ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ AHNHUMIX ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI TRÊN LÚA

73 42 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ AHN-HUMIX ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI TRÊN LÚA SVTH : Lê Văn Tại Ngành : Bảo vệ thực vật Niên khóa : 2007 - 2011 Tp Hồ Chí Minh, Tháng 07 Năm 2011 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ AHN-HUMIX ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI TRÊN LÚA Tác giả LÊ VĂN TẠI Khóa luận tốt nghiệp đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn Th.S Lê Văn Dũ KS Nguyễn Hữu Trúc Tp Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 i LỜI CẢM TẠ Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nông Học quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập trường Quý thầy cô khoa Nông Học tận tình dạy bảo kiến thức quý báu suốt q trình học tập Đặc biệt, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Lê Văn Dũ, thầy Nguyễn Hữu Trúc tận tình dạy bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Thành kính ghi ơn cha mẹ suốt đời dạy bảo, lo lắng tận tụy Cuối cùng, cảm ơn tất bạn bè động viên giúp đỡ thời gian học tập trường thực đề tài Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Lê Văn Tại ii TÓM TẮT LÊ VĂN TẠI, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 Đề tài “ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ AHN-HUMIX ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI TRÊN LÚA” Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Văn Dũ KS Nguyễn Hữu Trúc Thí nghiệm nhằm xác định liều lượng phân hữu kết hợp phân hóa học thích hợp cho giống lúa OM6976 cho suất hiệu kinh tế cao, thí nghiệm tiến hành Xã Tân Lập - Huyện Tân Thạnh - Tỉnh Long An, từ ngày 8/3/2011 đến 12/6/2011 Thí nghiệm đơn yếu tố, bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên với lần lập lại nghiệm thức sau: - Nghiệm thức 1: N – P –K : 120 -92 – 60 (đối chứng) - Nghiệm thức 2: 1/2 + 50 kg phân hữu AHN-HUMIX - Nghiệm thức 3: 1/2 + 100 kg phân hữu AHN-HUMIX - Nghiệm thức 4: 1/2 + 150 kg phân hữu AHN-HUMIX - Nghiệm thức 5: 1/2 + 200 kg phân hữu AHN-HUMIX Diện tích thí nghiệm 25 m2, áp dụng phương pháp sạ tay với mật độ sạ 120 kg/ha Kết cho thấy: Thí nghiệm phân hữu AHN-HUMIX kết hợp với 1/2 lượng phân hóa học theo khuyến cáo, chưa cho kết cao tăng trưởng chiều cao, khả đẻ nhánh, số diện tích so với nghiệm thức đối chứng bón 100% phân hóa học, số hạt chắc/bông nhiều tỷ lệ hạt lép thấp so với nghiệm thức đối chứng Về suất, hầu hết nghiệm thức thí nghiệm cho suất thấp nghiệm thức đối chứng Trong đó, nghiệm thức bón 1/2 lượng phân hóa học kết hợp 200kg phân hữu AHN – HUMIX cho suất với nghiệm thức đối chứng iii 5,48 tấn/ha Kế đến nghiệm thức bón 1/2 lượng phân hóa học kết hợp 150kg phân hữu AHN – HUMIX cho suất 4,93 tấn/ha thấp nghiệm thức bón 1/2 lượng phân hóa học kết hợp 50kg phân hữu AHN – HUMIX cho suất 4,7 tấn/ha Về hiệu kinh tế cho thấy nghiệm thức cho suất từ 4,7 tấn/ha – 5,48 tấn/ha cho lợi nhuận cao, nghiệm thức cho suất lợi nhuận cao nghiệm thức cho lợi nhuận thấp Tỷ suất lợi nhuận cho thấy hiệu đầu tư sử dụng phân bón nghiệm thức ruộng thí nghiệm Trong nghiệm thức nghiệm thức có tỷ suất lợi nhuận cao nhất, nghiệm thức nghiệm thức đối chứng cho tỷ suất lợi nhuận thấp iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vai trò tầm quan trọng lúa gạo 2.2 Nguồn gốc phân loại thực vật .5 2.2.1 Nguồn gốc 2.2.2 Phân loại thực vật 2.3 Đặc điểm thực vât học lúa 2.4 Tình hình sản xuất lúa gạo Thế giới Việt Nam 2.4.1 Tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa gạo Thế giới 2.4.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ lúa gạo Việt Nam 2.5 Phân bón bón phân cho lúa .11 2.6 Nhu cầu dinh dưỡng lúa vai trò phân bón 12 2.7 Vai trò phân hóa học suất lúa 13 2.8 Tình hình sử dụng phân hố học số nước giới khu vực Đông Nam Á 13 2.9 Nhu cầu phân bón trồng Việt Nam đến năm 2010 .14 v 2.10 Sơ lược phân hữu 14 2.11 Vai trò tác dụng phân hữu .15 Chương 18 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 18 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 18 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 18 3.2 Điều kiện nơi tiến hành thí nghiệm 18 3.2.1 Điều kiện khí hậu 18 3.2.2 Điều kiện tự nhiên huyện Tân Thạnh 18 3.2.3 Đặc điểm tính chất lý hóa khu đất thí nghiệm 19 3.3 Vật liệu phương pháp thí nghiệm 20 3.3.1 Vật liệu thí nghiệm 20 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu .21 3.3.2.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.3.2.2 Quy trình kỹ thuật chăm sóc thí nghiệm 22 3.3.2.3 Chỉ tiêu theo dõi phương pháp thu thập số liệu 22 Chương 26 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 26 4.1.1 Động thái tăng trưởng chiều cao .26 4.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 27 4.2 Động thái tốc độ đẻ nhánh .28 4.2.1 Động thái đẻ nhánh 28 4.2.2 Tốc độ đẻ nhánh 30 4.3 Chỉ số diện tích (LAI) 31 4.4 Tình hình sâu bệnh .32 4.5.1 Năng suất .33 4.6 Hiệu kinh tế 36 Chương 38 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 vi 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 42 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHC: Phân hữu ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long Tp HCM: Thành phố Hồ Chí Minh Pdt : Lân dễ tiêu Ndt: Đạm dễ tiêu Nts: Đạm tổng số NT: Nghiệm thức NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực thu P1000 hạt: Trọng lượng ngàn hạt LAI: Leaf Area Index FAO: Food Agriculture Organization NSS: Ngày sau sạ BVTV: Bảo vệ thực vật viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Bảng tổng hợp sản lượng lúa giới Châu lục giai đoạn 2001- 2005 Bảng 2.2 Diện tích, suất sản lượng lúa nước ta giai đoạn 1995 – 2008 .10 Bảng 3.1: Tình hình thời tiết, khí hậu nơi thí nghiệm 18 Bảng 3.2: Đặc điểm tính chất lý hóa khu đất thí nghiệm .19 Bảng 4.1: Động thái tăng trưởng chiều cao lúa OM6976 qua nghiệm thức 26 Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/ngày) lúa OM6976 qua nghiệm thức 28 Bảng 4.3: Động thái đẻ nhánh (nhánh/m2) giống lúa OM6976 qua nghiệm thức 29 Bảng 4.4: Tốc độ đẻ nhánh (nhánh/m2) nghiệm thức 30 Bảng 4.5: Chỉ số diện tích ( m2 lá/ m2 đất) nghiệm thức qua giai đoạn 31 Bảng 4.6: Năng suất yếu tố cấu thành suất giống lúa OM6976 33 Bảng 4.7: Hiệu kinh tế giống lúa OM6976 qua nghiệm thức .36 ix 1000.0 900.0 Số nhánh/ m2 800.0 700.0 NT1 600.0 NT2 500.0 NT3 400.0 NT4 300.0 NT5 200.0 100.0 0.0 15 NSS 25 NSS 35 NSS 45 NSS 55 NSS 65 NSS Biểu đồ 4.3: Động thái đẻ nhánh nghiệm thức thí nghiệm 50.0 40.0 Nhánh/10 ngày 30.0 NT1 20.0 NT2 10.0 NT3 NT4 0.0 ‐10.0 15‐25 NSS 25‐35 NSS 35‐45 NSS 45‐55 NSS 55‐65 NSS ‐20.0 ‐30.0 Biểu đồ 4.4: Tốc độ đẻ nhánh nghiệm thức thí nghiệm 49 NT5 Chỉ số diên tích (m2 lá/m2 đất) 8.0 7.0 6.0 NT1 5.0 NT2 4.0 NT3 3.0 NT4 2.0 NT5 1.0 0.0 Đẻ nhánh Đẻ nhánh  Làm đòng  Chín sữa tối đa và trổ Chín Biểu đồ 4.5: Chỉ số diện tích nghiệm thức thí nghiệm 50 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH THỐNG KÊ Động thái tăng trưởng chiều cao 15 NSS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.002 0.02 0.9837 NT 0.17 0.042 0.38 0.8164 Error 0.88 0.110 Non-additivity 0.15 0.153 1.46 Residual 0.73 0.104 Total 14 1.06 Grand Mean= 17.262 Grand Sum= 258.930 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 1.93% Means for variable (CAOCAY) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 17.167 17.333 17.347 17.360 17.103 25 NSS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.26 0.130 0.10 0.9052 NT 4.39 1.098 0.85 0.5319 Error 10.34 1.292 Non-additivity 3.70 3.699 3.90 Residual 6.64 0.948 Total 14 14.99 Grand Mean= 38.057 Grand Sum= 570.855 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.99% Means for variable (CAOCAY) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 38.908 37.772 38.318 37.292 37.995 51 35 NSS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1.57 0.787 0.08 0.9198 NT 78.18 19.545 2.10 0.1728 Error 74.49 9.312 Non-additivity 10.68 10.679 1.17 Residual 63.81 9.116 Total 14 154.25 Grand Mean= 50.953 Grand Sum= 764.302 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.99% Means for variable (CAOCAY) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 55.343 50.950 49.763 49.719 48.992 45 NSS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 3.49 1.745 1.77 0.2317 NT 249.25 62.313 63.04 0.0000 Error 7.91 0.988 Non-additivity 2.95 2.950 4.17 Residual 4.96 0.708 Total 14 260.65 Grand Mean= 63.253 Grand Sum= 948.797 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 1.57% Error Mean Square = 0.9880 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.723 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 71.28 62.57 60.53 61.19 60.70 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean 52 = = = = = 71.28 62.57 61.19 60.70 60.53 A B B B B 55 NSS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 101.54 50.768 15.90 0.0016 NT 183.25 45.813 14.35 0.0010 Error 25.55 3.194 Non-additivity 2.72 2.722 0.83 Residual 22.83 3.261 Total 14 310.34 Grand Mean= 73.755 Grand Sum= 1106.323 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.42% Error Mean Square = 3.194 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.896 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 80.66 A Mean = 80.66 A Mean = 71.89 B Mean = 73.04 B Mean = 73.04 B Mean = 71.89 B Mean = 71.58 B Mean = 71.60 B Mean = 71.60 B Mean = 71.58 B 65 NSS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 44.12 22.061 4.03 0.0615 NT 337.21 84.303 15.40 0.0008 Error 43.78 5.473 Non-additivity 0.08 0.084 0.01 Residual 43.70 6.242 Total 14 425.12 Grand Mean= 88.713 Grand Sum= 1330.688 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.64% Error Mean Square = 5.473 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.409 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 97.14 89.12 88.77 85.18 83.35 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean 53 = = = = = 97.14 89.12 88.77 85.18 83.35 A B B B B Động thái đẻ nhánh nghiệm thức thí nghiệm 15 NSS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 26265.21 13132.604 3.64 0.0750 NT 10555.83 2638.958 0.73 0.5948 Error 28825.42 3603.177 Non-additivity 116.67 116.667 0.03 Residual 28708.75 4101.250 Total 14 65646.46 -Grand Mean= 380.167 Grand Sum= 5702.500 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 15.79% Means for variable (SONHANH) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 425.833 390.000 347.500 370.833 366.667 25 NSS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 51743.33 25871.667 4.66 0.0455 nt 16259.79 4064.948 0.73 0.5949 Error 44407.71 5550.964 Non-additivity 8814.28 8814.283 1.73 Residual 35593.43 5084.775 Total 14 112410.83 -Grand Mean= 403.417 Grand Sum= 6051.250 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 18.47% Means for variable (sonhanh) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 466.667 392.917 390.000 397.083 370.417 54 35 NSS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 66427.71 33213.854 6.38 0.0221 NT 161284.79 40321.198 7.74 0.0074 Error 41651.46 5206.432 Non-additivity 31.39 31.390 0.01 Residual 41620.07 5945.724 Total 14 269363.96 Grand Mean= 702.417 Grand Sum= 10536.250 Total Count= Coefficient of Variation= 10.27% Error Mean Square = 5206 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 197.7 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 902.1 640.4 682.9 680.0 606.7 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean 55 = = = = = 902.1 682.9 680.0 640.4 606.7 A B B B B 15 45 NSS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 65301.46 32650.729 6.45 0.0215 NT 127565.62 31891.406 6.30 0.0136 Error 40506.88 5063.359 Non-additivity 40.45 40.450 0.01 Residual 40466.42 5780.918 Total 14 233373.96 Grand Mean= 680.417 Grand Sum= 10206.250 Coefficient of Variation= 10.46% Error Mean Square = 5063 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 134.0 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 860.4 622.9 660.0 653.8 605.0 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 860.4 660.0 653.8 622.9 605.0 Total Count= 15 A B B B B 55 NSS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 22580.83 11290.417 3.19 0.0956 NT 44743.33 11185.833 3.16 0.0777 Error 28287.92 3535.990 Non-additivity 512.11 512.112 0.13 Residual 27775.80 3967.972 Total 14 95612.08 Grand Mean= 565.583 Grand Sum= 8483.750 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 10.51% Means for variable (SONHANH) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 673.333 530.000 550.417 546.667 527.500 56 65 NSS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 9154.38 4577.188 1.92 0.2083 NT 24621.25 6155.313 2.58 0.1180 Error 19061.25 2382.656 Non-additivity 196.50 196.502 0.07 Residual 18864.75 2694.964 -Total 14 52836.88 -Grand Mean= 493.000 Grand Sum= 7395.000 Coefficient of Variation= 9.90% Means for variable (SONHANH) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 572.083 469.583 487.083 476.250 460.000 Total Count= 15 Chỉ số diện tích nghiệm thức thí nghiệm Bắt đầu đẻ nhánh A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.70 0.350 5.32 0.0339 NT 1.00 0.250 3.80 0.0511 Error 0.53 0.066 Non-additivity 0.02 0.022 0.31 Residual 0.50 0.072 Total 14 2.22 Grand Mean= 1.283 Grand Sum= 19.248 Coefficient of Variation= 19.97% Means for variable (SLA) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 1.787 1.129 1.184 1.240 1.076 57 Total Count= 15 Giai đoạn đẻ nhánh tối đa A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.51 0.255 1.56 0.2674 nt 4.20 1.050 6.44 0.0128 Error 1.30 0.163 Non-additivity 0.31 0.311 2.19 Residual 0.99 0.142 Total 14 6.01 Grand Mean= 2.706 Grand Sum= 40.594 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 14.92% Error Mean Square = 0.1630 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7602 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.720 2.420 2.680 2.480 2.230 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.720 2.680 2.480 2.420 2.230 A B B B B Giai đoạn làm đồng trổ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 9.91 4.955 17.06 0.0013 nt 18.46 4.615 15.89 0.0007 Error 2.32 0.290 Non-additivity 0.46 0.456 1.71 Residual 1.87 0.267 Total 14 30.69 Grand Mean= 4.704 Grand Sum= 70.558 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 11.46% Error Mean Square = 0.2900 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.475 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 6.920 4.170 4.220 4.100 4.110 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean 58 = = = = = 6.920 4.220 4.170 4.110 4.100 A B B B Giai đoạn chín sáp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 2.31 1.156 3.31 0.0896 nt 7.62 1.905 5.46 0.0203 Error 2.79 0.349 Non-additivity 0.04 0.043 0.11 Residual 2.75 0.393 Total 14 12.73 Grand Mean= 3.786 Grand Sum= 56.793 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 15.60% Error Mean Square = 0.3490 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.112 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.120 3.480 3.870 3.110 3.350 Ranked Order A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.120 3.870 3.480 3.350 3.110 A B B B B Giai đoạn lúa chín A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1.06 0.528 3.58 0.0776 nt 1.14 0.286 1.94 0.1977 Error 1.18 0.148 Non-additivity 0.36 0.357 3.04 Residual 0.82 0.118 Total 14 3.38 Grand Mean= 1.864 Grand Sum= 27.960 Coefficient of Variation= 20.61% Means for variable (sla) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 2.225 1.461 1.968 1.638 2.028 59 Total Count= 15 Năng suất yếu tố cấu thành suất Số bông/m2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob NT 694.79 173.698 0.24 0.9076 LLL 525.83 262.917 0.36 0.7058 Error 5778.33 722.292 Non-additivity 14.93 14.926 0.02 Residual 5763.41 823.344 Total 14 6998.96 Grand Mean= 277.917 Grand Sum= 4168.750 Coefficient of Variation= 9.67% Means for variable (SNHANH) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 289.583 272.083 280.833 270.833 276.250 Total Count= 15 Tổng số hạt/bông A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob NT 243.27 60.817 2.01 0.1853 LLL 500.16 250.082 8.28 0.0113 Error 241.58 30.198 Non-additivity 71.14 71.141 2.92 Residual 170.44 24.349 Total 14 985.02 Grand Mean= 114.160 Grand Sum= 1712.400 Coefficient of Variation= 4.81% Means for variable (TONGHAT) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 120.033 108.967 113.767 110.900 117.133 60 Total Count= 15 Số hạt chắc/bông A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob NT 100.44 25.111 4.51 0.0336 LLL 80.37 40.185 7.21 0.0162 Error 44.56 5.570 Non-additivity 4.05 4.054 0.70 Residual 40.50 5.786 Total 14 225.37 Grand Mean= 87.927 Grand Sum= 1318.900 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.68% Error Mean Square = 5.570 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.444 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 85.77 BC Mean = 91.90 A Mean = 84.77 C Mean = 89.63 AB Mean = 87.57 ABC Mean = 87.57 ABC Mean = 89.63 AB Mean = 85.77 BC Mean = 91.90 A Mean = 84.77 C Số hạt lép/bông A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 193.27 96.633 4.53 0.0482 NT 283.01 70.753 3.32 0.0698 Error 170.47 21.309 Non-additivity 28.57 28.569 1.41 Residual 141.91 20.272 Total 14 646.75 Grand Mean= 26.233 Grand Sum= 393.500 Coefficient of Variation= 17.60% Means for variable (HATLEP) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 34.267 24.200 26.200 21.267 25.233 61 Total Count= 15 Tỷ lệ hạt lép A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob NT 140.64 35.160 3.91 0.0478 LLL 56.82 28.410 3.16 0.0974 Error 71.92 8.990 Non-additivity 3.15 3.155 0.32 Residual 68.77 9.824 Total 14 269.38 Grand Mean= 22.743 Grand Sum= 341.144 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 13.18% Error Mean Square = 8.990 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.645 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 28.25 A Mean = 28.25 A Mean = 22.14 B Mean = 22.97 AB Mean = 22.97 AB Mean = 22.14 B Mean = 18.95 B Mean = 21.40 B Mean = 21.40 B Mean = 18.95 B Trọng lượng 1000 hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob NT 0.07 0.017 0.08 0.9873 LLL 0.00 0.002 0.01 0.9912 Error 1.80 0.225 Non-additivity 0.00 0.001 0.00 Residual 1.80 0.257 Total 14 1.88 Grand Mean= 24.560 Grand Sum= 368.400 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 1.93% Means for variable (1000HAT) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 24.600 24.467 24.533 24.667 24.533 62 Năng suất lý thuyết A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob NT 0.54 0.136 0.55 0.7044 LLL 0.54 0.270 1.09 0.3802 Error 1.98 0.247 Non-additivity 0.07 0.070 0.26 Residual 1.91 0.272 Total 14 3.06 Grand Mean= 5.994 Grand Sum= 89.914 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 8.29% Means for variable (NSLT) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 6.101 5.652 6.011 5.983 6.224 Năng suất thực tế A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.61 0.305 3.41 0.0851 nt 1.80 0.450 5.02 0.0254 Error 0.72 0.090 Non-additivity 0.13 0.133 1.60 Residual 0.58 0.083 Total 14 3.13 Grand Mean= 5.067 Grand Sum= 76.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.91% Error Mean Square = 0.09000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5649 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.480 4.710 4.730 4.930 5.480 A B B AB A Mean Mean Mean Mean Mean 63 = = = = = 5.480 5.480 4.930 4.730 4.710 A A AB B B ... thời kỳ làm đòng hình thành hạt d Cổ Cổ phần nối tiếp phiến bẹ Tại cổ có hai phận đặt biệt gọi tai thìa Tai phần kéo dài mép phiến có hình lơng chim uốn cong hình chữ C hai bên cổ Thìa phần kéo dài... (thực vật) Nghành: Manoliphyta (thực vật hạt kín) Lớp: Liliopsida ( lớp thực vật mầm) Bộ: cyperales (cỏ) Họ : Gramineae (hòa thảo) Tộc: Oryzeae Loài: Oryza sativa Lúa niên có tổng số nhiễm sắc... Nghiệm thức NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực thu P1000 hạt: Trọng lượng ngàn hạt LAI: Leaf Area Index FAO: Food Agriculture Organization NSS: Ngày sau sạ BVTV: Bảo vệ thực vật viii DANH
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ AHNHUMIX ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI TRÊN LÚA , ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ AHNHUMIX ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI TRÊN LÚA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay