cứu 2.6 Tình hình sản xuất địa phương nghiên cứu 2.6.1 Thị hiếu người sản xuất đặc tính giống dưa leo trồng vùng Đồng Nai 2.6.2 Thị hiếu người tiêu dùng đến đặc tính giống dưa leo 2.7 Giống .10 2.7.1 Nhóm dưa trồng giàn 10 2.7.1.1 Các giống dưa leo lai F1 10 2.7.1.2 Các giống dưa leo địa phương 10 2.7.2 Nhóm dưa trồng đất .11 2.8 Tiêu chuẩn giống tốt 11 2.9 Thành phần dinh dưỡng dưa leo 12 2.10 Nhìn chung kết nghiên cứu cần thiết phải nghiên cứu đề tài 12 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 13 3.2 Điều kiện thí nghiệm .13 3.2.1 Khí hậu thời tiết 13 3.2.2 Đất đai 14 3.3 Vật liệu nghiên cứu 14 3.3.1 Nguồn gốc đặc điểm các giống thí nghiệm .14 3.3.2 Dụng cụ, trang thiết bị 15 3.4 Phương pháp nghiên cứu 15 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 15 3.4.2 Quy trình kỹ thuật canh tác áp dụng 16 vi 3.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 18 3.4.3.1 Các tiêu sinh trưởng 18 3.4.3.2 Các tiêu phát dục 18 3.4.3.3 Các yếu tố cấu thành suất suất 19 3.4.3.4 Tình hình sâu bệnh hại nghiệm thức 19 3.4.3.5 Một số tiêu chất lượng 19 3.5 Xử lý thống kê kết thí nghiệm 20 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .21 4.1 Tình hình mọc mầm thời gian thật 21 4.2 Các tiêu sinh trưởng 22 4.2.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 22 4.2.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống 24 4.2.3 Động thái cành cấp 26 4.3 Các tiêu phát dục .28 4.3.1 Thời gian phát dục nghiệm thức 28 4.3.2 Tỷ lệ đậu trái nghiệm thức .31 4.4 Tình hình sâu bệnh hại 33 4.5 Năng suất yếu tố cấu thành suất 35 4.6 Phẩm chất trái 40 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO .45 PHỤ LỤC 46 vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Viết đầy đủ/ Ý nghĩa CV Hệ số biến động (Coefficient of Variation) ĐC Đối chứng Fao Food and Agriculture Organization LSD Sự khác biệt tối thiểu có ý nghĩa (Least Significant Differences) HG Hơi giòn G Giòn M Mềm RG Rất giòn RM Rất mềm 10 NSG Ngày sau gieo 11 NT Nghiệm thức 12 P Trọng lượng 13 NSLT Năng suất lý thuyết 14 NSTP Năng suất thương phẩm 15 NSTT Năng suất thực tế 16 STT Số thứ tự 17 TB Trung bình 18 TGBQ Thời gian bảo quản 19 T Trắng 20 X Xanh 21 XĐ Xanh đậm 22 XN Xanh nhạt 23 XT Xanh trắng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Năng suất (tấn/ha) dưa leo số nước từ năm 2002 – 2008 Bảng 3.1: Các yếu tố khí hậu, thời tiết .13 Bảng 3.2: Điều kiện đất đai 14 Bảng 4.1: Thời gian mọc (NSG), tỉ lệ mọc (%) thời gian thật giống 21 Bảng 4.2: Động thái tăng trưởng chiều cao (cm/cây) giống 23 Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống 25 Bảng 4.4: Động thái cành cấp (cành/cây) giống 27 Bảng 4.5: Thời gian phát dục giống thí nghiệm 29 Bảng 4.6: Tỷ lệ đậu trái (%) giống 32 Bảng 4.7: Tình hình gây hại sâu, bệnh hại (%) giống 34 Bảng 4.8: Số trái trung bình/cây (trái), trọng lượng trung bình trái (g), trọng lượng trung bình trái/cây (kg) giống .35 Bảng 4.9: Năng suất (tấn/ha) giống .38     62 Original Order Ranked Order Mean = 43.09 Mean = 27.13 Mean = 39.23 Mean = 39.22 Mean = 32.07 Mean = Mean = A Mean = 43.09 A Mean = 39.23 AB AB Mean = 39.22 AB AB Mean = 32.07 BC BC Mean = 32.03 BC 32.03 BC Mean = 27.13 C 25.77 C Mean = 25.77 C C Title:   Số trái cây trái dài A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 12.36 6.179 1.97 0.1818 nt 75.18 12.530 4.00 0.0197 12 37.60 3.134 0.14 0.141 11 37.46 3.406 Error Non-additivity Residual 0.04 -Total 20 125.14 Grand Mean= 13.917 Grand Sum= Coefficient of Variation= 292.260 Total Count= 12.72% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 3.134 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.149 at alpha = 0.050 Original Order Mean = 10.92 Mean = 14.28 Ranked Order C AB Mean = 17.28 A Mean = 14.67 AB 21 63 Mean = 17.28 A Mean = 14.44 AB Mean = 14.67 AB Mean = 14.28 AB Mean = 13.85 BC Mean = 13.85 BC Mean = 11.97 BC Mean = 11.97 BC Mean = 14.44 Mean = 10.92 C AB Title:   Số trái cây trái ngắn A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 19.12 9.561 1.37 0.2922 nt 157.27 26.212 3.74 0.0247 12 84.03 7.002 0.18 0.177 11 83.85 7.623 Error Non-additivity Residual 0.02 -Total 20 260.42 Grand Mean= 19.635 Grand Sum= Coefficient of Variation= 412.340 Total Count= 13.48% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 7.002 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.707 at alpha = 0.050 Original Order Mean = 24.05 Mean = 15.39 Mean = 21.26 Mean = 21.12 Mean = 16.61 Mean = 18.83 Ranked Order A Mean = 24.05 A Mean = 21.26 AB AB Mean = 21.12 AB AB Mean = 20.18 AB BC Mean = 18.83 BC BC Mean = 16.61 BC C 21 64 Mean = Title: 20.18 AB Mean = 15.39 C Tỷ lệ đậu trái nhóm trái dài A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 488.39 244.195 2.66 0.1105 nt 2555.90 425.983 4.64 0.0115 12 1100.88 91.740 157.69 157.694 11 943.19 85.745 Error Non-additivity Residual 1.84 -Total 20 4145.17 Grand Mean= 74.458 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1563.620 Total Count= 21 12.86% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 91.74       Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 23.89 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 75.89 ABC Mean = 85.19 A Mean = 80.81 AB Mean = 82.85 A Mean = 58.16 BC Mean = 81.44 AB Mean = 56.87 C Mean = 80.81 AB Mean = 85.19 A Mean = 75.89 ABC Mean = 82.85 A Mean = 58.16 BC Mean = 81.44 AB Mean = 56.87 C Title:   Tỷ lệ đậu trái nhóm trái ngắn A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 65 Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square F-value Prob -lll 122.48 61.241 0.88 0.4387 nt 1679.37 279.895 4.04 0.0191 12 832.10 69.341 502.11 502.112 11 329.99 29.999 Error Non-additivity Residual 16.74 -Total 20 2633.95 Grand Mean= 58.118 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1220.470 Total Count= 21 14.33% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 69.34 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 14.81 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 53.06 B Mean = 79.25 Mean = 56.54 B Mean = 59.23 B Mean = 53.33 B Mean = 56.54 B Mean = 53.77 B Mean = 53.77 B Mean = 51.64 B Mean = 53.33 B Mean = 59.23 B Mean = 53.06 B Mean = 79.25 Mean = 51.64 B A A Title:   Trọng lượng trung bình trái nhóm trái dài A N A L Y S I S Source O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 6.10 3.048 0.04 0.9648 nt 3761.14 626.857 7.40 0.0017 66 Error 12 1016.57 84.714 231.68 231.682 11 784.89 71.354 Non-additivity Residual 3.25 -Total 20 4783.81 Grand Mean= 169.238 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3554.000 Total Count= 21 5.44% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 84.71       Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 22.96 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 184.3 A Mean = 187.3 A Mean = 168.3 AB Mean = 184.3 A Mean = 176.0 A Mean = 176.0 A Mean = 166.0 AB Mean = 168.3 AB Mean = 151.0 B Mean = 166.0 AB Mean = 187.3 Mean = 151.7 B Mean = 151.7 Mean = 151.0 B A B Title:   Trọng lượng trung bình trái nhóm trái ngắn A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 26.95 13.476 0.32 0.7341 nt 2530.29 421.714 9.93 0.0005 12 509.71 42.476 14.47 14.473 11 495.24 45.022 Error Non-additivity Residual 0.32 -Total 20 3066.95 67 Grand Mean= 129.048 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2710.000 Total Count= 21 5.05% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 42.48 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 16.25 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 133.0 AB Mean = 146.7 A Mean = 132.7 AB Mean = 133.0 AB Mean = 126.0 B Mean = 133.0 AB Mean = 133.0 AB Mean = 132.7 AB Mean = 146.7 A Mean = 126.0 B Mean = 124.3 Mean = 124.3 B Mean = 107.7 Mean = 107.7 B C C Title:     Trọng lượng trái/cây nhóm trái dài A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 0.29 0.145 1.76 0.2142 nt 2.60 0.433 5.24 0.0073 12 0.99 0.083 0.02 0.021 11 0.97 0.088 Error Non-additivity Residual 0.24 -Total 20 3.88 Grand Mean= 2.369 Grand Sum= Coefficient of Variation= 12.1 49.750 Total Count= 21 68 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.08300 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7185 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 2.017 B Mean = 3.130 A Mean = 2.390 B Mean = 2.543 AB Mean = 3.130 A Mean = 2.390 B Mean = 2.543 AB Mean = 2.223 B Mean = 2.090 B Mean = 2.190 B Mean = 2.223 B Mean = 2.090 B Mean = 2.190 B Mean = 2.017 B Title:     Trọng lượng trái/cây nhóm trái ngắn A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 0.42 0.212 2.56 0.1188 nt 2.90 0.483 5.83 0.0048 12 0.99 0.083 0.00 0.000 11 0.99 0.090 Error Non-additivity Residual 0.00 -Total 20 4.32 Grand Mean= 2.520 Grand Sum= Coefficient of Variation= 52.930 11.42% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.08300 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test Total Count= 21 69 LSD value = 0.7185 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3.193 Mean = 2.033 Mean = Mean Mean = 3.193 A C Mean = 2.810 AB 2.673 ABC Mean = 2.673 ABC = 2.810 AB Mean = 2.433 BC Mean = 2.433 BC Mean = 2.337 BC Mean = 2.337 BC Mean = 2.163 BC Mean = 2.163 BC Mean = 2.033 C Title: A Năng suất thực thu trái dài A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 48.10 24.052 2.02 0.1749 nt 364.44 60.740 5.11 0.0080 12 142.63 11.886 5.88 5.884 11 136.75 12.431 Error Non-additivity Residual 0.47 -Total 20 555.17 Grand Mean= 31.211 Grand Sum= Coefficient of Variation= 655.430 11.05% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 11.89 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.598 Original Order at alpha = 0.010 Ranked Order Total Count= 21 70 Mean = 25.82 B Mean = 39.84 A Mean = 31.81 AB Mean = 33.43 AB Mean = 39.84 A Mean = 31.81 AB Mean = 33.43 AB Mean = 29.60 B Mean = 28.75 B Mean = 29.23 B Mean = 29.60 B Mean = 28.75 B Mean = 29.23 B Mean = 25.82 B Title:  Năng suất thực thu trái ngắn A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 26.01 13.006 0.98 0.4028 nt 386.93 64.489 4.87 0.0096 12 158.95 13.246 31.70 31.697 11 127.25 11.569 Error Non-additivity Residual 2.74 -Total 20 571.90 Grand Mean= 32.682 Grand Sum= Coefficient of Variation= 686.320 Total Count= 11.14% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 13.25 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.077 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 41.26 Mean = 27.05 Mean = Mean Mean Ranked Order A Mean = 41.26 A B Mean = 34.91 AB 33.03 AB Mean = 33.03 AB = 34.91 AB Mean = 32.93 AB = 32.93 AB Mean = 30.77 B 21 71 Mean = 30.77 B Mean = 28.83 B Mean = 28.83 B Mean = 27.05 B Title: Tỷ lệ đèo trái dài A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 2.36 1.179 0.15 0.8588 nt 140.80 23.466 3.07 0.0465 12 91.72 7.643 10.61 10.608 11 81.11 7.374 Error Non-additivity Residual 1.44 -Total 20 234.87 Grand Mean= 21.852 Grand Sum= Coefficient of Variation= 458.900 Total Count= 12.65% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 7.643 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.918 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 21.78 BC Mean = 26.84 A Mean = 18.07 C Mean = 23.42 AB Mean = 19.75 BC Mean = 22.14 ABC Mean = 20.97 BC Mean = 21.78 BC Mean = 23.42 AB Mean = 20.97 BC Mean = 22.14 ABC Mean = 19.75 BC Mean = 26.84 A Mean = 18.07 C Title: Tỷ lệ đèo trái ngắn 21 72 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 5.03 2.515 0.24 0.7911 nt 527.85 87.975 8.36 0.0010 12 126.26 10.521 0.67 0.671 11 125.59 11.417 Error Non-additivity Residual 0.06 -Total 20 659.14 Grand Mean= 23.320 Grand Sum= Coefficient of Variation= 489.730 Total Count= 21 13.91% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 10.52 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.090 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 18.99 Mean = 28.71 Mean = 16.54 Mean = Mean Ranked Order Mean = 30.69 A Mean = 28.71 A C Mean = 26.19 AB 23.22 ABC Mean = 23.22 ABC = 18.90 BC Mean = 18.99 BC Mean = 26.19 AB Mean = 18.90 BC Mean = 30.69 A Mean = 16.54 C Title: BC A Năng suất thương phẩm trái dài A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 73 Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square F-value Prob -lll 41.63 20.814 2.42 0.1305 nt 304.27 50.712 5.91 0.0045 12 103.01 8.584 1.22 1.219 11 101.79 9.254 Error Non-additivity Residual 0.13 -Total 20 448.91 Grand Mean= 24.254 Grand Sum= Coefficient of Variation= 509.340 Total Count= 21 12.08% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 8.584 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.307 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 19.57 B Mean = 31.89 A Mean = 25.47 AB Mean = 26.45 AB Mean = 31.89 A Mean = 25.47 AB Mean = 26.45 AB Mean = 23.03 B Mean = 21.96 B Mean = 21.96 B Mean = 23.03 B Mean = 21.41 B Mean = 21.41 B Mean = 19.57 B Title: Năng suất thương phẩm trái ngắn A N A L Y S I S Source O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 9.42 4.709 0.51 0.6158 74 nt Error 440.37 73.395 12 111.89 9.324 16.42 16.425 11 95.46 8.679 Non-additivity Residual 7.87 0.0013 1.89 -Total 20 561.68 Grand Mean= 25.207 Grand Sum= Coefficient of Variation= 529.350 Total Count= 21 12.11% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 9.324 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.616 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 33.45 Mean = 19.30 Mean = 27.54 Mean = Mean Mean = 33.45 A Mean = 27.54 AB AB Mean = 26.83 ABC 26.83 ABC Mean = 26.69 ABC = 26.69 ABC Mean = 22.64 BC Mean = 22.64 BC Mean = 20.00 BC Mean = 20.00 BC Mean = 19.30 C Title: A C Năng suất lí thuyết trái dài A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 80.68 40.340 1.76 0.2141 nt 721.39 120.232 5.24 0.0073 12 275.43 22.952 5.85 5.855 11 269.57 24.507 Error Non-additivity Residual 0.24 75 Total 20 1077.50 Grand Mean= 39.485 Grand Sum= Coefficient of Variation= 829.180 Total Count= 21 12.13% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 22.95 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 11.95 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 33.61 B Mean = 52.17 A Mean = 39.84 B Mean = 42.39 AB Mean = 52.17 A Mean = 39.84 B Mean = 42.39 AB Mean = 37.06 B Mean = 34.83 B Mean = 36.50 B Mean = 37.06 B Mean = 34.83 B Mean = 36.50 B Mean = 33.61 B Title:   Năng suất lí thuyết trái ngắn A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 117.74 58.870 2.56 0.1190 nt 805.26 134.210 5.83 0.0048 12 276.43 23.036 0.03 0.025 11 276.40 25.128 Error Non-additivity Residual 0.00 -Total 20 1199.43 Grand Mean= 42.008 Grand Sum= 882.160 Total Count= 21 76 Coefficient of Variation= 11.43% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 23.04 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 11.97 at alpha = 0.010 Original Order                         Mean = 53.22 Mean = 33.89 Mean = Mean Ranked Order A Mean = 53.22 A C Mean = 46.83 AB 44.55 ABC Mean = 44.55 ABC = 46.83 AB Mean = 40.56 BC Mean = 40.56 BC Mean = 38.94 BC Mean = 38.94 BC Mean = 36.06 BC Mean = 36.06 BC Mean = 33.89 C ... dưa leo gồm: 95 g nước, hàm lượng Vitamin chất khoáng: 23 mg Canxi, 27 mg Phốt pho, mg sắt, 0,3 mg Caroten; Vitamin B1: 0,03 mg, B2: 0,04 mg, PP: 0,1 mg, Vitamin C: mg Ngồi ra, dưa leo chứa chất... thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn tận tình suốt q trình thực tập cơng ty Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2011 Lương Minh Tâm iii TÓM TẮT Đề tài “So sánh sinh trưởng, phát triển suất 14 giống dưa... ĐỒNG NAI Tác giả LƯƠNG MINH TÂM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư nghành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS Phan Thanh Kiếm KS Nguyễn Thị Liễu Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 ii
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DƯA LEO (Cucumis sativus L.) LAI F1 TẠI HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI , SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DƯA LEO (Cucumis sativus L.) LAI F1 TẠI HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay