NGHIÊN CỨU TẬP QUÁN SINH HOẠT VÀ KHẢ NĂNG ĂN RẦY MỀM (Homoptera: Aphididae) CỦA LOÀI RUỒI XÁM Leucopis formosana Hennig, 1938 (Diptera: Chamaemyiidae) TRÊN MỘT SỐ CÂY KÍ CHỦ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ VÙNG PHỤ CẬN

70 31 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:47

i NGHIÊN CỨU TẬP QUÁN SINH HOẠT VÀ KHẢ NĂNG ĂN RẦY MỀM (Homoptera: Aphididae) CỦA LOÀI RUỒI XÁM Leucopis formosana Hennig, 1938 (Diptera: Chamaemyiidae) TRÊN MỘT SỐ CÂY KÍ CHỦ TẠI TP HỒ CHÍ MINH VÀ VÙNG PHỤ CẬN Tác giả LƢ VĂN THƠNG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS TS NGUYỄN THỊ CHẮT Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii LỜI CẢM TẠ Con thành kính ghi ơn cơng sinh thành ni dưỡng Ba Mẹ gia đình Tơi chân thành biết ơn PGS TS Nguyễn Thị Chắt - Giáo viên hướng dẫn Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tâm dạy, truyền đạt cho điều quý báu suốt thời gian học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi vơ cảm kích trước tận tình tồn thể quý Thầy Cô Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường, Anh, Chị Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, bác nông dân địa phương nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho thời gian thực luận văn tốt nghiệp hỗ trợ chuyên môn Dr S.D Gaimari (Plant Pest Diagnostics Branch, California Department of Food & Agriculture, USA) Dr V.N Tanasijtshuk (Russian Academy of Sciences Zoological Institate) Tôi chân thành cảm ơn tập thể lớp DH07BVA người bạn thân yêu động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên thực Lư Văn Thơng luvanthong@live.com iii TĨM TẮT Lư Văn Thơng, tháng 8/2011 Nghiên cứu tập quán sinh hoạt khả ăn rầy mềm (Homoptera: Aphididae) loài ruồi xám Leucopis formosana Hennig, 1938 (Diptera: Chamaemyiidae) số kí chủ Tp Hồ Chí Minh vùng phụ cận Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Thị Chắt - Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Đề tài tiến hành từ tháng đến tháng năm 2011, điều kiện phòng thí nghiệm Cơn trùng Bộ mơn Bảo vệ thực vật ngồi đồng, chúng tơi theo dõi ghi nhận số kết sau: Một số kí chủ rầy mềm Từ tháng đến tháng năm 2011 Tp Hồ Chí Minh vùng phụ cận chúng tơi ghi nhận diện rầy mềm 12 loại trồng, 12 loại kí chủ có diện nhiều loài thiên địch rầy mềm ruồi xám Leucopis formosana Hennig loài phổ biến nhất, chúng xuất 11 loại kí chủ vớ cao, bao gồm: đậu đũa (70%), cỏ hôi (22,9%), dưa leo (13,33%), đậu đen (3,2%), cam (2,15%), khổ qua (0,8%), bắp (0,4%) bốn lồi kí chủ khác chưa xác định có xám phổ biến họ đậu họ bầ từ 6,67% tới 25% Trong đó, ruồi chúng đậu đũa, đậu đen, khổ qua dưa leo cao 29,8%, 30,36%, 5,58%, 17,02% Khả phát triển Leucopis formosana điều kiện không chọn lựa Trong điều kiện không chọn lựa kí chủ, vòng đời ruồi xám L formosana họ bầu bí (12,3 ± 0,7 ngày khổ qua 12,4 ± 0,7 ngày dưa leo) tương đối dài họ đậu (11,3 ± 0,2 ngày đậu đũa 11,2 ± 0,2 iv ngày đậu đen) Khả đẻ trứng thành trùng ruồi xám họ đậu (238,2 ± 41,9 trứng 19,0 ± 1,0 ngày đậu đũa 151,8 ± 68,9 trứng 23,0 ± 2,6 ngày đậu đen) tương đối cao họ bầu bí (25,8 ± 5,3 trứng 7,0 ± 2,6 ngày khổ qua 58,6 ± 14,6 trứng 10,7 ± 2,6 ngày dưa leo) Trong suốt thời gian đẻ trứng thành trùng, số lượng trứng bốn loại kí chủ ln có nhiều biến động tăng, giảm Thành trùng ruồi xám đẻ trứng rải rác vị trí diện rầy mềm kí chủ Ấu trùng ruồi xám ăn mồi cao ngày tuổi Khả ăn rầy mềm ấu trùng ruồi xám họ bầu bí (35,2 ± 7,5 rầy mềm khổ qua 26,4 ± 4,8 rầy mềm dưa leo) tương đối cao họ đậu (23,3 ± 2,3 rầy mềm đậu đũa 20,7 ± 2,7 rầy mềm đậu đen) Khả phát triển Leucopis formosana điều kiện có chọn lựa Trong điều kiện có chọn lựa kí chủ, vòng đời ruồi xám L formosana họ bầu bí (12,3 ± 0,1 ngày khổ qua 12,6 ± 0,6 ngày dưa leo) tương đối dài họ đậu (11,5 ± 0,2 ngày đậu đũa 11,9 ± 0,5 ngày đậu đen) Khả đẻ trứng thành trùng ruồi xám họ đậu (68,3 ± 8,3 trứng 19,7 ± 0,6 ngày đậu đũa 20,0 ± 2,7 trứng 18,0 ± 1,0 ngày đậu đen) tương đối cao họ bầu bí (14,9 ± 0,8 trứng 11,7 ± 0,6 ngày khổ qua 26,7 ± 5,5 trứng 11,3 ± 0,6 ngày dưa leo) Trong suốt thời gian đẻ trứng thành trùng, số lượng trứng bốn loại kí chủ ln có nhiều biến động tăng, giảm Thành trùng ruồi xám đẻ trứng rải rác vị trí diện rầy mềm kí chủ Ấu trùng ruồi xám cao ngày tuổi Khả ăn rầy mềm ấu trùng ruồi xám họ bầu bí (27,0 ± 0,3 rầy mềm khổ qua 32,8 ± 2,4 rầy mềm dưa leo) tương đối cao họ đậu (23,7 ± 1,4 rầy mềm đậu đũa 22,2 ± 1,8 rầy mềm đậu đen) Kết nghiên cứu bước đầu điều kiện khơng chọn lựa có chọn lựa cho thấy lồi ruồi xám L formosana có thời gian vòng đời khổ qua dưa leo dài đậu đũa đậu đen khả đẻ trứng thành trùng ruồi xám đậu đũa đậu đen cao khổ qua dưa leo Thành trùng ruồi đẻ trứng rải rác v nơi diện rầy mềm kí chủ, số lượng trứng hàng ngày thu bốn loại kí chủ ln có nhiều biến động tăng, giảm Ấu trùng ruồi xám khả ăn mồi cao ngày tuổi ấu trùng có khả tiêu thụ rầy mềm khổ qua dưa leo cao đậu đũa đậu đen vi MỤC LỤC Nội dung Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH x DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm chung họ ruồi ăn rầy mềm Chamaemyiidae 2.1.1 Vị trí phân loại họ Chamaemyiidae 2.1.2 Đặc điểm chung họ Chamaemyiidae 2.1.3 Vùng phân bố họ Chamaemyiidae giới 2.2 Tình hình nghiên cứu 2.2.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 14 2.3 Một số đặc điểm sinh học loài ruồi xám Leucopis formosana 14 2.3.1 Vị trí phân loại lồi ruồi xám Leucopis formosana 14 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 14 2.3.3 Tình hình nghiên cứu nước 14 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 17 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 17 3.1.1 Thời gian 17 vii 3.1.2 Địa điểm 17 3.2 Điều kiện khí hậu thời tiết 17 3.3 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 18 3.4.1 Điều tra thành phần kí chủ rầy mềm Leucopis formosana Tp Hồ Chí Minh vùng phụ cận 18 3.4.2 Nghiên cứu tập quán sinh hoạt khả ăn rầy mềm ruồi xám Leucopis formosana số kí chủ điều kiện khơng chọn lựa 20 3.4.3 Nghiên cứu tập quán sinh hoạt khả ăn rầy mềm ruồi xám Leucopis formosana số kí chủ điều kiện có chọn lựa 24 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 28 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Một số ký chủ rầy mềm Leucopis formosana phân bố Tp Hồ Chí Minh vùng phụ cận 28 4.2 Tập quán sinh hoạt khả ăn rầy mềm ruồi xám Leucopis formosana số kí chủ điều kiện khơng chọn lựa 31 4.2.1 Tập quán sinh hoạt khả ăn rầy mềm ruồi xám Leucopis formosana đậu đũa đậu đen kí chủ rầy mềm Aphis craccivora 31 4.2.2 Tập quán sinh hoạt khả ăn rầy mềm ruồi xám Leucopis formosana khổ qua dưa leo kí chủ rầy mềm Aphis gossypii 36 4.3 Tập quán sinh hoạt khả ăn rầy mềm ruồi xám Leucopis formosana số kí chủ điều kiện có chọn lựa 41 4.3.1 Tập quán sinh hoạt khả ăn rầy mềm ruồi xám Leucopis formosana đậu đũa đậu đen kí chủ rầy mềm Aphis craccivora 41 4.3.2 Tập quán sinh hoạt khả ăn rầy mềm ruồi xám Leucopis formosana khổ qua dưa leo kí chủ rầy mềm Aphis gossypii 44 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 57 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng Trang Bảng 1: Một số ghi nhận vùng phân bố kí chủ mồi số loài họ Chamaemyiidae giới Bảng 4.1: Mức độ xuất thiên địch rầy mềm số kí chủ phân bố Tp Hồ Chí Minh vùng phụ cận từ 26/2-31/3/2011 30 Bảng 4.2: Vòng đời L formosana điều kiện khơng chọn lựa phòng thí nghiệm Cơn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 30/3-26/4/2011 32 Bảng 4.3: Một số đặc điểm khác L formosana điều kiện khơng chọn lựa phòng thí nghiệm Côn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 30/3-26/4/2011 34 Bảng 4.4: Khả ăn mồi ấu trùng L formosana điều kiện khơng chọn lựa phòng thí nghiệm Cơn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 8/4-30/4/2011 35 Bảng 4.5: Vòng đời L formosana điều kiện khơng chọn lựa phòng thí nghiệm Cơn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 20/5-4/6/2011 36 Bảng 4.6: Một số đặc điểm khác L formosana điều kiện khơng chọn lựa phòng thí nghiệm Côn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 20/5-4/6/2011 37 Bảng 4.7: Khả ăn mồi ấu trùng L formosana điều kiện khơng chọn lựa phòng thí nghiệm Côn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 15/5-31/5/2011 39 Bảng 4.8: Vòng đời L formosana điều kiện có chọn lựa phòng thí nghiệm Cơn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 28/4-22/5/2011 41 Bảng 4.9: Một số đặc điểm khác L formosana điều kiện có chọn lựa phòng thí nghiệm Cơn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 28/4-22/5/2011 42 Bảng 4.10: Khả ăn mồi ấu trùng L formosana điều kiện có chọn lựa phòng thí nghiệm Côn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 8/4-30/4/2011 43 Bảng 4.11: Vòng đời L formosana điều kiện có chọn lựa phòng thí nghiệm Cơn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 24/5-7/6/2011 44 Bảng 4.12: Một số đặc điểm khác L formosana điều kiện có chọn lựa phòng thí nghiệm Cơn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 24/5-7/6/2011 45 ix Bảng 4.13: Khả ăn mồi ấu trùng L formosana điều kiện có chọn lựa phòng thí nghiệm Côn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 15/5-31/5/2011 47 Biểu đồ Biểu đồ 3: Nhiệt độ ẩm độ trung bình Tp Hồ Chí Minh từ tháng đến tháng năm 2011 18 Biểu đồ 4.1: Diễn biến đẻ trứng thành trùng L formosana đậu đũa, đậu đen, khổ qua dưa leo qua ngày sau vũ hóa điều kiện không chọn lựa 38 Biểu đồ 4.2: Diễn biến ăn mồi ấu trùng L formosana đậu đũa, đậu đen, khổ qua dưa leo qua ngày sau nở điều kiện không chọn lựa 40 Biểu đồ 4.3: Diễn biến đẻ trứng thành trùng L formosana đậu đũa, đậu đen, khổ qua dưa leo qua ngày sau vũ hóa điều kiện có chọn lựa 46 Biểu đồ 4.4: Diễn biến ăn mồi ấu trùng L formosana đậu đũa, đậu đen, khổ qua dưa leo qua ngày sau nở điều kiện có chọn lựa 47 x DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH Hình Trang Hình 2.1: Gai móc miệng ấu trùng lồi Leucopis conciliate Hình 2.2: Trứng Leucopis verticalis với ngấn nở trứng 12 Hình 2.3: Ấu trùng Leucopis verticalis 13 Hình 2.4: Ruồi xám Leucopis formosana Hennig 15 Hình 3.1: Cây kí chủ trồng chậu có bao bọc xung quanh 20 Hình 3.2: Thành trùng ruồi xám ni điều kiện khơng chọn lựa 22 Hình 3.3: Ấu trùng ruồi xám nuôi điều kiện không chọn lựa 23 Hình 4.1: Một số lồi thiên địch rầy mềm 33 Hình 4.2: Ấu trùng L formosana ăn mồi 36 45 Bảng 4.12: Một số đặc điểm khác L formosana điều kiện có chọn lựa phòng thí nghiệm Cơn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 24/5-7/6/2011 Cây kí chủ A gossypii Chỉ tiêu TT Khổ qua Dƣa leo TB ± SD Biến thiên TB ± SD Biến thiên TGĐT (ngày) 11,7 ± 0,6 11,0 - 12,0 11,3 ± 0,6 11,0 - 12,0 HĐT (ngày) 1,3 ± 0,6 1,0 - 2,0 1,3 ± 0,6 1,0 - 2,0 Số trứng/ 14,9 ± 0,8 14,1 - 15,6 26,7 ± 5,5 20,7 - 31,4 Dưới 96,91 90,74 - 100 88,27 82,98 - 92,08 Đọt 3,09 0,00 - 9,26 11,02 7,92 - 14,89 Thân - - 0,71 0,00 - 2,13 VTĐT (%) TLTN (%) 93,13 89,13 - 97,67 89,67 87,13 - 93,59 TLHN (%) 86,67 80,00 - 100 80,00 80,00 - 80,00 TLVH (%) 91,67 75,00 - 100 91,70 75,00 - 100 TLĐT (%) 100 100 - 100 100 100 - 100 10 TLĐC Cái 52,22 40,00 - 66,67 55,60 50,00 - 66,67 (%) Đực 47,78 33,33 - 60,00 44,40 33,33 - 50,00 TTTT Cái 10,8 ± 3.3 7,0 - 15,0 10,8 ± 3.3 7,0 - 15,0 (ngày) Đực 6,2 ± 4,0 2,0 - 10,0 6,2 ± 4,0 2,0 - 10,0 25,3 ± 0,1 24,0 - 28,0 25,2 ± 0,1 23,0 - 29,0 11 Tuổi thọ (ngày) Ghi chú: TB: trung bình; SD (Standard Deviation): độ lệch chuẩn; TGĐT: thời gian đẻ trứng; HĐT: hậu đẻ trứng; VTĐT: vị trí đẻ trứng; TLTN: tỷ lệ trứng nở; TLHN: tỷ lệ hóa nhộng; TLVH: tỷ lệ vũ hóa; TLĐT: tỷ lệ đẻ trứng; TLĐC: tỷ lệ đực/cái; TTTT: tuổi thọ thành trùng; “-”: khơng có trùng ruồi xám dưa leo có khả đẻ trung bình 26,7 ± 5,5 trứng 11,3 ± 0,6 ngày Phần lớn số trứng đẻ rải rác mặt cây, số lại đẻ đọt thân cây, hay gần quần tụ rầy mềm với tỉ lệ khác Kết thí nghiệm cho thấy số lượng trứng dưa leo lớn so với khổ qua, mật độ rầy mềm A gossypii dưa leo cao so với khổ qua làm tăng hiệu hoạt động thành trùng 46 Mặc dù vòng đời, thời gian đẻ trứng khổ qua dưa leo tương đối số lượng trứng thu dưa leo chiếm 64,18% tổng sản lượng trứng hai loại cây, dưa leo kí chủ ưa thích thành trùng nên số lượng trứng cao khổ qua Đây tập tính đẻ trứng thành trùng L formosana Diễn biến đẻ trứng thành trùng ruồi xám thể biểu đồ 4.3 cho thấy, suốt thời gian đẻ trứng, số lượng trứng hàng ngày bốn loại kí chủ có nhiều biến động tăng, giảm, thành trùng có lúc đẻ nhiều nghỉ ngơi làm cho số lượng trứng sụt giảm sau lại gia tăng số lượng trứng, trình đẻ trứng diễn thành trùng chuyển sang giai đoạn hậu đẻ trứng Đây Sản lượng trứng qua ngày tập tính đẻ trứng thành trùng L formosana Ngày A craccivora A craccivora A gossypii A gossypii Biểu đồ 4.3: Diễn biến đẻ trứng thành trùng L formosana đậu đũa, đậu đen, khổ qua, dưa leo qua ngày điều kiện có chọn lựa Để đánh giá khả ăn mồi ấu trùng L formosna điều kiện có chọn lựa, năm ấu trùng thả khổ qua năm ấu trùng dưa leo đặt lồng lưới; thay hàng ngày ấu trùng hóa nhộng Kết ghi nhận bảng 4.13 cho thấy khả ăn rầy mềm A craccivora ấu trùng ruồi xám qua ngày tuổi Khả ăn mồi ấu trùng ruồi xám tăng dần từ 47 ngày tuổi đến ngày tuổi, đến ngày tuổi thứ ấu trùng vào giai đoạn gần hóa nhộng nên khả ăn giảm xuống Bảng 4.13: Khả ăn mồi ấu trùng L formosana điều kiện có chọn lựa phòng thí nghiệm Cơn trùng, Trường ĐHNL TPHCM từ 15/5-31/5/2011 Số lƣợng rầy mềm A gossypii đƣợc tiêu thụ Ngày tuổi Khổ qua Dƣa leo TB ± SD Biến thiên TB ± SD Biến thiên 5,4 ± 0,4 5,0 - 5,8 6,3 ± 1,7 5,2 - 8,3 8,0 ± 0,4 7,8 - 8,5 9,1 ± 1,0 8,3 - 10,3 12,8 ± 0,3 12,5 - 13,0 16,3 ± 1,6 15,0 - 18,0 0,8 ± 0,5 0,3 - 1,3 1,1 ± 0,5 0,7 - 1,7 Tổng 27,0 ± 0,3 26,7 - 27,3 32,8 ± 2,4 30,5 - 35,2 Số lượng rầy mềm tiêu thụ Ghi chú: TB: trung bình; SD (Standard Deviation): độ lệch chuẩn Ngày A craccivora A craccivora A gossypii A gossypii Biểu đồ 4.4: Diễn biến ăn mồi ấu trùng L formosana đậu đũa, đậu đen, khổ qua dưa leo qua ngày tuổi điều kiện có chọn lựa 48 Qua biểu đồ 4.4 thấy, bốn loại kí chủ, ấu trùng ruồi ngày tuổi có khả tiêu thụ rầy mềm đạt cực đại giai đoạn và khả suy giảm mạnh ấu trùng ngày tuổi Trong giai đoạn ấu trùng, ruồi xám tiêu thụ trung bình 27,0 ± 0,3 rầy mềm khổ qua 32,8 ± 2,4 rầy mềm dưa leo Thực tế quan sát vị trí ấu trùng hóa nhộng cho thấy ấu trùng L formosana thường hóa nhộng vị trí ăn mồi Hóa nhộng vị trí ăn mồi tập tính ấu trùng L formosana Mặc dù sản lượng trứng khổ qua dưa leo thấp so với đậu đũa đậu đen, nhìn chung, số lượng rầy mềm khổ qua dưa leo tiêu thụ nhiều đậu đũa đậu đen Điều sở thích đẻ trứng thành trùng ruồi xám không tỉ lệ với khả ăn mồi ấu trùng Q trình thí nghiệm nhận thấy, khổ qua dưa leo, hoạt động ăn mồi ấu trùng tương đối cố định “điểm mồi” mà khơng có di chuyển “điểm mồi”,có thể tập tính ăn mồi nơi rầy mềm tập trung nhiều hay kiểu bòtrườn ấu trùng khơng cho phép xa tìm “điểm mồi” khác Hay nói cách khác, điều kiện nguồn thức ăn đầy đủ ấu trùng ruồi xám khơng di chuyển tìm nguồn thức ăn Có thể tập tính ăn mồi ấu trùng thuộc chi Leucopis mô tả Sluss Foote (1971) Tóm lại, điều kiện có chọn lựa kí chủ, vòng đời ruồi xám L formosana họ bầu bí (12,3 ± 0,1 ngày khổ qua 12,6 ± 0,6 ngày dưa leo) tương đối dài họ đậu (11,5 ± 0,2 ngày đậu đũa 11,9 ± 0,5 ngày đậu đen) khả đẻ trứng thành trùng ruồi xám họ đậu (68,3 ± 8,3 trứng 19-20 ngày đậu đũa 20,0 ± 2,7 trứng 17-19 ngày đậu đen) tương đối cao họ bầu bí (14,9 ± 0,8 trứng 11-12 ngày khổ qua 26,7 ± 5,5 trứng 11-12 ngày dưa leo) Trên nhóm kì chủ (cùng họ), thành trùng ruồi xám thể khả đẻ trứng khác kí chủ khác nhau, số lượng trứng thu đậu đũa chiếm 77,35% tổng số lượng trứng thu đậu đũa đậu đen số lượng trứng thu dưa leo chiếm 64,18% tổng số lượng trứng thu khổ qua dưa leo Trong suốt thời gian đẻ trứng thành trùng, số lượng trứng bốn loại kí chủ ln có 49 nhiều biến động tăng, giảm Trên họ đậu, thành trùng ruồi xám đẻ trứng rải rác nơi thường tập trung rầy mềm mặt lá, đọt non, cành cây, thân cây, họ bầu bí, phần lớn số trứng đẻ mặt Nhìn chung, thành trùng ruồi xám đẻ trứng vị trí diện rầy mềm kí chủ Ấu trùng ruồi xám di chuyển, thường ăn mồi riêng lẻ, cố định bầy rầy mềm kí chủ, khả ăn mồi thể cao ngày tuổi ấu trùng có tập tính ăn thịt ấu trùng loài Khả ăn rầy mềm ấu trùng ruồi xám họ bầu bí (27,0 ± 0,3 rầy mềm khổ qua 32,8 ± 2,4 rầy mềm dưa leo) tương đối cao họ đậu (23,7 ± 1,4 rầy mềm đậu đũa 22,2 ± 1,8 rầy mềm đậu đen) Ấu trùng thường lột xác hóa nhộng vị trí ăn mồi 50 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua điều tra ghi nhận diện loài rầy mềm 12 loại kí chủ Trên 12 loại kí chủ có diện nhiều loài thiên địch rầy mềm ruồi xám Leucopis formosana Hennig loài phổ biến nhất, chúng xuất 11 loại kí chủ với cao, bao gồm: đậu đũa (70%), cỏ hôi (22,9%), dưa leo (13,33%), đậu đen (3,2%), cam (2,15%), khổ qua (0,8%), bắp (0,4%) bốn lồi kí chủ khác chưa xác định có từ 6,67% tới 25% Trong đó, ruồi xám phổ biến họ đậu họ bầu bí, chúng đậu đũa, đậu đen, khổ qua dưa leo cao 29,8%, 30,36%, 5,58%, 17,02% Trong điều kiện không chọn lựa kí chủ, vòng đời ruồi xám L formosana họ bầu bí (12,3 ± 0,7 ngày khổ qua 12,4 ± 0,7 ngày dưa leo) tương đối dài họ đậu (11,3 ± 0,2 ngày đậu đũa 11,2 ± 0,2 ngày đậu đen) Khả đẻ trứng thành trùng ruồi xám họ đậu (238,2 ± 41,9 trứng 19,0 ± 1,0 ngày đậu đũa 151,8 ± 68,9 trứng 23,0 ± 2,6 ngày đậu đen) tương đối cao họ bầu bí (25,8 ± 5,3 trứng 7,0 ± 2,6 ngày khổ qua 58,6 ± 14,6 trứng 10,7 ± 2,6 ngày dưa leo) Trong suốt thời gian đẻ trứng thành trùng, số lượng trứng bốn loại kí chủ ln có nhiều biến động tăng, giảm Thành trùng ruồi xám đẻ trứng rải rác vị trí diện rầy mềm kí chủ Ấu trùng ruồi xám thể khả ăn mồi cao ngày tuổi Khả ăn rầy mềm ấu trùng ruồi xám họ bầu bí (35,2 ± 7,5 rầy mềm khổ qua 26,4 ± 4,8 rầy mềm dưa leo) tương 51 đối cao họ đậu (23,3 ± 2,3 rầy mềm đậu đũa 20,7 ± 2,7 rầy mềm đậu đen) Trong điều kiện có chọn lựa kí chủ, vòng đời ruồi xám L formosana họ bầu bí (12,3 ± 0,1 ngày khổ qua 12,6 ± 0,6 ngày dưa leo) tương đối dài họ đậu (11,5 ± 0,2 ngày đậu đũa 11,9 ± 0,5 ngày đậu đen) Khả đẻ trứng thành trùng ruồi xám họ đậu (68,3 ± 8,3 trứng 19,7 ± 0,6 ngày đậu đũa 20,0 ± 2,7 trứng 18,0 ± 1,0 ngày đậu đen) tương đối cao họ bầu bí (14,9 ± 0,8 trứng 11,7 ± 0,6 ngày khổ qua 26,7 ± 5,5 trứng 11,3 ± 0,6 ngày dưa leo) Trong suốt thời gian đẻ trứng thành trùng, số lượng trứng bốn loại kí chủ ln có nhiều biến động tăng, giảm Thành trùng ruồi xám đẻ trứng rải rác vị trí diện rầy mềm kí chủ Ấu trùng ruồi xám thể khả ăn mồi cao ngày tuổi Khả ăn rầy mềm ấu trùng ruồi xám họ bầu bí (27,0 ± 0,3 rầy mềm khổ qua 32,8 ± 2,4 rầy mềm dưa leo) tương đối cao họ đậu (23,7 ± 1,4 rầy mềm đậu đũa 22,2 ± 1,8 rầy mềm đậu đen) Kết nghiên cứu bước đầu điều kiện không chọn lựa có chọn lựa cho thấy lồi ruồi xám L formosana có thời gian vòng đời khổ qua dưa leo dài đậu đũa đậu đen khả đẻ trứng thành trùng ruồi xám đậu đũa đậu đen cao khổ qua dưa leo Thành trùng ruồi đẻ trứng rải rác nơi diện rầy mềm kí chủ, số lượng trứng hàng ngày thu bốn loại kí chủ ln có nhiều biến động tăng, giảm Ấu trùng ruồi xám thể khả ăn mồi cao ngày tuổi khả tiêu thụ rầy mềm khổ qua dưa leo cao đậu đũa đậu đen 5.2 Đề nghị Tiếp tục điều tra bổ sung kí chủ nhằm ghi nhận diện mức độ phổ biến lồi ruồi xám Leucopis formosana Hennig để có hướng ứng dụng kiểm soát sinh học loại rầy mềm 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2003 Phương pháp điều tra phát sinh vật hại trồng - Tiêu chuẩn Ngành 10 TCN 224:2003, 1-43 Nguyễn Thị Chắt, Nguyễn Hoàng Nữ Stephen D Gaimari, 2009 Một số đặc điểm hình thái, sinh học khả ăn rệp ruồi Leucopis formosana Hennig (Diptera: Chamaemyiidae) Thành phố Hồ Chí Minh vùng phụ cận Báo cáo khoa học sinh thái tài nguyên sinh vật lần III, Hà Nội, 22/10/2009 Nhà xuất Nông nghiệp, 1219-1223 McMaugh, T., 2008 Hướng dẫn điều tra dịch hại thực vật Á Châu Khu vực Thái Bình Dương (biên dịch: Phan Thúy Hiền, Quang Huy, Đồn Thị Kim Qun, Phạm Minh Bằng, Nguyễn Bá Chính Thái Duy Bảo) ACIAR, Chuyên khảo số 119b, 1-192, ISBN 978-1863205 559 Tiếng Anh Borror, D.J., D.M De Long, and C.A Triplehorn , 1981 An introduction to the study of insects, 5th ed Saunders College Publishing, 1-827, ISBN 978-0030435 317 Capinera, J.L., 2008 Encyclopedia of Entomology, 2nd ed Kluwer Academic 4: 14409, ISBN 978-1402062421 Davis, J.A., E.B Radcliffe, and D.W Ragsdale, 2006 Soybean aphid, Aphis glycines Matsumura, a new vector of Potato virus Y in potato American Journal of Potato Research 82(3): 197-201 Foottit, R.G., P.H Adler, G.W Courtney, T Pape, J.H Skevington, and B.J Sinclair, 2009 Insect biodiversity: science and society, 1st ed Wiley-Blackwell, 185-222, ISBN 978-1405151429 53 Franzmann, B., L Smith, K Trackson and L Wilson, 1996 The cotton pest and beneficial guide: silverfly - a predator of the cotton aphid CRDC & CTPM, 164167, ISBN 978-0724266333 Fréchette, B., F Larouche, and É Lucas, 2008 Leucopis annulipes larvae (Diptera: Chamaemyiidae) use a furtive predation strategy within aphid colonies European Journal of Entomology 105(3): 399-403 Furniss, R.L and V.M Carolin, 1977 Western forest insects U.S.D.A Forest Service Misc Publ 1339: 1-654 Gaimari, S.D and W.J Turner, 1996 Methods for rearing aphidophagous Leucopis spp (Diptera: Chamaemyiidae) Journal of the Kansas Entomological Society 69(4): 363-369 Gaimari, S.D and W.J Turner, 1997 Behavioral observations on the adults and larvae of Leucopis ninae and L gaimarii (Diptera:Chamaemyiidae), predators of russian wheat aphid, Diuraphis noxia (Homoptera: Aphididae) Journal of the Kansas Entomological Society 70(3): 153-159 Gaimari, S.D., 2001 Systematics of the Lauxanioidea (Diptera) - Plant pest diagnostics branch annual report 2001 Plant pest diagnostics center, California Department of Food & Agriculture - U.S, 09-10 Gaimari, S.D and V.N Tanasijtshuk, 2001 A new leucopine genus (Diptera: Chamaemyiidae) with species attacking Ceroplastes wax scales (Hemiptera: Coccidae) in South America Systematic Entomology 26: 311-328 González, D., W White, J Hall and R.C Dickson, 1978 Geographical distribution of Aphidiidae (Hym.) imported to California for biological control of Acyrthosiphon kondoi and Acyrthosiphon pisum (Hom.: Aphididae) Entomophaga 23(3): 239-248 Kato, S., 1949 An unrecorded species of the genus Leucopis Meigen (Dip., Chamaemyiidae) from Japan Insecta Matsumurana 17(1): 50-52 54 Kocak, A.O and M Kemal, 2009 List of the dipteran genera and species recorded in Turkey based upon the info-system of the Cesa Centre for Entomological studies Ankara 51: 36-36 Lafontaine, J.D., S Allyson, V.M Behan-Pelletier, A Borkent, J.M Campbell, K.G.A Hamilton, J.E.H Martin and L Masner, 1987 The insects, spiders and mites of cape Breton highlands national park Biosystematics research centre, research branch, agriculture Canada, 182-182 Michaud, J.P., 2003 Toxicity of fruit fly baits to beneficial insects in citrus Journal of Insect Science 3(8): 1-9 McAlpine, J.F and V.N Tanasijtshuk, 1972 Identity of Leucopis argenticollis and description of a new species (Diptera: Chamaemyiidae) Can Ent 104: 18651875 McAlpine, J.F., B.V Peterson, G.E Shewell, H J Teskey, J R Vockeroth, and D.M Wood, 1987 Manual of Nearctic Diptera Monograph 28, Research Branch, Agriculture Canada, Ontario 2: 965-971 Omatsu, N., H Iwai, O Setokuchi and K Arai, 2004 Immigrating aphid species and their importance as vectors of Passionfruit woodiness virus in the fields of Amami Oshima island, Japan Mem Fac Agr Kagoshima Iniv 39: 1-5 Papp, L., 2005 Some Acalyptrate flies (Diptera) from Taiwan Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 51(3): 187-213 Rakhshano, H., R Ebadi and B Gharali, 2010 The first report of silver fly, Leucopis argentata (Dip.: Chamaemyiidae) from Iran Journal of Entomological Society of Iran 29(2): 35-36 Sluss, T.P and B.A Foote, 1970 Parthenogenesis in Chamaemyiidae Entomological Society of America 63( 2): 615-615 55 Sluss, T.P and B.A Foote, 1971 Biology and immature stages of Leucopis vertic-alis (Diptera: Chamaemyiidae) The Canadian Entomologist 103: 1427-1434 Tananijtshuk, V.N., 1996 Silver-flies (Diptera, Chamaemyiidae) of Australia Int J Dipterol Res 7(1): 1-62 Tanasijtshuk, V.N., 1999 Leucopis formosana Hennig (Diptera: Chamaemyiidae) synonymy, distribution, food links Entomologica Fennica 10(4): 235-238 Tanasijtshuk, V.N., 2004 A new species of Parochthiphila (Diptera: Chamaemyii-dae) from Israel and Egypt Israel Journal of Entomology 34: 29-33 Unwin, D.M., 1981 A key to the families of British Diptera Field Studies 5: 537-539 Vail, P.V., J.R Coulson, W.C Kauffman and M.E Dix, 2001 History of biological control programs in the united states department of agriculture American Entomologist 47(1): 24-49 Websites Fauna Europaea, 2011 Gordh, G and D.H Headrick, 2001 A dictionary of entomology, 1st ed CABI, 180180, ISBN 978-0851996554 Rad, S.G., B Hatami, and G Asadi, 2003 Biology of Leucopis glyphinivora Tanas (Dip.: Chamaemyiidae) and its efficiency in biological control of Aphis fabae Scop JWSS - Isfahan University of Technology Iran 6(4): 195-207 Scudder, G.G.E and R.A Cannings, 2006 The Diptera families of British Columbia < http://www.for.gov.bc.ca/hfd/library/fia/2006/fsp_y062001b.pdf > 56 Willemstein, S.C., 1987 An evolutionary basis for pollination ecology Leiden Botanical Series, Brill Academic Pub 10: 105-105, ISBN 978-9004084575 57 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số hình ảnh kí chủ rầy mềm Phụ lục 1: Một số kí chủ rầy mềm : dưa leo; đậu đũa; loài D; loài B; khổ qua; loài C; loài A; Cam 58 Phụ lục 2: Một số hình ảnh lồi thiên địch rầy mềm Phụ lục 2: Một số hình ảnh lồi thiên địch rầy mềm: Thành trùng bọ rùa Menlochilus sp.; Ấu trùng ruồi xám L formosana; Ấu trùng ruồi ăn rệp Ischiodon scutellaris; Thành trùng bọ rùa Cryptogonus orbiculus; Trứng loài bọ cánh lưới; Thành trùng bọ rùa Scymnus sp.; Thành trùng bọ rùa Menlochilus sp.; Ấu trùng ruồi ăn rệp Paragus sp 59 Phụ lục 3: Một số hình ảnh giai đoạn vòng đời L formosana Phụ lục 3: Một số hình ảnh giai đoạn vòng đời L formosana: Trứng ấu trùng nở; Ấu trùng ngày tuổi; Ấu trùng hai ngày tuổi; Ấu trùng ba ngày tuổi; Ấu trùng bốn ngày tuổi; Nhộng ngày tuổi; Thành trùng đực; Thành trùng ... suốt thời gian học tập thực đề tài Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên thực Lư Văn Thơng luvanthong@live.com iii TĨM TẮT Lư Văn Thơng, tháng 8/2011 Nghiên cứu tập quán sinh hoạt khả ăn rầy... protein bắp thủy phân Nu-Lure® (có hay khơng có Malathion 20% thành phần) GF120 (có hay khơng có Spinosad® 0.02% thành phần) Nu-Lure hấp dẫn gây chết thành trùng Leucopis sp Bả Nu-Lure có malathion... Leucopis formosana khổ qua dưa leo kí chủ rầy mềm Aphis gossypii 44 Chƣơng KẾT LU N VÀ ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết lu n 50 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TẬP QUÁN SINH HOẠT VÀ KHẢ NĂNG ĂN RẦY MỀM (Homoptera: Aphididae) CỦA LOÀI RUỒI XÁM Leucopis formosana Hennig, 1938 (Diptera: Chamaemyiidae) TRÊN MỘT SỐ CÂY KÍ CHỦ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ VÙNG PHỤ CẬN , NGHIÊN CỨU TẬP QUÁN SINH HOẠT VÀ KHẢ NĂNG ĂN RẦY MỀM (Homoptera: Aphididae) CỦA LOÀI RUỒI XÁM Leucopis formosana Hennig, 1938 (Diptera: Chamaemyiidae) TRÊN MỘT SỐ CÂY KÍ CHỦ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ VÙNG PHỤ CẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay