SƠ TUYỂN CÁC DÒNG VÔ TÍNH LAI HOA MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT ĐỎ ĐỒNG NAI

69 17 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SƠ TUYỂN CÁC DỊNG VƠ TÍNH LAI HOA MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT ĐỎ ĐỒNG NAI NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ VĂN XUÂN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i SƠ TUYỂN CÁC DỊNG VƠ TÍNH LAI HOA MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT ĐỎ ĐỒNG NAI Tác giả LÊ VĂN XN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học HỘI ĐỒNG HƯỚNG DẨN: ThS Lê Mậu Túy ThS Trần Văn Lợt KS Lê Đình Vinh Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn: ∗ Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Nông Học, tất quý Thầy Cô truyền đạt kiến thức cho Tơi suốt q trình học tập trường ∗ Ban Giám đốc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, Bộ mơn Giống, phòng chức cho phép hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Tôi học tập thực tập quý quan ∗ ThS Trần Văn Lợt hết lòng hướng dẫn, giảng dạy suốt thời gian Tôi học trường thực tập tốt nghiệp ∗ ThS Lê Mậu Túy ThS Vũ Văn Trường Bộ môn Giống - Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi bảo tận tình suốt thời gian Tơi thực đề tài ∗ KS Lê Đình Vinh ln tận tình bảo, hướng dẫn có đóng góp quý báu để Tơi hồn thành luận văn ∗ Các cô, chú, anh, chị Bộ môn Giống - Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cao su Tiểu điền An Lộc – Đồng Nai giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Tôi thời gian thực tập tốt nghiệp ∗ Bạn bè thân yêu lớp DH07NH chia sẻ Tôi vui buồn thời gian học hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ Tơi thời gian thực tập ∗ Con xin cảm ơn bố mẹ sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục Bố mẹ anh chị chỗ dựa vững tinh thần cho vượt qua khó khăn Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2011 LÊ VĂN XUÂN iii TÓM TẮT LÊ VĂN XUÂN, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh SƠ TUYỂN CÁC DỊNG VƠ TÍNH LAI HOA MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT ĐỎ ĐỒNG NAI Thực từ tháng 02/2011 đến tháng 07/2011 vườn thí nghiệm Sơ tuyển An Lộc 2003 Suối Tre – Long Khánh – Đồng Nai, Trung tâm nghiên cứu phát triển cao su tiểu điền An Lộc Hội đồng hướng dẫn: ThS Lê Mậu Túy ThS Trần Văn Lợt KS Lê Đình Vinh Đối tượng nghiên cứu gồm 44 dòng vơ tính cao su bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên thí nghiệm sơ tuyển Suối Tre trồng năm 2003 (ký hiệu STAL 03) gồm: GT 1, PB 235, PB 260, dòng vơ tính nhập nội 35 dòng vơ tính lai tạo Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam giai đoạn 1991 - 1997 (viết tắt LH) Dòng vơ tính RRIV làm đối chứng Nội dung nghiên cứu: Theo dõi, đánh giá tiêu nông học chủ yếu 44 dòng vơ tính cao su (năng suất, sinh trưởng tiêu phụ khác) Kết đạt được: Các dòng vơ tính cao su lai hoa Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam tỏ có triển vọng dòng vơ tính cao su nhập nội Trong 44 dòng vơ tính cao su mở cạo thí nghiệm STAL 03 chọn lọc dòng vơ tính có triển vọng Trong đó, dòng vơ tính LH 95/208 có sản lượng cao từ đầu mùa cạo, dòng vơ tính có triển vọng khác gồm: LH 94/267, LH 94/359, LH 94/342, LH 94/286, thể ưu sinh trưởng suất cá thể giai đoạn đầu khai thác iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ viii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – Yêu cầu – Giới hạn đề tài .3 1.2.1 Mục đích .3 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan cao su 2.1.1 Nguồn gốc phân bố cao su .4 2.1.2 Đặc tính thực vật học cao su 2.1.3 Yêu cầu sinh thái cao su 2.2 Sản xuất cao su thiên nhiên Việt Nam .7 2.3 Lai tạo giống cao su 2.4 Những bước tuyển chọn giống cao su Việt Nam .10 2.5 Kinh nghiệm nghiên cứu trước 13 2.5.1 Nghiên cứu nước .13 2.5.2 Nghiên cứu nước 14 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Nội dung 16 3.2 Phương pháp nghiên cứu .16 3.2.1 Thời gian thực 16 v 3.2.2 Địa điểm thực .16 3.2.3 Vật liệu nghiên cứu 17 3.2.4 Bố trí thí nghiệm 17 3.2.5 Các tiêu quan trắc 19 3.3 Phương pháp xử lý số liệu .24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Sản lượng cá thể (g/c/c) thí nghiệm STAL 03 năm 2011 26 4.2 Sản lượng cá thể (g/c/c) qua năm khai thác thí nghiệm STAL 03 28 4.3 Vanh thân dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 năm 2011 29 4.4 Tăng vanh dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 năm 2011 31 4.5 Dày vỏ nguyên sinh dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 năm 2011 32 4.6 Bệnh hại dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 năm 2011 34 4.6.1 Bệnh phấn trắng 34 4.6.2 Bệnh nấm hồng 35 4.6.3 Bệnh Corynespora 35 4.7 Đánh giá dòng vơ tính chọn lọc STAL 03 .35 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO .42 PHỤ LỤC 45  vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AC, RO Dòng cao su hoang dại sưu tập từ Amazon cs Cộng đ/c Đối chứng g/c/c Gram/cây/lần cạo GT Đồn điền cao su đảo Java, Indonesia (Godang Tapeng) H Hevea IAN, FX Các dòng vơ tính cao su chọn lọc Nam Mỹ IRCA Viện Nghiên cứu Cao su Châu Phi (Institut de Recherches sur le caouchouc au Afrique) IRCI Viện Nghiên cứu Cao su Đông Dương IRRDB Hiệp hội Nghiên cứu Phát triển Cao su Thiên nhiên Quốc tế (International Rubber Research Development Board) IRSG Nhóm Nghiên cứu Cao su Quốc Tế (IRSG - International Rubber Study Group) LH Dòng vơ tính cao su lai hoa Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam lai tạo PB Trạm Nghiên cứu Cao su, đồn điền Golden Hope, Malaysia (Prang Besar) RRIM Viện Nghiên cứu Cao su Malaysia (Rubber Research Institute of Malaysia) RRIV Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (Rubber Research Institute of Viet Nam) STAL 03 Vườn sơ tuyển An Lộc trồng năm 2003 VNC CS VN Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam VQ Dòng cao su chọn lọc Quảng Lợi – Bình Long – Bình Phước vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Bảng phân cấp bệnh phấn trắng dòng vơ tính 21  Bảng 3.2: Bảng phân hạng mức độ nhiễm bệnh phấn trắng dòng vơ tính 22  Bảng 3.3: Bảng phân hạng tỷ lệ bệnh nấm hồng dòng vơ tính 22  Bảng 3.4: Bảng phân cấp bệnh nấm hồng dòng vơ tính 23  Bảng 3.5: Bảng Phân cấp bệnh Corynespora tán cao su dòng vơ tính 23  Bảng 3.6: Bảng Phân hạng mức độ bệnh Corynespora dòng vơ tính 24  Bảng 3.7: Thang phân cấp sinh trưởng sản lượng theo Paardekooper 24  Bảng 4.1: Sản lượng dòng vơ tính chọn lọc thí nghiệm STAL 03 năm 2011 27  Bảng 4.2: Sản lượng cá thể (g/c/c) năm khai thác thí nghiệm STAL 03 28  Bảng 4.3: Vanh thân dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 năm 2011 29  Bảng 4.4: Tăng vanh dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 năm 2011 31  Bảng 4.5: Dày vỏ ngun sinh dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 năm 2011 32  Bảng 4.6: Mức độ nhiễm bệnh phấn trắng thí nghiệm STAL 03 năm 2011 34  Bảng 4.7: Mức độ nhiễm bệnh Corynespora thí nghiệm STAL 03 năm 2011 35  Bảng 4.8: Tóm tắt đặc điểm dòng vơ tính triển vọng thí nghiệm STAL 03 36  viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cải tiến giống cao su Việt Nam 11 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ bố trí 44 dòng vơ tính vườn thí nghiệm STAL 03 18 Hình 3.1: Thu thập số liệu vườn STAL 03 25  Hình 4.1: Dòng vơ tính LH 95/208 .37 Hình 4.2: Dòng vơ tính LH 95/267 378 Hình 4.3: Dòng vơ tính LH 94/359 399 Hình 4.4: Dòng vơ tính LH 94/342 .40 Hình 4.5: Dòng vơ tính LH94/286 41 Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cây cao su (Hevea brasiliensis Muell Arg.) lần du nhập thành công vào Việt Nam từ năm 1897, xác định trồng có hiệu kinh tế cao, ổn định, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế xã hội môi trường (Lê Mậu Túy cs, 2002) Trên giới nhu cầu tiêu thụ cao su ngày tăng Theo dự báo Tập đoàn Nghiên cứu Cao su Quốc Tế (IRSG), mức tiêu thụ cao su thiên nhiên giới năm 2010 10,671 triệu tấn, dự báo năm 2011 11,164 triệu tấn, nhu cầu lên mức 11,588 triệu năm 2012 Ở Việt Nam, cao su ba mặt hàng nơng sản có kim ngạch xuất đứng đầu với gạo cà phê Theo báo cáo năm 2010, giá trị xuất cao su thiên nhiên đạt mức cao từ trước đến với kim ngạch 2,388 tỷ USD, vượt cà phê trở thành nông sản xuất xếp thứ hai sau gạo (diễn đàn Khuyến Nông @ Nông Nghiệp, 2011) Tuy nhiên cao su đối diện với cạnh tranh thường xuyên công nghiệp khác Để tiếp tục phát triển ngành cao su phải có biện pháp nhằm không ngừng nâng cao suất tăng sản lượng qua việc mở rộng địa bàn trồng cao su vùng truyền thống Mặt khác, Cao su thiên nhiên với đặc tính hẳn cao su tổng hợp độ giản, độ đàn hồi Cây cao su trở thành công nghiệp quan trọng, nguồn nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp nay, đặc biệt ngành giao thông vận tải Mủ cao su loại nguyên liệu sử dụng rộng rãi với 46 Phụ lục 2: Danh sách dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Dòng vơ tính LH 82/182(RRIV4) LH 91/0999 LH 91/1111 LH 91/1119 LH 94/0062 LH 94/0105 LH 94/0133 LH 94/0267 LH 94/0286 LH 94/0337 LH 94/0342 LH 94/0359 LH 94/0374 LH 94/0475 LH 94/0501 LH 94/0544 LH 94/0592 LH 94/0612 LH 94/0626 LH 95/0088 LH 95/0109 LH 95/0113 LH 95/0115 LH 95/0174 LH 95/0206 LH 95/0208 LH 950228 LH 95/0345 LH 95/0395 LH 96/0115 LH 96/0345 LH 97/0080 LH 97/0165 LH 97/0542 LH 97/0684 AC 21/197 AC 58/012 AC 59/010 RO 20/100 RO 24/272 RO 25/254 GT PB 235 PB 260 Tổ hợp bố mẹ RRIC 110 RO 45 RRIC 102 RRIC 121 PB 255 PB 255 PB 255 RRIC 121 PB 235 LH 83/165 PB 235 RRIM 725 LH 82/75 IAN 710 VQ 79 IAN 710 RRIC 110 HK1 FX 2829 LH 82/198 LH 83/165 LH 83/165 LH 83/165 IRCA 117 RRIC 121 RRIC 121 LH 83/165 TU 45/525 IRCA 117 RRIC 102 RRIC 102 RRIC 110 PB 260 PB 260 PB 260 Nguyên sơ Nguyên sơ Nguyên sơ Nguyên sơ Nguyên sơ Nguyên sơ Nguyên sơ PB 5/51 PB 5/51 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PB235 LH 83/165 IAN 2878 IAN 2878 LH 82/90 LH 82/90 LH 82/90 RRIM 725 LH 82/198 RRIC 121 VM 515 RRIC 121 RRIC 121 LH 82/198 LH 82/198 LH 82/198 FX 2829 LH 82/198 RRIC 121 RRIC 130 RRIC 132 RRIC 132 RRIC 132 LH 82/173 FX 4425 FX 4425 RRIC 132 IAN 2978 LH 82/173 RRIC 132 RRIC 132 TU 45/525 FX 3925 FX 3925 PFB PBS /78 PB 49 47 Phụ lục 3: Sản lượng cá thể 39 dòng vơ thí nghiệm STAL 03 qua đợt quan trắc năm 2011 TT DVT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 LH 95/208 LH 96/115 LH 95/174 LH 95/228 RRIV LH 97/542 LH 94/62 LH 94/626 LH 94/133 LH 94/374 LH 95/88 LH 97/684 LH 94/612 LH 94/501 LH 94/592 LH 95/206 LH 94/544 LH 95/109 LH 94/337 LH 94/359 LH 94/267 LH 95/113 LH 94/342 LH 97/165 LH 95/115 LH 94/286 LH 91/1119 LH 96/345 LH 95/345 PB 260 LH 95/395 LH 94/475 LH 94/105 RO 20/100 LH 91/999 GT LH 97/80 LH 91/1111 PB 235 Trung bình Sản lượng cá thể qua đợt quan trắc, 2011 Đợt (12/05) 20,69 11,60 10,83 8,67 6,46 4,70 6,10 13,64 10,88 11,77 8,49 4,99 10,80 13,08 12,34 9,91 9,39 6,54 7,51 7,38 6,79 5,14 2,92 6,65 4,48 5,31 7,38 1,33 9,44 3,26 3,47 3,61 2,62 2,06 2,14 1,49 3,25 1,54 1,51 6,93 Đợt (24/05) 21,70 19,84 19,59 11,06 14,32 10,62 8,50 15,81 10,40 15,05 10,75 7,16 12,20 14,90 14,11 11,67 13,77 7,99 11,12 9,15 7,78 7,23 5,55 8,70 6,59 8,45 8,31 4,55 8,03 5,32 4,47 4,53 3,24 3,43 3,44 2,17 2,91 1,72 1,89 9,18 Đợt (09/06) 32,49 32,71 31,99 35,31 26,68 32,36 19,19 21,35 19,51 18,04 21,19 18,56 19,62 16,21 20,17 17,69 20,90 20,91 16,94 20,20 16,57 16,15 14,68 15,97 14,35 14,64 13,16 15,21 12,69 14,81 10,93 13,79 7,37 7,52 6,58 4,97 7,27 4,72 5,31 17,40 Đợt (24/06) 36,50 34,80 36,22 37,78 40,02 37,19 39,80 22,48 30,85 26,63 29,77 38,10 26,04 24,13 21,39 27,85 22,56 28,17 26,87 24,82 24,34 26,29 30,04 21,54 24,84 20,65 19,53 25,83 16,44 20,02 20,73 15,21 18,16 12,11 11,74 12,51 7,60 12,80 10,59 24,69 48 Phụ lục 4: Sản lượng cá thể 39 dòng vơ thí nghiệm STAL 03 qua năm TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 DVT LH 94/267 LH 95/208 LH 95/228 LH 95/174 LH 94/286 LH 97/542 LH 94/359 LH 94/626 RRIV LH 94/62 LH 96/115 LH 94/133 LH 94/342 LH 97/165 LH 95/88 LH 94/374 PB 235 LH 94/592 LH 95/206 LH 94/337 LH 95/395 LH 95/109 LH 96/345 LH 94/544 LH 95/115 LH91/1119 LH 94/105 LH 97/684 PB 260 LH 95/113 LH 94/501 LH 97/80 LH 95/345 LH 94/612 GT LH91/1111 LH 94/475 Sản lượng trung bình năm (g/c/c) Năm 2010 Năm 2011 Trung bình 49,82 13,87 38,90 49,27 27,85 38,56 42,57 23,21 32,89 40,81 24,66 32,73 36,40 12,26 29,98 38,16 21,22 29,69 41,14 15,39 28,26 36,56 18,32 27,44 27,96 21,87 26,59 31,59 18,40 26,54 27,44 24,74 26,09 32,90 17,91 25,41 37,39 13,30 25,35 28,00 13,21 25,07 31,62 17,55 25,06 32,20 17,87 25,03 32,85 4,83 24,33 29,75 17,00 23,37 29,39 16,78 23,09 29,87 15,61 22,74 23,53 9,90 22,57 29,04 15,90 22,47 25,99 11,73 22,29 26,70 16,65 21,68 30,71 12,57 21,64 30,95 12,09 21,52 27,11 7,85 21,31 27,27 17,20 21,22 28,79 10,85 19,82 22,04 13,71 19,75 23,24 17,08 19,58 27,03 5,26 19,27 25,14 11,65 18,39 18,30 17,16 17,73 21,54 5,29 13,41 20,63 5,19 12,91 15,03 9,29 12,16 % RRIV 146,30 145,02 123,69 123,12 112,74 111,66 106,31 103,20 100,00 99,81 98,11 95,56 95,33 94,28 94,25 94,15 91,50 87,91 86,83 85,53 84,90 84,53 83,83 81,54 81,39 80,94 80,16 79,82 74,55 74,30 73,64 72,49 69,19 66,70 50,44 48,56 45,73 49 38 LH9 1/999 39 RO 20/100 Trung bình 14,61 7,55 27,81 5,98 6,28 14,55 10,29 6,03 23,89 38,71 22,69 (Nguồn: Bộ môn Giống - Viên Nghiên cứu Cao su Việt Nam) Phụ lục 5: Vanh thân dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 Tình hình sinh trưởng thí nghiệm STAL 03 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nhắc DVT RO 20/100 LH 97/684 LH 94/286 LH 94/62 LH 94/105 RO 25/254 LH 94/501 RRIV LH 97/165 PB 235 LH 95/395 LH 95/208 LH 94/267 LH 95/88 LH 94/544 AC 58/12 LH 94/374 PB 260 AC 21/197 LH 94/359 LH 94/133 LH 96/345 LH 95/113 LH 95/174 LH 95/109 LH 94/475 LH 94/342 LH 97/80 LH 91/999 LH 96/115 LH 94/612 I 61,71 61,23 58,24 56,63 55,35 56,69 51,51 54,81 54,64 50,55 55,74 52,63 52,43 55,56 51,44 56,16 52,51 49,64 50,19 54,13 53,47 50,05 50,98 53,00 49,80 47,46 49,06 50,40 48,08 53,10 52,85 II 55,78 59,84 62,14 58,75 56,05 55,95 54,77 56,21 55,53 54,03 52,65 52,56 53,55 53,24 53,74 52,78 51,79 51,73 56,58 48,94 50,84 51,70 51,54 49,84 49,08 53,44 49,53 50,06 50,95 45,79 47,71 Trung bình III 65,59 54,54 54,41 58,79 54,30 52,34 58,28 52,36 52,33 56,61 52,71 55,85 54,96 51,86 55,08 50,34 54,16 56,47 50,10 52,39 50,01 51,79 50,09 49,46 52,61 50,10 52,31 50,33 50,43 49,73 46,55 61,03 58,53 58,26 58,05 55,23 54,99 54,85 54,46 54,16 53,73 53,70 53,68 53,65 53,55 53,42 53,09 52,82 52,61 52,29 51,82 51,44 51,18 50,87 50,77 50,50 50,33 50,30 50,26 49,82 49,54 49,04 50 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 GT RO 24/272 LH 94/592 LH 94/337 LH 94/626 LH 95/228 LH 95/206 LH 91/1111 LH 95/345 LH 95/115 LH 97/542 AC 59/10 LH 91/1119 Trung bình 49,60 47,41 49,30 48,41 48,56 45,66 47,71 48,50 49,45 48,25 48,30 44,51 42,63 51,52 53,46 48,63 50,88 48,92 49,98 49,85 49,06 45,50 46,90 44,44 44,84 42,64 44,56 51,55 43,90 50,28 46,10 48,63 44,73 47,31 45,46 47,79 44,07 46,01 44,45 47,19 45,36 51,16 48,99 48,77 48,76 48,65 47,75 47,61 47,41 47,26 46,81 46,23 45,86 44,78 44,18 51,41 Phụ lục 6: Dày vỏ dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DVT LH 95/115 LH 94/62 LH 95/109 LH 95/88 LH 94/337 LH 95/206 LH 95/228 LH 97/684 LH 94/374 AC 58/12 LH 94/105 RO 20/100 LH 94/286 LH 97/165 LH 94/342 PB 260 LH 96/345 LH 94/501 LH 94/133 PB 235 AC 59/10 LH 95/113 I 6,93 6,71 6,06 6,79 6,50 6,44 6,63 6,50 6,13 6,07 6,25 6,38 6,00 6,31 5,56 5,79 5,43 5,56 6,20 5,50 5,56 5,56 Nhắc II 7,86 7,06 7,21 6,71 6,50 6,56 6,25 6,19 6,50 6,50 6,19 6,19 6,50 6,56 6,63 5,94 6,25 6,36 5,81 6,21 6,00 5,79 Trung bình III 7,00 7,00 7,13 6,88 7,21 7,14 6,36 6,29 6,13 6,07 6,19 6,00 6,00 5,63 6,21 6,58 6,63 6,31 6,00 6,25 6,29 6,50 7,26 6,93 6,80 6,79 6,74 6,71 6,41 6,32 6,25 6,21 6,21 6,19 6,17 6,17 6,13 6,10 6,10 6,08 6,00 5,99 5,95 5,95 51 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 LH 91/1111 LH 91/1119 LH 94/267 LH 95/395 LH 97/542 LH 94/544 RRIV LH 94/612 LH 94/626 LH 94/475 LH 97/80 GT1 LH 91/999 LH 94/359 LH 95/345 LH 94/592 RO 24/272 RO 25/254 LH 95/174 LH 96/115 LH 95/208 AC 21/197 Trung bình 5,50 5,08 5,57 5,81 5,56 5,06 5,31 5,38 4,88 5,00 5,29 5,44 4,75 5,00 4,94 4,79 4,93 4,81 5,06 5,00 4,81 4,24 5,61 6,00 6,42 5,69 5,19 5,36 5,58 5,93 6,17 6,00 5,94 5,50 5,69 6,00 5,75 5,10 5,56 5,19 5,00 5,31 5,00 5,25 4,63 5,99 6,29 5,71 5,81 5,94 6,00 6,06 5,44 4,94 5,50 5,29 5,43 5,06 5,31 5,25 5,88 5,14 5,37 5,58 4,86 5,00 4,63 5,36 5,94 5,93 5,74 5,69 5,65 5,64 5,57 5,56 5,49 5,46 5,41 5,40 5,40 5,35 5,33 5,30 5,16 5,16 5,13 5,08 5,00 4,90 4,74 5,85 Phụ lục 7: Cấp bệnh phấn trắng vườn STAL 03 năm 2011 TT 10 11 12 13 14 15 DVT LH 94/501 LH 91/1111 LH 95/395 LH 96/115 LH 97/80 LH 94/337 LH 95/345 RO 25/254 GT LH 91/1119 LH 94/105 LH 94/267 LH 94/374 LH 94/592 LH 95/174 I 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 4.50 3.50 5.00 4.00 4.00 3.50 3.50 Nhắc II 4.50 4.00 4.50 4.00 4.50 4.50 4.00 4.50 3.50 4.00 3.00 4.00 4.00 4.50 4.00 III 5.00 5.00 4.50 5.00 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.50 TB Mức độ nhiễm bệnh 4.83 4.67 4.50 4.50 4.50 4.33 4.17 4.17 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng 52 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 LH 91/999 LH 94/286 LH 94/62 LH 95/115 LH 97/542 PB 260 LH 94/342 LH 95/206 LH 95/208 LH 97/165 AC 59/10 RRIV LH 94/359 LH 94/544 LH 94/626 LH 95/228 PB 235 LH 94/612 RO 24/272 LH 94/133 AC 21/197 LH 95/109 LH 95/113 RO 20/100 LH 96/345 LH 94/475 LH 95/88 AC 58/12 LH 97/684 4.00 3.00 3.50 3.00 3.50 4.00 3.50 3.00 3.50 4.00 3.00 3.50 2.50 3.50 3.50 3.50 4.50 4.00 4.00 2.50 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 2.00 3.00 2.00 2.50 4.00 4.00 3.50 4.00 3.50 3.50 4.00 4.00 3.50 3.00 4.00 3.00 4.00 3.50 3.50 4.00 3.00 2.50 3.00 3.50 3.00 3.50 3.00 2.00 2.50 3.00 2.00 2.50 2.00 3.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 3.50 4.00 4.00 3.50 3.50 3.00 3.00 3.50 3.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.50 3.00 2.50 2.50 2.00 2.00 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.67 3.67 3.67 3.67 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.33 3.33 3.17 3.00 3.00 3.00 2.83 2.67 2.50 2.50 2.17 2.17 Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm nặng Nhiễm trung bình Nhiễm trung bình Nhiễm trung bình Nhiễm trung bình Nhiễm trung bình Nhiễm trung bình Nhiễm trung bình Nhiễm trung bình Nhiễm trung bình Phụ lục 8: Tỉ lệ bệnh Corynespora dòng vơ tính vườn STAL 03 năm 2011 Nhắc DVT RRIV LH 94/337 LH 94/612 LH 95/206 LH 97/684 LH 94/133 LH 94/105 LH 95/174 LH 94/501 I 2 2 2 1 II 3 2 2 III 3 2 TB Mức độ nhiễm bệnh 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,0 1,7 1,7 1,3 Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Nhẹ Nhẹ Nhẹ Nhẹ 53 LH 91/1111 LH 91/1119 LH 97/542 LH 95/115 LH 96/115 PB 260 LH 95/345 LH 97/80 AC 21/197 PB 235 LH 91/999 LH 94/62 LH 94/267 LH 94/286 LH 94/342 LH 94/359 LH 94/374 LH 94/475 LH 94/544 LH 94/592 LH 94/626 LH 95/88 LH 95/109 LH 95/113 LH 95/208 LH 95/228 LH 95/395 LH 96/345 LH 97/165 AC58/12 AC 59/10 RO 20/100 RO 24/272 RO 25/254 GT 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rất nhẹ Rất nhẹ Rất nhẹ Rất nhẹ Rất nhẹ Rất nhẹ Rất nhẹ Rất nhẹ Rất nhẹ Rất nhẹ Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Không nhiễm Phụ lục 9: Tỉ lệ bệnh nấm hồng dòng vơ tính vườn STAL 03 năm 2010 TT DVT LH 91/999 AC 21/197 Cây điều tra 24 23 Cây bị bệnh TLB (%) Mức độ nhiễm bệnh 20.83 17.39 Nhiễm nặng Nhiễm trung bình 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 LH 94/592 LH 95/206 LH 95/208 LH 94/337 LH 97/684 LH 91/1119 LH 94/133 AC 58/12 LH 94/62 LH 94/286 LH 94/501 LH 95/113 LH 95/115 LH 95/395 LH 97/80 RO 20/100 LH 97/542 LH 94/544 RRIV LH 94/267 LH 94/342 LH 94/359 LH 91/1111 LH 94/105 LH 94/374 LH 94/475 LH 94/612 LH 94/626 LH 95/88 LH 95/109 LH 95/174 LH 95/228 LH 95/345 LH 96/115 LH 96/345 LH 97/165 AC 59/10 RO 24/272 RO 25/254 GT PB 235 PB 260 24 24 24 21 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 23 24 24 23 24 24 24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 24 23 23 24 24 24 24 24 23 24 24 23 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.50 12.50 12.50 9.52 9.09 8.70 8.70 8.70 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 4.35 4.17 4.17 4.17 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nhiễm trung bình Nhiễm trung bình Nhiễm trung bình Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Nhiễm nhẹ Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh Không bệnh 55 Phụ lục 10: Kết xử lý thống kê ANOVA sản lượng 39 dòng vơ tính STAL 03 tháng 05-06 / 2011 • Bảng mã hóa 39 dòng vơ tính mở cạo thí nghiệm STAL 03 Nghiệm thức (DVT) RO 20/100 PB 260 PB 235 LH 97/80 LH 97/684 LH 97/542 LH 97/165 LH 96/345 LH 96/115 LH 95/88 LH 95/395 LH 95/345 LH 95/228 LH 95/208 LH 95/206 LH 95/174 LH 95/115 LH 95/113 LH 95/109 LH 94/626 LH 94/62 LH 94/612 LH 94/592 LH 94/544 LH 94/501 LH 94/475 LH 94/374 LH 94/359 LH 94/342 LH 94/337 LH 94/286 LH 94/267 LH 94/133 LH94/105 LH 91/999 LH 91/1119 LH 91/1111 RRIV GT Mã nghiệm thức 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 56 Variable 3: San luong A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 9.69 4.847 0.31 0.7361 DVT 38 3886.40 102.274 6.49 0.0000 Error 76 1197.41 15.755 Non-additivity 2.93 2.934 0.18 Residual 75 1194.48 15.926 -Total 116 5093.51 -Grand Mean= 14.551 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1702.410 Total Count= 117 27.28% Range Error Mean Square = 15.78 Error Degrees of Freedom = 76 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 8.568 s_ = 2.293 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 6.280 10.85 4.827 5.260 17.20 21.22 13.21 11.73 24.74 17.55 9.900 11.65 23.21 27.85 16.78 24.66 12.57 13.71 15.90 18.32 18.40 17.16 17.00 16.65 17.08 9.283 17.87 15.39 13.30 HIJ EFGHIJ J IJ BCDEFG ABCDE CDEFGHIJ DEFGHIJ AB BCDEFG FGHIJ DEFGHIJ ABC A BCDEFG AB DEFGHIJ CDEFGHIJ BCDEFGH ABCDEF ABCDEF BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG FGHIJ BCDEFG BCDEFGHI CDEFGHIJ Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 14 16 13 38 21 20 33 27 10 22 25 23 15 24 19 30 28 32 18 29 17 31 36 12 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 27.85 24.74 24.66 23.21 21.87 21.22 18.40 18.32 17.91 17.87 17.55 17.20 17.16 17.08 17.00 16.78 16.65 15.90 15.61 15.39 13.87 13.71 13.30 13.21 12.57 12.26 12.10 11.73 11.65 A AB AB ABC ABCD ABCDE ABCDEF ABCDEF BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFGH BCDEFGH BCDEFGHI CDEFGHIJ CDEFGHIJ CDEFGHIJ CDEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ 57 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 = = = = = = = = = = 15.61 12.26 13.87 17.91 7.847 5.973 12.10 5.197 21.87 5.287 BCDEFGH DEFGHIJ CDEFGHIJ BCDEFG GHIJ HIJ DEFGHIJ IJ ABCD IJ Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 26 34 35 39 37 = = = = = = = = = = 10.85 9.900 9.283 7.847 6.280 5.973 5.287 5.260 5.197 4.827 EFGHIJ FGHIJ FGHIJ GHIJ HIJ HIJ IJ IJ IJ J Phụ lục 11: Kết xử lý thống kê ANOVA vanh thân 44 dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 tháng 04/2011 * Bảng mã hóa Nghiệm thức (DVT) RO 25/254 RO 24/272 RO 20/100 PB 260 PB 235 LH 97/80 LH 97/684 LH 97/542 LH 97/165 LH 96/345 LH 96/115 LH 95/88 LH 95/395 LH 95/345 LH 95/228 LH 95/208 LH 95/206 LH 95/174 LH 95/115 LH 95/113 LH 95/109 LH 94/626 LH 94/62 LH 94/612 LH 94/592 LH 94/544 LH 94/501 LH 94/475 LH 94/374 LH 94/359 LH 94/342 LH 94/337 LH 94/286 LH 94/267 Mã nghiệm thức 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 58 LH 94/133 LH 94/105 LH 91/999 LH 91/1119 LH 91/1111 RRIV GT AC 59/10 AC 58/12 AC 21/197 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Variable 3: VANH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NHAC 5.72 2.860 0.46 0.6299 DVT 43 1822.76 42.390 6.89 0.0000 Error 86 529.16 6.153 Non-additivity 1.69 1.687 0.27 Residual 85 527.47 6.206 -Total 131 2357.64 -Grand Mean= 51.388 Grand Sum= Coefficient of Variation= 6783.240 Total Count= 132 4.83% Range Error Mean Square = 6.153 Error Degrees of Freedom = 86 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 5.335 s_ = 1.432 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = = = 54.99 48.77 61.03 52.61 53.73 50.26 58.54 45.86 54.17 51.18 49.54 53.55 53.70 BCD DEFGHIJK A BCDEFGH BCDEF DEFGHIJK AB IJK BCDE DEFGHIJ DEFGHIJK BCDEF BCDEF Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 33 23 36 27 40 13 16 34 = = = = = = = = = = = = = 61.03 58.54 58.26 58.06 55.23 54.99 54.85 54.46 54.17 53.73 53.70 53.68 53.65 A AB AB ABC ABCD BCD BCD BCD BCDE BCDEF BCDEF BCDEF BCDEF 59 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 46.81 47.61 53.68 47.41 50.77 46.23 50.87 50.50 47.76 58.06 49.04 48.76 53.42 54.85 50.33 52.82 51.82 50.30 48.65 58.26 53.65 51.44 55.23 49.82 44.18 47.26 54.46 48.99 44.78 53.09 52.29 GHIJK EFGHIJK BCDEF FGHIJK DEFGHIJ HIJK DEFGHIJ DEFGHIJK EFGHIJK ABC DEFGHIJK DEFGHIJK BCDEF BCD DEFGHIJK BCDEFG CDEFGHI DEFGHIJK DEFGHIJK AB BCDEF DEFGHI ABCD DEFGHIJK K FGHIJK BCD DEFGHIJK JK BCDEFG BCDEFGHI Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 26 43 29 44 30 35 10 20 18 21 28 31 37 11 24 41 25 32 22 15 17 39 14 19 42 38 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 53.55 53.42 53.09 52.82 52.61 52.29 51.82 51.44 51.18 50.87 50.77 50.50 50.33 50.30 50.26 49.82 49.54 49.04 48.99 48.77 48.76 48.65 47.76 47.61 47.41 47.26 46.81 46.23 45.86 44.78 44.18 BCDEF BCDEF BCDEFG BCDEFG BCDEFGH BCDEFGHI CDEFGHI DEFGHI DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJK DEFGHIJK DEFGHIJK DEFGHIJK DEFGHIJK DEFGHIJK DEFGHIJK DEFGHIJK DEFGHIJK DEFGHIJK DEFGHIJK EFGHIJK EFGHIJK FGHIJK FGHIJK GHIJK HIJK IJK JK K Phụ lục 12: Kết xử lý thống kê ANOVA độ dày vỏ 44 dòng vơ tính tính thí nghiệm STAL 03 tháng 04/2011 * Bảng mã hóa giống bảng mã hóa phụ lục 11 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NHAC 3.83 1.916 15.87 0.0000 DVT 43 44.91 1.045 8.65 0.0000 Error 86 10.39 0.121 Non-additivity 0.02 0.022 0.18 Residual 85 10.36 0.122 -Total 131 59.13 -Grand Mean= 5.854 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.94% 772.750 Total Count= 132 60 Range Error Mean Square = 0.1210 Error Degrees of Freedom = 86 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7482 s_ = 0.2008 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 5.130 5.163 6.190 6.103 5.987 5.407 6.327 5.640 6.167 6.103 5.000 6.793 5.647 5.307 6.413 4.897 6.713 5.077 7.263 5.950 6.800 5.460 6.923 5.497 5.163 5.567 6.077 5.410 6.253 5.333 6.133 6.737 6.167 5.690 6.003 6.210 5.353 5.737 5.930 5.560 5.397 5.950 6.213 4.743 HIJK HIJK BCDEFG BCDEFG CDEFGH FGHIJK BCDE DEFGHIJ BCDEFG BCDEFG JK ABC DEFGHIJ GHIJK BCD JK ABC IJK A CDEFGHI ABC EFGHIJK AB EFGHIJK HIJK DEFGHIJK BCDEFG FGHIJK BCDEF GHIJK BCDEFG ABC BCDEFG DEFGHIJ CDEFGH BCDEFG FGHIJK DEFGHIJ CDEFGHI DEFGHIJK FGHIJK CDEFGHI BCDEFG K Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 19 23 21 12 32 17 15 29 43 36 33 31 10 27 35 42 20 39 38 34 13 26 40 24 22 28 41 37 30 14 25 18 11 16 44 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 7.263 6.923 6.800 6.793 6.737 6.713 6.413 6.327 6.253 6.213 6.210 6.190 6.167 6.167 6.133 6.103 6.103 6.077 6.003 5.987 5.950 5.950 5.930 5.737 5.690 5.647 5.640 5.567 5.560 5.497 5.460 5.410 5.407 5.397 5.353 5.333 5.307 5.163 5.163 5.130 5.077 5.000 4.897 4.743 A AB ABC ABC ABC ABC BCD BCDE BCDEF BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG BCDEFG CDEFGH CDEFGH CDEFGHI CDEFGHI CDEFGHI DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJK DEFGHIJK EFGHIJK EFGHIJK FGHIJK FGHIJK FGHIJK FGHIJK GHIJK GHIJK HIJK HIJK HIJK IJK JK JK K ... Các tiêu quan trắc ” Vanh thân Sinh trưởng thể qua vanh thân cao su, hai tiêu quan trọng hàng đầu chọn tạo giống có ý nghĩa lớn sản xuất Đồng thời thời kỳ kiến thiết bản, vanh thân có ý nghĩa... ý công tác chọn giống Thời kỳ kiến thiết bản: Vanh thân (cm) đo cách mặt đất 100 cm Thời kỳ khai thác: Vanh thân (cm) đo cách mặt đất 150 cm Tăng vanh thân cạo: Quan trắc lần/năm vào tháng tháng... lượng cá thể (g/c/c) qua năm khai thác thí nghiệm STAL 03 28 4.3 Vanh thân dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 năm 2011 29 4.4 Tăng vanh dòng vơ tính thí nghiệm STAL 03 năm 2011 31 4.5 Dày vỏ nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: SƠ TUYỂN CÁC DÒNG VÔ TÍNH LAI HOA MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT ĐỎ ĐỒNG NAI , SƠ TUYỂN CÁC DÒNG VÔ TÍNH LAI HOA MỚI TRÊN VÙNG ĐẤT ĐỎ ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay